Κ.Α.Π. 2017


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
(Κ.Α.Π.)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

Περιεχόμενα
Προοίμιο.................................................................................................................................... 4
Άρθρο 1 Ορισμοί ................................................................................................................... 4
Άρθρο 2 Έκταση και πλαίσιο εφαρμογής.............................................................................. 6
Άρθρο 3 Κατηγορίες διοργανώσεων – Εποπτεία.................................................................. 8
Άρθρο 4 Συμμετοχή Ομάδων στα Πρωταθλήματα............................................................. 10
Άρθρο 5 Εφαρμοζόμενες διατάξεις .................................................................................... 13
Άρθρο 6 Αγωνιστική περίοδος ............................................................................................ 14
Άρθρο 7 Προκήρυξη – Δήλωση συμμετοχής....................................................................... 14
Άρθρο 8 Γήπεδα τέλεσης αγώνων ...................................................................................... 17
Άρθρο 9 Αγωνιστικός χώρος – Αντικανονικότητα γηπέδου ............................................... 21
Άρθρο 10 Ακατάλληλο γήπεδο............................................................................................ 22
Άρθρο 11 Διάρκεια, ημέρα και ώρα τέλεσης αγώνα.......................................................... 23
Άρθρο 12 Διαιτητής αγώνα................................................................................................. 25
Άρθρο 13 Παρατηρητής αγώνα........................................................................................... 29
Άρθρο 14 Στολές ομάδων/Διαφήμιση ................................................................................ 29
Άρθρο 15 Φύλλο Αγώνα...................................................................................................... 33
Άρθρο 16 Ώρα προσέλευσης ομάδας. Υποχρεωτική παρουσία γιατρού. Αλλαγές
ποδοσφαιριστών στον αγώνα. Μπάλες.............................................................................. 39
Άρθρο 17 Αδυναμία συμμετοχής ομάδας σε αγώνα.......................................................... 41
Άρθρο 18 Δελτίο και κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών – Δελτίο πιστοποίησης
Προπονητή. ......................................................................................................................... 43
Άρθρο 19 Ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης συμμετοχής σε αγώνες .............................. 45
Άρθρο 20 Βαθμολογική κατάταξη ομάδων......................................................................... 49
Άρθρο 21 Μη τέλεση ή διακοπή αγώνα ............................................................................. 53
Άρθρο 22 Πρόγραμμα αγώνων ........................................................................................... 58
Άρθρο 23 Υποβολή ενστάσεων ........................................................................................... 60
Άρθρο 24 Εκδίκαση ενστάσεων .......................................................................................... 66
Άρθρο 25 Έπαθλο Πρωταθλήματος .................................................................................... 66
Άρθρο 26 Οικονομική διαχείριση – Οργάνωση και Επιστασία Αγώνων Πρωταθλημάτων 67
Άρθρο 27 Προβιβασμός -Υποβιβασμός - Συμμετοχή ομάδων στα πρωταθλήματα........... 71
Άρθρο 28 Ευ αγωνίζεσθαι – Fair play.................................................................................. 72
Άρθρο 29 Ραδιοτηλεοπτικά – Μ.Μ.Ε.................................................................................. 73
Άρθρο 30 Πολυϊδιοκτησία................................................................................................... 76
Άρθρο 31 Εθνικές ομάδες – Αντιπροσωπευτικές ομάδες – Προστασία............................. 78
Άρθρο 32 Ποινή αποκλεισμού που επιβάλλεται από σωματείο σε ποδοσφαιριστή της
δύναμής του........................................................................................................................ 79
Άρθρο 33 Υποβιβασμός ομάδας λόγω αρνητικής βαθμολογίας ........................................ 80
Άρθρο 34 Συνέπειες ανάκλησης δελτίου ατομικών στοιχείων και μεταβολών ................. 81
Άρθρο 35 Επίλυση αθλητικών διαφορών ........................................................................... 81
Άρθρο 36 Πειθαρχική δικαιοδοσία..................................................................................... 83
Άρθρο 37 Γενικές ρυθμίσεις Ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων........................................... 84
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ..............................................85
Άρθρο 38 Συμμετοχή Ομάδων ............................................................................................ 85
Άρθρο 39 Δήλωση συμμετοχής........................................................................................... 86
Άρθρο 40 Τέλεση των αγώνων............................................................................................ 86
Άρθρο 41 Πρόγραμμα αγώνων – Γήπεδα........................................................................... 87
Άρθρο 42 Κυρώσεις σε περίπτωση αποδοχής ενστάσεων. ................................................ 87
Άρθρο 43 Αποχώρηση ομάδας – Διακοπή αγώνα – Παραίτηση - Ποινές ομάδων. ........... 88
Άρθρο 44 Διανομή εισιτηρίων αγώνων .............................................................................. 89
Άρθρο 45 Οικονομική εκκαθάριση αγώνα.......................................................................... 90
Άρθρο 46 Τηλεοπτικά.......................................................................................................... 90
Άρθρο 47 Έπαθλα τελικού αγώνα....................................................................................... 91
Άρθρο 48 Πειθαρχική δικαιοδοσία..................................................................................... 91
Άρθρο 49 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ................................................................. 92
Άρθρο 50 Ερμηνεία Κ.Α.Π. .................................................................................................. 93
Άρθρο 51 Έναρξη ισχύος ..................................................................................................... 93
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ No 01 ................................................................................................................. 95
Άρθρο 1 Προσφυγή Π.Α.Ε. σε διαδικασίες πτωχευτικού κώδικα...................................... 95
Άρθρο 2. Μη δήλωση συμμετοχής Π.Α.Ε στο πρωτάθλημα που δικαιούται .................... 97
Άρθρο 3. Αποχώρηση Π.Α.Ε. από πρωτάθλημα σε εξέλιξη ................................................ 98
Άρθρο 4. Υποχρεώσεις της νέας Π.Α.Ε. .............................................................................. 99
Άρθρο 5 Αγωνιστικός υποβιβασμός/ λύση – εκκαθάριση ................................................. 99
Άρθρο 6. Έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης ..................................................................... 100
Άρθρο 7. Μη δήλωση συμμετοχής σωματείου στο πρωτάθλημα που δικαιούται.......... 101
Προοίμιο
Ο παρών Κανονισμός περιγράφει τους κανόνες διεξαγωγής των πρωταθλημάτων
ποδοσφαίρου, επαγγελματικών και ερασιτεχνικών, πανελλήνιων και τοπικών, τις
παραβάσεις των κανονισμών, τις επιβαλλόμενες ποινές σε συνδυασμό με τον
Πειθαρχικό Κώδικα και τις αρμοδιότητες της Ε.Π.Ο., των Επαγγελματικών Ενώσεων
των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων καθώς και των Οργάνων τους.
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
Μετά τον αγώνα: ο χρόνος μεταξύ του τελευταίου σφυρίγματος του διαιτητή και της
αναχωρήσεως της ομάδος από τα όρια του εν γένει χώρου του γηπέδου.
Προ του αγώνα: ο χρόνος μεταξύ της αφίξεως της ομάδος εγγύτατα στην
περιμετρική εξωτερική περίφραξη ή τον εξωτερικό τοίχο του εν γένει χώρου του
γηπέδου και του σφυρίγματος για το εναρκτήριο λάκτισμα από τον διαιτητή.
Διεθνής αγώνας: ένας αγώνας μεταξύ δύο ομάδων που ανήκουν σε διαφορετικές
ομοσπονδίες.
Φιλικός αγώνας: ένας αγώνας που διοργανώνεται από μία ποδοσφαιρική οργάνωση,
σωματείο ή άλλο πρόσωπο, μεταξύ ομάδων που επιλέχθηκαν για την περίπτωση
αυτή και ενδεχομένως ανήκουν σε διαφορετικές σφαίρες λειτουργίας. Το αγωνιστικό
αποτέλεσμα του αγώνος επηρεάζει μόνον τον εν λόγω αγώνα ή την εν λόγω
διοργάνωση.
Επίσημος αγώνας: ένας αγώνας που διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Ε.Π.Ο. από
ενώσεις- μέλη της ή από την ίδια.
Αξιωματούχος: κάθε μέλος συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων των μελών της
Εκτελεστικής Επιτροπής), μέλος επιτροπής, διαιτητής και βοηθός διαιτητή,
προπονητής, γυμναστής και τυχόν άλλα πρόσωπα υπεύθυνα για τεχνικά, ιατρικά και
διοικητικά θέματα στην Ε.Π.Ο., σε μία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.),
Λίγκα, ΠΑΕ ή Σωματείο, όπως επίσης και κάθε άλλο πρόσωπο που υποχρεούται να
συμμορφώνεται με το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. (με εξαίρεση τους ποδοσφαιριστές και
διαμεσολαβητές). Επίσης και τα άτομα που ενεργούνε εν της πράγμασι διοίκηση σε
ΠΑΕ ή Σωματεία ακόμα και αν δεν προκύπτει τυπικά η συμμετοχή τους.
Αξιωματούχος Αγώνα: ο διαιτητής, οι βοηθοί διαιτητών, ο τέταρτος διαιτητής, ο
παρατηρητής του αγώνα, ο παρατηρητής της διαιτησίας, το πρόσωπο το οποίο είναι
επιφορτισμένο με την ασφάλεια, και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα που διορίζονται
από την Ε.Π.Ο. ή ένωση-μέλος της να αναλαμβάνουν ορισμένες ευθύνες εν σχέσει
με έναν αγώνα.
Ουδέτερο γήπεδο: Ως ουδέτερο νοείται το γήπεδο που απέχει, αν είναι δυνατό, την
ίδια περίπου χιλιομετρική απόσταση από την έδρα των διαγωνιζομένων ομάδων και
ορίζεται από τη διοργανώτρια. Προκειμένου για τοπικά πρωταθλήματα η
διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ορίζει γήπεδο μόνον εντός των γεωγραφικών
ορίων της Ένωσης.
Σωματείο: Νομικό πρόσωπο που καλλιεργεί το άθλημα του ποδοσφαίρου με ομάδα ή
ομάδες που συμμετέχει σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και αποτελεί μέλος
ερασιτεχνικής ένωσης.
Π.Α.Ε.: Ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία που διατηρεί ομάδα σε επαγγελματικό
πρωτάθλημα και είναι μέλος επαγγελματικής ένωσης.
Διοργανώτρια: Η Ε.Π.Ο. ή ένωση-μέλος της με αρμοδιότητα διεξαγωγής και
οργάνωσης πρωταθλήματος/των.
Διοργάνωση: Ένα ξεχωριστό σύνολο αγώνων που διακρίνεται είτε με την μορφή
πρωταθλήματος είτε κυπέλλου. Ως διοργάνωση νοείται και ο αγώνας του super cup
μεταξύ πρωταθλητή και κυπελλούχου
Πανελλήνια πρωταθλήματα: Τα πρωταθλήματα (επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά) που
διοργανώνονται από την Ε.Π.Ο. ή από μια Ένωση – μέλος της μετά από
εκχώρηση/εξουσιοδότηση από την Ε.Π.Ο.
Εκτελεστική Επιτροπή Ε.Π.Ο.: Το εκτελεστικό όργανο (πρώην Δ.Σ.) της Ε.Π.Ο.
Τοπικά πρωταθλήματα: Τα πρωταθλήματα που διεξάγονται από ερασιτεχνική ένωση,
εντός των γεωγραφικών ορίων της (Περιφερειακής ενότητας/Νομού).
Εν γένει χώρος γηπέδου: Το γήπεδο και ο περιβάλλων χώρος του, που
χρησιμοποιείται από την ομάδα για την στάθμευση αυτοκινήτων και/ή για την
εκμετάλλευση εμπορικών δικαιωμάτων.
Αγωνιστικός χώρος: Ο χώρος που περικλείεται από τις εξέδρες ή την εσωτερική
περίφραξη του γηπέδου και περιλαμβάνει τον αγωνιστικό χώρο, την περιμετρική
αυτού έκταση, τις τεχνικές περιοχές με τους πάγκους των αναπληρωματικών και των
αξιωματούχων του αγώνα και διαθέτει πρόσβαση στο χώρο αποδυτηρίων.
Χώρος αποδυτηρίων: Ο χώρος αυτός περιλαμβάνει τα αποδυτήρια των
ομάδων και των αξιωματούχων του αγώνα καθώς και τους διαδρόμους που
οδηγούν σε αυτά.
Κανονισμοί της FIFA: το Καταστατικό, οι κανονισμοί, οι αποφάσεις, οι οδηγίες και οι
εγκύκλιοι της FIFA, ως επίσης και οι Κανόνες του Παιχνιδιού που εκδίδονται από το
Διεθνές Ποδοσφαιρικός Συμβούλιο (IFAB).
Κανονισμοί της UEFA: το Καταστατικό, οι κανονισμοί, οι αποφάσεις, οι οδηγίες και οι
εγκύκλιοι της UEFA.
Κανονισμοί της Ε.Π.Ο.: το Καταστατικό, οι κανονισμοί, οι αποφάσεις, οι οδηγίες και οι
εγκύκλιοι της Ε.Π.Ο.
Άρθρο 2
Έκταση και πλαίσιο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, σε συνδυασμό και με τον Πειθαρχικό
Κώδικα, έχουν εφαρμογή:
α) Επί όλων των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών (πανελλήνιων και
τοπικών) πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου. Όπου υφίστανται διαφορετικές
διατάξεις για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, αυτές αναφέρονται σε
ξεχωριστή/ες παράγραφο/ους σε κάθε άρθρο.
β) Επί όλων των Π.Α.Ε. και των Ενώσεών τους, των ποδοσφαιρικών
σωματείων και των ΕΠΣ καθώς και επί όλων των φυσικών προσώπων,
που με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση συνδέονται μαζί τους.
γ) Επί όλων των προσώπων τα οποία εισέρχονται στα γήπεδα διεξαγωγής
ποδοσφαιρικών αγώνων ανάλογα με την ιδιότητα που έχουν.
2. Οι προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού ισχύουν τόσο για το ανδρικό όσο και
για το γυναικείο φύλο, ανεξάρτητα με τις χρησιμοποιούμενες λέξεις και
εκφράσεις.
3. α) Οι αναφερόμενες στον παρόντα κανονισμό ποινές, επιβάλλονται για τις
παραβάσεις και τα αδικήματα που αναφέρονται στις επιμέρους διατάξεις
του, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Πειθαρχικού Κώδικα, όπως αυτές
εγκρίνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., σύμφωνα με τις
προβλέψεις του Καταστατικού της.
β) Απαγορεύεται στα δικαστικά όργανα του ποδοσφαίρου η επιβολή
ποινών, ως ποδοσφαιρικών ποινών, που προβλέπονται σε διατάξεις
εκτός του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο. Οι ποινές αυτές
δεν λαμβάνονται υπόψη από την Ε.Π.Ο., τις Ενώσεις – Μέλη της και τα
όργανά τους.
4. Οι ποινές που αναφέρονται στον παρόντα, στους λοιπούς κανονισμούς και
στο καταστατικό της Ε.Π.Ο. επιβάλλονται, σε βάρος των φυσικών ή νομικών
προσώπων του άρθρου 2, αποκλειστικά με βάση τις αναφορές και
περιγραφές των αξιωματούχων του αγώνα που προβλέπονται στον Κ.Α.Π. (
Φύλλο Αγώνα, εκθέσεις Παρατηρητών Αγώνα κ.λ.π.), εκτός αν άλλως
ορίζεται. Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να ληφθούν υπόψη ιδίως οι
εκθέσεις της αστυνομικής αρχής και το οπτικό υλικό του αγώνα όπου
προβλέπεται στον παρόντα.
5. Σε κάθε περίπτωση δίωξη δεν μπορεί να ασκηθεί και ποινές δεν μπορούν να
επιβληθούν σε βάρος των φυσικών ή νομικών προσώπων του άρθρου 2
μόνο με βάση τις εκθέσεις της αστυνομικής αρχής ή το οπτικό υλικό του
αγώνα, πλην της ρητής εξαίρεσης του άρθρου 10 παρ. 6 στ του
Πειθαρχικού Κώδικα καθώς και σε περιπτώσεις φαινομένων βίας, ρατσισμού
στα γήπεδα κατά την οποία η δίωξη μπορεί να γίνει και κατόπιν χρήσης
οπτικών μέσων (π.χ. βίντεο, φωτογραφίες),
6. Οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται στα ερασιτεχνικά σωματεία είναι οι
προβλεπόμενες στο άρθρο 3 παρ. 4 του Πειθαρχικού Κώδικα, εκτός αν άλλως
ρητά ορίζεται. Καμία χρηματική ποινή δεν μπορεί να επιβληθεί πάνω από τα
όρια αυτά και αν επιβληθεί δεν αναγνωρίζεται από τη διοργανώτρια.
Άρθρο 3
Κατηγορίες διοργανώσεων – Εποπτεία
Οι διοργανώσεις χωρίζονται στα επαγγελματικά και ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και
στα επαγγελματικά και ερασιτεχνικά κύπελλα.
1. Τα επαγγελματικά πρωταθλήματα που διεξάγονται υποχρεωτικά κάθε
ποδοσφαιρική περίοδο είναι τα ακόλουθα:
α) Το Κύπελλο Ελλάδος επαγγελματικών ομάδων.
β) Το πρωτάθλημα επαγγελματικών ομάδων της Α΄ Εθνικής κατηγορίας
(Super League)
γ) Το πρωτάθλημα επαγγελματικών ομάδων της Β΄ Εθνικής κατηγορίας
(Football League)
2. Τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα που, υποχρεωτικά, διεξάγονται σε κάθε
ποδοσφαιρική περίοδο είναι τα ακόλουθα:
α) Τα τοπικά πρωταθλήματα ευθύνης των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών
Σωματείων (Ε.Π.Σ.).
β) Το Κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων
γ) Τα πρωταθλήματα (Νέων - Παίδων) προεπιλογής εθνικών ομάδων. Κάθε
ένα από αυτά θεωρείται ως το ανώτερο πρωτάθλημα στην κατηγορία του
και εφαρμόζονται σε αυτό οι διατάξεις του νόμου για τα προνόμια και
ευεργετήματα προς τους ποδοσφαιριστές.
δ) Το πρωτάθλημα Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας
ε) Τα πρωταθλήματα και το Κύπελλο Γυναικείων ομάδων
ζ) Τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Σάλας (5Χ5)
η) Τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου στην άμμο (beach soccer).
Είναι δυνατή, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Ε.Π.Ο., η
διεξαγωγή σε κάθε ποδοσφαιρική περίοδο κάθε μορφής πρωταθλημάτων
υποδομής και ειδικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων.
3. α) Όλα τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο πρωταθλήματα διεξάγονται με
την εποπτεία και τον έλεγχο της Ε.Π.Ο., η οποία δύναται να αναθέτει τη
διοργάνωσή τους στις Ενώσεις - Μέλη της.
β) Η ημερομηνία έναρξης επαγγελματικών πρωταθλημάτων για κάθε
αγωνιστική περίοδο θα κοινοποιείται στην Ε.Π.Ο. από τις επαγγελματικές
ενώσεις το αργότερο έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Το ετήσιο
συνοπτικό πρόγραμμα αγώνων της περιόδου θα κατατίθεται, μετά από
διαβούλευση των διοργανωτριών με την Ε.Π.Ο., προς έγκριση στην
Ε.Π.Ο. το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου και θα επιστρέφεται εγκεκριμένο
έως τις 10 Ιουλίου. Κάθε μεταβολή του αρχικού αγωνιστικού
προγράμματος υποβάλλεται άμεσα προς έγκριση στην Ε.Π.Ο., σε
διαφορετική περίπτωση δεν ισχύει.
Με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. καθορίζονται τα χρονικά όρια έναρξης
και λήξης των πανελλήνιων ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων.
γ) Η Ε.Π.Ο. συντάσσει, ένα (1) μήνα πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων
των επαγγελματικών ομάδων, το ετήσιο Πρόγραμμα Αγώνων, στο οποίο
αναφέρονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής αγώνων, διεθνών ή Κυπέλλου,
το οποίο είναι υποχρεωτικό και τηρείται χωρίς παρεκκλίσεις. Κανένας
αγώνας δεν μπορεί να ορισθεί εκτός των ημερομηνιών που αναφέρονται
στο ως άνω πρόγραμμα για κάθε διοργάνωση, πλην των ειδικά
προβλεπομένων στον παρόντα Κανονισμό εξαιρέσεων. Ειδικά οι
ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων κυπέλλου, διεθνών αγώνων και
του Super Cup θα κοινοποιούνται στις διοργανώτριες αρχές των
επαγγελματικών πρωταθλημάτων το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουνίου κάθε
έτους.
4. Αρμοδιότητα διεξαγωγής πρωταθλημάτων.
Ι. Η Ε.Π.Ο. διοργανώνει:
1. Το Κύπελλο Ελλάδας Επαγγελματιών.
2. Τον αγώνα Κυπέλλου (Super Cup) μεταξύ πρωταθλητή και
κυπελλούχου του Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου
3. Τον αγώνα Επιλέκτων Ποδοσφαιριστών Ελλήνων – Ξένων (All Star
Game).
4. Όλα τα Πανελλήνια Ερασιτεχνικά Πρωταθλήματα.
5. Τη δεύτερη φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων
6. Τα πανελλήνια ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και κύπελλο γυναικείου
ποδοσφαίρου
7. Tο πανελλήνιο πρωτάθλημα και το κύπελλο ποδοσφαίρου άμμου και
8. Τον αγώνα Επιλέκτων Ποδοσφαιριστών Ελλήνων – Ξένων (All Star
Game)
ΙΙ. Οι επαγγελματικές ενώσεις της Α΄ και της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας
διοργανώνουν:
1. Το Πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής Κατηγορίας.
2. Το Πρωτάθλημα Β΄ Εθνικής Κατηγορίας.
3. Τα Πρωταθλήματα Υποδομής των ερασιτεχνικών τμημάτων των
Π.Α.Ε., όπως καθορίζονται από τον Κανονισμό Αδειοδότησης Ομάδων
Ε.Π.Ο - UEFA και τις εκάστοτε αποφάσεις της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.
ΙΙΙ. Οι Ενώσεις Ερασιτεχνικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.), τοπικές ή πανελλήνιες,
διοργανώνουν:
1. Τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα
2. Κάθε μορφής πρωταθλήματα υποδομών.
3. Την πρώτη (α’) φάση του κυπέλλου ερασιτεχνικών ομάδων.
4. Τα πανελλήνια ερασιτεχνικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Σάλας, σε
συνεργασία με την Ε.Π.Ο. και υπό την αιγίδα της, υπό την
προϋπόθεση ότι είναι Μέλη της Ε.Π.O.
Άρθρο 4
Συμμετοχή Ομάδων στα Πρωταθλήματα
1. Η συμμετοχή των ομάδων στα πρωταθλήματα του άρθρου 3, και σε όλους τους
αγώνες τους είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται από τις
προκηρύξεις τους. Στην περίπτωση που δεν τηρείται αυτή η υποχρέωση,
[11]
επιβάλλονται οι κυρώσεις που, κατά περίπτωση, ορίζονται από τον παρόντα
Κανονισμό.
2. O αριθμός των ομάδων των επαγγελματικών πρωταθλημάτων καθορίζεται με
τις προκηρύξεις των δύο επαγγελματικών Ενώσεων, που έχουν εγκριθεί από
την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.
3. Το πρωτάθλημα της Α΄ Εθνικής κατηγορίας αρχίζει πάντοτε με τον αριθμό των
ομάδων που αναφέρονται στην οικεία προκήρυξη. Ο αριθμός αυτός
συμπληρώνεται, μετά την βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στο τέλος των
πρωταθλημάτων, αφού υποβιβαστεί ο προβλεπόμενος από τις προκηρύξεις
αριθμός ομάδων από την Α΄ στην Β΄ Εθνική Επαγγελματική κατηγορία και
προβιβαστεί αντίστοιχα ο προβλεπόμενος αριθμός ομάδων από την Β΄ στην Α΄
Εθνική Επαγγελματική κατηγορία.
4. Αν μία ή περισσότερες ομάδες που δικαιούται να αγωνιστούν στην Α΄
κατηγορία παραιτηθούν για οποιανδήποτε λόγο από την συμμετοχή τους στο
πρωτάθλημα που ακολουθεί ή δεν δηλώσουν συμμετοχή ή δεν λάβουν την
απαιτούμενη για την συμμετοχή τους αδειοδότηση, ή αν μία ή περισσότερες
από τις δικαιούμενες να προβιβασθούν ομάδες από την Β΄ στην Α΄ Εθνική
κατηγορία παραιτηθούν για οποιανδήποτε λόγο από την συμμετοχή τους στο
πρωτάθλημα που ακολουθεί ή δεν δηλώσουν συμμετοχή ή δεν λάβουν την
απαιτούμενη για την συμμετοχή τους αδειοδότηση, τότε το δικαίωμα για
προβιβασμό αποκτούν οι αμέσως επόμενες στην βαθμολογική κατάταξη
ομάδες της Β΄ κατηγορίας (με την σειρά κατάταξης) και μέχρι την 6η στην σειρά
του πίνακα, εφόσον έχουν αδειοδοτηθεί κατάλληλα για το πρωτάθλημα αυτό.
Αν και μετά την εξάντληση της 6ης στην σειρά του πίνακα βαθμολογίας της Β΄
Εθνικής κατηγορίας, ο αριθμός των προβλεπόμενων ομάδων δεν έχει
καλυφθεί, τότε αποκτούν το δικαίωμα οι υποβιβασθείσες από την Α΄ κατηγορία
ομάδες, να παραμείνουν σε αυτήν (με την σειρά κατάταξης στον βαθμολογικό
πίνακα) ώσπου να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από την προκήρυξη
αριθμός ομάδων
5. Το πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής κατηγορίας αρχίζει πάντοτε με τον αριθμό των
ομάδων που αναφέρονται στην οικεία προκήρυξη. Ο αριθμός αυτός
συμπληρώνεται, μετά την βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στο τέλος των
πρωταθλημάτων, αφού υποβιβαστεί ο προβλεπόμενος από τις προκηρύξεις
αριθμός ομάδων από την Β΄ Εθνική Επαγγελματική κατηγορία στην Γ’ Εθνική
Ερασιτεχνική κατηγορία και προβιβαστεί αντίστοιχα ο προβλεπόμενος αριθμός
ομάδων από την Γ’ Ερασιτεχνική στην Β’ Εθνική Επαγγελματική κατηγορία.
Αν μία ή περισσότερες ομάδες που δικαιούται να αγωνιστούν στην Β΄
κατηγορία παραιτηθούν για οποιανδήποτε λόγο από την συμμετοχή τους στο
πρωτάθλημα που ακολουθεί ή δεν δηλώσουν συμμετοχή ή δεν λάβουν την
απαιτούμενη για την συμμετοχή τους αδειοδότηση, ή αν μία ή περισσότερες
από τις δικαιούμενες να προβιβασθούν ομάδες από την Γ’ Ερασιτεχνική στην
Β΄ Εθνική Επαγγελματική κατηγορία δεν καταφέρουν να συστήσουν ΠΑΕ ή δεν
λάβουν την προβλεπόμενη αδειοδότηση, τότε το δικαίωμα για προβιβασμό
αποκτούν οι τέσσερεις (4) αμέσως επόμενες στην σειρά κατάταξης - μετά τον
προβιβασμό των προβλεπόμενων - του μίνι πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής
Ερασιτεχνικής Κατηγορίας και σύμφωνα με την σειρά κατάταξής τους και με
τους ίδιους κανόνες .
Αν και μετά την εξάντληση των ανωτέρω δυνατοτήτων, ο αριθμός των
προβλεπόμενων ομάδων δεν έχει καλυφθεί, τότε αποκτούν το δικαίωμα οι
υποβιβασθείσες από την Β΄ κατηγορία ομάδες, να παραμείνουν σε αυτήν (με
την σειρά κατάταξης στον βαθμολογικό πίνακα) ώσπου να συμπληρωθεί ο
προβλεπόμενος από την προκήρυξη αριθμός ομάδων.
6. Το πανελλήνιο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας γίνεται
πάντοτε με τον προκαθοριζόμενο εκάστοτε στην προκήρυξή του αριθμό ομίλων
και ομάδων. Οι προβιβαζόμενες ετησίως ομάδες προέρχονται από την Α΄
κατηγορία των τοπικών πρωταθλημάτων των ΕΠΣ. Σε περίπτωση που μία
πρωταθλήτρια Α΄ κατηγορίας τοπικού πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. δικαιούμενη να
προβιβαστεί δεν δηλώσει συμμετοχή για οποιοδήποτε λόγο στο ως άνω
πρωτάθλημα, τότε αντικαθίσταται από την δευτεραθλήτρια και αν αυτή επίσης
δεν μπορεί ή δεν δηλώσει συμμετοχή, από την τριταθλήτρια. Αν υπάρξουν
δικαιούχες ομάδες που δεν δηλώσουν συμμετοχή και δεν υπάρξει η
δυνατότητα να αντικατασταθούν με τον εδώ προβλεπόμενο τρόπο, τότε δεν
συμπληρώνονται με άλλο τρόπο και το πρωτάθλημα διεξάγεται με λιγότερες
ομάδες.
Για τα λοιπά πανελλήνια πρωταθλήματα (γυναικών και ποδοσφαίρου άμμου),
ευθύνης της Ε.Π.Ο., όπως και τα πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ. αποφασίζει η
κάθε διοργανώτρια με την αντίστοιχη προκήρυξή τους.
Άρθρο 5
Εφαρμοζόμενες διατάξεις
1. Όλοι οι αγώνες πρωταθλημάτων διέπονται και διεξάγονται σύμφωνα με τις
διατάξεις:
α) των "κανόνων του παιχνιδιού" (Laws of the Game), των αποφάσεων,
εγκυκλίων και ερμηνειών που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το
Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB) και τη FIFA.
β) του παρόντος Κανονισμού, των οικείων προκηρύξεων, λοιπών
κανονισμών, αποφάσεων, οδηγιών και εγκυκλίων της Ε.Π.Ο. και
γ) των αποφάσεων, των οδηγιών, των κανονισμών και εγκυκλίων των
διοργανωτριών υπό τον όρο ότι δεν αντίκεινται σε αντίστοιχες διατάξεις
της Ε.Π.Ο.
δ) Σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων ή ύπαρξης κενού στον
παρόντα Κανονισμό ισχύουν οι διατάξεις του αντίστοιχου Κανονισμού της
UEFA και αν δεν υφίσταται πρόβλεψη του αντίστοιχου της FIFA.
2. α) Διαρκούσης της αγωνιστικής περιόδου απαγορεύεται η τροποποίηση
διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. Οποιαδήποτε τροποποίηση κατά
τη διάρκεια αυτή, ισχύει από την επόμενη περίοδο, εκτός εάν πρόκειται
για αυξομείωση των ομάδων κάθε κατηγορίας οπότε ισχύει από την
μεθεπόμενη
β) Κατ' εξαίρεση τροποποιήσεις αναγκαστικού χαρακτήρα, διατάξεις,
οδηγίες της FIFA ή UEFA που αφορούν θέματα του παρόντος με άμεση
ισχύ εφαρμογής, ισχύουν από την κοινοποίηση τους ή, άλλως, από την
οριζόμενη από τη FIFA ή την UEFA ημερομηνία εφαρμογής τους.
3. Σε περίπτωση διάταξης, προκήρυξης, απόφασης κλπ που είναι αντίθετη με τον
παρόντα κανονισμό είναι ανίσχυρη.
Άρθρο 6
Αγωνιστική περίοδος
1. Αγωνιστική περίοδος είναι το διάστημα μεταξύ του πρώτου και τελευταίου
αγώνα του οικείου πρωταθλήματος.
2. Η περίοδος μέσα στην οποία επιτρέπεται η διεξαγωγή πρωταθλημάτων αρχίζει
την 1η Αυγούστου και λήγει την 15η Ιουνίου του επόμενου έτους.
3. Σε περίπτωση που αγώνες πρωταθλήματος δεν τελειώσουν μέχρι τις 15
Ιουνίου κάθε χρόνου, λόγω εκκρεμοδικίας ενώπιον των αρμοδίων οργάνων, ή
οιουδήποτε άλλου λόγου επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η διεξαγωγή των
υπολοίπων αγώνων του πρωταθλήματος με παράταση της αγωνιστικής
περιόδου όχι πέραν της 5ης Ιουλίου, μετά από απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής (Ε.Ε.) της Ε.Π.Ο.
