ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2017

ΕΝΩΣΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
       ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 2 – 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ   ΤΗΛ: 2467083728   FAX: 2467083787
www.epskastorias.gr       e-mail: epskast@yahoo.gr
      
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ               ΠΕΡΙΟΔΟΥ     2017-2018  Α΄ ΦΑΣΗ

Η  Ένωση  Ποδοσφαιρικών  Σωματείων  Καστοριάς  αφού  έλαβε  υπόψη:

1.      Το  καταστατικό  της,

2.      Τις  διατάξεις  του  ΚΑΠ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  όπως ισχύει,

3.      Τις  διατάξεις  των  κανονισμών  της  ΕΠΟ,

4.      Τον Πειθαρχικό Κώδικα,

5.      Την  από   16/02-08-2017  απόφαση  του   Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΈνωσηςΠ Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Την  διοργάνωση της πρώτη (Α) φάσης του Κυπέλλου  Ερασιτεχνών  Ελλάδος  περιόδου  2017-2018  μεταξύ  των  ερασιτεχνικών  σωματείων  της,  η  συμμετοχή  των  οποίων  είναι  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  για  όλα  τα  σωματεία. Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής ή υποβολή δήλωσης με όρους συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ομάδας από το Κύπελλο. Η ομάδα αυτή χάνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να μετάσχει και της επιβάλλεται χρηματική ποινή σύμφωνα με το άρθρο 49 του ΚΑΠ.


ΑΡΘΡΟ 1  -  ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όλα τα  παραπάνω  σωματεία  έχουν  την  υποχρέωση  να  υποβάλλουν  μέχρι   23 – 08 - 2016  ημέρα  Τετάρτη  την  δήλωση  συμμετοχής  καταβάλλοντας  ταυτόχρονα το παράβολο που ορίζεται στα 50 ευρώ  για τα σωματεία της Α΄ Κατηγόριας και στα 30 ευρώ  για τα σωματεία της Β΄  Κατηγόριας.


ΑΡΘΡΟ 2  -  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ
Οι  αγώνες  θα  διεξαχθούν  με  το σύστημα απλών συναντήσεων αποκλεισμού (νοκ -άουτ).
Η συμμετοχή του Κυπελλούχου της ‘Ενωσης  στην επόμενη φάση (2η) Του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας είναι υποχρεωτική.


-2-

  ΑΡΘΡΟ 3  -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  -  ΕΝΑΡΞΗ  ΑΓΩΝΩΝ

Το  πρόγραμμα  διεξαγωγής  των  αγώνων  θα  καταρτιστεί  από  την  Επιτροπή  Κυπέλλου  μετά  από  δημόσια  κλήρωση  των  ομάδων  που   θα  πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ Καστοριάς στις  28/08/2015 ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  8:00 μ.μ.  Οι  ημερομηνίες  διεξαγωγής  των  αγώνων των δυο πρώτων γύρων  ορίζονται ως εξής: Α΄ γύρος 2-3/09/2016 και Β΄ γύρος 9-10/09/2016.  Για  κάθε  τροποποίηση  του  προγράμματος  ή  αναβολή  του  αγώνα  η  ΕΠΣ Καστοριάς  είναι  υποχρεωμένη  να  ειδοποιήσει  τα  ενδιαφερόμενα  σωματεία  τουλάχιστον  48  ώρες  νωρίτερα. Τα  αιτήματα  των  ενδιαφερόμενων  σωματείων  για  αλλαγή  ώρας  και  αλλαγή  ημέρας,  θα  πρέπει  να  περιέρχονται  στην  Ένωση  τουλάχιστον  πέντε (5)  μέρες  πριν  τον  αγώνα,  πλήρως  αιτιολογημένα,  με  κοινή  συναίνεση  και  των  δύο  σωματείων,  προκειμένου  η  αρμόδια  αρχή  πρωταθλήματος  να  κρίνει  το  σύννομο  ή  όχι.  Τα  σωματεία  με  μέριμνα  και  ευθύνη  τους  θα  φροντίσουν  για  τη  γνωστοποίηση  του  προγράμματος  στα  δημοτικά  γήπεδα  τα  οποία  χρησιμοποιούν  έτσι  ώστε  να  διεξάγονται  κανονικά  οι  αγώνες.  Σε  περίπτωση  σχολικών εκδρομών,  για  να  γίνει  δεκτή  αναβολή  αγώνα,  πρέπει  να  απουσιάζουν  το  λιγότερο  τρείς (3)  ποδοσφαιριστές (μαθητές),  οι  οποίοι  είχαν αγωνιστική συμμετοχή   στους τρείς (3)  τελευταίους  αγώνες  των ομάδων τους συνολικό χρόνο τουλάχιστον ενενήντα (90΄) λεπτών.  Επίσης  θα  φέρουν  και  ονομαστική  κατάσταση  του  σχολείου  τους  σφραγισμένη  και  υπογεγραμμένη  από  το  διευθυντή  του  σχολείου. 