Άρθρο 7
Προκήρυξη – Δήλωση συμμετοχής
1. Οι επαγγελματικές και ερασιτεχνικές ενώσεις, για τα πρωταθλήματα που
διοργανώνουν, με τις οικείες προκηρύξεις, καθορίζουν και προβλέπουν για
κάθε θέμα που αφορά την τέλεση των αγώνων και την εν γένει διαδικασία
διοργάνωσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος και των λοιπών
κανονισμών της Ε.Π.Ο. Η προκήρυξη οποιουδήποτε πρωταθλήματος, πρέπει
να καθορίζει τους κανόνες και τους όρους διεξαγωγής του. Ειδικότερα θα
πρέπει να αναφέρονται σ΄ αυτή, ο αριθμός ομάδων, τρόπος και διάρκεια
τέλεσης αγώνων, γήπεδα, προβιβασμός, υποβιβασμός, έπαθλα, υπόχρεη
ομάδα για τη λήψη των απαραίτητων αδειών, καθώς και για τη λήψη των
ενδεικνυομένων μέτρων για την τήρηση της τάξης στα αποδυτήρια, στις
εξέδρες και στον εν γένει χώρο του γηπέδου, για την εφαρμογή κάθε μέτρου
που στοχεύει στην εξυπηρέτηση, άνεση και ασφάλεια των φιλάθλων,
πρόβλεψη ρήτρας για υποχρεωτική επίλυση των αθλητικών διαφορών που
ανακύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στα δικαιοδοτικά και
δικαστικά όργανα του ποδοσφαίρου, κ.λ.π.).
2. Η προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης
μεταξύ της διοργανώτριας και των ομάδων που μετέχουν στο οικείο
πρωτάθλημα. Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η σύμβαση. Η
αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται για κανένα λόγο δεκτή και
έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
3. α) Για να συμμετάσχει μια ομάδα σε πρωτάθλημα, πρέπει να δηλώσει με
έγγραφό της, (δήλωση συμμετοχής), αποκλειστικά μέσα στην ταχθείσα
από την προκήρυξη προθεσμία, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων
της προκήρυξης. Διαφορετικά, αποκλείεται του πρωταθλήματος με
απόφαση της Ε.Ε. της διοργανώτριας.
β) Η ομάδα που αποκλείεται στην περίπτωση αυτή, υποβιβάζεται στην
αμέσως κατώτερη κατηγορία και δικαιούται συμμετοχής στο πρωτάθλημα
της ίδιας αγωνιστικής περιόδου στην κατηγορία αυτή, υπό την αίρεση των
προβλεπομένων στο Παράρτημα Νο 01 του παρόντος Κανονισμού. Η
υποβιβασθείσα ομάδα θα πρέπει να καταθέσει δήλωση για τη συμμετοχή
της στην κατώτερη κατηγορία μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3)
ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης για τον υποβιβασμό. Εάν
ο χρόνος κατάθεσης της δήλωσης συμμετοχής στην κατηγορία αυτή είναι
πρωθύστερος, τότε η ομάδα μετέχει στο πρωτάθλημα της αμέσως
κατώτερης από αυτήν κατηγορίας καθ’ υπέρβαση του αριθμού των
ομάδων που προβλέπει η οικεία προκήρυξη. Σε διαφορετική περίπτωση
αποκλείεται της συμμετοχής σε οποιαδήποτε κατηγορία.
γ) Κάθε ομάδα είναι υπόχρεη καταβολής δικαιώματος συμμετοχής, το ύψος
του οποίου ορίζεται, για κάθε κατηγορία, από τη διοργανώτρια αρχή.
4. α) Οι προκηρύξεις των πρωταθλημάτων των επαγγελματικών κατηγοριών
μαζί με τις συνημμένες οικονομικές εγκυκλίους αποστέλλονται, για έλεγχο
και έγκριση, στην Ε.Π.Ο. το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους. Οι
εγκεκριμένες από την Ε.Π.Ο. προκηρύξεις και οικονομικές εγκύκλιοι, με
τις τυχόν υποχρεωτικές παρατηρήσεις και διορθώσεις, διαβιβάζονται στις
οικείες επαγγελματικές Ενώσεις το αργότερο έως τις 10 Ιουλίου κάθε
έτους. Οι οικείες επαγγελματικές ενώσεις υποχρεούνται στην
τροποποίηση των προκηρύξεών τους, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και
διορθώσεις αυτές και στην άμεση επανυποβολή τους στην Ε.Π.Ο. για
τελική έγκριση, πριν την έναρξη των οικείων πρωταθλημάτων.
β) Οι προκηρύξεις των Ε.Π.Σ. αποστέλλονται υποχρεωτικά στην Ε.Π.Ο., για
έγκριση, τριάντα (30), τουλάχιστον, ημέρες, πριν από την έναρξη των
αντίστοιχων πρωταθλημάτων. Η κοινοποίηση της προκήρυξης στις
ομάδες, που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα, γίνεται
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του.
5. α) Η προκήρυξη του πρωταθλήματος της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας πρέπει να
είναι σύμφωνη με την προκήρυξη του πρωταθλήματος της Β΄ Εθνικής
Κατηγορίας και η προκήρυξη του πρωταθλήματος της Β΄ Εθνικής
Κατηγορίας πρέπει να είναι σύμφωνη με την προκήρυξη του
πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, ως προς τον αριθμό των
προβιβαζομένων – υποβιβαζομένων ομάδων, με βάση τις αποφάσεις της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. για τον σχεδιασμό των εθνικών
πρωταθλημάτων. Καμία αλλαγή δεν επιτρέπεται στον αριθμό των
προβιβαζομένων - υποβιβαζομένων, με βάση τις οικείες προκηρύξεις,
ομάδων για καμία κατηγορία.
β) Οι προκηρύξεις των πρωταθλημάτων ευθύνης των Ε.Π.Σ. πρέπει να είναι
σύμφωνες, ανά κατηγορία, ως προς τον αριθμό των προβιβαζομένων –
υποβιβαζομένων ομάδων. Η προκήρυξη του πρωταθλήματος της Γ΄
Εθνικής Κατηγορίας πρέπει να είναι σύμφωνη με την προκήρυξη του
πρωταθλήματος των πρωταθλητριών ομάδων των Ε.Π.Σ. για τον
προβιβασμό στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία.
6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αυξομείωση του αριθμού των ομάδων των
διαφόρων πρωταθλημάτων αν δεν έχει προβλεφθεί από την προκήρυξη του
προηγούμενου του πρωταθλήματος που έληξε. Κατ’ εξαίρεση, στα
ερασιτεχνικά πρωταθλήματα εάν απαιτείται λόγω εξαιρετικών ειδικών
συνθηκών, επιτρέπεται η συγχώνευση κατηγοριών με ειδική απόφαση της Ε.Ε.
της Ε.Π.Ο., που εγκρίνει την οικεία προκήρυξη.
7. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη σε προκήρυξη από την
αντίστοιχη των Κανονισμών υπερισχύει η διάταξη των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
Οποιαδήποτε διάταξη, αντίθετη με τους κανονισμούς, περιληφθεί στις
προκηρύξεις είναι ανίσχυρη και θεωρείται ότι δεν είναι γραμμένη.
8. Η προσχώρηση των προβιβαζόμενων, στα πανελλήνια πρωταθλήματα,
ομάδων σε εν ισχύ συμβάσεις κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων
(και τις σχετικές με αυτή συνοδευτικές – υποστηρικτικές συμβάσεις) είναι, σε
κάθε περίπτωση, υποχρεωτική. Οι ποινές από την μη συμμετοχή μίας ομάδος
στις ανωτέρω συμβάσεις θα προβλέπονται στις οικείες προκηρύξεις των
πρωταθλημάτων.
9. Η Ε.Π.Ο. συντάσσει η ίδια τις προκηρύξεις για τις διοργανώσεις της (Κύπελλο
,κ.λ.π.) για τις οποίες ισχύουν τα ανωτέρω.
Άρθρο 8
Γήπεδα τέλεσης αγώνων
1. Τα γήπεδα των αγώνων ποδοσφαίρου πρέπει να είναι αναγνωρισμένα από την
Ε.Π.Ο. ή τις ενώσεις - μέλη της σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειοδότησης
Ομάδων της Ε.Π.Ο., να πληρούν τους όρους ασφαλείας όπως τους
παραδίδονται από τη διοργανώτρια, καθώς και τους όρους που προβλέπουν οι
διατάξεις των Κανόνων του Παιχνιδιού (Laws of the Game) και του άρθρου 9
του παρόντος Κανονισμού. Μέχρι την υλοποίηση του συστήματος
αδειοδότησης ομάδων και στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, οι Ε.Π.Σ., με τις
οικείες προκηρύξεις, καθορίζουν κάθε θέμα που αφορά τα γήπεδα τέλεσης
αγώνων.
2. Γηπεδούχες ομάδες, με την έννοια του κανονισμού αυτού, είναι εκείνες που
αγωνίζονται στα δικά τους γήπεδα ή στα γήπεδα άλλων ομάδων ή φυσικών ή
νομικών προσώπων τα οποία όμως έχουν εξασφαλίσει οι ίδιες για αγώνες των
πρωταθλημάτων τους, έχοντας αναλάβει και την υποχρέωση να υπάρχουν στη
διάθεση των διαγωνιζομένων τα απαραίτητα μέσα πρώτων βοηθειών, όπως
αυτά αναφέρονται στο άρθρο 16 του παρόντος Κανονισμού.
3. Η ομάδα, η οποία δηλώνει ως έδρα της γήπεδο το οποίο ανήκει σ’ άλλη ομάδα
ή σε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, πρέπει να συνοδεύει τη σχετική της
δήλωση με έγγραφη συγκατάθεση της ομάδας ή του φυσικού ή νομικού
προσώπου, στην κυριότητα των οποίων ανήκει το γήπεδο που δηλώνεται ή του
οποίου έχουν την χρήση (χωρίς περιοριστικούς όρους για τα επαγγελματικά
πρωταθλήματα). Σε περίπτωση που συγκεκριμένο γήπεδο έχει δηλωθεί ως
έδρα περισσοτέρων ομάδων διαφορετικών επαγγελματικών ενώσεων ή
κατηγοριών, τότε πρέπει να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ομάδων σχετικά με
τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων ή
ΠΑΕ. Σε κάθε περίπτωση ή εν αμφιβολία προτεραιότητα έχει πάντα η
διεξαγωγή του αγώνα της ομάδος που αγωνίζεται στην ανώτερη κατηγορία.
4. Για την έγκυρη συμμετοχή μίας ομάδας σε πρωτάθλημα, που διοργανώνεται
από τις επαγγελματικές ενώσεις, είναι απαραίτητη η δήλωση τουλάχιστον δύο
γηπέδων ως κύρια και εναλλακτική έδρα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μαζί
με τη δήλωση να κατατεθούν στη διοργανώτρια όλα τα έγγραφα, που να
αποδεικνύουν ότι τα γήπεδα έχουν παραχωρηθεί προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν για τους αγώνες της ομάδας των πρωταθλημάτων της
ποδοσφαιρικής περιόδου που αρχίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ορίζει ο Κ.Α.Π. και η προκήρυξη του πρωταθλήματος, με
την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 78 του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. Για την
έγκυρη συμμετοχή ομάδας σε ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα πρέπει να δηλώνεται
ένα γήπεδο ως κύρια έδρα. Οι ομάδες όμως έχουν την δυνατότητα με την
δήλωση συμμετοχής να ορίσουν και ένα δεύτερο γήπεδο ως εναλλακτική έδρα
Εάν, κατά τη διάρκεια των αγώνων πρωταθλήματος, ομάδα από ενδεχόμενη
αδυναμία (η οποία θα οφείλεται αποκλειστικά μόνο σε λόγους ακαταλληλότητας
ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των γηπέδων -ή του γηπέδου όταν
πρόκειται για ερασιτεχνική ομάδα- και θα διαπιστώνεται από τη διοργανώτρια),
δεν μπορεί να αγωνιστεί στην κύρια ή την εναλλακτική έδρα που έχει δηλώσει,
έχει την υποχρέωση να βρει άλλη εναλλακτική έδρα και σε περίπτωση που δεν
βρει, να δεχθεί, ως έδρα της, το γήπεδο που θα ορίσει η, κατά περίπτωση,
διοργανώτρια.
5. Όλες ανεξαρτήτως οι ομάδες που διαθέτουν το γήπεδό τους, για τους αγώνες
πρωταθλημάτων, είτε των ιδίων είτε άλλων ομάδων, οφείλουν, επί ποινή
απαραδέκτου της δήλωσης συμμετοχής, να επιτρέπουν την χρησιμοποίηση
των γηπέδων αυτών και των εγκαταστάσεων για όλους τους αγώνες της
διοργανώτριας.
6. Οι Π.Α.Ε. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα Α΄ και Β΄
Εθνικής κατηγορίας και Κυπέλλου οφείλουν να διαθέτουν, κατά κυριότητα ή
χρήση, γήπεδο με την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας, με κατάλληλο
χλοοτάπητα, με αποδυτήρια, με κατάλληλο φωτισμό για νυχτερινούς αγώνες
και οι εξέδρες να είναι πλήρως καλυμμένες με πλαστικά καθίσματα. Τα γήπεδα
στα οποία αγωνίζονται της Α΄ Εθνικής θα οφείλουν να διαθέτουν κάμερες και
ηλεκτρονικό εισιτήριο από την χρονική στιγμή που αυτές οι δύο προϋποθέσεις
θα τεθούν ως υποχρεωτικές για την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους.
Απαγορεύεται η διεξαγωγή αγώνων του επαγγελματικού ποδοσφαίρου σε
γήπεδα – αθλητικές εγκαταστάσεις που δεν διαθέτουν τις ως άνω
προϋποθέσεις.
7. Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν
πληρούνται, για τις ομάδες Α΄ και της Β΄ Εθνικής, η οικεία διοργανώτρια έχει
υποχρέωση να ορίζει με απόφασή της γήπεδο που να καλύπτει τις
προϋποθέσεις αυτές, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 78 του
καταστατικού της Ε.Π.Ο.. Εφ’ όσον η διοργανώτρια κρίνει ότι ο χλοοτάπητας
του γηπέδου δεν προσφέρεται για διεξαγωγή αγώνων επαγγελματικών ομάδων
ή εγκυμονεί κινδύνους για τους ποδοσφαιριστές, με απόφαση της δεν ορίζει
αγώνες στο γήπεδο αυτό μέχρι να επέλθει βελτίωση του χλοοτάπητα με
μέριμνα της γηπεδούχου ομάδος.
8. Σε όλα τα πρωταθλήματα του παρόντος Κανονισμού, εφ’ όσον οι αγώνες είναι
διπλοί, ο δεύτερος αγώνας διεξάγεται υποχρεωτικά στο γήπεδο της άλλης
ομάδας (με την επιφύλαξη αποφάσεων τιμωρίας του γηπέδου). Η σχετική σειρά
καθορίζεται με κλήρωση.
9. Ειδικές διατάξεις για τα γήπεδα ομάδων επαγγελματικών κατηγοριών
α) Απαγορεύεται η διεξαγωγή φιλικών αγώνων ή αγώνων επίδειξης στα
γήπεδα με φυσικό χλοοτάπητα που τελούνται αγώνες πρωταθλημάτων
Α΄ και Β΄ Εθνικών κατηγοριών, πριν από την έναρξή τους. Η παράβαση
της διάταξης αυτής, συνεπάγεται χρηματική ποινή τουλάχιστον δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ που επιβάλλεται σε βάρος της γηπεδούχου
ομάδας με απόφαση της διοργανώτριας.
β) Τα γήπεδα των αγώνων για τις γηπεδούχες Π.Α.Ε. ορίζονται με την
προκήρυξη ή με έγγραφο από την Ε.Ε. της διοργανώτριάς τους, αμέσως
μόλις καταρτίζεται το πρόγραμμα των αγώνων.
γ) Οι γηπεδούχες ομάδες, που χρησιμοποιούν γήπεδο που ανήκει σε άλλη
αρχή, παραλαμβάνουν κανονικά το γήπεδο και έχουν όλες τις
απορρέουσες από τον Κανονισμό υποχρεώσεις έξι (6), τουλάχιστον,
ώρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα. Σε περίπτωση που, για
οποιονδήποτε λόγο, το γήπεδο καταστεί, μετά την ως άνω παραλαβή,
αντικανονικό η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στη γηπεδούχο ομάδα.
10. Ειδικές διατάξεις για τα γήπεδα ομάδων ερασιτεχνικών κατηγοριών
α) Όταν έχουν ορισθεί στο ίδιο γήπεδο, την ίδια ημέρα, από την ίδια
διοργανώτρια, δύο αγώνες πρωταθλήματος, από τους οποίους ο
δεύτερος αφορά πρωτάθλημα ανώτερης κατηγορίας και στην περίπτωση
που είναι ενδεχόμενο από τη διεξαγωγή του πρώτου αγώνα να καταστεί
ακατάλληλο το γήπεδο, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, ο πρώτος
αγώνας θα ματαιώνεται από το διαιτητή που έχει ορισθεί να τον
διευθύνει, προκειμένου να διεξαχθεί ο δεύτερος αγώνας.
β) Όσες φορές ορίζεται να διεξαχθούν στο ίδιο γήπεδο δύο αγώνες
πρωταθλήματος, η ώρα έναρξης του δεύτερου απ’ αυτούς πρέπει να
καθορίζεται τριάντα (30) λεπτά, τουλάχιστον, μετά την ώρα που κανονικά
θα έληγε ο πρώτος αγώνας. Αν, όμως, η ώρα έναρξης που έχει ορισθεί
να διεξαχθεί ο δεύτερος αγώνας δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί, λόγω
παράτασης, για οποιοδήποτε λόγο, της διάρκειας του πρώτου αγώνα, οι
ομάδες που θα αγωνισθούν έχουν υποχρέωση να περιμένουν τη λήξη
του.
γ) Τα γήπεδα των αγώνων για τα γηπεδούχα σωματεία ορίζονται με την
προκήρυξη ή με έγγραφο από την Ε.Ε. της διοργανώτριας, αμέσως μόλις
καταρτίζεται το πρόγραμμα των αγώνων. Επιτρέπεται αλλαγή έδρας
μόνο λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του γηπέδου.
11. Οι διοργανώτριες των αγώνων, για τις ανάγκες συμβάσεων χορηγίας που
υπογράφουν, δικαιούνται ηχητικού και οπτικού διαφημιστικού χρόνου
τεσσάρων (4΄), συνολικά, λεπτών πριν και κατά την διάρκεια του ημιχρόνου του
αγώνα. Δικαιούνται επίσης χρήσης αριθμού διαφημιστικών πινακίδων που
προβλέπεται από την οικεία προκήρυξη στα γήπεδα τέλεσης των αγώνων (για
τις επαγγελματικές ομάδες )και , χρήσης τριών (3) διαφημιστικών πινακίδων
στα γήπεδα τέλεσης των αγώνων (οι ερασιτεχνικές ομάδες). Τα
περιλαμβανόμενα στην παρούσα παράγραφο, ρυθμίζονται από τις
προκηρύξεις των πρωταθλημάτων.
Άρθρο 9
Αγωνιστικός χώρος – Αντικανονικότητα γηπέδου
1. α) Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που
καθορίζονται στους Κανόνες του Παιχνιδιού (Laws of the Game, άρθρο
1).
β) Οι αγωνιστικοί χώροι για τα Πανελλήνια επαγγελματικά και ερασιτεχνικά
πρωταθλήματα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται
στον Κανονισμό αδειοδότησης ομάδων Ε.Π.Ο. – UEFA.
γ) Στα τοπικά πρωταθλήματα οι διοργανώτριες καθορίζουν τις
προδιαγραφές τους αγωνιστικού χώρου και τα ελάχιστα προαπαιτούμενα
σύμφωνα και ανάλογα με τις περ. 1α και 1β του παρόντος άρθρου
2. α) Αγωνιστικός χώρος που δεν πληροί τις προδιαγραφές της παρ. 1, μπορεί
να χαρακτηριστεί αντικανονικός μόνον πριν την έναρξη του αγώνα.
β) Η έλλειψη διχτύων στα τέρματα καθιστούν το γήπεδο αντικανονικό καθ’
όλη την διάρκεια του αγώνα.
3. Για τη δυνατότητα της διεξαγωγής ή όχι ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητας
του γηπέδου, μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής, ο οποίος στο
Φύλλο Αγώνα (Φ.Α.) έχει υποχρέωση να αναγράφει κάθε σχετική παρατήρησή
του. Η φιλοξενούμενη ομάδα έχει το δικαίωμα να διατυπώνει αντιρρήσεις ή
σχετική ένσταση κατ άρθρο 23 παρ. 1 α του ΚΑΠ, με κατάθεση εγγράφου στον
διαιτητή, υπογεγραμμένο από τον αρχηγό-ποδοσφαιριστή της ομάδας, το
οποίο επισυνάπτεται στο Φ.Α. πριν από την έναρξη του αγώνα. Ο διαιτητής
κατά το κλείσιμο του Φ.Α. οφείλει να απαντήσει επί των θεμάτων του εγγράφου
ή της ένστασης. Στην περίπτωση υποβολής ενστάσεως η αρμόδια πειθαρχική
Επιτροπή αποφασίζει για την τύχη αυτής και του αγώνα κατ άρθρα 23 και 24
του ΚΑΠ .
4. Μετά την άφιξή του στο γήπεδο και τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη του
αγώνα, ο διαιτητής, επιθεωρεί τον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση που
διαπιστώσει ελλείψεις που καθιστούν το γήπεδο αντικανονικό, καλεί αμέσως
τον αρχηγό της γηπεδούχου ομάδας και ζητά τη λήψη κάθε ενδεικνυόμενου
μέτρου για την για την αποκατάσταση της κανονικότητας του γηπέδου, εφ’
όσον κατά την κρίση του διαιτητή, το μέτρο δεν θα έχει επακόλουθο την
καθυστέρηση έναρξης του αγώνα. Η γηπεδούχος ομάδα είναι υποχρεωμένη να
συμμορφώνεται και να εκτελεί κάθε σχετική υπόδειξη του διαιτητή.
5. Η ματαίωση της διεξαγωγής ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του
γηπέδου, συνεπάγεται σε βάρος της υπεύθυνης ομάδας που είναι γηπεδούχος,
εκτός από τις άλλες συνέπειες (δηλ. του άρθρου 21 παρ.3 Ιδ του ΚΑΠ) και την
υποχρέωση καταβολής των εξόδων του αγώνα (έξοδα μετακίνησης της
αντίπαλης ομάδας, διαιτησίας, παρατηρητή αγώνα κ.λπ.) όπως αυτά
προσδιορίζονται από τη διοργανώτρια.
Άρθρο 10
Ακατάλληλο γήπεδο
1. Ένα γήπεδο επιτρέπεται να χαρακτηριστεί ακατάλληλο πριν ή μετά την έναρξη
του αγώνα στις ακόλουθες ενδεικτικά περιπτώσεις, από τις οποίες είναι δυνατό
να δημιουργηθεί κίνδυνος για τους αγωνιζόμενους ποδοσφαιριστές.
α) Όταν εξ αιτίας της βροχής ο αγωνιστικός χώρος έχει γίνει σε πολύ μεγάλο
βαθμό λασπώδης και για τον λόγο αυτό η κίνηση των ποδοσφαιριστών
είναι δύσκολη και κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα.
β) Όταν, από τη βροχή, ο αγωνιστικός χώρος έχει πλημμυρίσει σε διάφορα
σημεία του από νερά, σε τέτοιο βαθμό που όταν η μπάλα πέφτει σ’ αυτά
να μην αγγίζει το έδαφος.
γ) Όταν εξ αιτίας χιονοπτώσεως η περιφέρεια της μπάλας μεγαλώνει σε
τέτοιο βαθμό ώστε να γίνεται αντικανονική.
δ) Όταν το χιόνι που έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο, παγώνει εξ αιτίας
του ψύχους που επικρατεί και δημιουργείται απ’ αυτό τον λόγο κίνδυνος
τραυματισμού των ποδοσφαιριστών.
2. Για τη δυνατότητα της διεξαγωγής ή της συνέχισης ενός αγώνα από την άποψη
της καταλληλότητας ή όχι του γηπέδου μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο
διαιτητής, οι δε ομάδες που αγωνίζονται έχουν υποχρέωση να
συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε απόφασή του χωρίς να έχουν το δικαίωμα
να υποβάλλουν ένσταση.
3. Απαγορεύεται η διεξαγωγή φιλικού αγώνα ή προπόνησης την ίδια ημέρα στο
γήπεδο που χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο γι’ αγώνες πρωταθλήματος από το
διαιτητή. Σε περίπτωση παράβασης, στις ομάδες των επαγγελματικών
κατηγοριών επιβάλλεται χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
4. Δεν επιτρέπεται, κατ’ αρχήν, στη διοργανώτρια αρχή η αναβολή αγώνα λόγω
ακαταλληλότητας γηπέδου. Σε εξαιρετικές, όμως, περιπτώσεις, επιτρέπεται η
αναβολή του λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή λόγω ανωτέρας βίας
(εφόσον με την συνήθη πορεία των πραγμάτων το κώλυμα που προκαλεί την
αναβολή προβλέπεται να διαρκέσει και για την επόμενη ημέρα του αγώνα),
μετά από απόφαση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου ή
Αντιπροέδρου της Ε.Ε. της διοργανώτριας αρχής, (ή ορισθέντος από αυτή
οργάνου ή επιτροπής προκειμένου περί ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων) η
οποία θα συνοδεύεται από έγγραφη, σχετική, τεκμηρίωση. Για τα πανελλήνια
επαγγελματικά και ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, το Κύπελλο και τα
πρωταθλήματα υποδομής των Π.Α.Ε. η αναβολή επιτρέπεται, εφόσον η
απόφαση γι αυτήν ληφθεί 24 ώρες τουλάχιστον πριν τη διεξαγωγή του αγώνα.
5. Εάν το γήπεδο καταστεί ακατάλληλο από υπαιτιότητα της γηπεδούχου ή της
αντίπαλης ομάδας ή από τους οπαδούς τους με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος
η διεξαγωγή του προγραμματισμένου αγώνα, ο διαιτητής αναγράφει
λεπτομερώς στο Φ.Α. τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το γήπεδο
ακατάλληλο, στη δε υπαίτια ομάδα ή στις υπαίτιες ομάδες επιβάλλονται οι
ποινές του άρθρου 21 παρ. 3 του παρόντος.
Άρθρο 11
Διάρκεια, ημέρα και ώρα τέλεσης αγώνα
1. Η διάρκεια όλων των αγώνων πρωταθλημάτων είναι ενενήντα (90΄) λεπτά της
ώρας, σε δύο ημίχρονα, από σαράντα πέντε (45΄) λεπτά το καθένα. Η διάρκεια
της ανάπαυλας (ημίχρονο) δεν θα ξεπερνά τα δεκαπέντε (15΄) λεπτά. Σε
περίπτωση αδικαιολόγητης μη εμφάνισης ομάδας κατά την ακριβή ώρα
έναρξης του αγώνα ή της συνέχισης αυτού μετά το ημίχρονο, θα της
επιβάλλεται από την αρμόδια πειθαρχική επιτροπή χρηματική ποινή από
20.000,00 έως 100.000,00 Ευρώ εφόσον είναι Π.Α.Ε και από 300,00 έως
2.000,00 Ευρώ εφόσον είναι ερασιτεχνικό σωματείο, πέραν των πιθανώς
προβλεπομένων από τους Κανόνες του Παιχνιδιού και την οικεία προκήρυξη,.
Σε διαφορετική περίπτωση ο διαιτητής παραπέμπεται για πλημμελή σύνταξη
του Φ.Α. και του επιβάλλονται οι αντίστοιχες πειθαρχικές ποινές.
2. Κατ’ εξαίρεση οι αγώνες των Παιδικών πρωταθλημάτων έχουν διάρκεια
ογδόντα (80΄) λεπτών της ώρας, σε δύο ημίχρονα από σαράντα (40΄) λεπτά το
καθένα, οι αγώνες των προ- παιδικών πρωταθλημάτων εβδομήντα (70) λεπτά
σε δύο ημίχρονα από τριανταπέντε (35) λεπτά το καθένα. Στις κατηγορίες αυτές
σε περίπτωση αγώνων αποκλεισμού (κυπέλλου, κ.λ.π.) δεν διεξάγεται
παράταση, εφόσον αγώνας λήξει ισόπαλος, αλλά για την ανάδειξη του νικητή
εκτελούνται μόνο πέναλτι. Αυτά απαραίτητα πρέπει να καθορίζονται από την
προκήρυξη που εκδίδει η διοργανώτρια και να σημειώνεται ανάλογα στα Φ.Α.,
πριν αυτά δοθούν στους διαιτητές.
3. Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων θα διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή.
Επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνα ή αγώνων και άλλες ημέρες, για ειδικούς
λόγους και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της, κατά περίπτωση,
διοργανώτριας. Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι εκείνη που έχει ορίσει από
πριν η διοργανώτρια, για την τήρηση της οποίας μόνος υπεύθυνος και
αρμόδιος είναι ο διαιτητής.
4. Οι παραπάνω αγώνες μπορούν να διεξάγονται και βραδινές ώρες, όπως
ορίζουν οι διεθνείς κανονισμοί.
5. Από την 1η Ιουνίου μέχρι και την λήξη της αγωνιστικής περιόδου,
απαγορεύεται η έναρξη οποιουδήποτε αγώνα από τις 10:00 έως 17:00 ώρα,
πλην των αγώνων των πρωταθλημάτων του ποδοσφαίρου Άμμου.
6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα και το
γήπεδο τέλεσης αγώνα, υποχρεούται όμως να ειδοποιήσει όλους τους
εμπλεκόμενους και το αρμόδιο Τμήμα Τάξης τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48΄)
ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Το 48ωρο αρχίζει από την αποστολή
της ειδοποίησης, με FAX ή ηλεκτρονική αλληλογραφία, από τη διοργανώτρια
στους εμπλεκόμενους.
Άρθρο 12
Διαιτητής αγώνα
1. Επίσημοι διαιτητές για όλα τα πρωταθλήματα, θεωρούνται όσοι υπέβαλαν στην
οικεία επιτροπή διαιτησίας Ε.Π.Σ. και την Κ.Ε.Δ. αίτηση διορισμού τους και
έγινε δεκτή με την υπογραφή του σχετικού διοριστηρίου του Κανονισμού
«Σύστημα Διαιτησίας – Κανονισμός Υλοποίησης και Εφαρμογής».
2. Ο ορισμός των διαιτητών και βοηθών διαιτητών στους επίσημους αγώνες
γίνεται πάντα από το αρμόδιο όργανο. Εάν γίνει με όποιον άλλο τρόπο οι
αγώνες καθίστανται άκυροι.
3. α) Στους αγώνες Α΄ και Β΄ Εθνικής κατηγορίας σε περίπτωση μη
προσέλευσης, τραυματισμού ή εν γένει αδυναμίας του διαιτητή του
αγώνα, είτε των βοηθών του, χρέη διαιτητή αγώνα ή βοηθού αγώνα
αναλαμβάνει ο ορισμένος τέταρτος διαιτητής. Ο τέταρτος διαιτητής
αναλαμβάνει κατά σειρά προτεραιότητας χρέη διαιτητή αγώνα ή βοηθού
διαιτητή.
β) Η κατά την ανωτέρω παράγραφο 3 α, μετά την έναρξη του αγώνα ή και
πριν από αυτή, εμφανισθείσα αδυναμία του διαιτητή ή βοηθού διαιτητή να
συνεχίσει τον αγώνα, λόγω τραυματισμού του ή άσκησης σε βάρος του
σωματικής ή ψυχολογικής βίας με υπαιτιότητα αξιωματούχων της μιας ή
και των δύο ομάδων, αποτελεί λόγο διακοπής ή μη έναρξης του αγώνα.
Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι κυρώσεις που
ορίζει το άρθρο 21 παρ. 3 ΙΙ του Κ.Α.Π.
4. Η, κατά περίπτωση, διοργανώτρια δεν έχει υποχρέωση να ανακοινώσει στις
διαγωνιζόμενες ομάδες τους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές που κάθε φορά
ορίζονται από το αρμόδιο όργανο για να διευθύνουν τους αγώνες. Διαιτητές
επίσημα αξιολογημένοι για τη διεύθυνση αγώνων Εθνικών πρωταθλημάτων
διευθύνουν, υποχρεωτικά, και αγώνες πρωταθλημάτων ευθύνης των Ε.Π.Σ..
5. Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο αποδυτηρίων διαιτητών οποιουδήποτε
αξιωματούχου και ποδοσφαιριστή, οποιουδήποτε μέλους της διοίκησης των
ομάδων, κάθε άλλου προσώπου ή εξωποδοσφαιρικού παράγοντα όπως και η
είσοδος του παρατηρητή της ΔΕΑΒ και κάθε άλλου μη εντεταλμένου από τις
ποδοσφαιρικές αρχές με ειδικά καθήκοντα προσώπου. Σε περίπτωση
παράβασης, επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 25 του
Κώδικα δεοντολογίας. Στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα επιτρέπεται η είσοδος
του αρχηγού της ομάδος, μόνο για την υποβολή ενστάσεων κατά τις κείμενες
διατάξεις.
6. Οποιοδήποτε έγγραφο προέρχεται από τις ομάδες (λίστα ποδοσφαιριστών,
αξιωματούχων, διατύπωση θέσεων κ.λ.π.) παραδίδεται στον παρατηρητή του
αγώνα, ο οποίος και το προσκομίζει στον διαιτητή.
7. Στον αγωνιστικό χώρο ο διαιτητής επιτρέπει, βάσει των καταστάσεων που του
παραδίδουν οι διαγωνιζόμενες ομάδες, να εισέρχονται και να παραμένουν, εφ’
όσον του επιδείξουν την ταυτότητά τους (αστυνομική ή επαγγελματική) ή
πιστοποιητικό μόνο τα εξής πρόσωπα:
α) Ο γιατρός του αγώνα κι ένας γιατρός κάθε ομάδας
β) Ένας εκπρόσωπος της κάθε ομάδας
γ) Ο φυσικοθεραπευτής της κάθε ομάδας
δ) Ο προπονητής κάθε ομάδας και ο τυχόν βοηθός του.
ε) Ο γυμναστής της ομάδας
στ) Ο προπονητής τερματοφυλάκων της ομάδας
ζ) Ο διερμηνέας της ομάδας
η) Δύο τραυματιοφορείς.
Προκειμένου για αγώνες Π.Α.Ε. Α΄ και Β΄ Εθνικής κατηγορίας η διοργανώτρια
με την προκήρυξη της καθορίζει τον αριθμό των δικαιούμενων προσώπων σε
συμφωνία με τα επιτρεπόμενα και τηρούμενα σε διεθνείς διασυλλογικούς
αγώνες και σε άλλους κανονισμούς της Ε.Π.Ο.
8. Ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα
α) Οι διοργανώτριες, με την προκήρυξη κάθε πρωταθλήματος, καθορίζουν
τα θέματα που αφορούν την διαιτησία των αγώνων, τον τρόπο ορισμού
των διαιτητών, τον τρόπο πληρωμής της διαιτησίας των αγώνων κλπ.
β) Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ., τηρεί, υποχρεωτικά, τους πίνακες
αξιολόγησης των διαιτητών που καταρτίζονται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ, καθώς
επίσης και τους πίνακες που η ίδια καταρτίζει, όπως προβλέπεται από
τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό Διαιτησίας. Εάν δεν επαρκούν οι
αξιολογημένοι διαιτητές ανώτερης κατηγορίας να διευθύνουν τους αγώνες
της αντίστοιχης κατηγορίας, η διεύθυνση των αγώνων θα γίνεται με
διαιτητές που περιλαμβάνονται στον πίνακα αξιολόγησης της αμέσως
κατώτερης κατηγορίας.
γ) Εφ’ όσον έχει προβλεφθεί και συμπεριλαμβάνεται στην προκήρυξη των
Ενώσεων οι κάθε είδους αγώνες μπορούν να διεξαχθούν με ένα διαιτητή
και ένα βοηθό ή και μόνο με ένα διαιτητή, ανάλογα με την κρισιμότητα του
αγώνα και πάντα κατά την κρίση της διοργανώτριας.
δ) Εάν δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει ορισθεί ή εάν ο διαιτητής, μετά
την έναρξη του αγώνα, ασθενήσει ή τραυματιστεί και αδυνατεί να
συνεχίσει τον αγώνα, χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων ομάδων,
των παραγόντων ή των φιλάθλων τους, τότε ο αγώνας θα αρχίσει στην
πρώτη περίπτωση και θα συνεχιστεί στην δεύτερη, ενώ καθήκοντα
διαιτητή θα αναλάβει ο αναπληρωτής του διαιτητή, εφόσον είχε ορισθεί
τέτοιος, και αν όχι, τότε εκείνος από τους βοηθούς διαιτητές ο
αξιολογημένος να αγωνίζεται σαν διαιτητής ή βοηθός σε μεγαλύτερη
κατηγορία, σε ισότητα ο αρχαιότερος και σε νέα ισότητα ο πρεσβύτερος
σε ηλικία.
ε) Εάν δεν προσέλθει ούτε ο διαιτητής που έχει ορισθεί, ούτε ο
αναπληρωτής του (αν έχει οριστεί) ούτε οι βοηθοί διαιτητών, τότε ο
αγώνας ματαιώνεται χωρίς ευθύνη των ομάδων και επαναορίζεται από
την διοργανώτρια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΑΠ. Η μη
προσέλευση των διαιτητών θεωρείται διαιτητικό παράπτωμα σύμφωνα με
το άρθρο 58 του Κανονισμού διαιτησίας και στους διαιτητές που δεν
προήλθαν αδικαιολόγητα επιβάλλεται η ποινή αποκλεισμού από
συμμετοχή σε αγώνες ποδοσφαίρου μέχρι έξι (6) μήνες (άρθρο 59 του
ιδίου Κανονισμού) από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαιτησίας) στην
οποία υπάγονται. Κατ΄ εξαίρεση, μόνο σε αγώνες της τελευταίας
κατηγορίας των τοπικών πρωταθλημάτων και εφόσον τούτο ρητά
προβλέπεται στην προκήρυξη της οικείας ΕΠΣ, οι δύο ομάδες μπορούν
να υποδείξουν έναν επίσημο διαιτητή, από εκείνους που, τυχόν,
παρευρίσκονται στο γήπεδο, για να διευθύνει τον αγώνα. Αν είναι
παραπάνω από ένας, τότε γίνεται κλήρωση. Η ίδια διαδικασία τηρείται και
για τον ορισμό βοηθού ή βοηθών διαιτητή. Αν δεν υπάρχουν ο αγώνας
ματαιώνεται και επαναορίζεται.
στ) Στα τοπικά πρωταθλήματα, εφ’ όσον υπάρχει μερική ή ολική αποχή
διαιτητών για οποιοδήποτε λόγο ή εφ’ όσον ο αριθμός των εν ενεργεία
διαιτητών δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αγώνων του
προγράμματος, η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. δύναται να ζητήσει τον ορισμό
διαιτητών, από οποιαδήποτε άλλη Ε.Π.Σ., για την κάλυψη όλων ή
ορισμένου αριθμού αγώνων. Σε περίπτωση άρνησης των Ε.Δ. των
άλλων Ε.Π.Σ. να ορίσουν διαιτητές, τον ορισμό διενεργεί υποχρεωτικά η
Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Ο. (ΚΕΔ/ΕΠΟ)
ζ) Σε περίπτωση αποχής διαιτητών ή ομαδικών ή πολλαπλών ατομικών
κωλυμάτων από αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων οι απέχοντες
διαιτητές, τίθενται από την Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης ή την
ΚΕΔ/ΕΠΟ εκτός ορισμού από κάθε αγώνα Εθνικού ή Τοπικού
Πρωταθλήματος για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου και δεν
μπορούν να αξιολογηθούν από την Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο. για την αμέσως
επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο.
η) Εάν το γηπεδούχο σωματείο δεν εξοφλήσει, πριν την έναρξη του αγώνα,
το σύνολο της δαπάνης διαιτησίας (αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης
και διαμονής διαιτητή, βοηθών και παρατηρητή διαιτησίας και
παρατηρητή αγώνα), ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα. Ο αγώνας
αυτός κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδας και η γηπεδούχος
ομάδα τιμωρείται ως ακολούθως: με χρηματική ποινή πεντακοσίων (500)
ευρώ για τα τοπικά πρωταθλήματα και χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ
για τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Μέχρι την εξόφληση της δαπάνης
διαιτησίας και της χρηματικής ποινής στην διοργανώτρια δεν ορίζονται οι
αγώνες της ομάδας αυτής και κατακυρώνονται υπέρ της αντιπάλου
ομάδας.
Άρθρο 13
Παρατηρητής αγώνα
1. Για κάθε αγώνα της αρμοδιότητάς της, η διοργανώτρια έχει την υποχρέωση να
ορίζει έναν εκπρόσωπο της (παρατηρητή αγώνα), από πίνακα που καταρτίζεται
κατά την απόλυτη κρίση της.
2. Στις κατηγορίες επαγγελματικών πρωταθλημάτων, με ειδικό κανονισμό που
εγκρίνεται από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. η οικεία επαγγελματική ένωση καθορίζει
αναλυτικότερα: το έργο των παρατηρητών, τα προσόντα και κωλύματα τους,
τον αριθμό των παρατηρητών για κάθε πρωτάθλημα και κάθε άλλο θέμα που
αφορά τους παρατηρητές των αγώνων αρμοδιότητάς της. Για τα ερασιτεχνικά
πρωταθλήματα και κύπελλο συντάσσεσαι από την Ε.Π.Ο. ανάλογος
Κανονισμός Παρατηρητών Αγώνων
3. Για τους αγώνες του Κυπέλου επαγγελματικών ομάδων εφαρμόζεται ο
Κανονισμός Παρατηρητών της Ε.Π.Ο. Ο ίδιος Κανονισμός εφαρμόζεται
αναλογικά και στην περίπτωση που διοργανώτρια επαγγελματικού
πρωταθλήματος δεν έχει συντάξει ειδικό κανονισμό για τους αγώνες της
αρμοδιότητάς της.
Άρθρο 14
Στολές ομάδων/Διαφήμιση
1. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδοσφαιριστών στους αγώνες είναι να
φορούν σε όλη τη διάρκεια αυτών τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά
περιλαμβάνει: Φανέλα - Παντελονάκι - Κάλτσες - Ποδοσφαιρικά υποδήματα και
Επικαλαμίδες.
α) Οι ομάδες που μετέχουν στα πρωταθλήματα δηλώνουν στη
διοργανώτρια τα χρώματά τους, καθώς επίσης και τις εναλλακτικές
περιπτώσεις στις στολές των ποδοσφαιριστών (φανέλες - παντελονάκια -
κάλτσες). Η δήλωση αυτή γίνεται συγχρόνως με τη δήλωση συμμετοχής
τους στο πρωτάθλημα.
β) Οι ομάδες έχουν το έμβλημά τους, που αποτυπώνεται στο επάνω
αριστερό σημείο της φανέλας των ποδοσφαιριστών.
γ) Οι τερματοφύλακες έχουν διαφορετικό χρώμα στολής από τους άλλους
συμπαίκτες τους.
δ) Οι αρχηγοί των ομάδων έχουν ειδικό διακριτικό περιβραχιόνιο, στο
αριστερό τους χέρι.
2. Για τις ομάδες που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα Α΄, Β΄ Εθνικών κατηγοριών
και το Κύπελλο επαγγελματιών υποχρεωτικά ο αριθμός του παίκτη στην πλάτη
της φανέλας πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο και να έχει ύψος τουλάχιστον 25
εκατοστά.
Όλοι οι αριθμοί πρέπει να είναι ευδιάκριτοι. Μόνο ένας αριθμός πρέπει να
υπάρχει στο 15 μπροστινό μέρος του παντελονιού σε εμφανή θέση, ο οποίος
πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα εκατοστά και ευδιάκριτος. Το χρώμα αυτών
των αριθμών πρέπει να είναι διάφορο από τα χρώματα της φανέλας των
παικτών και να είναι σκούρο αν βρίσκεται σε ανοικτό φόντο και αντίστροφα.
Οι αριθμοί πρέπει να κυμαίνονται από το 01 έως το 99, να έχουν μόνο ένα
χρώμα και να μην περιέχουν ούτε διαφημιστικά, ούτε διακοσμητικά στοιχεία.
Λοιπά θέματα στολών των ομάδων θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό στολών
που θα εκδίδει η οικεία διοργανώτρια.
3. α) Οι ομάδες που αγωνίζονται στα επαγγελματικά πρωταθλήματα Α΄ και Β΄
Εθνικών κατηγοριών είναι υποχρεωμένες να δηλώνουν εγγράφως στη
διοργανώτρια προ της ενάρξεως των πρωταθλημάτων τον αριθμό της
φανέλας με τον οποίο οι ποδοσφαιριστές τους θα αγωνίζονται καθ’ όλη τη
διάρκεια του πρωταθλήματος. Αλλαγή της παραπάνω δήλωσης
επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της μετεγγραφικής περιόδου και σε
περίπτωση απόκτησης ή αποχώρησης ποδοσφαιριστή με την υποβολή
νέας δήλωσης από την ομάδα.
β) Επίσης, πέραν του αριθμού, ο οποίος θα παραμένει σταθερός κατά τη
διάρκεια του πρωταθλήματος ή της αγωνιστικής περιόδου για τον
ποδοσφαιριστή που έχει δηλωθεί, στην πλάτη της φανέλας και πάνω από
τον αριθμό θα αναγράφεται το επώνυμο του ποδοσφαιριστή στα ελληνικά
για τους Έλληνες και στα λατινικά ή ελληνικά για τους αλλοδαπούς με
στοιχεία ύψους 7,5 εκατοστών το καθένα.
γ) Ειδικότερα για την Α΄ και Β΄ Εθνική κατηγορία υποχρεωτικά στο άνω
μέρος της χειρός και πριν από το τέλος του βραχίονα, αποτυπώνεται
έμβλημα που περιέχει το όνομα της διοργανώτριας, σύμφωνα με ειδικό
έγγραφο ή εγκύκλιο της διοργανώτριας.
δ) Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που χρησιμοποιεί σε αγώνα αριθμό
φανέλας διαφορετικό από αυτόν με τον οποίο έχει επίσημα δηλωθεί,
τιμωρείται με χρηματική ποινή ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.
4. Ομάδες που επιθυμούν να διαφημίσουν πάνω στις στολές των
ποδοσφαιριστών διάφορα προϊόντα, αφού τύχουν της σχετικής έγκρισης από
την διοργανώτρια, οφείλουν να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Η διαφήμιση αποτυπώνεται στο εμπρόσθιο και στο οπίσθιο μέρος της
φανέλας και του παντελονιού του ποδοσφαιριστή, εφ’ όσον κριθεί
αναγκαίο από τις ομάδες.
β) Η διαφήμιση δεν έχει φόντο, δεν τονίζεται και δεν περικλείεται σε πλαίσιο.
γ) Η διαφήμιση έχει το όνομα ή το έμβλημα του προϊόντος. Είναι επιτρεπτή
η διαφήμιση κάθε προϊόντος εφ’ όσον αυτό επιτρέπεται για τις
διοργανώσεις της FIFA και της UEFA.
δ) Η διαφήμιση, άμεση ή έμμεση, προϊόντων που είναι αντίθετα με την
αθλητική ιδέα απαγορεύεται.
ε) Η διαφήμιση κατασκευαστών αθλητικών στολών αποτυπώνεται στο
επάνω δεξιό μέρος της φανέλας των ποδοσφαιριστών, δεν έχει φόντο και
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τετραγωνικά εκατοστά.
στ) Τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν και για την
διαφήμιση στις στολές των διαιτητών. Η άδεια για τα εθνικά
πρωταθλήματα (επαγγελματικά και ερασιτεχνικά) δίδεται από την Ε.Π.Ο.
και για τα τοπικά από την οικεία Ε.Π.Σ.
5. α) `Για την Α' και Β' Εθνική κατηγορία οι όροι και οι προϋποθέσεις της
διαφήμισης στις στολές των ποδοσφαιριστών καθορίζονται με εγκύκλιο
της διοργανώτριας, με την επιφύλαξη των διατάξεων των κανονισμών
των Διεθνών Συνομοσπονδιών και του παρόντος.
β) Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που με αποκάλυψη του εσωτερικού
της φανέλας τους διαφημίζουν προϊόντα ή αποκαλύπτουν ρατσιστικά ή
υβριστικά συνθήματα τιμωρούνται με χρηματική ποινή τεσσάρων
χιλιάδων ευρώ (4.000), (πέραν της ειδικότερης ποινής που μπορεί να
προβλέπεται για την παράβαση αυτή από τον πειθαρχικό κώδικα).
6. Ο διαιτητής του αγώνα μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης ομάδας αναγράφει
στο Φ.Α. τις τυχόν ελλείψεις. Η Π.Α.Ε. ή σωματείο που δεν εφαρμόζουν τις
διατάξεις της παρ. 4 παραπέμπονται στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα μετά
από έγγραφη αίτηση της διοργανώτριας, η οποία διαπιστώνει την παράβαση,
και τους επιβάλλεται χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ αν
πρόκειται για ΠΑΕ και χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, αν πρόκειται για
σωματείο.
7. α) Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα σύγχυσης χρωμάτων η
στολή της πρώτης επιλογής των ομάδων και η στολή της δεύτερης
επιλογής πρέπει να διαφέρουν αισθητά, να είναι αντίθετες μεταξύ τους
και να είναι διακριτές με το χρώμα των στολών των τερματοφυλάκων,
έτσι ώστε να μπορούν να φορεθούν από αντίπαλες ομάδες σε αγώνα.
Μπορεί να ζητηθεί από τις ομάδες να αναμείξουν τι στολές της πρώτης
και της δεύτερης επιλογής τους (φανέλες, σορτς, κάλτσες) με στόχο να
δημιουργήσουν αισθητή διαφοροποίηση από την αντίπαλη ομάδα.
β). Η γηπεδούχος ομάδα θα πρέπει να φορά πάντα την επίσημη στολή της
πρώτης επιλογής που έχει ανακοινωθεί στην διοργανώτρια με την
δήλωση συμμετοχής εκτός εάν οι ενδιαφερόμενες ομάδες συμφωνήσουν
διαφορετικά σε άμεσο χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση οι λεπτομέρειες της
συμφωνίας θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στο διαιτητή του αγώνα.
γ) Εάν ο διαιτητής αποφασίσει επί τόπου ότι οι στολές των δύο ομάδων
μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση, τότε η γηπεδούχος ομάδα πρέπει να
αλλάξει χρώμα στολής για πρακτικούς λόγους.
δ) Για τον τελικό αγώνα κυπέλλου και οι δύο ομάδες μπορούν να φορέσουν
την στολή της πρώτης τους επιλογής, ωστόσο εάν υπάρχει σύγχυση
χρωμάτων, η καθορισθείσα ως φιλοξενούμενη ομάδα πρέπει να φορέσει
την στολή της δεύτερης επιλογής της. Εάν η σύγχυση χρώματος
εξακολουθεί να υπάρχει και οι αξιωματούχοι των ομάδων δεν μπορούν
να συμφωνήσουν για τα χρώματα που πρέπει να φορεθούν από τις
ομάδες τους, ο αντιπρόσωπος της διοργανώτριας θα αποφασίσει σε
διαβούλευση με τον διαιτητή.
Στην περίπτωση που μία ομάδα αρνηθεί να εφαρμόσει την απόφαση που θα
ληφθεί ο αγώνας ματαιώνεται με υπαιτιότητα της και τιμωρείται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 Ι και ΙΙ του Κ.Α.Π
8. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στον αγώνα ποδοσφαιριστής ή ποδοσφαιριστές
μιας ομάδας φοράνε διαφορετική στολή με διαφορετικό χρώμα απ’ αυτό που
έχουν οι στολές των συμπαικτών τους, ή φανέλα χωρίς αριθμό. Ο διαιτητής του
αγώνα ζητά την άμεση αλλαγή της στολής των ποδοσφαιριστών. Αν η ομάδα ή
οι ποδοσφαιριστές αρνηθούν, ο αγώνας ματαιώνεται με υπαιτιότητα της και
τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 α) του Κ.Α.Π
Άρθρο 15
Φύλλο Αγώνα
1. Για κάθε αγώνα πρωταθλήματος, συντάσσεται με στυλό μελάνης ή διαρκείας -
και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού- σχετικό Φ.Α., το οποίο είναι
έντυπο της διοργανώτριας του αγώνα. Στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα το
Φ.Α. συντάσσεται σε τέσσερα αντίγραφα. Υποχρεωτικά στο Φ.Α. πρέπει να
γράφονται:
α) Το είδος διοργάνωσης του αγώνα (πρωτάθλημα ή κύπελλο), η κατηγορία,
οι συμμετέχουσες ομάδες με πρώτη αναγραφομένη την γηπεδούχο
ομάδα, ο τόπος διεξαγωγής, η ημερομηνία διεξαγωγής, η ώρα
διεξαγωγής, η ονομασία του γηπέδου και ο αριθμός των θεατών.
β) Ονοματεπώνυμο διαιτητή, Α΄ βοηθού διαιτητή, Β΄ βοηθού διαιτητή,
τέταρτου διαιτητή όπως έχουν ορισθεί από την ΚΕΔ και η ένωση στην
οποία είναι εγγεγραμμένοι. Ονοματεπώνυμο του παρατηρητή του αγώνα,
του ιατρού του αγώνα, και να φέρει τις υπογραφές τους. Τα
ονοματεπώνυμα και την ιδιότητα των αξιωματούχων των διαγωνιζομένων
ομάδων, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα -σύμφωνα με τον Κανονισμό
Παρατηρητών επαγγελματικών ή Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων- να
βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο.
γ) Το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός του δελτίου αθλητικής ιδιότητας των
διαγωνιζομένων -τακτικών και αναπληρωματικών- ποδοσφαιριστών και ο
αριθμός της φανέλας του καθενός, ο οποίος και πρέπει να είναι ο ίδιος
από την αρχή μέχρι την λήξη του αγώνα. Επίσης σημειώνεται ο
ποδοσφαιριστής που εκτελεί χρέη αρχηγού σε κάθε ομάδα. Στον
ποδοσφαιριστή, που, τυχόν, δεν συμμορφώνεται με την παραπάνω
υποχρέωση, δεν επιτρέπεται η περαιτέρω συμμετοχή του στον αγώνα,
από το διαιτητή, μέχρι να συμμορφωθεί. Οι ποδοσφαιριστές που
γράφονται στο Φ.Α., τακτικοί και αναπληρωματικοί, πρέπει να φοράνε την
αθλητική τους στολή, όταν βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο.
δ) Το αποτέλεσμα του αγώνα, την νικήτρια ομάδα, το αποτέλεσμα του
ημιχρόνου, το αποτέλεσμα μετά από παράταση, το αποτέλεσμα μετά από
διαδικασία πέναλτι.
ε) Την ακριβή ώρα έναρξης του αγώνα, την ακριβή διάρκεια της ανάπαυλας
μεταξύ των ημιχρόνων, την ακριβή ώρα λήξης του αγώνα, καθώς επίσης
και τον συνολικό χρόνο (καθυστερήσεων) που κρατήθηκε στο πρώτο
ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο.
στ) i) Τις παρατηρήσεις (κίτρινες κάρτες) του διαιτητή με αναγραφή του
ονοματεπωνύμου, του αριθμού φανέλας και δελτίου του
ποδοσφαιριστή, της ομάδας του ποδοσφαιριστή, το λεπτό του αγώνα
και την αιτία της επίδειξης.
ii) Τις αποβολές των ποδοσφαιριστών με αναγραφή του
ονοματεπώνυμου, του αριθμού φανέλας και δελτίου του
ποδοσφαιριστή, της ομάδας του ποδοσφαιριστή, το λεπτό του αγώνα,
ακριβή περιγραφή του συμβάντος και την αιτία της αποβολής.
ζ) Τα επιτευχθέντα τέρματα με αριθμό φανέλας του ποδοσφαιριστή, της
ομάδας του ποδοσφαιριστή, το λεπτό του αγώνα και τον τύπο του
επιτευχθέντος τέρματος.
η) Τις αντικαταστάσεις των ποδοσφαιριστών.
θ) Παρατηρήσεις του διαιτητή σχετικά με την οργάνωση του αγώνα, την
συνεργασία με τις ομάδες, την συμπεριφορά των θεατών και τις
υπηρεσίες ασφάλειας, με τον χαρακτηρισμό ως καλή, μέτρια και μη
ικανοποιητική.
ι) Αναγραφή των ποδοσφαιριστών των ομάδων που κληρώθηκαν για να
υποβληθούν σε έλεγχο ντόπινγκ.
ια) Την αναγραφή και την διαδικασία ανάδειξης νικητή με πέναλτι.
ιβ) Οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες παρατηρήσεις για συμβάντα και
περιστατικά.
Οι σημειώσεις των διαιτητών στο Φ.Α. πρέπει να είναι σαφείς και
ευανάγνωστες
2. Στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, στο Φ.Α. επισυνάπτονται:
α) Σχεδιάγραμμα αγωνιστικού χώρου, το οποίο εάν απαιτείται χρησιμοποιεί
ο διαιτητής για να καταδείξει συμβάντα ή περιστατικά.
β) Έντυπο που παραδίδεται στον διαιτητή από την γηπεδούχο ομάδα και
την φιλοξενούμενη ομάδα και στο οποίο αναγράφονται οι
ποδοσφαιριστές που αρχίζουν τον αγώνα, οι αναπληρωματικοί
ποδοσφαιριστές και τυχόν επιπλέον ποδοσφαιριστές, με αριθμό φανέλας,
ονοματεπώνυμα ποδοσφαιριστών και αντίστοιχους αριθμούς δελτίων. Η
κατάσταση αυτή υπογράφεται από τον αρχηγό- ποδοσφαιριστή της
ομάδας, ο οποίος δηλώνεται με υποσημείωση κύκλου στον αριθμό
φανέλας του στην ως άνω κατάσταση.
γ) Τα ονοματεπώνυμα των αξιωματούχων στον πάγκο και τα καθήκοντα ή
την ιδιότητά τους, τα ονοματεπώνυμα των επιπλέον ατόμων στις ειδικές
θέσεις. Απαραίτητη για τους ως άνω είναι η αναγραφή της ιδιότητάς τους
και η υπογραφή του εντύπου από τον εντεταλμένο αξιωματούχο(υ) της
ομάδας.
δ) Τα ως άνω έντυπα β και γ, παραδίδονται στον διαιτητή εβδομήντα πέντε
(75) λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα. Ταυτόχρονα παραδίδεται και
αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης υγείας των ποδοσφαιριστών κάθε
ομάδας, νόμιμα θεωρημένο. Το Φ.Α. πρέπει να συντάσσεται και στην
περίπτωση που ο αγώνας ματαιώνεται για οποιονδήποτε λόγο.
3. Η τυχόν παράλειψη του διαιτητή να σημειώσει στο Φ.Α. το ονοματεπώνυμο ή
τον αριθμό δελτίου και φανέλας ποδοσφαιριστή που παρατηρήθηκε ή
αποβλήθηκε δεν συνεπάγεται ακυρότητα του Φ.Α. ή ακυρότητα της
επιβληθείσας απ’ αυτόν πειθαρχικής ποινής ή αδυναμία επιβολής της από το
αρμόδιο όργανο, εφ’ όσον με οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο
αποδεικνύεται η ταυτότητα του ποδοσφαιριστή που παρατηρήθηκε ή
αποβλήθηκε. Δεν είναι υποχρεωτική η καταχώρηση στο Φ.Α. των
υποκειμενικών στοιχείων του αποδιδόμενου παραπτώματος. Οι βοηθοί
διαιτητές και ο τέταρτος διαιτητής θα βεβαιώνουν ενυπόγραφα ότι έλαβαν
γνώση αυτών των σημειώσεων.
4. Ο διαιτητής πρέπει να διαβιβάσει, υποχρεωτικά, εντός χρονικού διαστήματος
δύο (2) ωρών από τη λήξη του αγώνα στη διοργανώτρια και στην Κ.Ε.Δ. με
τηλεομοιοτυπία (fax) άμεσα το Φ.Α. Την επομένη δε να αποστείλει με υπηρεσία
ταχυμεταφοράς (courier) το Φ.Α. στην διοργανώτρια.
5. Διαιτητές οι οποίοι δεν θα αποστέλλουν το Φ.Α. εντός δύο (2) ωρών, θα
παραπέμπονται για πειθαρχικό έλεγχο. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε
λόγο δεν λειτουργεί FAX στα αποδυτήρια των γηπέδων, οι διαιτητές έχουν την
υποχρέωση εντός της ίδιας ημέρας που τελείται ο αγώνας, να αποστέλλουν το
Φ.Α. από οποιοδήποτε άλλο FAX
6. Πριν την έναρξη του πρωταθλήματος οι ομάδες της Α΄ και Β΄ Εθνικής
κατηγορίας έχουν την υποχρέωση να τοποθετήσουν στα αποδυτήρια των
διαιτητών συσκευή τηλεομοιοτυπίας (FAX) για τις ανάγκες εφαρμογής της
διάταξης της παραγράφου 5. Τυχόν αδικαιολόγητη παράλειψη της
υποχρέωσης αυτής των ομάδων, σε κάθε αγώνα, συνεπάγεται χρηματική
ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000).
7. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου αναφορικά με το Φ.Α., εφαρμόζονται και στους
φιλικούς αγώνες.
8. Το Φ.Α. αποτελεί μέσο απόδειξης, τόσο για το κύρος αγώνα, όσο και για τον
πειθαρχικό έλεγχο. Επιτρέπεται ανταπόδειξη των λοιπών παρατηρήσεων του
διαιτητή με βάση τα στοιχεία και μόνο που προκύπτουν από τις εκθέσεις
εντεταλμένων, σχετικά με τη διεξαγωγή του αγώνα, προσώπων (εκθέσεις
παρατηρητών αγώνα, παρατηρητών διαιτησίας). Η χρήση οπτικών μέσων (π.χ.
βίντεο, φωτογραφίες), ως αποδεικτικού υλικού, σχετικά με τα διαδραματισθέντα
στον αγωνιστικό χώρο επιτρέπεται, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας,
αποκλειστικά και μόνο στις εξής περιπτώσεις: α) διαπίστωση λανθασμένης
αναγραφής υπαίτιου ποδοσφαιριστή (ταυτότητας προσώπου παραβάτη), β)
παράβαση η οποία διεπράχθη και δεν τιμωρήθηκε από τον διαιτητή διότι
διέλαθε της προσοχής του διαιτητή. Για τα διαδραματισθέντα στις εξέδρες του
σταδίου και λοιπούς χώρους του γηπέδου επιτρέπεται η χρήση του βίντεο
χωρίς περιορισμούς, κατά τα προβλεπόμενα στον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ.
Στις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωτική η κλήση σε απολογία.
9. Οι ακολουθούσες τη σύνταξη του Φ.Α. εκθέσεις των διαιτητών, σε καμία
περίπτωση δεν μπορούν να ανταποδείξουν το Φ.Α. στο σύνολό του, παρά
μόνο να χρησιμεύσουν ως στοιχεία διευκρίνισης ή συμπλήρωσης των
αναγραφομένων στο Φ.Α. παρατηρήσεων του διαιτητή. Το ίδιο και οι
συμπληρωματικές εκθέσεις των παρατηρητών. Δεν μπορούν να ανταποδείξουν
τα γραφόμενα της αρχικής έκθεσης, παρά μόνο να διευκρινίσουν ή
συμπληρώσουν αυτά. Στην περίπτωση που υπάρχουν αντικρουόμενες
εκθέσεις από το ίδιο πρόσωπο ισχύουν τα γραφόμενα στην αρχική έκθεση.
10. Το Φ.Α. πρέπει να συντάσσεται και στην περίπτωση που ο αγώνας
ματαιώνεται για οποιονδήποτε λόγο πλην εξαιρετικώς της περιπτώσεως που
και οι διαιτητές δεν μπορούν να προσέλθουν στο γήπεδο λόγω ανωτέρας βίας .
11. Διατάξεις ισχύουσες για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα
α) Στο Φ.Α. πρέπει να αναγράφεται η ώρα παράδοσης των δελτίων
ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή και της κατάστασης
υγείας αγωνιζομένων ποδοσφαιριστών στο διαιτητή βεβαιουμένη
ενυπόγραφα από τους αρχηγούς των ομάδων. Μνεία αναφορικά με τον
έλεγχο των καταστάσεων υγείας των αγωνιζομένων ποδοσφαιριστών των
διαγωνιζομένων ομάδων.
β) Ο διαιτητής του αγώνα οφείλει να είναι εφοδιασμένος με την προκήρυξη
Πρωταθλήματος του αγώνα που θα διευθύνει. Σε περίπτωση που
επιτρέπεται η συμμετοχή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών υποχρεούται στην
προσεκτική παρατήρηση της έναρξης και λήξης ισχύος των αθλητικών
δελτίων τους και εφ’ όσον εξ αυτών δεν καλύπτεται η συμμετοχή τους,
απαγορεύει την αναγραφή τους στο Φ.Α. ενημερώνοντας σχετικά την
ομάδα τους.