ΑΡΘΡΟ 4  -  ΓΗΠΕΔΑ
Το  κάθε  σωματείο  είναι  υποχρεωμένο  να   δηλώσει  σε  ποιο  γήπεδο  θα  κάνει  τους  αγώνες  του  κυπέλλου.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  το  γήπεδο  θα   το  ορίσει  η  ΕΠΣ Καστοριάς.               

ΑΡΘΡΟ 5  -  ΔΕΛΤΙΑ  ΑΤΟΜΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΥΓΕΙΑΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Οι  ομάδες  σε  όλους  τους  αγώνες  τους  υποχρεούνται  να  έχουν  μαζί  τους  και  να  παραδίδουν  στον  διαιτητή  τα  δελτία αθλητικής ιδιότητας   και  την πρωτότυπη  κατάσταση  υγείας  των  ποδοσφαιριστών θεωρημένη από  δικαιούμενο να την υπογράψει γιατρό και την Ε.Π.Σ. Καστοριάς.  
Ο  διαιτητής  έχει  την  υποχρέωση  να  σημειώνει  στην  οικεία  στήλη  του  Φ.Α.  τις  τυχόν  ελλείψεις  των  πιο  πάνω  δικαιολογητικών.  Ο  διαιτητής  υποχρεούται  να  κρατήσει  τα  δικαιολογητικά  των  διαγωνιζόμενων  ποδοσφαιριστών  μέχρι  την  υπογραφή  του  Φ.Α.,  οι  δε  αρχηγοί  των ομάδων  μπορούν  να  τα  ζητήσουν  σε  αυτό  το  διάστημα  για  να  τα  ελέγξουν  μόνο  για  την  περίπτωση  διατύπωσης  ένστασης  πλαστοπροσωπίας. 
Στους   αγώνες,  υποχρεωτική  είναι  η  συμμετοχή  σε όλη την διάρκεια του αγώνα,  τουλάχιστον  δύο  ποδοσφαιριστών    κάτω  των  20  ετών (γεννηθέντες  1-1- 1997  και  νεώτεροι). Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ενδεκάδα των ομάδων για όλη τη διάρκεια του αγώνα έως ένα (1) ποδοσφαιριστή άνω των σαράντα δύο (42) ετών (γεννηθέντες πριν την 31-12-1975).
                                                                                                                                                           

ΑΡΘΡΟ 6  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ
Η  οικονομική  οργάνωση,  η  διαχείριση  και  επιστασία  των  αγώνων  ανατίθεται  στα  γηπεδούχα  σωματεία.  Όλα  τα  έξοδα  του  μετακινούμενου  σωματείου  βαρύνουν  το   σωματείο.  Οι  εισπράξεις  περιέρχονται  σο  γηπεδούχο  σωματείο.
-3-
ΑΡΘΡΟ 7  -  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Για  τις  ενστάσεις  του  άρθρου  23  του  ΚΑΠ  το  παράβολο  (γραμμάτιο  είσπραξης)  ορίζεται  ύστερα  από  απόφαση  του  ΔΣ  της  ΕΠΣ Καστοριάς  στο  ποσό  των  100 €.  Οι   διαγωνιζόμενες  ομάδες  μπορούν  να  υποβάλλουν,  περιοριστικά  και  μόνο  δια  του  αρχηγού  τις  ενστάσεις  του  άρθρου  23  του  ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 8  -  ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  ΟΜΑΔΩΝ – ΜΠΑΛΕΣ  ΑΓΩΝΑ-ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ
Οι  υποχρεώσεις  των  διαγωνιζόμενων  σωματείων,  για  την  ώρα  προσέλευσης,  τον  εφοδιασμό  του  φαρμακευτικού  υλικού  και  για  τις  μπάλες  του  αγώνα  καθορίζονται  από  το  άρθρο  16  του  ΚΑΠ.
Η παρουσία γιατρού αγώνα σε όλους τους αγώνες είναι υποχρεωτική  με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας.  Σε αντίθετη περίπτωση, ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας η οποία χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 α του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 9  -  ΕΠΑΘΛΑ
Στον  κυπελλούχο  της  ΕΠΣ Καστοριάς  όπως  επίσης  και  στον  φιναλίστ  θα  απονεμηθούν  κύπελλα  και  μετάλλια.