γ) Η υπογραφή του Φ.Α. είναι υποχρεωτική για τους αρχηγούς των
διαγωνιζομένων ομάδων ή τους αντικαταστάτες τους, οι οποίοι, όμως,
έχουν δικαίωμα να διατυπώνουν τυχόν διαφωνίες ή επιφυλάξεις τους. Οι
λόγοι των διαφωνιών ή των επιφυλάξεων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση
να αναγράφονται στο Φ.Α. Σε περίπτωση άρνησής τους να
συμμορφωθούν σ’ αυτή την υποχρέωση και ανεξάρτητα από τις
κυρώσεις που προβλέπονται σε βάρος τους, το Φ.Α. θεωρείται ισχυρό. Η,
κατά τα ανωτέρω, υπογραφή (ή η άρνηση υπογραφής) του Φ.Α. επέχει
υποχρεωτικά θέση γνωστοποίησης του περιεχομένου του, καθώς και των
πραγματικών γεγονότων που αναγράφονται σ’ αυτό, για τις
διαγωνιζόμενες ομάδες. Η υπογραφή του Φ.Α. είναι υποχρεωτική για το
διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητές.
δ). Παράβαση του διαιτητή σε ότι αφορά τις επιβαλλόμενες σ’ αυτόν
υποχρεώσεις από το παρόν άρθρο, συνεπάγεται την παραπομπή του
από την Ε.Ε. της διοργανώτριας στην αρμόδια Επιτροπή και τιμωρείται
με ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον ενός (1) μηνός. Κατ’ εξαίρεση, στις
περιπτώσεις που ο διαιτητής αρνείται στους αρχηγούς των ομάδων να
υποβάλλουν στο Φ.Α. τις κατά την κρίση τους ενστάσεις και η άρνηση
βεβαιώνεται ύστερα από αίτηση του αρχηγού της οικείας ομάδας από τον
παρατηρητή του αγώνα, διαγράφεται των πινάκων αξιολόγησης
διαιτητών. Στην ίδια ποινή υπόκειται και ο διαιτητής ή βοηθός διαιτητή του
αγώνα που ορίζεται ως αναπληρωτής και παραλείπει να ενημερώσει
σχετικά με τον τρόπο ορισμού του τις διαγωνιζόμενες ομάδες πριν την
έναρξη του αγώνα.
ε). Εάν το Φ.Α. που προσκομίζει ο διαιτητής στη διοργανώτρια διαφέρει από
το αντίγραφο των ομάδων, η διοργανώτρια διεξάγει έλεγχο. Εφ’ όσον
αποδειχθεί ότι ο διαιτητής προσέθεσε ή διέγραψε λέξεις ή υπογραφές
αρχηγών ή βοηθών διαιτητών ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο σε οποιοδήποτε
σημείο του Φ.Α. μετά το κλείσιμό του, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη. Ο
παραβάτης διαιτητής παραπέμπεται στο οικείο όργανο και τιμωρείται με
αποκλεισμό από έξι (6), τουλάχιστον, μήνες μέχρι και οριστική διαγραφή.
στ) Οι διαιτητές των Πανελλήνιων ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων θα
αποστέλλουν μετά τη λήξη κάθε αγώνα το Φ.Α. στη διοργανώτρια και την
Κ.Ε.Δ. με τηλεομοιοτυπία (FAX). Για τον λόγο αυτό πριν την έναρξη των
αγώνων πρωταθλήματος οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να
τοποθετήσουν στα αποδυτήρια των διαιτητών συσκευή τηλεομοιοτυπίας
(FAX). Αδικαιολόγητη παράλειψη της υποχρέωσης αυτής των ομάδων
συνεπάγεται χρηματική ποινή τουλάχιστον τριακοσίων ευρώ (300) σε
κάθε αγώνα
ζ) Οι διαιτητές των αγώνων της προηγούμενης παραγράφου, οι οποίοι δεν
θα αποστέλλουν το Φ.Α. εντός δύο (2) ωρών, θα παραπέμπονται για
πειθαρχικό έλεγχο. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν
λειτουργεί FAX στα αποδυτήρια των γηπέδων, οι διαιτητές έχουν την
υποχρέωση εντός της ίδιας ημέρας που τελείται ο αγώνας, να
αποστέλλουν το Φ.Α. από οποιοδήποτε άλλο FAΧ.
η) Οι σημειώσεις των διαιτητών στο Φ.Α. πρέπει να είναι σαφείς και
ευανάγνωστες. Όταν συντρέχει σοβαρός λόγος κάποιας προσθήκης ή
διαγραφής, πρέπει, απαραίτητα, να λαμβάνουν γνώση και να την
μονογράφουν οι αρχηγοί των διαγωνιζομένων ομάδων, καθώς και οι
βοηθοί διαιτητές διαφορετικά η προσθήκη ή η διαγραφή δεν λαμβάνεται
υπόψη. Μετά τα ανωτέρω ο διαιτητής κλείνει το Φ.Α. αναγράφοντας,
αναλόγως, τις φράσεις “ουδεμία άλλη παρατήρηση” ή σε περίπτωση που
δεν αναγράφονται παρατηρήσεις “ουδεμία παρατήρηση”.(προβλέπεται
για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, ίσως να σβησθεί)
Άρθρο 16
Ώρα προσέλευσης ομάδας. Υποχρεωτική παρουσία γιατρού. Αλλαγές
ποδοσφαιριστών στον αγώνα. Μπάλες
1. Καθεμιά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη:
α) Να προσέρχεται στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα πριν από την
καθορισμένη έναρξή του, ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσμενείς συνθήκες
που επικρατούν, ώστε να είναι έτοιμη να αγωνιστεί πέντε (5) τουλάχιστον
λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα.
β) Να είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό, για την
χρησιμοποίησή του από τους ποδοσφαιριστές.
2. α) Σε όλους τους αγώνες, όλων των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών,
πανελληνίων και τοπικών, πρωταθλημάτων, των πρωταθλημάτων
υποδομής και προεπιλογής εθνικών ομάδων (Παίδων και Νέων), είναι
υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία ιατρού
αγώνα (που, τουλάχιστον στα επαγγελματικά πρωταθλήματα και στο
κύπελλο, θα είναι άλλος από τους ιατρούς των ομάδων). Σε αντίθετη
περίπτωση, ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου
ομάδας η οποία χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 και της επιβάλλεται
χρηματική ποινή από επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες
(40.000) ευρώ, εάν είναι επαγγελματική ομάδα, χίλια (1000) ευρώ για τις
ομάδες της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας και τις γυναικείες διοργανώσεις και
τριακόσια (300) ευρώ για τις ομάδες των τοπικών πρωταθλημάτων και
των πρωταθλημάτων προεπιλογής. Εάν διεξαχθεί ο αγώνας, πέραν των
ανωτέρω ποινών για την γηπεδούχο ομάδα που ισχύουν, ο διαιτητής
παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο.
β) Στα γήπεδα που διεξάγονται αγώνες Α΄ και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας και
Κυπέλλου θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει, με ευθύνη της
γηπεδούχου ομάδας, πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο και ασθενοφόρο
όχημα (Ε.Κ.Α.Β. ή ιδιωτικής εταιρείας), σύμφωνα με εγκύκλιο που θα
εκδίδει η διοργανώτρια. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ομάδες της Α΄ Εθνικής
Κατηγορίας τιμωρούνται με χρηματική ποινή ύψους είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ, της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας με χρηματική ποινή ύψους
δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση που η διοργανώτρια, μετά
από έλεγχο, κρίνει ότι ένα γήπεδο δεν πληροί τις παραπάνω
προϋποθέσεις ασφάλειας για την υγεία κάθε προσώπου που εισέρχεται
σε αυτό, τότε στο, εν λόγω, γήπεδο δεν θα ορίζονται αγώνες για όσο
χρόνο διαρκεί η παραπάνω έλλειψη.
3. Σε όλα τα πρωταθλήματα του παρόντος Κανονισμού, εφ’ όσον οι αγώνες είναι
διπλοί, ο δεύτερος αγώνας διεξάγεται υποχρεωτικά στο γήπεδο της άλλης
ομάδας (με την επιφύλαξη αποφάσεων τιμωρίας του γηπέδου). Η σχετική σειρά
καθορίζεται με κλήρωση.
4. α) Στους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου των δύο επαγγελματικών
κατηγοριών, επιτρέπεται, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, η αντικατάσταση
μέχρι τριών ποδοσφαιριστών από κάθε ομάδα και ανεξάρτητα από τις
θέσεις στις οποίες αγωνίζονται. Απαγορεύεται η επανασυμμετοχή στον
αγώνα οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή αντικαταστάθηκε στη διάρκεια του
αγώνα Σε όλα τα λοιπά –ερασιτεχνικά- πρωταθλήματα και κύπελλα
επιτρέπονται μέχρι τέσσερεις (4) αλλαγές σε κάθε αγώνα
β) Απαγορεύεται η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποβλήθηκε
από το διαιτητή.
γ) Παράβαση των περιπτώσεων (α) και (β) της παρούσης παραγράφου
συνιστά αντικανονική συμμετοχή που εξετάζεται κατόπιν ενστάσεως.
5. Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη να προσκομίσει στον διαιτητή μπάλες σε
ικανό αριθμό για την διεξαγωγή του αγώνα. Οι προσκομιζόμενες μπάλες, ο
τύπος των οποίων ορίζεται από την διοργανώτρια, είναι υποχρεωτικές για τις
διαγωνιζόμενες ομάδες και τον διαιτητή με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις
βασικές προδιαγραφές των Κανόνων του Παιχνιδιού (Laws of the Game).
6. Στους απλούς αγώνες κατάταξης (μπαράζ) και στον Τελικό Αγώνα Κυπέλου η
διοργανώτρια υποχρεούται να έχει στη διάθεση του διαιτητή από την έναρξη
μέχρι την λήξη του αγώνα είκοσι (20), τουλάχιστον, μπάλες κανονικές και σε
καλή κατάσταση.
Άρθρο 17
Αδυναμία συμμετοχής ομάδας σε αγώνα
1. Ομάδα που δεν μπορεί να πάρει μέρος σε αγώνα οποιουδήποτε
πρωταθλήματος πρέπει να ειδοποιήσει αιτιολογημένα με έγγραφό της τη
διοργανώτρια, πριν από τέσσερις (4), τουλάχιστον, ημέρες, εκτός αν
ειδοποιήθηκε, για την υποχρέωσή της να αγωνιστεί, σε χρονικό διάστημα
μικρότερο των οκτώ (8) ημερών, οπότε η ειδοποίηση αυτή πρέπει να γίνει πριν
από τρεις, τουλάχιστον, (3) ημέρες.
2. Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή
παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους του ελάχιστου
επιτρεπομένου ορίου ποδοσφαιριστές για την έναρξή του, χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, εκτός από την καταβολή κάθε σχετικής
δαπάνης, τιμωρείται με απώλεια του αγώνα με τέρματα 0-3 και με χρηματική
ποινή από οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ,
στα πρωταθλήματα των επαγγελματικών κατηγοριών, δύο χιλιάδων (2.000)
ευρώ στα τα πανελλήνια ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και πεντακόσια (500)
ευρώ για κάθε αγώνα στα τοπικά πρωταθλήματα. Περαιτέρω η ομάδα
τιμωρείται με αφαίρεση τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του
πρωταθλήματος της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου. Η ποινή αυτή
επιβάλλεται για κάθε αγώνα που η ομάδα δεν παρουσιάζεται κανονικά,
παραιτείται ή δηλώνει αποχώρηση από το πρωτάθλημα και μέχρι τρεις (3)
αγώνες σε κάθε πρωτάθλημα.
3. Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από τρεις (3) αγώνες της
ίδιας διοργάνωσης αποβάλλεται με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της
διοργανώτριας και υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία με
(συνολική) ποινή αφαίρεσης μείον έξι (-6) βαθμών από τον βαθμολογικό
πίνακα του πρωταθλήματος που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική
περίοδο. Η ποινή αυτή εκτίεται μόνο όταν πρόκειται για υποβιβασμό από
επαγγελματική σε επαγγελματική ή από ερασιτεχνική σε ερασιτεχνική
κατηγορία. Πλέον των ανωτέρω, αναλόγως της περιπτώσεως, επιβάλλονται
στην εν λόγω ομάδα και οι ποινές που προβλέπονται στο Παράρτημα Α του
παρόντος.
4. Από τις παραπάνω κυρώσεις απαλλάσσεται η ομάδα που δηλώνει αδυναμία
συμμετοχής σε αγώνα, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε ανώτερη βία. Ως ανώτερη
βία νοείται, ενδεικτικά, η διακοπή των συγκοινωνιών (σιδηροδρομική,
ακτοπλοϊκή, αεροπορική κ.λπ.) από οποιαδήποτε αιτία, από την οποία είναι
αδύνατη η έγκαιρη προσέλευση στο γήπεδο της ομάδας.
5. Ομάδα που δηλώνει εμπρόθεσμα αδυναμία συμμετοχής σε αγώνα, η οποία
όμως δεν κρίνεται δικαιολογημένη από τη διοργανώτρια ή ομάδα που αρνείται
να αγωνιστεί στην έδρα αντιπάλου της, η οποία όμως είχε μετακινηθεί για τον
αγώνα του πρώτου γύρου, εκτός από τις ποινές που αναφέρονται στην παρ. 2
του άρθρου τούτου υποχρεούται να καταβάλλει -κατά περίπτωση- αποζημίωση
που καθορίζεται με απόφαση της διοργανώτριας τόσο στο αντίπαλο σωματείο
όσο και στην διοργανώτρια του πρωταθλήματος.
Άρθρο 18
Δελτίο και κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών – Δελτίο πιστοποίησης
Προπονητή.
1. Οι ομάδες όλων των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών κατηγοριών,
πανελληνίων των τοπικών πρωταθλημάτων, όπως και πρωταθλημάτων
υποδομής, σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να
παραδίδουν στο διαιτητή, εφόσον ζητηθεί:
α) Τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των ποδοσφαιριστών.
β) Κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών. Οι καταστάσεις υγείας των
ποδοσφαιριστών πρέπει να είναι θεωρημένες από τον ιατρό της ομάδας
και από την οικεία επαγγελματική ένωση για τις επαγγελματικές
κατηγορίες και από δικαιούμενο να την υπογράφει ιατρό και την οικεία
ΕΠΣ για τις Ερασιτεχνικές κατηγορίες. Για τη νομότυπη συμμετοχή των
ποδοσφαιριστών αρκεί η προσκόμιση στο διαιτητή του πρωτότυπου της
κατάστασης υγείας και της βεβαίωσης (σε τηλεομοιοτυπία) της
διοργανώτριας για την υποβολή (θεώρηση) της κατάστασης υγείας σε
αυτήν. Η κατατεθείσα κατάσταση υγείας στη διοργανώτρια αποτελεί το
μόνο αποδεικτικό μέσο σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων για τυχόν
αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστών.
γ) Δελτίο πιστοποίησης προπονητή ή προπονητών. Η υποχρέωση αυτή δεν
ισχύει για τα πρωταθλήματα των τοπικών κατηγοριών των ΕΠΣ για τα
οποία η πρόσληψη προπονητή δεν έχει τεθεί ως υποχρεωτική.
Το δελτίο πιστοποίησης προπονητή εκδίδεται κάθε χρόνο για τα πανελλήνια
επαγγελματικά και ερασιτεχνικά πρωταθλήματα από την Ε.Π.Ο., για δε τις
τοπικές κατηγορίες από τις οικείες Ε.Π.Σ. Ο έλεγχος γίνεται από το διαιτητή
υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του αγώνα κατά την εκ μέρους του διαιτητή
συμπλήρωση του Φ.Α
2. α) Στην κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών θα αναγράφονται
υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών καθώς και των ομάδων που
ανήκουν, θα φέρει δε ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι
περιλαμβανόμενοι στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και
ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδας τους.
β) Η ως άνω ιατρική θεώρηση πρέπει να παρέχεται υποχρεωτικά κάθε έτος
για κάθε ποδοσφαιριστή και να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα.
γ) Η, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, απόδειξη της υγείας των
ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη. Αντίγραφο του πίνακα υγείας
κατατίθεται υποχρεωτικά και εντός 24ώρου από την ιατρική θεώρησή του,
στη διοργανώτρια και την Ε.Π.Ο., με ευθύνη της ομάδος αποτελεί δε το
αδιαμφισβήτητα επίσημο έγγραφο σε περίπτωση ενστάσεων και
προσφυγών. Η κατάθεση, στη διοργανώτρια, της κατάστασης υγείας των
ποδοσφαιριστών, εφ’ όσον έχει συντελεσθεί πέραν της 24ώρου
προθεσμίας, δεν επιφέρει ακυρότητα ή κύρωση, με τη βασική πάντοτε
προϋπόθεση, ότι η κατάθεση αυτή έχει πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε
πριν από τη τέλεση του αγώνα.
3. Ο διαιτητής υποχρεούται να ζητήσει τα δελτία των διαγωνιζομένων
ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του Φ.Α., για να τα ελέγξει μόνο για την
περίπτωση διατύπωσης ένστασης πλαστοπροσωπίας με έγγραφο αίτημα
ομάδας.
4. α) Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα
πρωταθλήματος ή Κυπέλλου χωρίς την ύπαρξη των νομίμως εκδοθέντων
δικαιολογητικών των εδαφίων α΄ και β΄ της παρ. 1 του παρόντος, ο δε
διαιτητής υποχρεούται να απαγορεύσει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή για
τον οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Εάν, παρά την
απαγόρευση, ο ποδοσφαιριστής μετάσχει στον αγώνα η συμμετοχή του
θεωρείται αντικανονική, η υπαίτια δε ομάδα, σε περίπτωση αποδοχής
ένστασης ή καταγγελίας υφίσταται τις προβλεπόμενες για την περίπτωση
κυρώσεις.
β) Απαγορεύεται επίσης η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο του προπονητή
που δεν παρέδωσε το δελτίο πιστοποίησης.
γ) Σε περιπτώσεις παράβασης των ως άνω ο διαιτητής τιμωρείται από τo
αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο με ποινή απαγόρευσης διεύθυνσης αγώνων
για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες.
5. Ειδικές διατάξεις για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα
α) Το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή θα
αναγράφει υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του ποδοσφαιριστή και του
σωματείου στο οποίο ανήκει και θα φέρει βεβαίωση ότι ο ποδοσφαιριστής
υποβλήθηκε σ’ όλες τις προβλεπόμενες στη επόμενη παράγραφο,
υποχρεωτικές, υγειονομικές εξετάσεις.
β) Οι πρωτοεγγραφόμενοι και όλοι ανεξαιρέτως οι ερασιτέχνες
ποδοσφαιριστές, που επιθυμούν να αποκτήσουν ή διατηρήσουν την
δυνατότητα συμμετοχής τους σε αγώνες τοπικών και εθνικών
ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, υποχρεούνται, κατά την πρώτη εγγραφή
τους προκειμένου να τους εκδοθεί δελτίο αθλητικής ιδιότητας και εν
συνεχεία κάθε έτος από την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής τους, να
προσκομίζουν βεβαίωση από κατάλληλης ειδικότητας ιατρό ότι δύναται
να αθλούνται στο άθλημα του ποδοσφαίρου
γ) Στην κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών θα αναγράφονται
υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών καθώς και του σωματείου που
ανήκουν. Η κατάσταση υγείας θα φέρει ιατρική θεώρηση, στην οποία θα
αναγράφεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι
απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδας τους.
Η, ως άνω, ιατρική θεώρηση, πραγματοποιείται από μία από τις εξής
ιατρικές ειδικότητες: αθλίατρο, ορθοπεδικό, παθολόγο, καρδιολόγο,
πνευμονολόγο, αγροτικό ιατρό, ιατρό γενικής ιατρικής, είναι υποχρεωτική
σε ετήσια βάση για κάθε ποδοσφαιριστή και πρέπει να ισχύει κατά την
ημέρα τέλεσης του αγώνα. Για τα πρωταθλήματα Υποδομών των Ε.Π.Σ.
η θεώρηση μπορεί να γίνει και από τις ειδικότητες της παιδιατρικής. Η
απόδειξη, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, της υγείας των ποδοσφαιριστών
είναι απαράδεκτη.
Άρθρο 19
Ειδικές περιπτώσεις απαγόρευσης συμμετοχής σε αγώνες
1. Απαγορεύεται σε ομάδα να χρησιμοποιήσει σε φιλικό αγώνα της με ομάδα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ποδοσφαιριστή που ανήκει στη δύναμη άλλης
Ελληνικής ομάδας, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της τελευταίας, η οποία
πρέπει να κατατεθεί στην Ε.Π.Ο., οπωσδήποτε πριν από την τέλεση του αγώνα
αυτού.
Η παράβαση αυτής της διάταξης, εφ’ όσον καταγγελθεί στη διοργανώτρια
αρχή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ημερών), από οποιαδήποτε
ομάδα που μετέχει στο οικείο πρωτάθλημα, τιμωρείται, με απόφαση της
Πειθαρχικής Επιτροπής της διοργανώτριας, με απώλεια του πρώτου επίσημου
αγώνα της και χρηματική ποινή από οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ έως σαράντα
χιλιάδες (40.000) ευρώ, αν πρόκειται για Π.Α.Ε και με χρηματική ποινή έως
δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, αν πρόκειται για σωματείο. Η απόφαση λαμβάνεται
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την καταγγελία.
2. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός εικοσιτετραώρου σε δύο
αγώνες της ομάδας που ανήκει (ή άλλων ομάδων, π.χ. της Εθνικής ομάδος). Ο
υπολογισμός του εικοσιτετραώρου αρχίζει από το τελευταίο λεπτό συμμετοχής
του ποδοσφαιριστή στον πρώτο αγώνα και πρέπει να συμπληρώνεται πριν την
έναρξη του δεύτερου αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται
απώλεια του δεύτερου αγώνα, αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής
συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος Κανονισμού,
ύστερα από απόφαση του αρμόδιου οργάνου.
3. Στα πρωταθλήματα υποδομής επιτρέπεται να συμμετέχουν ποδοσφαιριστές
που η ηλικία τους καθορίζεται από την προκήρυξη της διοργανώτριας. Για τον
προσδιορισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών της παραγράφου αυτής, ως
χρονολογία γέννησής τους θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησής τους
και θα ισχύει μέχρι και το τέλος της αγωνιστικής περιόδου στην οποία θα
συμμετέχουν.
4. Διαιτητές εν ενεργεία ή μη δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν σαν
ποδοσφαιριστές σε αγώνες, τυχόν δε συμμετοχή τους είναι αντικανονική και
προκαλεί τις προβλεπόμενες από τον παρόντα Κανονισμό κυρώσεις σε
περιπτώσεις υποβολής σχετικής ένστασης.
5. Απαγορεύεται η είσοδο στον αγωνιστικό χώρο κάθε τιμωρηθέντος προσώπου
(εφόρου, προπονητή, φυσικοθεραπευτή κ.λπ.). Στην περίπτωση εισόδου, η
υπαίτια ομάδα τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000,00 έως 20.000,00 Ευρώ αν
είναι ΠΑΕ και 300,00 έως 1.000,00 Ευρώ εάν είναι σωματείο. Απαγορεύεται
επίσης η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και η συμμετοχή στον αγώνα ως
ποδοσφαιριστή, φυσικού προσώπου που έχει τιμωρηθεί με οποιαδήποτε
ιδιότητα (εφόρου, προπονητή, φυσικοθεραπευτή κ.λπ.). Τυχόν συμμετοχή είναι
αντικανονική και σε περίπτωση ένστασης συνεπάγεται την απώλεια του αγώνα
για την υπαίτια ομάδα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23.
6. Στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας είναι υποχρεωτική η συμμετοχή
στην ενδεκάδα, κάθε ομάδας της κατηγορίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα
έξι (6) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται στις ελληνικές
εθνικές ομάδες ή που έχουν την ελληνική ιθαγένεια (ελληνική ταυτότητα ή
διαβατήριο). Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός μη κοινοτικών
ποδοσφαιριστών στην ενδεκάδα κάθε ομάδας είναι τρεις (3) ποδοσφαιριστές.
Κατ΄ εξαίρεση Π.Α.Ε. που υποβιβάστηκαν από την Α' στην Β' Εθνική Κατηγορία
έχουν το δικαίωμα να διατηρούν στη δύναμη τους και για όσο χρόνο διαρκεί η
ισχύουσα, κατά τον υποβιβασμό, σύμβαση μέχρι πέντε (5) αλλοδαπούς
ποδοσφαιριστές. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. μέχρι
τεσσάρων (4) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών και η συμμετοχή στον αγώνα τριών
(3) εξ αυτών, ο τέταρτος αλλοδαπός που αναγράφεται στο Φ.Α. μπορεί να
αντικαταστήσει μόνον έναν (1) εκ των τριών (3) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών
που αγωνίζονται. Οι προβλέψεις της παρούσης παραγράφου ισχύουν και για
τη συμμετοχή στο Κύπελλο Επαγγελματικών Ομάδων.
7. Όλες οι ομάδες Α' και Β' Εθνικής κατηγορίας για να συμμετάσχουν στα οικεία
πρωταθλήματα, υποχρεωτικά συμμετέχουν, επί ποινής αποβολής από το
οικείο πρωτάθλημα επαγγελματικών ομάδων, με αντίστοιχες ομάδες και στα
πρωταθλήματα Υποδομής που διεξάγονται είτε με ευθύνη της διοργανώτριας
αρχής, είτε, μετά από απόφαση της Ε.Π.Ο., με ευθύνη των τοπικών Ε.Π.Σ.
8. Τα ως άνω αναφερόμενα στις παρ. 6 και 7 περιλαμβάνονται, υποχρεωτικά, στις
οικείες προκηρύξεις των επαγγελματικών πρωταθλημάτων.
9. Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται – μετεγγράφονται
μόνο σε τρία (3), το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία κατά τη διάρκεια της
περιόδου από την 1η Ιουλίου έως την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου ο ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνιστεί, σε
επίσημους αγώνες, μόνο για δύο σωματεία (ανεξαρτήτως της Ομοσπονδίας
στην οποία ανήκουν). Απαγορεύεται η συμμετοχή του σε αγώνες του τρίτου
σωματείου.
10. Απαγορεύεται η συμμετοχή γυναικών σε αγώνες που οι διαγωνιζόμενες ομάδες
συγκροτούνται από άνδρες, καθώς και το αντίστροφο.
11. α) Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν
έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του και σε ομάδα γυναικών
που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας της. Ο προσδιορισμός
της ηλικίας γίνεται σύμφωνα με την παρ. γ΄. Ο διαιτητής υποχρεούται να
μην επιτρέπει την συμμετοχή του. Εάν όμως παρά ταύτα ο
ποδοσφαιριστής μετάσχει στον αγώνα θεωρείται αντικανονική η
συμμετοχή του. Ο διαιτητής τιμωρείται από το αρμόδιο όργανο με ποινή
απαγόρευσης διαιτησίας αγώνων για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες. Στα
πρωταθλήματα υποδομής επιτρέπεται να συμμετέχουν ποδοσφαιριστές
που η ηλικία τους καθορίζεται από την προκήρυξη της διοργανώτριας.
β) Για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών ως ημερομηνία
γέννησής τους θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησής τους.
γ) Ως συμπλήρωση της ηλικίας των 14 ετών των ποδοσφαιριστών για να
αποκτήσουν το δικαίωμα να αγωνίζονται σε ανδρικές ομάδες και ως
συμπλήρωση της ηλικίας των 12 ετών των ποδοσφαιριστριών για να
αγωνιστούν σε γυναικείες ομάδες νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση
των 14 ή 12 ετών αντίστοιχα (από την ημέρα των γενεθλίων των 14 ή 12
ετών αντίστοιχα και μετά).
12. Στους αγώνες των τοπικών και πανελλήνιων ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων
και στα πρωταθλήματα γυναικών είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην
ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7)
ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές
ομάδες ή που έχουν την ελληνική ιθαγένεια (ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο).
Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας
αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους
αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική.
13. Η παράβαση των απαγορεύσεων των περιπτώσεων 10, 11 και 12 της
παρούσης παραγράφου συνιστά αντικανονική συμμετοχή και σε περίπτωση
ένστασης η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα και με χρηματική
ποινή από 8.000,00 έως 20.000 Ευρώ αν πρόκειται για ΠΑΕ και έως δύο
χιλιάδες (2.000) ευρώ, αν πρόκειται για σωματείο. Ο αγώνας κατακυρώνεται
υπέρ της αντίπαλης ομάδας με βαθμούς τρεις (3) και τέρματα 3-0, εκτός εάν το
αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα.
14. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για να μετέχουν προπονητές Ε.Π.Ο. – UEFA, που
είναι κάτοχοι ταυτότητας τριετίας ή υπέβαλαν αίτηση για την απόκτησή της, ως
ποδοσφαιριστές σε επίσημους αγώνες αναφέρονται στον Κανονισμό
Προπονητών (άρθρο 13).
15. Οι Ε.Π.Σ. μπορούν με απόφαση της Ε.Ε. τους να υποχρεώνουν τα σωματεία
της δύναμής τους να χρησιμοποιούν συγκεκριμένο αριθμό νεαρών
ποδοσφαιριστών στους αγώνες τους. Ο αριθμός και η ηλικία των
ποδοσφαιριστών αυτών υποχρεωτικά θα προβλέπεται και θα καθορίζεται στη
σχετική προκήρυξη. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω υποχρέωσης, η
υπαίτια ομάδα ή ομάδες σε περίπτωση υποβολής ενστάσεως υπόκεινται στις
κυρώσεις του άρθρου 23 παρ. 1 περ. ε΄ του ΚΑΠ.
16. Στους αγώνες της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας απαγορεύεται η
συμμετοχή σε αγώνα περισσοτέρων των πέντε (5) ποδοσφαιριστών ηλικίας
άνω των τριάντα τριών (33) ετών.
Άρθρο 20
Βαθμολογική κατάταξη ομάδων
1. Στους αγώνες πρωταθλημάτων οι αγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σε
περίπτωση νίκης με τρεις (3) βαθμούς, σε περίπτωση ισοπαλίας με ένα (1)
βαθμό και σε περίπτωση ήττας με μηδέν (0) βαθμούς.
2. Η διοργανώτρια κάθε πρωταθλήματος υποχρεούται να τηρεί βαθμολογικό
πίνακα και με βάση αυτόν να επικυρώσει την οριστική κατάταξη των ομάδων.
Αν από την προκήρυξη των πρωταθλημάτων προβλέπεται αγώνας κατάταξης
για τον υποβιβασμό ή τον προβιβασμό ομάδας από κατηγορία σε κατηγορία ή
για την συμμετοχή ομάδας στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, το Δ.Σ.
της οικείας επαγγελματικής ένωσης αποφασίζει, υποχρεωτικά, τη μερική ή
ολική επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος πριν από τους
αγώνες κατάταξης. Οι αγώνες κατάταξης διεξάγονται πάντα αμέσως μετά την
μερική ή ολική επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα, τα αποτελέσματα των
οποίων λαμβάνονται υπόψη για τον καταρτισμό του πίνακα των ομάδων που
δικαιούνται συμμετοχής στο επόμενο πρωτάθλημα.
3. Η μερική ή ολική επικύρωση του παραπάνω βαθμολογικού πίνακα γίνεται με
απόφαση του Δ.Σ. της διοργανώτριας μετά την περαίωση όλων των αγώνων
πρωταθλήματος και αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος, μη συμπεριλαμβανομένου
του Τελικού Αγώνα του Κυπέλλου, που μετέχουν οι ομάδες αυτές και με την
προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν στα αρμόδια δικαστικά όργανα της
διοργανώτριας ή της Ε.Π.Ο. (δηλ. Πειθαρχική Επιτροπή ή Επιτροπή Εφέσεων,
ή Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου για τις επαγγελματικές κατηγορίες ή στις
πειθαρχικές Επιτροπές των Ενώσεων και στην Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο.
για τις ερασιτεχνικές κατηγορίες) για τη νικήτρια ομάδα του πρωταθλήματος ή
του ομίλου, για τις ομάδες που προβιβάζονται ή υποβιβάζονται σε άλλη
κατηγορία και για τις ομάδες που δικαιούνται να συμμετάσχουν στις
διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, προσφυγές ή ενστάσεις του άρθρου 23
του παρόντος Κανονισμού και των άρθρων 21 και 24 του Κώδικα
Δεοντολογίας, που σχετίζονται και επηρεάζουν τη βαθμολογική κατάταξη των
ομάδων.
Στις ερασιτεχνικές κατηγορίες, μετά την επικύρωση των βαθμολογικών
πινάκων οι Ε.Π.Σ. αποστέλλουν στην Ε.Π.Ο., έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, τις
επίσημες περαιώσεις των πρωταθλημάτων τους.
4. Οι ομάδες κατατάσσονται, κατά σειρά, στον βαθμολογικό πίνακα με κριτήριο το
σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσαν η καθεμιά.
Από τον πίνακα αυτό:
α) Ανακηρύσσεται η νικήτρια ομάδα του πρωταθλήματος που είναι αυτή που
κατέλαβε την πρώτη θέση.
β) Ανακηρύσσονται οι ομάδες που έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στις
διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.