ΑΡΘΡΟ 10  -  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ
Οι  διαιτητές  των  αγώνων  θα  ορίζονται  από  το  κατά  περίπτωση  αρμόδιο  όργανο  όπως  ειδικότερα  προβλέπουν  οι  διατάξεις  του  κανονισμού  διαιτησίας  όπως  τροποποιήθηκαν  και   ισχύουν  σήμερα. Το  γηπεδούχο  σωματείο  είναι  υποχρεωμένο  να  εξοφλήσει  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα  το  σύνολο  της  δαπάνης  της  διαιτησίας.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  ο  διαιτητής  έχει  το  δικαίωμα  να  μην  διεξάγει  τον  αγώνα.  Ο  αγώνας  αυτός  κατακυρώνεται  υπέρ  της  αντιπάλου  ομάδας.

ΑΡΘΡΟ  11  -  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΑΓΩΝΑ  -  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Για  κάθε  αγώνα πρωταθλήματος  θα  ορίζεται  από  τη  διοργανώτρια  παρατηρητής,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  13  του   ΚΑΠ.  Οι  διαγωνιζόμενες  ομάδες  οφείλουν  να  συμμορφώνονται  στις  υποδείξεις  και  εντολές  του  παρατηρητή.  Επίσης  θα  ορίζεται  από  την  Επιτροπή  Διαιτησίας  παρατηρητής  διαιτησίας  τα έξοδα του οποίου θα βαρύνουν την γηπεδούχο ομάδα.


ΑΡΘΡΟ 12  -  ΤΗΡΗΣΗ  ΤΑΞΗΣ
Τα  γηπεδούχα   σωματεία  πρέπει  να  λαμβάνουν  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα  πρόληψης  και  καταστολής  πράξεων  που  δυσφημούν  το  άθλημα  ή  διεγείρουν  το  φίλαθλο  κοινό   και  είναι  υπεύθυνα  για  κάθε  αντιαθλητική  ενέργεια  των  ποδοσφαιριστών ,  των  μελών  και  των  οπαδών  τους.  Σε  περίπτωση  που  δημιουργηθούν  επεισόδια  θα  τους  επιβάλλονται  με  απόφαση  της  πειθαρχικής  επιτροπής  της  Ένωσης  οι  προβλεπόμενες  από  τον  ΚΑΠ  ή  από  άλλους  κανονισμούς  ή  αποφάσεις  του  ΔΣ  της  Ένωσης,  κυρώσεις.


-4-
ΑΡΘΡΟ 13  -  ΤΕΛΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Με  την  αποδοχή  της  προκήρυξης  τα  σωματεία  και  τα  φυσικά  πρόσωπα  (ποδοσφαιριστές,  παράγοντες,  κλπ.)  αποδέχονται  ανεπιφύλακτα  το  καταστατικό  της  ΕΠΣ Καστοριάς  και  τους  κανονισμούς  αυτής  που  διέπουν  το  άθλημα. Για  κάθε  τι  που  δεν  προβλέπεται  από  την  προκήρυξη  αυτή  θα  αποφασίζει  η Εκτελεστική Επιτροπή  της  ΕΠΣ Καστοριάς.


Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο   ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                          ΚΟΣΚΟΣΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