γ) Ανακηρύσσονται η ομάδα ή οι ομάδες που προβιβάζονται ή
υποβιβάζονται στην ανώτερη ή κατώτερη κατηγορία βάσει της οικείας
προκήρυξης.
5. Σε περίπτωση που από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για
τις θέσεις της παρ 4 του παρόντος άρθρου, τότε για τις ομάδες που
ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο το σύνολο των
βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες.
6. Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα
ισοβάθμηση ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν,
συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που
έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ
τους αγώνες.
7. Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα
ισοβάθμηση ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν,
συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο την καλύτερη επίθεση
στους μεταξύ τους αγώνες που έχει η κάθε ομάδα.
8. Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα
ισοβάθμηση ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν,
συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων στο
σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ
νέου ισοβαθμούντων.
9. Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα
ισοβάθμηση ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν,
συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο την καλύτερη επίθεση στο
σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ
νέου ισοβαθμούντων.
10. Εάν και τότε προκύψει νέα ισοβαθμία ομάδων τότε συντάσσεται νέος,
βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο την καλύτερη άμυνα στο σύνολο των αγώνων
του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου
ισοβαθμούντων.
11. Η σειρά που παίρνει η κάθε ομάδα στους παραπάνω ειδικούς βοηθητικούς
πίνακες, μεταφέρεται στον αρχικό βαθμολογικό πίνακα, για την - κατά σειρά -
κατάληψη των θέσεων των ομάδων που είχαν ισοβαθμήσει.
12. Αν και μετά από τις παραπάνω διαδικασίες προκύψει νέα ισοβάθμηση ομάδων,
η σειρά κατάταξή τους γίνεται ως εξής:
α) Εφ’ όσον ισοβαθμούν δύο (2) ομάδες, διεξάγεται απλός αγώνας
κατάταξης που διαρκεί 90΄ λεπτά, σε ουδέτερο γήπεδο και σε περίπτωση
ισόπαλου αποτελέσματος ακολουθείται η διαδικασία της επόμενης
παραγράφου (13) του παρόντος άρθρου.
β) Εφ’ όσον ισοβαθμούν τρεις (3) ή περισσότερες ομάδες, τότε η σειρά
κατάταξής τους καθορίζεται μετά από τη διεξαγωγή απλών αγώνων
κατάταξης σε ουδέτερα γήπεδα, με διάρκεια κάθε αγώνα 90΄ (χωρίς
παράταση). Στην περίπτωση κατά την οποία και μετά τους παραπάνω
αγώνες κατάταξης ισοβαθμήσουν δύο (2) ή περισσότερες ομάδες, η
σειρά κατάταξής τους καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 5
έως 10 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση που και πάλι προκύψει
ισοβαθμία, η σειρά κατάταξης των ομάδων που ισοβάθμησαν καθορίζεται
με δημόσια κλήρωση από τη Διοργανώτρια Αρχή.
13. Στην περίπτωση κατά την οποία στη λήξη της κανονικής διάρκειας αυτού του
αγώνα οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες δίνεται στη συνέχεια παράταση μισής
ώρας σε δύο ημίχρονα από δεκαπέντε (15΄) λεπτά το καθένα.
Αν δε και μετά την παράταση το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο, τότε η νικήτρια
ομάδα ανακηρύσσεται μετά από εκτέλεση επανορθωτικών λακτισμάτων
(πέναλτι) όπως από τους Κανόνες του Παιχνιδιού (Laws of the Game) και
ειδικότερα στο κεφάλαιο «Διαδικασία για τον καθορισμό του νικητή ενός
αγώνα» προβλέπεται.
14. Η εκτέλεση των πέναλτι δεν αποτελεί συνέχεια του αγώνα, αλλά διαδικαστικό
τρόπο για την ανάδειξη του νικητή.
15. Εάν προκύψει ισοβαθμία ανάμεσα σε ομάδες που κατέλαβαν τις ενδιάμεσες
θέσεις του τελικού πίνακα βαθμολογίας, οι οποίες δεν δίνουν δικαίωμα
συμμετοχής σε διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, δεν οδηγούν σε
υποβιβασμό σε κατώτερη κατηγορία ή δεν δίνουν το δικαίωμα προβιβασμού,
με βάση την προκήρυξη, σε ανώτερη κατηγορία, τότε η κατάταξη γι’ αυτές τις
θέσεις θα γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 5 έως 10 του άρθρου
αυτού και εφ’ όσον προκύψει και πάλι ισοβαθμία, με δημόσια κλήρωση από τη
διοργανώτρια.
16. Εάν δύο ή περισσότερες ομάδες, οι οποίες υποχρεούνται σε αγώνες
κατάταξης, αρνούνται, αδικαιολόγητα κατά την κρίση της διοργανώτριας, να
πάρουν μέρος σ’ αυτόν τον αγώνα, τιμωρούνται με απόφαση της αρμόδιας
πειθαρχικής Επιτροπής με κατάληψη της τελευταίας θέσης στον οριστικό οικείο
βαθμολογικό πίνακα της διανυόμενης αγωνιστικής περιόδου και υποβιβασμό
στην αμέσως κατώτερη κατηγορία.
17. Είναι δυνατόν οι οικείες επαγγελματικές και ερασιτεχνικές ενώσεις με την
προκήρυξή τους να εφαρμόζουν διαφορετικό σύστημα αγώνων για τον
προβιβασμό, υποβιβασμό και κατάληψη των ενδιάμεσων θέσεων των ομάδων
τους υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το σύστημα αυτό θα περιγράφεται
με κάθε λεπτομέρεια στην οικεία προκήρυξη. Σε μία τέτοια περίπτωση εάν
προκύψει ασάφεια ή αμφιβολία στην προκήρυξη εφαρμόζονται οι διατάξεις του
παρόντος.
18. Στην περίπτωση κατά την οποία ένα πρωτάθλημα διεξάγεται σε δύο ή
περισσότερους ομίλους και για τον λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η ενιαία
βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στην τελική σειρά βαθμολογίας του
πρωταθλήματος, η διοργανώτρια με την οικεία προκήρυξη θα αντιμετωπίζει
όλες τις περιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν.
19. Ομάδα που αποχωρεί μετά την έναρξη και πριν την ολοκλήρωση αγώνα
κατάταξης τιμωρείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αντίστοιχη διάταξη
του άρθρου 21 του παρόντος.
Άρθρο 21
Μη τέλεση ή διακοπή αγώνα
1. α) Αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται, εξ αιτίας των καιρικών
συνθηκών, διεξάγεται υποχρεωτικά την επόμενη ημέρα, στο ίδιο γήπεδο
και την ίδια ώρα, χωρίς άλλη ειδοποίηση των ομάδων, οι οποίες
υποχρεούνται να εμφανισθούν για την διεξαγωγή ή συνέχιση του αγώνα,
εξαιρουμένης της περιπτώσεως της παραγράφου 4 του άρθρου 10.
β) Κατ’ εξαίρεση, το αρμόδιο καταστατικό όργανο της διοργανώτριας ή άλλο,
εξουσιοδοτημένο επισήμως από την ίδια, δύναται να αποφασίσει την μη
τέλεση του αγώνα ή την τέλεση με διαφορετική ώρα έναρξης την επομένη
ημέρα, εφόσον κρίνει ότι πιθανολογείται σφόδρα η μη τέλεση του.
γ) Εάν αγώνας ή αγώνες έχουν ορισθεί να διεξαχθούν πρωινή ώρα
Κυριακής και λόγω καιρικών συνθηκών αναβληθούν ή διακοπούν,
διεξάγονται την επόμενη ημέρα στο αυτό γήπεδο απογευματινή ώρα και
ειδικότερα τη συνήθη ώρα διεξαγωγής των υπολοίπων αγώνων του
οικείου πρωταθλήματος της αυτής αγωνιστικής ημέρας. Αν ο διαιτητής
δεν προσέλθει την επόμενη ημέρα, παραπέμπεται για τον πειθαρχικό του
έλεγχο, κατά τις κείμενες διατάξεις.
δ) Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις οι μετακινούμενες ομάδες είναι
υποχρεωμένες να παραμείνουν στον τόπο της διεξαγωγής του αγώνα. Αν
μετακινηθούν και δεν εμφανιστούν την επόμενη ημέρα στον αγώνα,
θεωρείται ότι δεν προσήλθαν και υφίστανται τις προβλεπόμενες από τον
παρόντα Κανονισμό κυρώσεις.
ε) Στην περίπτωση που ο αγώνας αναβληθεί ή διακοπεί και την επόμενη
ημέρα για τον ίδιο λόγο διεξάγεται υποχρεωτικά μέσα σε χρονικό
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την πρώτη αναβολή ή διακοπή του
και σε ότι αφορά τους αγώνες της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας, υποχρεωτικά
την πρώτη διαθέσιμη Τετάρτη, ύστερα από σχετική απόφαση της
διοργανώτριας, χωρίς να απαιτείται απόφαση της Πειθαρχικής
Επιτροπής, με την δυνατότητα μίας περαιτέρω αναβολής για δέκα (10)
ημέρες κατ’ ανώτερο, εάν για την μία ή και τις δύο ομάδες δεν υφίστανται
διαθέσιμες ημερομηνίες στο χρονικό διάστημα αυτό λόγω ήδη ορισμένων
επίσημων αγώνων της/τους σε ευρωπαϊκά κύπελλα ή σε πρωτάθλημα ή
κύπελλο. Στην περίπτωση αυτή, οι ομάδες ειδοποιούνται τρεις (3),
τουλάχιστον, ημέρες πριν από την τέλεση του αγώνα.
2. α) Αγώνας που δεν τελέσθηκε, χωρίς να ευθύνονται και οι δύο
διαγωνιζόμενες ομάδες, επανορίζεται να διεξαχθεί υποχρεωτικά μέσα σε
χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της
αποφάσεως του δικαστικού οργάνου. Η πρόβλεψη του δευτέρου εδαφίου
της προηγουμένης παραγράφου ισχύει και εδώ. Το Φ.Α. που συντάχθηκε
σε αυτές τις περιπτώσεις είναι άκυρο και τυχόν υπάρχουσες ποινές δεν
εκτίονται. Αντίθετα, το ίδιο Φ.Α. είναι ισχυρό για τα πραγματικά
περιστατικά και τις λοιπές παραβάσεις που τιμωρούνται με τις διατάξεις
του παρόντος Κανονισμού και του πειθαρχικού κώδικα.
β). Αγώνας που δεν έληξε χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζόμενων ομάδων
επανορίζεται αυτοδίκαια για τα επαγγελματικά πρωταθλήματα και
συνεχίζεται για το υπολειπόμενο της διακοπής χρονικό διάστημα με τους
ίδιους όρους που υπήρχαν κατά τη διακοπή (π.χ. αριθμός τερμάτων,
αριθμός ποδοσφαιριστών κ.λ.π.), την επόμενη ημέρα στο ίδιο γήπεδο και
την ίδια ώρα που αρχικά είχε ορισθεί. Στο δεύτερο τμήμα του διακοπέντα
αγώνα μπορούν να συμμετάσχουν ακόμη και 11 -ή 14(ή15) με τις
αλλαγές- διαφορετικοί ποδοσφαιριστές από εκείνους που αγωνίστηκαν
στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, αλλά δεν μπορούν να συμμετάσχουν
όσοι ποδοσφαιριστές έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό, λόγω αποβολής ή
συμπλήρωσης κίτρινων καρτών κατά τον ενδιάμεσο χρόνο. Οι ποινές
που επιβλήθηκαν στους ποδοσφαιριστές στον διακοπέντα αγώνα
εκτίονται κανονικά στους αγώνες που τον ακολουθούν, ακόμη και σε άλλη
ομάδα, αν ένας τιμωρηθείς ποδοσφαιριστής πάρει στο μεταξύ
μεταγραφή, ενώ στην περίπτωση ποδοσφαιριστή που αποβλήθηκε στον
διακοπέντα αγώνα, η συνέχιση του αγώνα αυτού δεν προσμετράται για
την έκτιση της ποινής που του επιβλήθηκε. Στην περίπτωση, όμως, που
στο ενδιάμεσο των δύο αυτών αγώνων, ο ίδιος ποδοσφαιριστής
αποβληθεί σε άλλον αγώνα, η συνέχιση του διακοπέντα αγώνα
προσμετράται για την έκτιση της ποινής του
3. Αγώνας που δεν τελέστηκε ή που δεν έληξε με υπαιτιότητα της μιας εκ των δύο
ομάδων προσμετράται για την έκτιση ποινών μόνον της ανυπαίτιας ομάδας και
τιμωρείται όπως προβλέπεται κατωτέρω.
Ι. Οι λόγοι για τους οποίους μια ομάδα θεωρείται υπαίτια για την ματαίωση
αγώνα ενδεικτικά είναι:
α) Παρουσίαση στον αγωνιστικό χώρο μετά την καθορισμένη, από τη
διοργανώτρια ώρα έναρξης του αγώνα. Οι ομάδες υποχρεούνται να
είναι στη διάθεση του διαιτητή - έτοιμες για τη διεξαγωγή του αγώνα -
πέντε (5) λεπτά πριν από την έναρξή του. Εκτός του παραπάνω, λόγοι
καθυστέρησης έναρξης αγώνα για τους οποίους θεωρείται υπαίτια
ομάδα είναι η μη έγκαιρη προσκόμιση των δελτίων ατομικών στοιχείων
και μεταβολών ποδοσφαιριστή της κατάστασης υγείας
διαγωνιζομένων ποδοσφαιριστών και της ταυτότητας προπονητή (ή
προπονητών) που πρέπει να παραδοθούν στο διαιτητή μισή ώρα,
τουλάχιστον, πριν από την έναρξη αγώνα, καθώς και οποιοσδήποτε
άλλος λόγος, εκτός αυτών που συνιστούν ανωτέρα βία.
β) Μη εκπλήρωση της υποχρέωσης που επιβάλλει να υπάρχουν στη
διάθεση του διαιτητή μπάλες κανονικές και σε καλή κατάσταση,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 του παρόντος Κανονισμού.
γ) Μη τήρηση της υποχρέωσης για την έκδοση της άδειας τέλεσης του
αγώνα από τη γηπεδούχο ομάδα.
δ) Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιτάσσουν για την ομάδα
που είναι γηπεδούχος οι διατάξεις του άρθρου 9.
ε) Μη τήρηση από τη γηπεδούχο ομάδα της υποχρέωσης που
προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 3β.
ΙΙ. Η υπαίτια ομάδα τιμωρείται ως εξής:
α) με απώλεια του αγώνα με τέρματα 0-3, εκτός αν το αποτέλεσμα
ευνοεί την ανυπαίτια ομάδα, στην περίπτωση της διακοπής αγώνα ή
αποχώρησης ομάδος , οπότε υπολογίζεται το αποτέλεσμα που
πραγματικά σημειώθηκε.
β) Με χρηματική ποινή από οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ έως σαράντα
χιλιάδες (40.000) ευρώ για τις ομάδες των επαγγελματικών
κατηγοριών και με χρηματική ποινή έως 2.000,00 Ευρώ για τα
ερασιτεχνικά σωματεία αν ο αγώνας δεν αρχίσει.
γ) Με αφαίρεση τριών (3) βαθμών από τον πίνακα της βαθμολογίας του
τρέχοντος πρωταθλήματος καθώς επίσης και την αφαίρεση δύο (2)
βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα από την υπαίτια ομάδα, αν ο
αγώνας διακοπεί πριν από την κανονική λήξη του.
δ) Με αφαίρεση δέκα (10) βαθμών και χρηματική ποινή από 8.000,00
έως 40.000,00 Ευρώ για τις ΠΑΕ και έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ
για τα σωματεία, από την ομάδα που θα αποχωρήσει από τον αγώνα
μετά την έναρξή του. Σε αυτή την περίπτωση η υπαίτια ομάδα δεν
δικαιούται μερίδιο από τις εισπράξεις του αγώνα, το οποίο περιέρχεται
στη διοργανώτρια.
4. Εάν ο αγώνας δεν τελέστηκε ή δεν έληξε με υπαιτιότητα και των δύο ομάδων
δεν προσμετράται για την έκτιση ποινών για καμία από τις ομάδες και οι ως
άνω ποινές επιβάλλονται και στις δύο ομάδες.
5. Εάν μια Π.Α.Ε τιμωρηθεί με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24, παρ. 5 του
Κ.Ι.Μ.Π. και δεν μετέχει στο πρωτάθλημα, η αρνητική βαθμολογία της, ενόψει
της συμμετοχής της στο πρωτάθλημα της επόμενης περιόδου που θα δηλώσει
συμμετοχή, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των έξι (-6) βαθμών.
6. α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 23, το Φ.Α.
υπολογίζεται για την έκτιση των ποινών που έχουν επιβληθεί από τα
αρμόδια αθλητικά όργανα μόνον για την ανυπαίτια ομάδα.
β) Επίσης, για την έκτιση των ποινών των παραπάνω παραγράφων
υπολογίζεται και η ημέρα της ματαίωσης αγώνα λόγω παραίτησης
ομάδας μόνον για την αντίπαλη της παραιτούμενης ομάδας.
Ως παραίτηση ομάδας θεωρείται και η αποβολή της από το πρωτάθλημα μετά
από αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. για
ανεξόφλητες οφειλές της, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 του Κ.Ι.Μ.Π.
7. Σε περίπτωση που θα αποκλεισθεί μια ομάδα από τους υπόλοιπους αγώνες
του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει, παραμένουν ισχυρά τα
αποτελέσματα που σημειώθηκαν στους αγώνες που έδωσε μέχρι να
αποκλεισθεί, οι δε υπόλοιποι αγώνες της μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος
κατακυρώνονται υπέρ των αντιπάλων ομάδων με τέρματα 3-0. Τυχόν
υπάρχουσες ποινές εκτίονται μόνον για τις αντίπαλες της αποκλεισθείσας
ομάδας.
8. Στην περίπτωση που θα αποκλειστεί ομάδα λόγω δωροδοκίας, ο αποκλεισμός
υπολογίζεται από και για τον αγώνα στον οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα.
9. Αν μετά την λήξη του πρωταθλήματος μια ομάδα παρουσιάζει αρνητική
βαθμολογία, αρχίζει τους αγώνες της για το επόμενο πρωτάθλημα που θα
δηλώσει συμμετοχή με ανώτατο όριο αρνητικής βαθμολογίας τους μείον έξι (-6)
βαθμούς. Η αρνητική βαθμολογία δεν μεταφέρεται αν Π.Α.Ε. υποβιβαστεί σε
ερασιτεχνικό πρωτάθλημα.
10. Σε περίπτωση που οφείλονται χρηματικές ποινές για οποιαδήποτε αιτία,
προϋπόθεση συμμετοχής στο πρωτάθλημα είναι η πλήρης και ολοσχερής
εξόφληση τους πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Ποινές που δεν
αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και δεν επιβάλλονται από τα
θεσμοθετημένα, με το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και τον παρόντα κανονισμό,
όργανα, δεν αναγνωρίζονται και δεν ισχύουν για την εφαρμογή της παρούσας
διάταξης.
11. α) Δεν είναι δυνατή η συνέχιση ενός αγώνα σε οποιαδήποτε περίπτωση και
για οποιοδήποτε λόγο αν η μια ή και οι δύο ομάδες παραμείνουν στον
αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από επτά (7) ποδοσφαιριστές.
β) Αν συντρέξει τέτοια περίπτωση, ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να
διακόψει τον αγώνα ο οποίος και κατακυρώνεται υπέρ της ομάδας που
δεν έχει ευθύνη για τη διακοπή με τέρματα 3-0, εκτός αν την ευνοεί το
αποτέλεσμα του αγώνα τη στιγμή της διακοπής του. Σ’ αυτή τη
περίπτωση η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα και
χρηματική ποινή από οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες
(40.000) ευρώ), εφόσον είναι ΠΑΕ και από τριακόσια (300,00) Ευρώ έως
δύο χιλιάδες (2.0000,00) Ευρώ και εφόσον είναι σωματείο
γ) Σε περίπτωση που και οι δύο ομάδες μείνουν με λιγότερους από επτά (7)
ποδοσφαιριστές, ο διαιτητής υποχρεούται να διακόψει τον αγώνα. Στην
περίπτωση αυτή θεωρούνται και οι δύο ομάδες υπεύθυνες της διακοπής,
μηδενίζονται και επιβάλλονται και στις δύο οι ανωτέρω ποινές.
12. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 α΄ του παρόντος άρθρου, σε κάθε
περίπτωση που δεν τελείται ή διακόπτεται αγώνας - για οποιονδήποτε λόγο -
για το κύρος αυτού και τις επιβαλλόμενες ποινές αποφαίνεται το αρμόδιο
δικαιοδοτικό όργανο.
Άρθρο 22
Πρόγραμμα αγώνων
1. Η πρόσκληση ομάδας για να συμμετάσχει στους αγώνες πρωταθλήματος
γίνεται με την κοινοποίηση προ πέντε (5) ημερών για τα επαγγελματικά
πρωταθλήματα, και εντός τριών (3) ημερών για τα ερασιτεχνικά
πρωταθλήματα, πριν την ημέρα διεξαγωγής τους, του προγράμματος των
συναντήσεων (που καταρτίζεται ύστερα από δημόσια κλήρωση). Οι ομάδες δεν
έχουν το δικαίωμα αναβολής οποιουδήποτε αγώνα με κοινή συμφωνία τους.
Ως κοινοποίηση του προγράμματος των αγώνων, για τα μέλη των
επαγγελματικών ενώσεων, θεωρείται και η ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα
της διοργανώτριας.
2. Κάθε αγώνας που θεωρείται επαναληπτέος, διεξάγεται μέσα σε δεκαπέντε (15)
ημέρες, εκτός αν συντρέξουν οι περιπτώσεις των παραγράφων 1 ε και 2 α του
άρθρου 21, από την απόφαση του δικαστικού οργάνου της Ε.Π.Ο., στο ίδιο
γήπεδο που αρχικά είχε ορισθεί, εκτός εάν έχει επιβληθεί η ποινή στέρησης του
δικαιώματος να αγωνίζονται στην έδρα τους, οπότε ο αγώνας ορίζεται σε
ουδέτερο γήπεδο. Σε αυτή τη περίπτωση, πρέπει να ειδοποιούνται οι ομάδες
τρεις (3) πλήρεις ημέρες - τουλάχιστον- πριν από την ημέρα διεξαγωγής του
αγώνα.
3. α) Σε οποιαδήποτε περίπτωση, μια ομάδα δεν μπορεί να υποχρεωθεί να
αγωνισθεί σε δεύτερο αγώνα πρωταθλήματος ή Κυπέλλου Ελλάδος, πριν
παρέλθουν δύο πλήρεις ημέρες από τη λήξη του πρώτου αγώνα, χωρίς
να συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες διεξαγωγής του πρώτου και του
δεύτερου αγώνα.
β) Η αναβολή χορηγείται υποχρεωτικά από τη διοργανώτρια, ύστερα από
αίτηση της ενδιαφερόμενης ομάδας που πρέπει να υποβάλλεται μέχρι τις
12π.μ. της προηγούμενης ημέρας του αγώνα, διαφορετικά ο αγώνας
διεξάγεται και είναι έγκυρος.
γ) Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, αναβάλλεται η τέλεση ή η συνέχιση αγώνα
για την επόμενη ημέρα από αυτή που αρχικά είχε οριστεί (ΚΑΠ άρθρα 21
παρ. 1α και 40 παρ.2), εφόσον ο επανορισμός συγκρούεται με τη διάταξη
του άρθρου 22 παρ.3α , περί μη διεξαγωγής δύο αγώνων πριν την
παρέλευση δύο πλήρων ημερών χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες του
πρώτου και του δεύτερου αγώνα, αποστερώντας το δικαίωμα αυτό από
οποιαδήποτε εκ των δύο ομάδων, τότε ο επανορισμός του αγώνα
αναβάλλεται επ’ αόριστον
4. Είναι υποχρεωτική για τη διοργανώτρια ύστερα από έγγραφο αίτημα η αναβολή
του αγώνα πρωταθλήματος ή Κυπέλλου που ζητείται από ομάδα:
α) η οποία μετέχει σε προημιτελική, ημιτελική ή τελική φάση διασυλλογικής
διοργάνωσης της UEFA
β) της οποίας τρεις (3), τουλάχιστον, ποδοσφαιριστές συμμετέχουν σε
αγώνες των ελληνικών εθνικών ομάδων Ανδρών ή Ελπίδων που
εντάσσονται στο αναγνωρισμένο calendar (πρόγραμμα αγώνων) της
FIFA.
γ) Στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα είναι υποχρεωτική για τη διοργανώτρια,
ύστερα από έγγραφο αίτημα, η αναβολή του αγώνα πρωταθλήματος ή
Κυπέλλου που ζητείται από ομάδα της οποίας τρεις (3), τουλάχιστον,
ποδοσφαιριστές συμμετέχουν σε αγώνες των πρωταθλημάτων
προεπιλογής εθνικών ομάδων Νέων ή άλλων πρωταθλημάτων
αντιπροσωπευτικών ομάδων (Regions Cup). Κατ΄ εξαίρεση, στο
πρωτάθλημα της Α΄ κατηγορίας γυναικών η αναβολή του αγώνα μπορεί
να ζητηθεί όταν τρεις (3) ποδοσφαιρίστριες της ομάδος συμμετέχουν
στην Εθνική Γυναικών Ελλάδος ή πάνω από τέσσερεις (4)
ποδοσφαιρίστριες συμμετέχουν στις μικρότερες εθνικές (νεανίδων ή
κορασίδων) και σε κάθε περίπτωση από τέσσερεις (4) ποδοσφαιρίστριες
και άνω, αν καλούνται παίκτριες από δύο εθνικές.
5. Ο αγώνας που αναβάλλεται σύμφωνα με την παρ.4, τελείται μέσα σε διάστημα
που δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από είκοσι πέντε (25) ημέρες σε
σχέση με την ημερομηνία που αναβλήθηκε η τέλεσή του. Κατ’ εξαίρεση, η ως
άνω προθεσμία παρατείνεται, για αγώνες Α΄ Εθνικής Κατηγορίας, για όσο
χρονικό διάστημα υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ορισμού αναβληθέντα
αγώνα, λόγω υποχρεώσεων ομάδας ή ομάδων στο Κύπελλο Ελλάδος και σε
διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.
6. Στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα
α) Η διοργανώτρια δύναται, κατά την κρίση της, να προβεί σε αναβολή
προγραμματισμένου αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισμό για λόγους
ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπή συγκοινωνιών, θεομηνία, ακραία καιρικά
φαινόμενα κτλ.) ενημερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόμενα σωματεία.
β) Η διοργανώτρια δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να αλλάξει την ώρα
και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούται,, όμως να ειδοποιήσει όλους
τους ενδιαφερόμενους και το αρμόδιο Τμήμα Τάξης τουλάχιστον 24 ώρες
πριν από την έναρξη του αγώνα. Το 24ωρο αρχίζει από την ειδοποίηση
των ενδιαφερομένων από τη διοργανώτρια με ένα από τους επίσημους
τρόπους επικοινωνίας που προβλέπονται στο Καταστατικό της Ε.Π.Ο.
Άρθρο 23
Υποβολή ενστάσεων
1. Ενστάσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνο από τις διαγωνιζόμενες ομάδες
στους μεταξύ τους αγώνες, για τους παρακάτω αποκλειστικά λόγους:
α) Για αντικανονικότητα του γηπέδου (μη τήρηση των διατάξεων του άρθρου
9 του παρόντος Κανονισμού).
β) Για παράβαση διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος Κανονισμού,
σχετικά με τον ορισμό διαιτητών ή βοηθών διαιτητών ή την
αντικατάσταση των ορισθέντων.
γ) Για αντικανονική διακοπή αγώνα, που οφείλεται σε αναιτιολόγητη και
αντίθετη με τους Κανονισμούς απόφαση του διαιτητή.
δ) Για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων από το διαιτητή που
σχετίζονται με τη συμπλήρωση των ομάδων, μετά την έναρξη του αγώνα.
ε) Για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή που, υποχρεωτικά, πρέπει
να κατονομάζεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρονται οι
συγκεκριμένοι λόγοι στους οποίους στηρίζεται η ένσταση. Η ένσταση
αυτή μπορεί να στρέφεται κατά οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή -τακτικού ή
αναπληρωματικού- ο οποίος αγωνίστηκε, από τους αναγραφόμενους στο
Φ.Α.
στ) Για πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή, που πρέπει υποχρεωτικά να
κατονομάζεται. Η ένσταση αυτή μπορεί να στρέφεται κατά ενός,
περισσοτέρων ή και όλων των ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν, που
θα πρέπει να κατονομάζονται.
ζ) Για παράλειψη παρουσίας ιατρού για την διεξαγωγή του αγώνα.
η) Κατά του κύρους του αγώνα ο οποίος τελέστηκε μη νόμιμα και κατά
παράβαση διάταξης του Κ.Α.Π. ή εγκεκριμένης προκήρυξης, στην οποία
διάταξη, όμως, θα πρέπει ρητά να αναφέρεται ως κύρωση ότι ενδεχόμενη
παράβαση της συνιστά αντικανονική διεξαγωγή του αγώνα.
2. Ενστάσεις καταχωρούμενες στο Φ.Α.
Ι. Στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, μόνο η ένσταση πλαστοπροσωπίας
ποδοσφαιριστή, καταχωρείται στο Φ.Α. Υποβάλλεται μέχρι την υπογραφή
του Φ.Α. (μετά την λήξη του αγώνα) και με την προϋπόθεση ότι ο
διαιτητής θα έχει ειδοποιηθεί σχετικά -μέσα στον αγωνιστικό χώρο- από
τον αρχηγό της ενιστάμενης ομάδας μέχρι τη λήξη της διάρκειας του
αγώνα και της τυχόν παράτασής του. Στην περίπτωση αυτή, ο διαιτητής,
έχει την υποχρέωση να δώσει εντολή στον ποδοσφαιριστή (ή στους
ποδοσφαιριστές) κατά του οποίου στρέφεται η ένσταση, να μη φύγει από
το γήπεδο, μέχρις ότου συγκεντρώσει και καταχωρήσει στο Φ.Α. τα
απαραίτητα στοιχεία που θα βοηθήσουν το αρμόδιο όργανο στην
εκδίκαση της ένστασης (στοιχεία ταυτότητας, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
χρώμα μαλλιών και ματιών, άλλα εμφανή σημεία, δείγμα υπογραφής
κ.λπ).
Περαιτέρω στην υποβολή μίας ένστασης πλαστοπροσωπίας ισχύουν τα
εξής:
α) ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να κρατήσει την κατάσταση υγείας, να
ζητήσει και να κρατήσει τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των
αγωνιζομένων ποδοσφαιριστών κατά των οποίων στρέφεται η
ένσταση και να τα παραδώσει στη διοργανώτρια μαζί με το Φ.Α.
β) Τα προαναφερόμενα ισχύουν και για την περίπτωση αντικατάστασης,
αποχώρησης ή αποβολής ποδοσφαιριστή, εφ’ όσον η ένσταση
πλαστοπροσωπίας που στρέφεται εναντίον του έγινε πριν ή κατά την
αντικατάσταση, αποχώρηση ή αποβολή του.
γ) Η άρνηση του ποδοσφαιριστή να συμμορφωθεί στην παραπάνω
εντολή του διαιτητή -την οποία ο τελευταίος υποχρεούται να σημειώσει
στις παρατηρήσεις του στο Φ.Α.- θεωρείται ως ομολογία του ιδίου και
της ομάδας του για τη διάπραξη του παραπτώματος.
δ) Η ένσταση της πλαστοπροσωπίας υποβάλλεται προς αποφυγή
καθυστερήσεων, ως προς το χρόνο έναρξης και λήξης του αγώνα, στο
διαιτητή με σημείωμα, που περιγράφει τους λόγους της ένστασης, με
υπογραφή του αρχηγού της ενιστάμενης ομάδας. Το σημείωμα αυτό
υποβάλλεται εις διπλούν, υπογράφεται από τον αρχηγό της αντίπαλης
ομάδας, αντίγραφο δε αυτού παραλαμβάνει ή αντίπαλη ομάδα. Ο
διαιτητής κατά την κρίση του εφ’ όσον δεν καθυστερεί η έναρξη του
αγώνα κατά τον προβλεπόμενο χρόνο επιτρέπει την καταχώρησή της
στο Φ.Α. διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να προβεί στην
καταχώρηση κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου ή και μετά το τέλος του
αγώνα.
ΙΙ. Στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, καταχωρούνται στην οικεία στήλη στο
Φ.Α. οι ενστάσεις των περιπτώσεων α΄, β΄, στ΄ και ε΄ (όταν αφορά
αντικανονική συμμετοχή που ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε, ως
αναπληρωματικός, χωρίς να έχει αναγραφεί στο Φ.Α. πριν από την
έναρξη του αγώνα, ποδοσφαιριστή που ξανασυμμετείχε σε αγώνα ενώ
είχε αντικατασταθεί ή αποβληθεί από αυτόν ή εάν η ομάδα αγωνιστεί για
κάποιο διάστημα με ποδοσφαιριστή παραπάνω) της παραγράφου 1
αυτού του άρθρου, από τους αρχηγούς των ομάδων που ενίστανται, πριν
από την έναρξη του αγώνα. Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται προς
αποφυγή καθυστερήσεων, ως προς το χρόνο έναρξης και λήξης του
αγώνα, στο διαιτητή με σημείωμα, που περιγράφει τους λόγους της
ένστασης, με υπογραφή του αρχηγού της ενιστάμενης ομάδας. Το
σημείωμα αυτό υποβάλλεται εις διπλούν, με την διαδικασία της αμέσως
προηγούμενης παραγράφου
Ειδικότερα για την ένσταση πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή, η οποία
υποβάλλεται μέχρι την υπογραφή του Φ.Α. ισχύουν τα ανωτέρω που
ισχύουν και για τα επαγγελματικά πρωταθλήματα .
3. Για τις ενστάσεις που καταχωρούνται στο Φ.Α. (την ένσταση
πλαστοπροσωπίας στις επαγγελματικές κατηγορίες και τις ενστάσεις των
περιπτώσεων α΄, β΄ και στ΄ της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου στις
ερασιτεχνικές κατηγορίες) κατατίθεται από την ενιστάμενη ομάδα, επί ποινή
απαραδέκτου -μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής
του αγώνα- το ανάλογο χρηματικό παράβολο. Στις ερασιτεχνικές κατηγορίες, σε
περίπτωση μη κατάθεσής του και μόνο για τις περιπτώσεις α΄ και στ΄ της παρ.
1 του παρόντος άρθρου, κατατίθεται από τη διοργανώτρια η οποία με μέριμνά
της, το εισπράττει από την υπόχρεη ομάδα. Το παράβολο είναι ξεχωριστό για
κάθε ένα πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται κάθε μια από τις ενστάσεις,
τις οποίες καλείται να εξετάσει το δικαστικό όργανο της διοργανώτριας.
Στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, στις περιπτώσεις που οι ενστάσεις
καταχωρούνται στο Φ.Α., ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να γράψει τις
σχετικές με το αντικείμενο της ένστασης παρατηρήσεις του στο Φ.Α., αμέσως
μετά τη λήξη του αγώνα και πριν από την υπογραφή του Φ.Α. Παράβαση των
διαιτητών για την υποχρέωση της παρούσης και της παραγράφου 2δ του ιδίου
άρθρου συνεπάγεται την παραπομπή του στην Επιτροπή Διαιτησίας (Ε.Δ.) με
υποχρεωτική ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον ενός (1) μηνός.
4. Ενστάσεις μη καταχαρούμενες στο Φ.Α.
α) Στις επαγγελματικές κατηγορίες οι λοιπές ενστάσεις (πλην της ενστάσεως
πλαστοπροσωπίας) που δεν καταχωρούνται στο Φ.Α. υποβάλλονται στη
διοργανώτρια, με υπόμνημα στο οποίο να αναφέρονται συγκεκριμένα οι
λόγοι υποβολής τους και με συστημένη επιστολή ή με αποδεικτικό
επίδοσης, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που έγινε ο
αγώνας, η οποία δεν υπολογίζεται. Κατατίθενται στο πρωτόκολλο της
οικείας επαγγελματικής ένωσης υποχρεωτικά. Όλες οι παραπάνω
ενστάσεις που αποστέλλονται στη διοργανώτρια με συστημένη επιστολή,
διαβιβάζονται υποχρεωτικά επί ποινής απαραδέκτου και μέσω FAX εντός
της αναφερόμενης προθεσμίας. Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να
αναφέρει –εφ’ όσον προσκληθεί για το σκοπό αυτό από τη διοργανώτρια
του αγώνα- τις παρατηρήσεις του με έκθεσή του, σχετικά με την ένσταση,
μέσα σε 48 ώρες από την πρόσκλησή του.
β) Στις ερασιτεχνικές κατηγορίες οι λοιπές ενστάσεις των περιπτώσεων γ΄,
δ΄, ε΄ (με την εξαίρεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ΙΙ), ζ΄ και η΄
της παρ. 1 αυτού του άρθρου, υποβάλλονται στη διοργανώτρια, με τον
ίδιο τρόπο και τις ίδιες προθεσμίες όπως και στις επαγγελματικές
κατηγορίες. Ο διαιτητής έχει τις ίδιες ως ανωτέρω υποχρεώσεις. Αν ο
διαιτητής δεν υποβάλλει τη σχετική έκθεση, μέσα στην παραπάνω
προθεσμία, τιμωρείται από το αρμόδιο όργανο με αποκλεισμό από έξι (6)
μήνες μέχρι ένα (1) χρόνο
γ) Οι ενστάσεις της παρούσης παραγράφου πρέπει να συνοδεύονται από το
ανάλογο τέλος λειτουργίας επιτροπής και χρηματικό παράβολο, επί ποινή
απαραδέκτου. Τα ποσά αυτά καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της
διοργανώτριας στην αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου.
5. Η συζήτηση των ενστάσεων του παρόντος άρθρου στα ερασιτεχνικά
πρωταθλήματα είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση της ενιστάμενης
ομάδας είναι ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
6. Καταγγελία επιτρέπεται να διατυπωθεί αποκλειστικά για αντικανονική
συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε αγώνα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την τέλεσή του από τρίτο σωματείο με την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι τούτο έχει άμεσο έννομο συμφέρον κατά το χρόνο
άσκησης της καταγγελίας, το οποίο περιοριστικά προσδιορίζεται στη
διαμόρφωση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος που μετέχει και
έχει σχέση με το συγκεκριμένο σωματείο κατά του οποίου στρέφεται η
καταγγελία. Οι παραπάνω καταγγελίες που αποστέλλονται στη διοργανώτρια
με συστημένη επιστολή με ποινή απαραδέκτου της συζήτησης διαβιβάζονται
υποχρεωτικά και μέσω FAX τόσον η καταγγελία όσον και το αποδεικτικό
κατάθεσης του προβλεπομένου για την αντίστοιχη ένσταση παραβόλου εντός
της παραπάνω προθεσμίας, με ποινή απαραδέκτου της συζήτησης εφ’ όσον
δεν κατατεθεί παράβολο ή κατατεθεί ελλιπές ή εκπρόθεσμο.
7. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες σε μεταξύ τους αγώνα δύνανται να υποβάλλουν
αποκλειστικά και μόνο ένσταση μέσα στις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό
προθεσμίες.
8. Μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 6 του παρόντος άρθρου το αρμόδιο
όργανο της διοργανώτριας δεν έχει το δικαίωμα να επιληφθεί έστω και
αυτεπάγγελτα καταγγελίας τρίτης ομάδας για το κύρος αγώνα άλλων ομάδων
του αυτού πρωταθλήματος.
9. Σε περίπτωση που γίνεται δεκτή ένσταση ή καταγγελία για οποιοδήποτε λόγο
αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή για παράβαση του παρόντος
Κανονισμού και των λοιπών Κανονισμών της Ε.Π.Ο., η υπαίτια ομάδα που
μετέχει ο ποδοσφαιριστής αυτός, χάνει τον αγώνα με τέρματα 3-0, εκτός αν το
αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα, της αφαιρούνται τρεις (-3) βαθμοί από
τον πίνακα του τρέχοντος πρωταθλήματος και της επιβάλλεται χρηματική ποινή
από οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εάν
πρόκειται για ΠΑΕ και έως 2.000,00 Ευρώ εάν πρόκειται για σωματείο.
10. Εφ’ όσον γίνεται δεκτή ένσταση πλαστοπροσωπίας εκτός από την απώλεια του
αγώνα, ο οποίος κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας, με τέρματα 3-0,
εκτός αν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα, πλην των ανωτέρω
χρηματικών ποινών, αφαιρούνται από την υπαίτια ομάδα πέντε (5) βαθμοί από
τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος. Ο αναγραφόμενος στο Φ.Α.
εκπρόσωπος της υπαίτιας ομάδας, που υποχρεωτικά πρέπει να είναι μέλος
του Δ.Σ. της ομάδας τιμωρείται με ποινή απαγόρευσης εισόδου στους
αγωνιστικούς χώρους για δύο (2) έτη, η οποία αρχίζει να υπολογίζεται από την
επομένη της διεξαγωγής του αγώνα.
Ο παραβάτης ποδοσφαιριστής εφ’ όσον διαπιστωθεί η ταυτότητά του,
τιμωρείται με αποκλεισμό δύο (2) ετών και σε περίπτωση υποτροπής με
διαγραφή από τα μητρώα ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο. Στον προπονητή
επιβάλλεται ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για
τέσσερα τουλάχιστον έτη, εκτός αν αποδεδειγμένα έκανε σχετική καταγγελία
στο διαιτητή που αναγράφηκε στο Φ.Α.
11. Η ομάδα που, μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο γίνεται υπότροπος
πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη
κατηγορία πρωταθλήματος, αν πρόκειται για ΠΑΕ, ενώ αν είναι σωματείο
αποκλείεται των περαιτέρω αγώνων πρωταθλήματος, υποβιβάζεται στην
αμέσως κατώτερη κατηγορία και αν δεν υπάρχει, δεν δικαιούται συμμετοχής
στο πρωτάθλημα της αμέσως επόμενης περιόδου.
12. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση αντικανονικής διακοπής του αγώνα, ο
αγώνας επανορίζεται και συνεχίζεται από το σημείο που είχε διακοπεί.
Άρθρο 24
Εκδίκαση ενστάσεων
1. Η εκδίκαση των ενστάσεων και καταγγελιών του άρθρου 23 του παρόντος
Κανονισμού γίνεται ως εξής:
α) Προκειμένου για αγώνες πρωταθλημάτων Α΄ και Β΄ Εθνικών κατηγοριών
από τις Πειθαρχικές Επιτροπές των επαγγελματικών ενώσεων ( Super
League – Football League).
β) Προκειμένου για αγώνες που διοργανώτρια είναι η Ε.Π.Ο. από την
Πειθαρχική της Επιτροπή.
γ) Προκειμένου για αγώνες πρωταθλημάτων των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών
Σωματείων (Ε.Π.Σ.) και της Πανελλήνιας Ένωσης Ποδοσφαίρου Σάλας
(5Χ5) από τις αρμόδιες πειθαρχικές επιτροπές τους.
Οι αποφάσεις όλων των προαναφερομένων οργάνων κρίνονται σε δεύτερο και
τελευταίο βαθμό, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρ. 3 του
άρθρου 64 του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. και στον Πειθαρχικό Κώδικα, από την
Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο.
2. Οι αποφάσεις για τις παραπάνω ενστάσεις, καταγγελίες και εφέσεις, εκδίδονται
μέσα σε προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους.
Άρθρο 25
Έπαθλο Πρωταθλήματος
1. Το έπαθλο κάθε πρωταθλήματος –το οποίο δεν επιτρέπεται να είναι χρηματικό-
πρέπει να ορίζεται από την προκήρυξή του, απονέμεται δε από τη
διοργανώτρια μετά την μερική ή ολική επικύρωση του πίνακα της βαθμολογίας.
Το έπαθλο του Κυπέλλου επαγγελματικών ομάδων απονέμεται αμέσως μετά τη
λήξη του αντίστοιχου Τελικού Αγώνα.
2. Οι ομάδες που κατακτούν την πρώτη θέση στη διοργάνωση κάθε
πρωταθλήματος έχουν το δικαίωμα να τις απονεμηθεί ένα (1), τουλάχιστον,
έπαθλο και μετάλλια για τους αθλητές τους.
3. Στα επαγγελματικά πρωταθλήματα επιτρέπεται η αθλοθέτηση, επάθλων σε
αγώνες επίσημων πρωταθλημάτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα μετά από
έγκριση της διοργανώτριας αρχής.
4. Στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, απαγορεύεται, εκτός από τη διοργανώτρια, η
αθλοθέτηση επάθλων σε αγώνες επίσημων πρωταθλημάτων από φυσικά ή
νομικά πρόσωπα. Επιτρέπεται η αθλοθέτηση επάθλων από επίσημους
χορηγούς της διοργανώτριας.
Άρθρο 26
Οικονομική διαχείριση – Οργάνωση και Επιστασία Αγώνων
Πρωταθλημάτων
1. Η οικονομική διαχείριση όλων των αγώνων, επίσημων ή φιλικών, γίνεται με
επιστασία της κάθε διοργανώτριας και ο τρόπος της διεξαγωγής της ορίζεται με
την προκήρυξη του κάθε πρωταθλήματος ή με οικονομική εγκύκλιο, η οποία
εκτός των άλλων καθορίζει :
α) Τον αριθμό των εισιτηρίων κάθε αγώνα
β) Τις τιμές των εισιτηρίων
γ) Την παραχώρηση ή μη εισιτηρίων στην φιλοξενούμενη ομάδα, καθώς και
τον αριθμό αυτών
δ) Οτιδήποτε, μπορεί να έχει σχέση με τη διεξαγωγή αγώνα.
2. Η γηπεδούχος ομάδα οφείλει να παραλαμβάνει τα εισιτήρια, τουλάχιστον έξι (6)
ημέρες πριν την καθορισμένη για την τέλεση του αγώνα. Σε περίπτωση που, οι
ομάδες συμφωνήσουν να παραλάβει εισιτήρια η φιλοξενούμενη, ισχύει
αποκλειστικά για όλα τα θέματα η μεταξύ τους έγγραφη συμφωνία
3. α) Τα εισιτήρια είναι έντυπα της διοργανώτριας και το πλαίσιο των τιμών
τους ορίζεται πριν από την έναρξη κάθε πρωταθλήματος.
β) Σε περίπτωση που στην γηπεδούχο ομάδα έχει επιβληθεί τιμωρία για
διεξαγωγή αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, απαγορεύεται η είσοδος
θεατών στο γήπεδο,
Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται η είσοδος στο γήπεδο μόνο στα εξής
πρόσωπα :
i. Στους ποδοσφαιριστές που αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα, στους
αξιωματούχους που δηλώνονται στη λίστα Αξιωματούχων και
κάθονται στο πάγκο της ομάδας και σε.όσους κάθονται στον επιπλέον
πάγκο
ii. Σε τριάντα (30) εκπροσώπους κάθε ομάδας, στους οποίους δεν
συμπεριλαμβάνονται οι αξιωματούχοι που δηλώνονται στο Φύλο
Αγώνα
iii. Στο προσωπικό της εγκατάστασης που εργάζεται την ημέρα του
αγώνα
iv. Στο προσωπικό της γηπεδούχου ομάδας που εργάζεται την ημέρα του
αγώνα και σε όσους (π.χ. ball boys) εμπλέκονται στη διοργάνωση του
αγώνα.
Η είσοδος θα γίνεται αυστηρά με ονομαστική κατάσταση των ομάδων την
οποία οι ομάδες θα παραδίδουν στον Παρατηρητή Αγώνα κατά τη
συνάντηση προετοιμασίας του αγώνα. Ο Παρατηρητής έχει και την
ευθύνη εισόδου των προαναφερόμενων ατόμων.
γ) Ειδικά για τα πανελλήνια ερασιτεχνικά πρωταθλήματα απαγορεύεται η
είσοδος θεατών στο γήπεδο σε κάθε περίπτωση που, για οποιονδήποτε
λόγο, η γηπεδούχος ομάδα δεν εκδίδει εισιτήρια για αγώνα και αυτός θα
διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών. Στην περίπτωση αυτή δικαίωμα
εισόδου στο γήπεδο θα έχουν τριάντα (30) εκπρόσωποι κάθε ομάδας,
στους οποίους δεν συμπεριλαμβάνονται οι αξιωματούχοι που δηλώνονται
στο Φύλο Αγώνα. Η είσοδος θα γίνεται με ονομαστική κατάσταση των
ομάδων η οποία θα κατατίθεται στη διοργανώτρια για έλεγχο και θα
παραδίδεται στον παρατηρητή του αγώνα και (αν δεν υπάρχει) στον
υπεύθυνο οικονομικής επιστασίας, ο οποίος έχει και την ευθύνη εισόδου
των προαναφερομένων εκπροσώπων. Τα μέλη των Εκτελεστικών
Επιτροπών των Ε.Π.Σ. των διαγωνιζομένων ομάδων δεν εμπίπτουν στην
απαγόρευση εισόδου.
4. Οι οικονομικοί όροι που διέπουν κάθε πρωτάθλημα (ποσοστό γηπέδου,
ποσοστό διοργανώτριας κ.λπ.) γνωστοποιούνται με την προκήρυξη και την
οικονομική εγκύκλιο του. Για καθένα από τους αγώνες, επίσημους ή φιλικούς,
συντάσσεται σχετικό έντυπο φύλλο εκκαθάρισης.
5. Για τους πάσης φύσεως αγώνες η υπόχρεη ομάδα οφείλει να καταθέτει στη
διοργανώτρια το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα τέλεσης
του αγώνα -η οποία δεν υπολογίζεται- το φύλλο εκκαθάρισης μαζί με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά του και τα χρηματικά ποσοστά που δικαιούται η
διοργανώτρια και η Ε.Π.Ο. Τα χρηματικά ποσά που δικαιούται η διοργανώτρια
και η Ε.Π.Ο. πρέπει να κατατίθενται σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή. Σε
περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων (ή η
Ε.Ε.) της ΕΠΟ παραπέμπει τη γηπεδούχο ομάδα στην αρμόδια Πειθαρχική
Επιτροπή. για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
6. Για τους αγώνες της Α΄ και της Β΄ Εθνικής κατηγορίας η οικονομική επιστασία
ανήκει στις Π.Α.Ε. Η Ε.Π.Ο. δύναται να ορίζει εκπρόσωπό της ως Οικονομικό
Παρατηρητή, ο οποίος υποχρεωτικά υπογράφει την εκκαθάριση του αγώνα και
αποζημιώνεται από τη γηπεδούχο ομάδα.
7. Ως ακαθάριστες εισπράξεις εννοούνται αυτές που πραγματοποιούνται
συνολικά, ανάλογα με τον αριθμό των εισιτηρίων που διατίθενται, πριν από
κάθε παρακράτηση για οποιονδήποτε λόγο (ποσοστό γηπέδου, έξοδα κ.λπ).
α) Επί του παραπάνω συνολικού ποσού υπολογίζονται και αφαιρούνται
κατά σειρά, εκτός των άλλων:
i. το ποσοστό γηπέδου,
ii. η δαπάνη διαιτησίας (όπου προβλέπεται),
iii.τα υπόλοιπα έξοδα του αγώνα και
iv.το ποσοστό της διοργανώτριας, που κάθε φορά καθορίζεται στη
σχετική προκήρυξη.
β) Επί του υπολοίπου που απομένει, μετά την αφαίρεση των παραπάνω
ποσών υπολογίζεται το ποσοστό που δικαιούται η κάθε μία ομάδα, όπως
αυτό καθορίζεται από τις προκηρύξεις ή τις οικονομικές εγκυκλίους ή τον
παρόντα κανονισμό.
8. α) Το ποσοστό της διοργανώτριας από τους αγώνες πρωταθλήματος και
Κυπέλλου καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη ή την οικονομική
εγκύκλιο. Η ασκούσα την οικονομική επιστασία κατά την παρ. 6 του
παρόντος άρθρου αποδίδει, εντός δύο (2) ημερών στην Ε.Π.Ο. ποσοστό
4,5% από το οποίο το 4% διατίθεται από την Ε.Π.Ο. στις Ενώσεις
Ποδοσφαιρικών Σωματείων, ενώ το υπόλοιπο 0,5% διατίθεται για την
περίθαλψη και ενίσχυση τραυματισθέντων ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών.
β) Προκειμένου για τους αγώνες Κυπέλλου ποσοστό 1,5% περιέρχεται στη
διοργανώτρια (Ε.Π.Ο.), εξ αυτού δε το 1% αποτελεί ίδιο έσοδο, ενώ το
υπόλοιπο 0,5% διατίθεται για την περίθαλψη και ενίσχυση
τραυματιζομένων ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών. Το υπόλοιπο ποσοστό,
που δικαιούται η διοργανώτρια από τους αγώνες Κυπέλλου, το οποίο
ανέρχεται σε 4%, διατίθεται απ’ ευθείας από τις ομάδες στις οικείες
Ε.Π.Σ..
γ) Στους αγώνες πρωταθλημάτων και κυπέλλου, πλην του Τελικού Αγώνα
του Κυπέλου, οι καθαρές εισπράξεις των αγώνων περιέρχονται εξ
ολοκλήρου στις εκάστοτε γηπεδούχες ομάδες.
9. Οι διατάξεις της παραγράφου 8α του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
αναλογικά και για τους φιλικούς αγώνες.
10. α) Οι ομάδες που μετέχουν στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFΑ είναι
υποχρεωμένες μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη
διεξαγωγή κάθε αγώνα τους, στον οποίο έχουν την ιδιότητα του
γηπεδούχου, να αποστείλουν στην Ε.Π.Ο. την εκκαθάριση του αγώνα
τους, καθώς και επίσημα αντίγραφα των συμβολαίων τους με
διαφημιστικούς και τηλεοπτικούς οργανισμούς από τα οποία να
προκύπτουν τα ποσά που εισέπραξαν από την προαναφερόμενη αιτία
(τοποθέτηση διαφημίσεων στο γήπεδο και τηλεοπτική κάλυψη του
αγώνα).
β) Παράλληλα με την κατάθεση της εκκαθάρισης, οι ομάδες είναι
υποχρεωμένες να καταθέσουν στην Ε.Π.Ο. ποσοστό 3% υπέρ της
Ε.Π.Ο. και ποσοστό 0,5% υπέρ του Ε.Λ.Π.Π.
γ) Την οικονομική επιστασία των αγώνων αυτών έχει η Ε.Π.Ο.
11. Η Ε.Π.Ο. δικαιούται σε κάθε περίπτωση να παρακρατεί για λογαριασμό της ή
για λογαριασμό ενώσεως-μέλους της κάθε οφειλόμενο ποσό από οποιαδήποτε
αιτία από χρήματα του οφειλέτη που από οποιονδήποτε λόγο ευρίσκονται εις
χείρας της.
12. α) Για τους αγώνες Πανελλήνιων ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, μπορεί η
διοργανώτρια, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής,
να αναθέτει την οικονομική επιστασία τους στις κατά τόπους Ενώσεις
Ποδοσφαιρικών Σωματείων και σε περίπτωση άρνησής τους, στις
γηπεδούχες ομάδες.
β) Η Ε.Π.Ο. δικαιούται σε κάθε περίπτωση να παρακρατεί για λογαριασμό
της ή για λογαριασμό ενώσεως-μέλους της κάθε οφειλόμενο ποσό από
οποιαδήποτε αιτία από χρήματα του οφειλέτη που από οποιονδήποτε
λόγο ευρίσκονται εις χείρας της.
Άρθρο 27
Προβιβασμός -Υποβιβασμός - Συμμετοχή ομάδων στα πρωταθλήματα.
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 οι ομάδες που κατακτούν την
πρώτη θέση στο πρωτάθλημα που συμμετέχουν - καθώς και τις τυχόν
επόμενες που δημιουργούν δικαίωμα προβιβασμού- σύμφωνα με όσα
ειδικότερα ορίζονται από τις σχετικές προκηρύξεις - προβιβάζονται στην
αμέσως ανώτερη κατηγορία, ενώ οι τελευταίες στη σειρά κατάταξης
υποβιβάζονται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία.
2. α) Ο αριθμός των ομάδων που υποβιβάζονται ή προβιβάζονται στις
διάφορες κατηγορίες, καθορίζεται αποκλειστικά με την προκήρυξη του
κάθε πρωταθλήματος
β) Οποιαδήποτε αυξομείωση στον αριθμό των ομάδων των διαφόρων
κατηγοριών, πρέπει να προβλέπεται από την προκήρυξη και ισχύει από
τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο.
3. Οι ομάδες που υποβιβάζονται, δεν έχουν δικαίωμα εκ νέου προβιβασμού στην
κατηγορία από την οποία υποβιβάστηκαν σε καμιά περίπτωση, για την
αγωνιστική περίοδο που ακολουθεί τον υποβιβασμό τους, με την επιφύλαξη
των εξαιρέσεων του άρθρου 4 του παρόντος, οι οποίες όμως μπορούν να
τύχουν εφαρμογής μόνο για τις ομάδες που υποβιβάζονται βάσει προκήρυξης
και όχι για τις ομάδες που υποβιβάζονται λόγω παραίτησης, λόγω αποβολής ή
με απόφαση δικαστικού οργάνου, διότι κρίθηκαν υπαίτιες των παραπτωμάτων
των άρθρων 21, 24 και 27 του Κώδικα Δεοντολογίας, είτε για οποιαδήποτε
άλλη αιτία.
4. Ομάδα που μετέχει είτε στα επαγγελματικά είτε στα ερασιτεχνικά
πρωταθλήματα και δεν κατέρχεται να αγωνιστεί σε τρεις συνολικά αγώνες της
ίδιας αγωνιστικής περιόδου, θεωρείται ότι αποχώρησε με τη θέλησή της, δεν
μπορεί να επανέλθει στο πρωτάθλημα αυτό, υποβιβάζεται στην αμέσως
κατώτερη κατηγορία, με τις συνέπειες που αναφέρονται στα οικεία άρθρα. Ως
μη κάθοδος σε αγώνα θεωρείται κάθε περίπτωση που ένας αγώνας δεν τελείται
από υπαιτιότητα μίας ομάδας.
5. Σωματείο, που μετέχει στα πρωταθλήματα των Ε.Π.Σ. και δεν κατέρχεται να
αγωνιστεί για δύο (2) συνεχείς αγωνιστικές περιόδους στο οικείο πρωτάθλημα,
με τη θέλησή του και όχι λόγω ανωτέρας βίας, διαγράφεται με απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της οικείας Ε.Π.Σ.. Η ποινή επιβεβαιώνεται από την
επόμενη Γενική Συνέλευση της οικείας Ε.Π.Σ. Μετά την επιβεβαίωση της
απόφασης αυτής, η Ε.Π.Ο. διαγράφει το σωματείο αυτό από τα μητρώα της.
6. Θέματα των όρων και προϋποθέσεων συγχώνευσης σωματείων και των
δικαιωμάτων που απορρέουν ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Ερασιτεχνικών
Σωματείων. Στον ίδιο Κανονισμό προβλέπεται η κατηγορία του
πρωταθλήματος στην οποία θα δικαιούται να μετέχει το σωματείο που
προκύπτει από συγχώνευση, ενός ή περισσοτέρων σωματείων ή
απορρόφησής του από ένα άλλο σωματείο.
Άρθρο 28
Ευ αγωνίζεσθαι – Fair play
Με την προκήρυξή τους οι διοργανώτριες δύνανται να εισάγουν στα πρωταθλήματά
τους, τους κανονισμούς του Fair Play.
Άρθρο 29
Ραδιοτηλεοπτικά – Μ.Μ.Ε.
Κανόνες που ισχύουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα
1. α) Οι συμβάσεις παραχώρησης ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων και οι
χορηγικές συμβάσεις με ραδιοτηλεοπτικό πάροχο που συνάπτονται από
ομάδες για τους αγώνες τους, κατατίθενται στην διοργανώτρια αρχή των
πρωταθλημάτων, εντός επτά (7) ημερών από την υπογραφή τους, για
έγκριση. Μετά την έγκριση τους από τη διοργανώτρια, εάν και εφόσον
διαπιστωθεί η συμφωνία τους με τα καταστατικά της διοργανώτριας, της
Ε.Π.Ο. και των FIFA και UEFA, αποστέλλονται, εντός τριών (3) ημερών,
στην Ε.Π.Ο. για επικύρωση.
β) Οι συμβάσεις παραχώρησης ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων και οι
χορηγικές συμβάσεις με ραδιοτηλεοπτικό πάροχο που συνάπτονται από
τις επαγγελματικές ενώσεις για τους αγώνες των πρωταθλημάτων τους,
κατατίθενται στην Ε.Π.Ο., εντός επτά (7) ημερών από την υπογραφή τους
για έγκριση και επικύρωση..
γ) Συμβάσεις, στις οποίες δεν αναγράφεται το δικαίωμα ποσοστού της
διοργανώτριας επί του τιμήματος τους και το δικαίωμα ποσοστού της
Ε.Π.Ο., πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού τιμήματος τους, καθώς,
επίσης, και η υποχρέωση απευθείας καταβολής του ποσοστού αυτού στις
διοργανώτριες και στην Ε.Π.Ο. εκ μέρους του υπόχρεου ραδιοφωνικού ή
τηλεοπτικού σταθμού, ταυτόχρονα με τις καταβολές προς τις ομάδες και
σε αντιστοιχία με κάθε μια από τις καταβολές αυτές, δεν εγκρίνονται, και
δεν επικυρώνονται από την Ε.Π.Ο.
δ) Σε περίπτωση μη καταβολής, έστω και μίας δόσης προς τις
διοργανώτριες ή την Ε.Π.Ο., η Ε.Π.Ο. και οι διοργανώτριες εκτός των
άλλων απαγορεύουν την είσοδο των συνεργείων του υπόχρεου
ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού στα γήπεδα διεξαγωγής των
αγώνων.
ε) Μέχρι την έγκριση και επικύρωση της σύμβασης, απαγορεύεται η
ραδιοτηλεοπτική μετάδοση κάθε αγώνα. Αν παρά ταύτα, ο αγώνας
μεταδοθεί, η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται, με απόφαση της αρμόδιας
πειθαρχικής επιτροπής με τις ποινές που επιβάλλονται σωρευτικά
i. κατακύρωση του αγώνα υπέρ της αντιπάλου και
ii. χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση η είσοδος των ραδιοτηλεοπτικών συνεργείων στο
γήπεδο επιτρέπεται μόνο μετά από σχετική έγγραφη άδεια της
διοργανώτριας.
2. Στους νόμιμους εκπροσώπους των ομάδων ή τα φυσικά πρόσωπα που
αναφέρονται στην με στοιχείο β' περίπτωση που ακολουθεί, τα οποία είτε
αρνούνται, είτε, στη συνέχεια, παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο την
ομαλή εκτέλεση των συμβάσεων, εξέλιξη που έχει ως αποτέλεσμα αρνητικές
οικονομικές συνέπειες από δυσχέρεια υλοποίησης της σύμβασης της
διοργανώτριας ή των Π.Α.Ε. για ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα, επιβάλλονται, με
απόφαση της αρμόδιας πειθαρχικής επιτροπής οι ακόλουθες ποινές:
α) Προκειμένου για νομικά πρόσωπα (ομάδες) ποινή αποκλεισμού τριών (3)
αγωνιστικών ημερών πρωταθλήματος και Κυπέλλου και χρηματική ποινή
από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000)
ευρώ
β) Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, που συνδέονται με οποιαδήποτε
σχέση με Π.Α.Ε. Α΄ και Β΄ Εθνικής κατηγορίας, ποινή απαγόρευσης
εισόδου έξι (6) μηνών στον εν γένει χώρο του γηπέδου και χρηματική
ποινή είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000). Εκτός των ανωτέρω η
διοργανώτρια και η Ε.Π.Ο. δικαιούνται να επιδιώξουν την αποκατάσταση
πάσης θετικής ή αποθετικής ζημίας.
γ) Κατά των αποφάσεων των δικαστικών οργάνων για τις ποινές των
εδαφίων α’ και β’ της παρούσας παραγράφου, δικαίωμα έφεσης έχουν,
εκτός των άλλων, η διοργανώτρια και η Ε.Π.Ο.
3. Η διοργανώτρια, με την προκήρυξή της ή ειδική εγκύκλιό της, δύναται να
καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς κανόνες και να θέτει τις ανάλογες ποινές,
όταν αυτοί παραβιάζονται, για κάθε θέμα που αφορά την ραδιοτηλεοπτική
μετάδοση των αγώνων αρμοδιότητάς της με ειδική αναφορά στα θέματα
συνεργασίας των ομάδων, των ποδοσφαιριστών τους και των αξιωματούχων
τους με κάθε επίσημο ραδιοτηλεοπτικό πάροχο και τα Μ.Μ.Ε. γενικότερα.
4. α) Οι αθλητικοί συντάκτες - μέλη του ΠΣΑΤ δικαιούνται να εισέρχονται
ελεύθερα σ' όλα τα γήπεδα και στάδια της χώρας κατά την διεξαγωγή
ποδοσφαιρικών αγώνων όλων των κατηγοριών, Κυπέλλου και Εθνικών
Ομάδων, κατόπιν απλής επίδειξης του επίσημου δελτίου ταυτότητας που
εκδίδεται μόνον από τον ΠΣΑΤ και σε αναλογία με τον αριθμό των
δημοσιογραφικών θέσεων του γηπέδου, όπως αυτές επίσημα έχουν
καταγραφεί.
β) Οι αθλητικοί συντάκτες απολαμβάνουν ελεύθερης πρόσβασης στα
δημοσιογραφικά θεωρεία, στις αίθουσες Τύπου, στη μεικτή ζώνη, καθώς,
επίσης, μετά από συμφωνία με την γηπεδούχο, στις θέσεις στάθμευσης
των γηπεδικών εγκαταστάσεων.
γ) Οι αίθουσες Τύπου πρέπει να παραμένουν ανοιχτές και στην διάθεση
των αθλητικών συντακτών τουλάχιστον για δύο (2) ώρες μετά την
ολοκλήρωση των αγώνων έτσι ώστε οι αθλητικοί συντάκτες και οι
φωτοειδησειογράφοι να μπορούν να εκπληρώσουν απρόσκοπτα τα
καθήκοντα τους.
δ) Απαγορεύεται αυστηρά η χρησιμοποίηση των δημοσιογραφικών
θεωρείων και των αιθουσών Τύπου από την αστυνομία, τις ιδιωτικές
ασφάλειες, τους εκφωνητές διαφημίσεων, αλλά και από κάθε άλλο
φιλοξενούμενο από την γηπεδούχο ομάδα πρόσωπο.
ε) Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος φιλάθλων ή άλλων προσώπων μη
σχετικών με τη διαδικασία, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης
προπονητών και ποδοσφαιριστών στην αίθουσα Τύπου.
στ) Οι διοργανώτριες και οι ομάδες έχουν δικαίωμα να εκδίδουν αυτοτελείς
διαπιστεύσεις για τους δημοσιογράφους των Μ.Μ.Ε. Σε ειδικές
περιπτώσεις εκδίδονται διαπιστεύσεις με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του
ΠΣΑΤ.
ζ) Σε περίπτωση που οι διοργανώτριες ή οι Π.Α.Ε. απαγορεύσουν την
είσοδο μέλους του ΠΣΑΤ σε αγώνα, αν και είναι κάτοχος διαπίστευσης, ο
ΠΣΑΤ ή τα μέλη του δύνανται να καταγγείλουν την συγκεκριμένη πράξη ή
παράλειψη ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της διοργανώτριας.
5. Στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα,
α) Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα και τα δικαιώματα διαδικτυακής (μέσω
ίντερνετ) μετάδοσης των Πανελλήνιων ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων,
των τοπικών πρωταθλημάτων ευθύνης των Ε.Π.Σ. και των
πρωταθλημάτων του ποδοσφαίρου Σάλας (5Χ5) ρυθμίζονται με τις
προκηρύξεις της οικείας διοργανώτριας.
β) Κάθε σύμβαση παραχώρησης των αναφερομένων στην παράγραφο 1
δικαιωμάτων μεταξύ ενός σωματείου και ενός δικαιούχου φορέα θα
πρέπει να εγκρίνεται από τις κατά περίπτωση διοργανώτριες. Η Ε.Π.Ο.
για τα πανελλήνια ερασιτεχνικά πρωταθλήματα θα εγκρίνει συμβάσεις με
αντίτιμο άνω των χιλίων (1.000) ευρώ. Απαγορεύεται η απευθείας
(ζωντανή) μετάδοση κάθε αγώνα όταν η σύμβαση παραχώρησης των
δικαιωμάτων δεν έχει εγκριθεί από τη διοργανώτρια.
γ) Αν ένας αγώνας, ο οποίος ανήκει στην περίπτωση της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου, μεταδοθεί χωρίς άδεια, η γηπεδούχος ομάδα
τιμωρείται με κατακύρωση του αγώνα υπέρ της αντιπάλου και χρηματική
ποινή έως δύο (2) χιλιάδες (2.000) ευρώ. Η είσοδος των
ραδιοτηλεοπτικών συνεργείων στα γήπεδα επιτρέπεται για απευθείας
μετάδοση αγώνα, μετά από σχετική έγγραφη άδεια της διοργανώτριας,
μόνο σε αγώνες για την μετάδοση των οποίων έχει εγκριθεί σχετική
σύμβαση.
δ) Δεν επιτρέπεται στις Ενώσεις η άρνηση εκχώρησης ραδιοτηλεοπτικής
άδειας για απευθείας μετάδοση αγώνα άνευ τεκμηριωμένου λόγου. Στην
περίπτωση ύπαρξης λόγου αρνήσεως, το αίτημα καθώς και ο λόγος που
προτείνεται η απόρριψή του, υποχρεωτικά θα αποστέλλεται εγγράφως
στην ΕΠΟ, η Ε.Ε. της οποίας θα αποφαίνεται άμεσα επ΄ αυτού.
Άρθρο 30
Πολυϊδιοκτησία
Με κανονισμό που εκδίδεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. ρυθμίζονται τα κάθε
είδους θέματα που αφορούν την πολυιδιοκτησία και την πολυσυμμετοχή.
1. Απαγορεύεται η ανάθεση και ανάληψη της διοίκησης Ποδοσφαιρικής
Ανώνυμης Εταιρείας (Π.Α.Ε.) από φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι μέτοχος σε
άλλη Π.Α.Ε. κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στον Κανονισμό αδειοδότησης. Η
ίδια απαγόρευση ισχύει για ανάθεση και ανάληψη της διοίκησης ΠΑΕ από
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, στο οποίο συμμετέχουν σαν μέλη ή σαν
μέτοχοι φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι μέτοχοι ή μέλη άλλης ΠΑΕ.
2. Οι παραβάτες των παραπάνω διατάξεων τιμωρούνται με απόφαση του
αρμοδίου δικαιοδοτικού οργάνου μετά από παραπομπή τους με απόφαση του
Δ.Σ. της επαγγελματικής ένωσης:
α) Η αναθέτουσα ΠΑΕ τιμωρείται με υποβιβασμό στην κατώτερη κατηγορία.
β) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποδέχονται κατά παράβαση των
ανωτέρω την ανάθεση και ανάληψη της διοίκησης της ΠΑΕ με έκπτωση ή
αποβολή από κάθε αξίωμα, ιδιότητα ή αρμοδιότητα στο χώρο του
επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η οποία διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη.
γ) Με απώλεια αγώνων και χρηματική ποινή από οκτώ χιλιάδες (8.000)
ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ για κάθε αγώνα του
διεξαγόμενου πρωταθλήματος τιμωρείται και η ΠΑΕ, της οποίας ο
Πρόεδρος ή μέλος τους Δ.Σ. αυτής, συμμετέχει και για όσο χρόνο
εξακολουθεί να συμμετέχει στην ανάθεση και ανάληψη της διοίκησης
άλλης ΠΑΕ ή έχει την ιδιότητα του Προέδρου ή του μέλους Δ.Σ. του
νομικού προσώπου που αναλαμβάνει την προαναφερθείσα διοίκηση,
καταβάλλοντας καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρηματικό ποσό ή προβαίνει σε
εξαγορά μετοχών ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
δ) Ο Πρόεδρος ή το μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ που προβαίνει στις ενέργειες
του εδαφίου γ’ της παρούσας εκπίπτει και αποβάλλεται ισοβίως από κάθε
αξίωμα, ιδιότητα ή αρμοδιότητα στο χώρο του επαγγελματικού
ποδοσφαίρου.
3. Στα ερασιτεχνικά σωματεία. Με κανονισμό που εκδίδεται με απόφαση της Ε.Ε.
της Ε.Π.Ο. ρυθμίζονται τα κάθε είδους θέματα που αφορούν την
πολυσυμμετοχή.
Απαγορεύεται η συμμετοχή του αυτού προσώπου σε περισσότερα του ενός
διαφορετικά Δ.Σ. σωματείων που ανήκουν στην ίδια διοργανώτρια. Σε
περίπτωση μη τήρησης της απαγόρευσης αυτής, κάθε αγώνας των ομάδων
κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας.
Άρθρο 31
Εθνικές ομάδες – Αντιπροσωπευτικές ομάδες – Προστασία
1. Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στις Εθνικές ομάδες όταν καλούνται είναι
υποχρεωτική τόσο γι’ αυτούς όσο και για τις ομάδες που ανήκουν.
2. α) Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης ποδοσφαιριστή να συμμετάσχει
σε προπόνηση ή αγώνα Εθνικής ομάδας επιβάλλεται σε αυτόν με
απόφαση της αρμόδιας Πειθαρχικής Επιτροπής αποκλεισμός τριών (3)
αγωνιστικών ημερών από οποιοδήποτε επίσημο αγώνα της ομάδας που
ανήκει. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται κατόπιν παραπομπής από την
Επιτροπή Εθνικών Ομάδων της Ε.Π.Ο.
β) Ποδοσφαιριστής που έχει δικαίωμα συμμετοχής στις Ελληνικές Εθνικές
Ομάδες, ο οποίος αποκλείσθηκε από Εθνική ομάδα, λόγω τραυματισμού
ή ασθενείας του, δεν δύναται να μετάσχει σε αγώνα της ομάδας του πριν
από την παρέλευση οκτώ (8) ημερών από τον αγώνα της Εθνικής
ομάδας στον οποίο δεν συμμετείχε για την πιο πάνω αιτία, χωρίς να
υπολογίζεται η ημέρα του αγώνα της Εθνικής. Η απαγόρευση αυτή δεν
υφίσταται αν ο τραυματισμός του επήλθε στην προπόνηση της Εθνικής
ομάδος και διαγνώσθηκε από τον γιατρό της Εθνικής ομάδος.
Η τυχόν συμμετοχή του θεωρείται αντικανονική και τιμωρείται με τις
προβλεπόμενες στο άρθρο 23 ποινές κατόπιν καταγγελίας των εχόντων
έννομο συμφέρον ομάδων ακόμη και αυτεπάγγελτα από την πειθαρχική
επιτροπή της διοργανώτριας.
Εξαιρούνται οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν με την ομάδα
τους, λόγω τραυματισμού ή ασθένειας, σε αγώνα πρωταθλήματος ή
Κυπέλλου, αμέσως προηγούμενου από τον αγώνα της Εθνικής.
γ) Σε περίπτωση υποτροπής οι προαναφερόμενες ποινές διπλασιάζονται.
δ) Τα αναφερόμενα στις παρ. 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται
ανάλογα και για τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών ερασιτεχνικών
σωματείων που ίδρυσαν Π.Α.Ε., σωματείων Γ΄ Εθνικής ερασιτεχνικής
κατηγορίας και ερασιτεχνικών σωματείων κατηγοριών ευθύνης των
Ε.Π.Σ., εφόσον επιλεγούν, στις ομάδες όλων των φάσεων των
πρωταθλημάτων προεπιλογής των εθνικών ομάδων, οι Ε.Ε. των οποίων
ασκούν τις, κατά τα παραπάνω, αρμοδιότητες της Ε.Π.Ο.
3. Η διαπίστωση των λόγων της άρνησης ή αδυναμίας συμμετοχής του
ποδοσφαιριστή ανήκει αποκλειστικά στην Ε.Π.Ο.
4. Οι ποινές της παρ. 2α του άρθρου αυτού επιβάλλονται μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την τέλεση του παραπτώματος. Η
έκτιση της επιβληθείσης ποινής αρχίζει από την επόμενη αγωνιστική ημέρα της
ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης.
5. Ομάδα που με οποιοδήποτε τρόπο απαγορεύει ή δεν επιτρέπει τη συμμετοχή
ποδοσφαιριστή της σε προπόνηση ή αγώνα ή αποστολή Εθνικής ομάδας,
αποκλείεται, κάθε φορά, από τον πρώτο επόμενο αγώνα πρωταθλήματος ή
Κυπέλλου με απόφαση της αρμόδιας Πειθαρχικής Επιτροπής κατά τη
διαδικασία της παρ.2 α του παρόντος άρθρου. Η διάταξη αυτή ισχύει, ανάλογα,
και για τις Ε.Ε. των Ε.Π.Σ. προκειμένου για την επιβολή ποινής σε βάρος
σωματείων-μελών τους, όταν απαγορεύουν ή δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή
ποδοσφαιριστών τους σε προπονήσεις ή αγώνες των πρωταθλημάτων
προεπιλογής των εθνικών ομάδων.
6. Ποδοσφαιριστής, είτε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης που ανήκει σε ομάδα,
οφείλει να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εκδήλωση διοργανώνεται από την
Ε.Π.Ο. ή την οικεία επαγγελματική ή ερασιτεχνική ένωση και έχει σαν σκοπό
την ανάπτυξη ή διάδοση του ποδοσφαίρου και του κοινωνικού ρόλου αυτού ή
σε εκδηλώσεις μείζονος ενδιαφέροντος, εφ’ όσον και όταν προσκληθεί. Σε
περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας ή άρνησης αυτού, τιμωρείται με ποινή
αποκλεισμού από δύο (2) έως τέσσερις (4) αγωνιστικές ημέρες με απόφαση
της οικείας Πειθαρχικής Επιτροπής, κατόπιν παραπομπής του από τη
διοργανώτρια ή την Ε.Π.Ο.
Άρθρο 32
Ποινή αποκλεισμού που επιβάλλεται από σωματείο σε ποδοσφαιριστή
της δύναμής του.
1. Οι ποινές που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές Π.Α.Ε. για παράβαση
διατάξεων του Καταστατικού ή Κανονισμών, από τα Δ.Σ. των ομάδων
προσδιορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Ιδιότητας και
Μετεγγραφών Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών.
2. α) Οι ποινές, που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές σωματείων για
παράβαση διατάξεων του Καταστατικού ή των Κανονισμών, από τα Δ.Σ.
σωματείων που αυτοί ανήκουν, ισχύουν μετά την επικύρωσή τους από το
αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο.
β) Μετά την επικύρωση της ανωτέρω ποινής, τυχόν συμμετοχή του
ποδοσφαιριστή σε αγώνα -στη διάρκεια της ποινής του- συνιστά λόγο
αντικανονικής συμμετοχής, με εξαίρεση τη διάταξη της παραγράφου γ του
παρόντος άρθρου.
γ) Σε περίπτωση μετεγγραφής ποδοσφαιριστή -τιμωρημένου σύμφωνα με
το άρθρο αυτό- ή αλλαγής της ιδιότητας του ως ποδοσφαιριστή, αυτή η
ποινή δεν τον ακολουθεί.
Άρθρο 33
Υποβιβασμός ομάδας λόγω αρνητικής βαθμολογίας
Με εξαίρεση των προβλεπομένων στο Παράρτημα Α΄ του ΚΑΠ:
1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν αποκλειστικά τις περιπτώσεις που
αφαιρούνται βαθμοί από την ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πειθαρχικού
Κώδικα και της προκήρυξης πρωταθλήματος ή του Κυπέλλου Ελλάδος, κατά
περίπτωση, μόνο μετά από εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του
Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών
(πλην της παραγράφου 4 που αφορά τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές).
2. Ομάδα η οποία τερματίζει στο οικείο πρωτάθλημα με παθητικό μεγαλύτερο από
δέκα (10) βαθμούς, από οποιαδήποτε αιτία, υποβιβάζεται αυτοδίκαια στην
αμέσως κατώτερη κατηγορία
3. Ομάδα που μετέχει στα επαγγελματικά πρωταθλήματα και η οποία λόγω
τιμωρίας κατά το άρθρο 24 του ΚΙΜΠ δεν κατέρχεται να αγωνιστεί, σε τρεις
συνολικά αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, αποβάλλεται από το
πρωτάθλημα μετά από τελεσίδικη απόφαση δικαστικού οργάνου, υποβιβάζεται
στην αμέσως κατώτερη κατηγορία, και ξεκινά στο επόμενο πρωτάθλημα με
αρνητική βαθμολογία μείον έξι (-6) βαθμών, εφόσον εξακολουθεί να αγωνίζεται
σε επαγγελματική κατηγορία.
4. Οι ομάδες της τελευταίας στην κατάταξη τοπικής ερασιτεχνικής κατηγορίας και
για τα πειθαρχικά παραπτώματα του παρόντος, τιμωρούνται με χρηματική
ποινή έως πεντακόσια (500) ευρώ, εκτός από τις περιπτώσεις δωροδοκίας,
πλαστοπροσωπίας και διακοπής του αγώνα λόγω επεισοδίων όπου
εξακολουθεί να ισχύει η αφαίρεση βαθμών. Σε περίπτωση αρνητικής
βαθμολογίας επιβάλλεται χρηματική ποινή έως πεντακόσια (500) ευρώ, η
οποία, εφόσον καταβληθεί στην οικεία Ε.Π.Σ., παρέχει το δικαίωμα στην ομάδα
αυτή να συμμετάσχει εκ νέου, στο πρωτάθλημα της ίδιας κατηγορίας κατά την
επόμενη αγωνιστική περίοδο.
Άρθρο 34
Συνέπειες ανάκλησης δελτίου ατομικών στοιχείων και μεταβολών
1. α) Μέχρις ότου ανακληθεί από την Ε.Π.Ο. το δελτίο ατομικών στοιχείων και
μεταβολών ποδοσφαιριστή που έχει εκδοθεί απ’ αυτήν, ο
ποδοσφαιριστής αγωνίζεται κανονικά, εκτός αν η έκδοση του δελτίου
οφείλεται σε δόλια ενέργεια της ομάδας ή του ποδοσφαιριστή.
β) Εφ’ όσον, όμως, κοινοποιηθεί σε μια ομάδα απόφαση της Ε.Π.Ο. με την
οποία ανακαλείται το δελτίο ποδοσφαιριστή, η συμμετοχή του σε αγώνες
της ομάδας αυτής, μετά από την προαναφερόμενη κοινοποίηση της
απόφασης της Ε.Π.Ο., είναι αντικανονική, και έχει ως συνέπεια όλες τις
προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση υποβολής ένστασης.
γ) Σε περίπτωση που η ανάκληση του δελτίου ατομικών στοιχείων
ποδοσφαιριστή οφείλεται στη διαπίστωση δόλιας ενέργειας του
ποδοσφαιριστή ή της ομάδας του, τότε αν ο ποδοσφαιριστής είναι
υπαίτιος, επιβάλλεται, με απόφαση της Ε.Π.Ο., ποινή αποκλεισμού τριών
(3) ετών από κάθε επίσημο ή φιλικό αγώνα. Αν υπαίτια είναι η ομάδα,
εφόσον αυτή είναι ΠΑΕ της επιβάλλεται χρηματική ποινή από οκτώ
χιλιάδες (8.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και αν είναι
σωματείο της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως 2.000,00 Ευρώ. Αν
υπαίτιοι είναι και ο ποδοσφαιριστής και η ομάδα τότε τιμωρούνται με τις
αντίστοιχες παραπάνω ποινές και οι δύο.
2. Οι ομάδες έχουν το δικαίωμα να διατηρούν στη δύναμή τους τον εκάστοτε
προβλεπόμενο από τον κανονισμό αριθμό ποδοσφαιριστών.
Άρθρο 35
Επίλυση αθλητικών διαφορών
1. Όλες οι διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή και ερμηνεία του
Καταστατικού, του παρόντος Κανονισμού και των εν γένει Κανονισμών, των
αποφάσεων, οδηγιών, εγκυκλίων κ.λ.π. της Ε.Π.Ο. που ισχύουν και αφορούν
τις επαγγελματικές και ερασιτεχνικές ενώσεις, τις ομάδες που μετέχουν στους
πάσης φύσεως αγώνες, καθώς και οποιαδήποτε πρόσωπα, που συνδέονται με
οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα με αυτές ή που εμπλέκονται με οποιονδήποτε
τρόπο και ιδιότητα στον χώρο του ποδοσφαίρου, επιλύονται, αποκλειστικά και
σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Ο., από τα αρμόδια
θεσμοθετημένα ποδοσφαιρικά (δικαστικά και δικαιοδοτικά) όργανα, που
καθορίζονται στο Καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. Απαγορεύεται
η προσφυγή στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια.
2. Σε περίπτωση που κατά παράβαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, νομικό ή
φυσικό πρόσωπο προσφύγει σε πολιτικό ή διοικητικό δικαστήριο επιβάλλονται
σε βάρος του οι ακόλουθες ποινές από την κατά περίπτωση διοργανώτρια ή
την Ε.Π.Ο.:
α) Ομάδα που ασκεί προσφυγή τιμωρείται, με απόφαση της E.E. της
διοργανώτριας αρχικά με προειδοποίηση και ποινή απαγόρευσης
μετεγγραφών για την αμέσως επόμενη μετεγγραφική περίοδο. Εφόσον
τριάντα (30) ημέρες μετά την επιβολή της πρώτης ποινής, παρά την
προειδοποίηση επιμένει στην προσφυγή της, αποκλείεται, με νέα
απόφαση της E.E. της διοργανώτριας από τους υπόλοιπους αγώνες τους
πρωταθλήματος που μετέχει ή θα μετάσχει και για όσο χρονικό διάστημα
συνεχίζεται η παράβαση.
β) Εάν η διοργανώτρια αδυνατεί ή αρνείται να επιβάλλει τις αναφερόμενες
ποινές, τότε αυτές επιβάλλονται στην ομάδα με απόφαση της Ε.Ε. της
Ε.Π.Ο. και στη διοργανώτρια επιβάλλεται, με την ίδια απόφαση,
χρηματική ποινή ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, εάν είναι
επαγγελματική Ένωση και 3.000,00 Ευρώ εάν είναι Ερασιτεχνική Ένωση
καθώς και ποινή προειδοποίησης ανάκλησης της εκχώρησης διεξαγωγής
του πρωταθλήματος. Σε περίπτωση υποτροπής της άρνησης της
διοργανώτριας τότε της αφαιρείται, με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., το
δικαίωμα διεξαγωγής του πρωταθλήματος.
γ) Εφ’ όσον προσφεύγει φυσικό πρόσωπο (μέλη Δ.Σ. ομάδων, προπονητές,
φυσικοθεραπευτές, γιατροί, διερμηνείς, φροντιστές, ποδοσφαιριστές
κ.λπ.), με απόφαση της Ε.Ε. της διοργανώτριας επιβάλλονται σωρευτικά:
i) απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο,
ii) απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που
σχετίζεται με το ποδόσφαιρο και
iii) εφ’ όσον αποδεικνύεται συμμετοχή της ομάδας του, η κατά τα ως άνω
περ. α’ ποινή.
Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας επιβολής από τη διοργανώτρια των
ποινών τότε ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. β΄ του παρόντος
άρθρου.
δ) Εφ’ όσον προσφεύγει Ένωση-μέλος της Ε.Π.Ο., με απόφαση της Ε.Ε.
της Ε.Π.Ο., της επιβάλλεται χρηματική ποινή από πέντε (5.000,00) έως
δέκα (10.000,00) χιλιάδες Ευρώ και ποινή προειδοποίησης αφαίρεσης
της άδειας διεξαγωγής πρωταθλημάτων και εάν παρά την προειδοποίηση
τριάντα (30) ημέρες μετά επιμένει στην προσφυγή της, τότε πάλι με
απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο αφαιρείται η άδεια διεξαγωγής
πρωταθλημάτων ενώ δεν αποκλείεται η επιβολή περαιτέρω κυρώσεων
που προβλέπονται στο Καταστατικό της Ε.Π.Ο.
3. Κατά των αποφάσεων των περιπτώσεων α, β, γ και δ της παρούσης
παραγράφου, επιτρέπεται προσφυγή μόνον στο Διαιτητικό Δικαστήριο της
Ε.Π.Ο. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την επιβληθείσα ποινή.
Άρθρο 36
Πειθαρχική δικαιοδοσία
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 του παρόντος, αρμόδια
όργανα για την εκδίκαση διαφορών και την πειθαρχική δικαιοδοσία, σε πρώτο
βαθμό, στα επαγγελματικά πρωταθλήματα είναι:
α) η Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης Α΄ Εθνικής Κατηγορίας και
[84]
β) η Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης Β΄ Εθνικής Κατηγορίας για τις
αντίστοιχες διοργανώσεις.
γ) για το κύπελλο Ελλάδος η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο.
δ) Στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα την πειθαρχική δικαιοδοσία, σε πρώτο
βαθμό την έχουν οι πειθαρχικές επιτροπές των Ενώσεων
2. Η εφέσεις επί των πρωτοβάθμιων αποφάσεων, όπως και όπου επιτρέπεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.,
εκδικάζονται από την Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο.
3. Κατά αποφάσεων της Επιτροπής Εφέσεων επιτρέπεται προσφυγή στο Τακτικό
Διαιτητικό Δικαστήριο της Ε.Π.Ο. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 64,
παρ. 3 του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. και στον Πειθαρχικό Κώδικα.
Άρθρο 37
Γενικές ρυθμίσεις Ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων
1. Όλοι οι αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων διεξάγονται μέσα στην περιοχή
που καθορίζεται από το Καταστατικό της κάθε Ένωσης Ποδοσφαιρικών
Σωματείων (Ε.Π.Σ.). Κατ’ εξαίρεση, η Ε.Π.Ο., μετά από αίτηση της
ενδιαφερόμενης ομάδας και γνώμη των αρμοδίων Ε.Π.Σ. και μόνον αν
συντρέχουν σοβαροί γεωγραφικοί λόγοι, έχει το δικαίωμα να ζητήσει, με
αιτιολογημένη απόφασή της, την ένταξή της ομάδας σε άλλη Ε.Π.Σ., η οποία
υποχρεούται να τη δεχθεί.
2. Οι αγώνες των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων όλων των Ε.Π.Σ. είναι
υποχρεωτικά διπλοί (δύο γύροι). Οι Ε.Π.Σ. δύνανται να περιλαμβάνουν στις
προκηρύξεις τους να διαφορετικό τρόπο διεξαγωγής για τα πρωταθλήματα
ευθύνης τους.
3. Οι ποινές που επιβάλλονται σε πρωταθλήματα υποδομής των Π.Α.Ε. (Νέων
κλπ) εκτίονται μόνο σ’ αυτά. Ποινές που επιβάλλονται σε επαγγελματικά
πρωταθλήματα δεν εκτίονται σε πρωταθλήματα υποδομής. Ποινές που
επιβάλλονται στα πρωταθλήματα προεπιλογής εθνικών ομάδων εκτίονται μόνο
σε αυτά. Οι ποινές αυτές μεταφέρονται μόνο αν, λόγω ηλικίας του
ποδοσφαιριστή, δεν μπορούν πλέον να εκτιθούν στα πρωταθλήματα
προεπιλογής εθνικών ομάδων. Στην περίπτωση αυτή εκτίονται στους αγώνες
της ομάδας του ποδοσφαιριστή στο πρωτάθλημα της κατηγορίας που παίρνει
μέρος.
4. Οι Ενώσεις, με τις προκηρύξεις τους, δύνανται να καθορίσουν το ανώτατο όριο
ηλικίας των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα ευθύνης
τους.
5. Ειδικά για τα πανελλήνια ερασιτεχνικά πρωταθλήματα η αλληλογραφία από τη
διοργανώτρια προς τις ομάδες θα γίνεται και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( e
– mail). Η διοργανώτρια θα δημιουργεί η ίδια τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές
διευθύνσεις και θα ενημερώνει έγκαιρα την κάθε ομάδα για την ηλεκτρονική της
διεύθυνση, η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους ως άνω
σκοπούς.
6. Απαγορεύεται ρητώς η συμμετοχή ομάδας σωματείου – μέλους Ε.Π.Σ. σε
τουρνουά ή αγώνες όλων των κατηγοριών όταν αυτοί διεξάγονται από ιδιωτικό,
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιο φορέα, χωρίς την απαραίτητη
προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκουν. Εάν δεν τηρηθεί
η διαδικασία προέγκρισης της συμμετοχής ομάδας του σωματείου θα
επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών από την ομάδα του
σωματείου που μετέχει στο πρωτάθλημα της τοπικής κατηγορίας ή στη Γ΄
Εθνική και ετήσιος αποκλεισμός στους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές
που έλαβαν μέρος.
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Άρθρο 38
Συμμετοχή Ομάδων
Το Κύπελλο Ελλάδος Επαγγελματικών Ομάδων διοργανώνεται κάθε χρόνο από την
Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), διεξάγεται σύμφωνα με την οικεία
προκήρυξη που συντάσσεται από την Ε,.Π.Ο. και λαμβάνουν μέρος σε αυτό,
υποχρεωτικά, οι ομάδες που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα Α΄ και Β΄ Εθνικών
κατηγοριών. Στην προκήρυξη θα αναφέρεται το γήπεδο που θα διεξαχθεί ο τελικός
αγώνας και στην περίπτωση που θα οριστούν δύο γήπεδα για την ύπαρξη
εναλλακτικής επιλογής, τότε θα προβλέπει πότε θα επιλεγεί το ένα εξ αυτών και πότε
το άλλο.
Άρθρο 39
Δήλωση συμμετοχής
1. Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο. -μέσα στην
ταχθείσα από την προκήρυξη προθεσμία- δήλωση συμμετοχής σε ειδικό
έντυπο που χορηγείται από αυτήν. Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από
σχετικό παράβολο που καθορίζεται με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.
2. Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής ή η υποβολή δήλωσης με όρους,
συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ομάδας από το Κύπελλο Ελλάδος, την
επιβολή χρηματικής ποινής δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000) για την Α΄
Εθνική Κατηγορία, δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) για την Β΄ Εθνική Κατηγορία,
καθώς επίσης και την απώλεια (με τέρματα 0-3 υπέρ της αντιπάλου ομάδος)
του πρώτου επίσημου αγώνα του πρωταθλήματος που δικαιούται να μετέχει η
υπαίτια ομάδα.
3. α) Δήλωση συμμετοχής που υποβάλλεται εκπρόθεσμα μπορεί να γίνει δεκτή
-και θεωρείται ότι υποβλήθηκε εμπρόθεσμα- εφ’ όσον, μέχρι την υποβολή
της, δεν διεξήχθη η κλήρωση των αγώνων από την Ε.Π.Ο.
β) Ως εκπρόθεσμη θεωρείται και η δήλωση συμμετοχής που δεν
συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο.
4. Δεν γίνονται δεκτές για συμμετοχή στο Κύπελλο ομάδες (Π.Α.Ε. ή σωματεία)
που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την
Ε.Π.Ο. και τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, μέχρι την ημέρα της
πρώτης κλήρωσης.
Στις περιπτώσεις 3β
και 4 εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφων 2 του παρόντος
άρθρου.
Άρθρο 40
Τέλεση των αγώνων
1. Οι αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος διεξάγονται σύμφωνα με τα όσα, ειδικότερα,
ορίζονται στην οικεία προκήρυξη, η οποία εγκρίνεται από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.
Άρθρο 41
Πρόγραμμα αγώνων – Γήπεδα
1. Το πρόγραμμα των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος καθορίζει τη (χρονολογία)
ημερομηνία διεξαγωγής κάθε αγώνα, την ώρα που θα αρχίζει και το γήπεδο
στο οποίο θα τελείται, καθώς επίσης και την ομάδα που θα έχει την ιδιότητα της
γηπεδούχου, η οποία θα είναι αυτή που θα αναφέρεται πρώτη στο πρόγραμμα
των αγώνων. Οι αγώνες Κυπέλλου θα διεξάγονται στα ίδια γήπεδα που οι
ομάδες έχουν δηλώσει για τους αγώνες του οικείου πρωταθλήματος στο οποίο
μετέχουν.
Η κοινοποίηση του προγράμματος των αγώνων γίνεται πριν από πέντε (5)
ημέρες, εκτός από τις περιπτώσεις που συντρέχει ανώτερη βία ή λόγος ταχείας
διεξαγωγής κάποιου αγώνα, οπότε μπορεί να γίνει πριν από τρεις (3) ημέρες.
2. Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε εξαιτίας των καιρικών συνθηκών
διεξάγεται - υποχρεωτικά - την επόμενη ημέρα στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα
χωρίς άλλη ειδοποίηση, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 1 σε
συνδυασμό με το άρθρο 22 του παρόντος, που ισχύουν αναλόγως.
3. Κάθε αγώνας που θεωρείται επαναληπτέος διεξάγεται μέσα σε 15 ημέρες από
την απόφαση που αφορά την επανάληψή του, στο ίδιο γήπεδο που είχε αρχικά
οριστεί. Σ’ αυτή την περίπτωση, οι ομάδες ειδοποιούνται τρεις (3) πλήρεις
ημέρες τουλάχιστον πριν από την τέλεση του αγώνα. Η διάταξη του άρθρου 21
παρ. 1 ε΄ εδάφιο β΄ ισχύει αναλόγως.
4. Σε κάθε περίπτωση μη έναρξης ή μη λήξης (διακοπής) του αγώνα με
υπαιτιότητα της μιας ή των δύο ομάδων επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 21
του παρόντος Κανονισμού.
5. Για τη διεξαγωγή των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος ορίζονται από την Ε.Ε.
της Ε.Π.Ο. τα γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των
πρωταθλημάτων Α΄ και Β΄ Εθνικών κατηγοριών.
Άρθρο 42
Κυρώσεις σε περίπτωση αποδοχής ενστάσεων.
1. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση που προβλέπεται από το άρθρο 23 του
παρόντος Κανονισμού η υπαίτια ομάδα χάνει τον αγώνα υπέρ της αντίπαλης
ομάδας με τέρματα 0-3, και της επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο ίδιο άρθρο
χρηματικές ποινές. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή ένσταση αντικανονικής
συμμετοχής ή πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή στην υπαίτια ομάδα
αφαιρούνται τρεις (-3) ή πέντε (-5) βαθμοί αντίστοιχα από τον πίνακα του
πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει.
Άρθρο 43
Αποχώρηση ομάδας – Διακοπή αγώνα – Παραίτηση - Ποινές ομάδων.
Απαγορεύεται η παραίτηση των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα Α΄ και Β΄
Εθνικών κατηγοριών, από τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση του Κυπέλλου
επαγγελματικών ομάδων.
Ομοίως απαγορεύεται η αποχώρησή τους ή η μη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένο
αγώνα.
1. Ομάδα η οποία αποχωρεί από αγώνα του Κυπέλλου πριν τη λήξη του
κανονικού χρόνου (συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης καθώς και
του χρόνου εκτέλεσης των πέναλτι), ή ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνιστεί
σε προγραμματισμένο αγώνα κυπέλλου υφίσταται σωρευτικά τις κατωτέρω
κυρώσεις, που της επιβάλλονται με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της
Ε.Π.Ο.:
α) Αποβάλλεται αυτόματα από το πρωτάθλημα στο οποίο συμμετάσχει και
υποβιβάζεται στην κατώτερη κατηγορία, στην οποία δικαιούται να
συμμετάσχει από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
β) Το μερίδιό της από τηλεοπτικά δικαιώματα περιέρχεται στην Ε.Π.Ο.
γ) Τιμωρείται με αποκλεισμό από τους αγώνες των διασυλλογικών
διοργανώσεων της UEFA για την συγκεκραμένη ποδοσφαιρική περίοδο
δ) Tης επιβάλλεται χρηματική ποινή διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ αν
πρόκειται για ομάδα της Α΄ Εθνικής κατηγορίας και πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ αν πρόκειται για ομάδα της Β΄ Εθνικής κατηγορίας.
2. Σε ομάδα που δεν συμμετέχει στον Τελικό αγώνα του Κυπέλλου, πέραν της
ποινής του υποβιβασμού της πρώτης παραγράφου της επιβάλλεται η ποινή
απαγόρευσης συμμετοχής σε οποιαδήποτε διασυλλογική διοργάνωση της
UEFA για δύο (2) συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους και η χρηματική ποινή
του πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ εφόσον είναι ομάδα της Α΄ Εθνικής
ή εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ εφόσον είναι ομάδα Β΄ Εθνικής.
Στην περίπτωση αυτή, Κυπελλούχος Ελλάδος ανακηρύσσεται η αντίπαλός της
ομάδα στον Τελικό αγώνα.
3. Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνιστεί στον αγώνα Κυπέλλου πρωταθλητών
(SUPER CUP) μεταξύ πρωταθλητού Α’ Εθνικής και νικητή του Κυπέλου
Επαγγελματικών ομάδων, της επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης έξι (-6) βαθμών
από το πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει την αγωνιστική περίοδο που ξεκινά,
χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ αν είναι ομάδα της Α΄ Εθνικής
και πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ αν είναι ομάδα της Β΄ Εθνικής και ο
αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδος με τέρματα 3-0
4. Ομάδα που, λόγω επεισοδίων, γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα Κυπέλλου ή
του αγώνα Κυπέλλου πρωταθλητών (SUPER CUP) μεταξύ του πρωταθλητή
της Α’ Εθνικής και του Κυπελλούχου Ελλάδος, εκτός από τις άλλες συνέπειες
που υφίσταται σύμφωνα με το Φ.Α., τιμωρείται με αφαίρεση τριών (3) βαθμών
από τον πίνακα της βαθμολογίας του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει.
Σε κάθε άλλη περίπτωση η υπαίτια διακοπής ομάδα τιμωρείται με τις ποινές
που προβλέπονται στο άρθρο 21 του παρόντος.
Άρθρο 44
Διανομή εισιτηρίων αγώνων
1. α) Η Ε.Π.Ο., στην οποία ανήκει η οικονομική οργάνωση των αγώνων του
Κυπέλλου, επιμελείται για την εκτύπωση των εισιτηρίων των αγώνων και
την παραπέρα προώθηση τους στις ομάδες που είναι γηπεδούχες.
β) Το ανωτέρω έργο της Ε.Π.Ο. δύναται να το αναθέτει στις Ενώσεις ή στις
ομάδες που είναι γηπεδούχες, για τους αγώνες όλων των φάσεων, πλην
του Τελικού αγώνα γ) Σε μια τέτοια περίπτωση, η Ένωση ή η
γηπεδούχος ομάδα οφείλει να συμμορφώνεται απόλυτα στις διατάξεις της
οικονομικής εγκυκλίου και στις υποδείξεις της Ε.Π.Ο. σε ότι αφορά τον
τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων. Αν δεν συμμορφώνεται στον όρο αυτό, η
Ε.Π.Ο. έχει το δικαίωμα να εκδίδει νέα εισιτήρια, ακυρώνοντας αυτά που
τυχόν εκδόθηκαν και διατέθηκαν μέσω Ένωσης ή ομάδας.
2. α) Κατά τη διανομή των εισιτηρίων η Ε.Π.Ο. έχει το δικαίωμα να
παρακρατήσει ποσοστό μέχρι 10% (σε σχέση με) από το σύνολο των
εκδοθέντων εισιτηρίων κάθε κατηγορίας, για να καλύπτει τις υποχρεώσεις
της.
β) Για τους αγώνες (αυτούς) όλων των φάσεων της διοργάνωσης πλην του
Τελικού αγώνα, εφ’ όσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των διαγωνιζόμενων
ομάδων, η φιλοξενούμενη ομάδα λαμβάνει εισιτήρια σε αριθμό και με τον
τρόπο που καθορίστηκε στην έγγραφη συμφωνία τους.
Άρθρο 45
Οικονομική εκκαθάριση αγώνα
Στους όλους τους αγώνες του Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων, πλην του
Τελικού Αγώνα, το καθαρό προϊόν που προκύπτει μετά από την οικονομική
εκκαθάριση ανήκει και περιέρχεται στη γηπεδούχο ομάδα.
Άρθρο 46
Τηλεοπτικά
Το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. έχει την αποκλειστικότητα διαχείρισης όλων των δικαιωμάτων
(άρθρα 78 και 79 του Καταστατικού) για το σύνολο των αγώνων ή για μεμονωμένους
αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος, και για τους αγώνες Super Cup και All Star Game
και δύναται να αναθέτει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σε τηλεοπτικό σταθμό το
αποκλειστικό δικαίωμα ζωντανής ή μαγνητοσκοπημένης μετάδοσης με παράλληλη
διαφημιστική εκμετάλλευση.
Με την υπογραφόμενη σύμβαση καθορίζεται κάθε θέμα που αφορά και έχει σχέση με
τις μεταδόσεις αυτές.
Άρθρο 47
Έπαθλα τελικού αγώνα
1. Το έπαθλο του Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων είναι κύπελλο, το οποίο
απονέμεται στη νικήτρια ομάδα του Τελικού αγώνα, αμέσως μετά τη λήξη του,
μαζί με μετάλλια για την αποστολή.
2. Στην ηττημένη ομάδα του Τελικού αγώνα απονέμονται μετάλλια, αμέσως μετά
τη λήξη του.
3. Στο διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητές, απονέμονται, από μία στον καθένα,
τιμητικές πλακέτες.
4. α) Όλοι οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στον Τελικό αγώνα, οι
αναπληρωματικοί και οι προπονητές οφείλουν να προσέλθουν και να
παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια, σύμφωνα με το τελετουργικό της
διοργανώτριας.
β) Οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές που δεν πειθαρχούν σ’ αυτή τους
την υποχρέωση, τιμωρούνται με ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών
ημερών πρωταθλήματος και χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων ευρώ
(5.000) ο καθένας και εφ’ όσον αποδειχθεί υπαιτιότητα της ΠΑΕ
επιβάλλεται σ αυτήν χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
γ) Στην ομάδα που δεν συμμορφώνεται με το τελετουργικό της απονομής
και προβεί σε ενέργειες που προσβάλλουν το φίλαθλο πνεύμα
επιβάλλεται χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ.
Άρθρο 48
Πειθαρχική δικαιοδοσία
Για όλες τις παραβάσεις που τελούνται από ΠΑΕ ή από τους ενεργούντες, με
οποιονδήποτε τρόπο και ιδιότητα, για λογαριασμό τους (ποδοσφαιριστές, μέλη Δ.Σ.,
προπονητές κ.λπ) στους αγώνες του Κυπέλου Επαγγελματικών Ομάδων και για τις
οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και του Πειθαρχικού
Κώδικα, η αρμοδιότητα επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων ανήκει στην
Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 49
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
1. Συμμετοχή ομάδων
α) Το Κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων διοργανώνεται κάθε χρόνο και
μετέχουν υποχρεωτικά σ’ αυτό μόνο ομάδες των τοπικών
πρωταθλημάτων.
β) Η πρώτη φάση διοργανώνεται από τις οικείες Ε.Π.Σ. και η δεύτερη από
την Ε.Π.Ο. Οι διοργανώτριες κάθε φάσης με τις οικείες προκηρύξεις
ρυθμίζουν όλα τα θέματα που προκύπτουν.
γ) Στο Κύπελλο αυτό μπορούν να συμμετάσχουν, προαιρετικά, οι
ερασιτεχνικές ομάδες σωματείων που ίδρυσαν Π.Α.Ε. Οι διοργανώτριες
της πρώτης φάσης υποχρεούνται να δεχθούν τη συμμετοχή των
παραπάνω σωματείων.
2. Δήλωση συμμετοχής
Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής ή υποβολή δήλωσης με όρους
συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ομάδας από το Κύπελλο. Η ομάδα αυτή χάνει
τον πρώτο επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να
μετάσχει και της επιβάλλεται χρηματική ποινή έως πεντακόσια (500) ευρώ.
3. Αποχώρηση ομάδας – Διακοπή αγώνα – Παραίτηση
Για την ομάδα η οποία παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται υπαίτια διακοπής
αγώνα εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και του
Πειθαρχικού Κώδικα. Ομάδα που παραιτείται από τον Τελικό Αγώνα του
Κυπέλλου, τιμωρείται με ποινή αφαίρεσης πέντε (5) βαθμών από το εν εξελίξει
πρωτάθλημα ή αυτό που μόλις τελείωσε και τριών (3) βαθμών από το επόμενο
πρωτάθλημα. Ομάδα που αποχωρεί από τον τελικό μετά την έναρξη του,
τιμωρείται με ποινή αφαίρεσης πέντε (5) βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα
στο οποίο δικαιούται να πάρει μέρος.
4. Τελικός Αγώνας
α) Η νικήτρια ομάδα του Τελικού Αγώνα προβιβάζεται στη Γ΄ Εθνική
Κατηγορία μόνο στην περίπτωση που δεν είναι πρωταθλήτρια της
ανώτερης κατηγορίας της οικείας Ε.Π.Σ. Εάν η νικήτρια ομάδα είναι ήδη
πρωταθλήτρια της ανώτερης κατηγορίας της οικείας Ε.Π.Σ., τότε
προβιβάζεται η φιναλίστ, εφόσον και αυτή είναι ομάδα της ανώτερης
κατηγορίας της οικείας Ε.Π.Σ. Σε κάθε άλλη περίπτωση η θέση χάνεται.
β) Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον τελικό αγώνα καθώς και
οι αναπληρωματικοί οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα
έπαθλα και τα μετάλλια, σύμφωνα με το τελετουργικό της διοργανώτριας.
γ) Οι ποδοσφαιριστές που δεν πειθαρχούν σ’ αυτή τους την υποχρέωση,
τιμωρούνται με ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών
πρωταθλήματος και χρηματική ποινή διακοσίων ευρώ (200). Εφ’ όσον
αποδειχθεί υπαιτιότητα του σωματείου και της διοίκησής του τιμωρείται με
απώλεια του πρώτου επίσημου αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο
δικαιούται να μετέχει της επομένης περιόδου και του επιβάλλεται
χρηματική ποινή έως πεντακόσια (500) ευρώ.
Άρθρο 50
Ερμηνεία Κ.Α.Π.
Η αυθεντική ερμηνεία του παρόντος Κανονισμού και οτιδήποτε άλλο δεν
προβλέπεται από τις διατάξεις του ανήκει στην αρμοδιότητα της Ε.Ε. της Ελληνικής
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, νομότυπα δε γενόμενη, δεσμεύει τα αρμόδια
δικαιοδοτικά και πειθαρχικά όργανα.
Άρθρο 51
Έναρξη ισχύος
1. Οι ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί F.I.F.A. - UEFA, ενσωματώνονται στον
παρόντα Κ.Α.Π. και συμπληρώνουν όσες διατάξεις δεν ορίζουν σχετικά.
2. Όπου στον παρόντα κανονισμό προβλέπεται η έκδοση κανονισμών με
απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. η ισχύς αυτών αρχίζει άμεσα από την έκδοσή
τους.
Ο παρών Κανονισμός και το Παράρτημα Νο 01 αυτού που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του και είναι οργανικά ενταγμένο στο σώμα του Κανονισμού τροποποιήθηκε,
κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 2.1 απόφαση στη συνεδρίαση (αριθ.
29) της 24/07/2017 της Π.Δ.Ε. της Ε.Π.Ο.
Για την Π.Δ.Ε.
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ                                                       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΔΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ No 01
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Π.Α.Ε.) ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Άρθρο 1
Προσφυγή Π.Α.Ε. σε διαδικασίες πτωχευτικού κώδικα
1. α) Απαγορεύεται, ρητώς, μία Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (Π.Α.Ε.) να
προσφύγει στα πολιτικά Δικαστήρια και να υποβάλει αίτημα για υπαγωγή
στην διαδικασία της εξυγίανσης, ή αίτημα υπαγωγής σε οποιαδήποτε
άλλη διαδικασία προβλέπεται από τον πτωχευτικό κώδικα, στο οποίο θα
συμπεριλαμβάνονται, προς ρύθμιση, ποδοσφαιρικές οφειλές (ήτοι
ενδεικτικά, οφειλές προς ποδοσφαιριστές, άλλες ομάδες, προπονητές,
γυμναστές και γενικά προπονητικό τιμ, διαμεσολαβητές, διοργανώτρια,
Ε.Π.Ο., FIFA, UEFA).
β) Απαγορεύεται, επίσης, να καταθέσει αίτημα στο πολιτικό Δικαστήριο για
έκδοση προσωρινής διαταγής με την οποία θα ζητά την αναστολή
πληρωμών ποδοσφαιρικών οφειλών.
2. α) Σε περίπτωση που μία Π.Α.Ε. υποβάλλει ένα από τα αιτήματα της
παραγράφου ένα (1) ή και τα δύο, μετά την έναρξη του πρωταθλήματος
στο οποίο συμμετέχει, η διοργανώτρια την αποβάλλει αυτόματα από το
πρωτάθλημα, με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, η οποία λαμβάνεται εντός
πέντε (5) ημερών από την ημέρα κατάθεσης της σχετικής αίτησης στο
Δικαστήριο ή εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα επιδόσεως
αντιγράφου της αίτησης ή από την ημέρα της με οιονδήποτε τρόπο
γνώσης του συμβάντος.
β) Τα αποτελέσματα των αγώνων που η ως άνω Π.Α.Ε. έδωσε στο
πρωτάθλημα που μετέχει μέχρι την ημέρα της αποβολής της είναι ισχυρά.
Από την ημέρα αποβολής της έως και την τυχόν επάνοδό της στους
αγώνες του πρωταθλήματος ή την οριστική αποβολή της όλοι οι αγώνες
της θεωρείται ότι έχουν κερδηθεί από τις αντίπαλες ομάδες με σκορ 3-0.
3 Σε περίπτωση που μία Π.Α.Ε υποβάλει το αίτημα των παραγράφων 1 α και β
πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, η Π.Α.Ε. αποβάλλεται με τον ίδιο
τρόπο από το πρωτάθλημα στο οποίο επρόκειτο να συμμετάσχει, με απόφαση
που λαμβάνεται από το ίδιο ως άνω όργανο εντός των ίδιων προθεσμιών.
4. Σε περίπτωση που η διοργανώτρια δεν αποβάλει την Π.Α.Ε που έχει υποπέσει
στην παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 1α΄, 1β΄ και 3 και προβεί σε
ορισμό των αγώνων της, η Ε.Π.Ο., με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
αυτής, δύναται να επιβάλει στην διοργανώτρια ποινές
α) χρηματικού προστίμου πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και
β) προειδοποίησης ανάκλησης της εκχώρησης διοργάνωσης του
πρωταθλήματος, ενώ παράλληλα δεν θα ορίζει διαιτητές για τους αγώνες
αυτούς.
Τέλος, κάθε ενδιαφερόμενη Π.ΑΕ. έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά του
κύρους τυχόν αγώνα που θα διεξαχθεί υπό τις ανωτέρω συνθήκες, για
αντικανονική συμμετοχή της Π.Α.Ε, στο πρωτάθλημα για παράβαση των
προβλεπομένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
5. Το ερασιτεχνικό Σωματείο που έχει ιδρύσει την Π.ΑΕ., σε μία τέτοια
περίπτωση, κατά την επόμενη αγωνιστική περίοδο και εφόσον προβεί
εγκαίρως στην κατάλληλη δήλωση συμμετοχής, εντός της αποκλειστικής
προθεσμίας που θέτουν οι δηλώσεις συμμετοχής, αποκτά το δικαίωμα:
α) είτε να αγωνισθεί στην ανώτερη κατηγορία των πρωταθλημάτων ευθύνης
της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων στην οποία ανήκει, με πλήρες το
δικαίωμα να αγωνιστεί σε επαγγελματική κατηγορία μετά από δύο (2)
αγωνιστικές περιόδους, εφόσον πετύχει τους ανάλογους αγωνιστικούς
προβιβασμούς
β) είτε να αγωνισθεί στην Γ΄ Εθνική κατηγορία χωρίς δικαίωμα προβιβασμού
στη Β΄ Εθνική την πρώτη αγωνιστική περίοδο. Το δικαίωμα προβιβασμού
θα το αποκτήσει στην επόμενη, δεύτερη, αγωνιστική περίοδο εφόσον
κατά την πρώτη που θα αγωνισθεί στην αυτή κατηγορία θα καταλάβει,
στην τελική βαθμολογική κατάταξη, μία από τις τέσσερις (4) πρώτες
θέσεις του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος ή του ομίλου που
θα αγωνίζεται.
Με τον έγκυρο προβιβασμό του το σωματείο αποκτά το δικαίωμα να
προχωρήσει, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, στην ίδρυση νέας
Π.Α.Ε. Η νέα Π.Α.Ε. που θα ιδρυθεί (με την ίδια ή ανάλογη επωνυμία και το ίδιο
ή ανάλογο σήμα και χρώματα) θα ευθύνεται για τις ποδοσφαιρικές οφειλές της
παρ. 1α του παρόντος (ήτοι ενδεικτικά, οφειλές προς ποδοσφαιριστές, άλλες
ομάδες, προπονητές, γυμναστές και γενικά προπονητικού τιμ, διαμεσολαβητές,
διοργανώτρια, Ομοσπονδία, FIFA, UEFA), σε ποσοστό 50% αυτών,
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Π.Α.Ε. που κατέφυγε στις διατάξεις του
πτωχευτικού κώδικα. Η καταβολή των οφειλών αυτών θα γίνει με τον
προβλεπόμενο από τους Κανονισμούς της ΕΠΟ τρόπο, ενώ η συμμόρφωση
της νεοϊδρυθείσας Π.ΑΕ. στην υποχρέωσή της αυτή θα ελέγχεται από το
όργανο αδειοδότησης σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό του. Οι διατάξεις
του παρόντος άρθρου ισχύουν από την αγωνιστική περίοδο 2015/2016.
Άρθρο 2.
Μη δήλωση συμμετοχής Π.Α.Ε στο πρωτάθλημα που δικαιούται
1. Π.Α.Ε., που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταθέτει δήλωση συμμετοχής σε
πρωτάθλημα της κατηγορίας που δικαιούται να αγωνιστεί, υποβιβάζεται και
έχει την δυνατότητα πλέον να αγωνιστεί:
α) Είτε στην αμέσως κατώτερη κατηγορία αυτής στην οποία θα δικαιούταν
να συμμετάσχει αν είχε υποβιβαστεί αγωνιστικά
β) Είτε στην κατηγορία που δικαιούται να μετέχει αν είχε υποβιβαστεί
αγωνιστικά, χωρίς δικαίωμα προβιβασμού την πρώτη αγωνιστική
περίοδο. Το δικαίωμα προβιβασμού θα αποκτήσει την επόμενη, δεύτερη,
περίοδο εφόσον στην πρώτη που θα αγωνισθεί στην αυτή κατηγορία
καταλάβει μία από τις τέσσερις (4) πρώτες θέσεις στον τελικό
βαθμολογικό πίνακα της κατηγορίας ή του ομίλου της κατηγορίας.
2. Οι μέτοχοι και τα μέλη της διοίκησης που κατέχουν τουλάχιστον 5% του
μετοχικού κεφαλαίου Π.Α.Ε., η οποία δεν κατέθεσε δήλωση συμμετοχής στο
πρωτάθλημα της επαγγελματικής κατηγορίας στην οποία δικαιούνταν να
συμμετάσχει, για οποιοδήποτε λόγο, δεν δικαιούνται, για την επόμενη, από την
ημερομηνία της οριστικής αποχώρησης, πενταετία να μετέχουν οι ίδιοι ή
συγγενείς τους, έως δευτέρου βαθμού, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στην
μετοχική σύνθεση ή στη διοίκηση Π.Α.Ε. ή Σωματείου.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα ισχύσουν για τις ομάδες που δεν
δηλώνουν συμμετοχή σε επαγγελματικό πρωτάθλημα από την αγωνιστική
περίοδο 2016-2017.
Άρθρο 3.
Αποχώρηση Π.Α.Ε. από πρωτάθλημα σε εξέλιξη
1. α) Π.Α.Ε. που θα αποχωρήσει από πρωτάθλημα όταν αυτό είναι σε εξέλιξη,
είτε με δική της απόφαση είτε για οποιονδήποτε λόγο που θεωρείται,
σύμφωνα με τους Κανονισμούς, ως αποχώρηση, τιμωρείται με απόφαση
του αρμόδιου δικαστικού οργάνου, ως ακολούθως:
i. με άμεσο υποβιβασμό στην αμέσως κατώτερη κατηγορία αυτής που
θα υποβιβάζονταν σε περίπτωση αγωνιστικού υποβιβασμού
ii. με αφαίρεση έξι (6) βαθμών από το πρωτάθλημα της κατηγορίας που
θα μετάσχει
iii. με χρηματική ποινή εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ η ομάδα και
100.000 ευρώ ο καθένας από τους πρόεδρο και μεγαλομέτοχο αυτής.
β) Τα αποτελέσματα των αγώνων, τους οποίους η ομάδα έδωσε στο
πρωτάθλημα που μετέχει μέχρι την ημέρα της αποβολής της, είναι
ισχυρά. Από την ημέρα αποχώρησης της και έως τη λήξη της
διοργάνωσης όλοι οι αγώνες της θεωρείται ότι έχουν κερδηθεί από τις
αντίπαλες ομάδες με σκορ 3-0 και υπολογίζονται για την έκτιση ποινών
μόνο των αντιπάλων ομάδων.
2. Οι μέτοχοι της Π.Α.Ε. που κατέχουν τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου
και τα μέλη της διοίκησης αυτής, δεν δικαιούνται, για την επόμενη, από την
ημερομηνία οριστικής αποχώρησης, πενταετία να μετέχουν οι ίδιοι ή συγγενείς
τους, έως δευτέρου βαθμού, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στην μετοχική σύνθεση
ή την διοίκηση Π.Α.Ε. ή Σωματείου.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα ισχύσουν επί των ομάδων που θα
αποχωρήσουν από ένα εν εξελίξει πρωτάθλημα από την αγωνιστική περίοδο
2016-2017 και εντεύθεν
Άρθρο 4.
Υποχρεώσεις της νέας Π.Α.Ε.
Στις περιπτώσεις των άρθρων 2 και 3 όταν το ιδρυτικό σωματείο μίας
υποβιβασθείσας Π.Α.Ε. πετύχει εκ νέου τον αγωνιστικό του προβιβασμό σε
επαγγελματική κατηγορία η νέα Π.Α.Ε. που θα ιδρύσει, αφού έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία της εκκαθάρισης της υποβιβασθείσας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του
παρόντος, θα ευθύνεται για τις ποδοσφαιρικές οφειλές που θα τελεσιδικήσουν έως
τον προβιβασμό του ερασιτεχνικού σωματείου (ήτοι ενδεικτικά, οφειλές προς
ποδοσφαιριστές, άλλες ομάδες, προπονητές, γυμναστές και γενικά προπονητικού
τιμ, διαμεσολαβητές, διοργανώτρια, Ομοσπονδία, FIFA, UEFA), τις οποίες έχει
δημιουργήσει η Π.Α.Ε που υποβιβάστηκε, σε ποσοστό 50%, αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον με την υποβιβασθείσα ΠΑΕ. Η καταβολή των οφειλών αυτών θα γίνει με
τον προβλεπόμενο από τους Κανονισμούς της ΕΠΟ τρόπο, ενώ η συμμόρφωση της
νεοϊδρυθείσας Π.ΑΕ. στην υποχρέωσή της αυτή θα ελέγχεται από το όργανο
αδειοδότησης σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό του.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα ισχύσουν επί των ομάδων που δεν δηλώνουν
συμμετοχή ή αποχωρούν από το πρωτάθλημα από την αγωνιστική περίοδο
2016/2017 και εντεύθεν.
Άρθρο 5
Αγωνιστικός υποβιβασμός/ λύση – εκκαθάριση
1. Σε περίπτωση αγωνιστικού υποβιβασμού ΠΑΕ σε ερασιτεχνική κατηγορία, η
εταιρεία λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το
στάδιο της εκκαθάρισης μπορεί να κρατήσει από 6 μήνες έως ένα (1) χρόνο.
2. Πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης απαγορεύεται να
επανασυσταθεί η ίδια με την υποβιβασθείσα ανώνυμη ποδοσφαιρική εταιρεία,
δηλαδή εταιρεία με την ίδια ή ανάλογη επωνυμία, η οποία θα περιέχει ένα
βασικό στοιχείο της προηγούμενης, με το ίδιο σήμα (έμβλημα), την ίδια έδρα
κ.λ.π.
3. Εφόσον έχει περαιωθεί νόμιμα η εκκαθάριση και υφίστανται οι αγωνιστικές
προϋποθέσεις το Σωματείο μπορεί να ιδρύσει νέα Π.Α.Ε. και να αγωνιστεί σε
επαγγελματική κατηγορία από την επόμενη κιόλας αγωνιστική περίοδο.
4. Η νέα Π.Α.Ε. που θα ιδρυθεί, θα ευθύνεται για τις ποδοσφαιρικές οφειλές (ήτοι
ενδεικτικά, οφειλές προς ποδοσφαιριστές, άλλες ομάδες, προπονητές,
γυμναστές και γενικά προπονητικού τιμ, διαμεσολαβητές, διοργανώτρια,
Ομοσπονδία, FIFA, UEFA), τις οποίες έχει δημιουργήσει η ΠΑ.Ε που
υποβιβάστηκε σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών. Η καταβολή των
οφειλών αυτών θα γίνει με τον προβλεπόμενο από τους Κανονισμούς της
Ε.Π.Ο. τρόπο, ενώ η συμμόρφωση της νεοϊδρυθείσας Π.ΑΕ. στην υποχρέωσή
της αυτή θα ελέγχεται από το όργανο αδειοδότησης σύμφωνα με τον ισχύοντα
Κανονισμό του.
5. Αν μετά το πέρας της τριετίας δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, το Σωματείο
δύναται να ιδρύσει νέα ΠΑΕ. Η νέα ΠΑΕ που θα ιδρυθεί θα ευθύνεται για τις
ποδοσφαιρικές οφειλές (ήτοι ενδεικτικά, οφειλές προς ποδοσφαιριστές, άλλες
ομάδες, προπονητές, γυμναστές και γενικά προπονητικού τιμ, διαμεσολαβητές,
διοργανώτρια, Ομοσπονδία, FIFA, UEFA), τις οποίες έχει δημιουργήσει η ΠΑ.Ε
που υποβιβάστηκε και διαλύθηκε, εις ολόκληρον με αυτήν και σε ποσοστό 50%
αυτών. Η καταβολή των οφειλών αυτών θα γίνει με τον προβλεπόμενο από
τους Κανονισμούς της ΕΠΟ τρόπο, ενώ η συμμόρφωση της νεοϊδρυθείσας
Π.ΑΕ. στην υποχρέωσή της αυτή θα ελέγχεται από το όργανο αδειοδότησης
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό του.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα ισχύσουν επί των ομάδων που
υποβιβάζονται αγωνιστικά από την αγωνιστική περίοδο 2016/2017 και
εντεύθεν.
Άρθρο 6.
Έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης
Σε περίπτωση που καθυστερήσει πέραν των έξι (6) μηνών, από τη ημέρα του με
οποιουδήποτε τρόπου ή για οποιαδήποτε αιτία επίσημου υποβιβασμού της Π.Α.Ε. σε
ερασιτεχνική κατηγορία, η υποβολή της αίτησης εκκαθάρισης από την
υποβιβασθείσα ΠΑΕ ή εμφανιστεί κωλυσιεργία στην συνέχιση της προόδου των
εργασιών της εκκαθάρισης, η τέως διοργανώτρια, μετά από αίτηση του ιδρυτικού
σωματείου, δύναται η ίδια να επιμεληθεί και να αιτηθεί την επίσπευση των
διαδικασιών, παρεμβαίνοντας ενώπιον των αρμοδίων οργάνων, ώστε να
εφαρμοστούν οι διατάξεις των Κανονισμών.
Άρθρο 7.
Μη δήλωση συμμετοχής σωματείου στο πρωτάθλημα που δικαιούται
1. Σωματείο που για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταθέτει δήλωση συμμετοχής στο
πρωτάθλημα της κατηγορίας που δικαιούται να αγωνιστεί, υποβιβάζεται και
έχει την δυνατότητα πλέον να αγωνιστεί στην αμέσως κατώτερη κατηγορία
(ήτοι σ΄αυτήν που ήδη αγωνιζόταν).
2. Σωματείο που για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταθέτει δήλωση συμμετοχής στο
πρωτάθλημα της κατηγορίας που δικαιούται να αγωνιστεί (π.χ. Γ΄Εθνική
Ερασιτεχνική κατηγορία), ούτε κατέρχεται να αγωνιστεί καθόλου την αυτή
αγωνιστική περίοδο στο πρωτάθλημα της αμέσως κατώτερης κατηγορίας, που
λόγω της μη δηλώσεώς του, θα δικαιούταν να συμμετάσχει (Α΄ Τοπικό), την
επόμενη αγωνιστική περίοδο, εφόσον θελήσει αγωνιστεί, δύναται να
συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της αμέσως κατώτερης κατηγορίας (Β΄ τοπικό).
3. Σωματείο της Γ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, που είτε βάσει του
βαθμολογικού πίνακα προβιβάστηκε στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου στην
Β΄ επαγγελματική κατηγορία, είτε ανήκει στα τέσσερα (4) σωματεία που
κέκτηνται το δικαίωμα ανόδου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 του παρόντος
και κληθεί να αντικαταστήσει δικαιούχο σωματείο, δεν καταστεί δυνατόν να
ιδρύσει Π.Α.Ε για να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της κατηγορίας αυτής ή δεν
δηλώσει συμμετοχή σ΄αυτό για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υποβιβάζεται στην
κατώτερη κατηγορία (αυτήν που ήδη αγωνιζόταν, την Γ΄Ερασιτεχνική), χωρίς
δικαίωμα ανόδου σε επαγγελματική κατηγορία για την επόμενη αγωνιστική
περίοδο.
Το παρόν Παράρτημα Νο 01 εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 2.1 απόφαση στη
συνεδρίαση (αριθ. 29) της 24/07/2017 της Π.Δ.Ε. της Ε.Π.Ο.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
          ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ                                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΔΕΣ