ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-14logo ΕΠΣΚ.jpg         ΕΝΩΣΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
       ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 2 – 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ   ΤΗΛ: 2467083728   FAX: 2467083787
www.epskastorias.gr      e-mail: epskast@yahoo.gr
                                                                                                                         Καστοριά  : 25-09-2019


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΓΩΝΩΝ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   Κ-14
ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2019-2020
Η  Ένωση  Ποδοσφαιρικών  Σωματείων  Καστοριάς,  θέλοντας  να  συμβάλλει  στη  διαμόρφωση  και  ανάδειξη  των  σωστών  αυριανών  αθλητών  που  θα  συνδυάσουν  την αθλητική  ικανότητα και  τη  σωματική  ανάπτυξη  με  τη  σωστή  συμπεριφορά και  με  στόχο  την  καλλιέργεια  της  ευγενικής  άμιλλας  στους  αθλητικούς  στίβους


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τους  αγώνες  πρωταθλήματος κατηγορίας Κ-14,  μεταξύ  ποδοσφαιρικών  σωματείων της  δύναμής  της  για  την  περίοδο  2019-2020.  Η  διεξαγωγή  των  αγώνων  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  τους  όρους  που  ακολουθούν,  λαμβάνοντας  υπόψη  τους κανόνες διεξαγωγής ερασιτεχνικών αγώνων ποδοσφαίρου αναπτυξιακών ηλικιών.
ΑΡΘΡΟ  1-  ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα  σωματεία   που  επιθυμούν  να  λάβουν μέρος  στο  πρωτάθλημα  είναι  υποχρεωμένα  να  δηλώσουν  συμμετοχή  μέχρι  την    Τετάρτη  02-10-2019 και να καταβάλουν στην Ε.Π.Σ. Καστοριάς το ποσό των τριάντα ευρώ (30€) ως παράβολο συμμετοχής για κάθε ομάδα ξεχωριστά.
Η κλήρωση των αγώνων του πρωταθλήματος θα γίνει την Τρίτη  08-10-2019 και ώρα 20:30 στα γραφεία της ΕΠΣΚ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα εγγεγραμμένα σωματεία στη δύναμη της Ε.Π.Σ. Καστοριάς  και των όμορων Ε.Π.Σ. (αρ 37 παρ 1 Κ.Α.Π.) καθώς και μη αναγνωρισμένα σωματεία για τα οποία θα υπάρχει αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Π.Σ. Καστοριάς. Η δήλωση συμμετοχής σημαίνει ανεπιφύλακτα την αποδοχή των όρων της Προκήρυξης.


ΑΡΘΡΟ  2 -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Η  ημερομηνία  έναρξης  του  πρωταθλήματος  ορίζεται  την  Κυριακή  13-10-2019.
Όλοι  οι  αγώνες  θα  διεξάγονται  Σάββατο  πρωί  και  Κυριακή  πρωί.
Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  όμως  επιτρέπεται  να  διεξάγονται  και  απογεύματα  άλλων  ημερών  για  ειδικούς  λόγους,  ύστερα  από  αιτιολογημένη  απόφαση  της  διοργανώτριας.  Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  η  διοργανώτρια  μπορεί  να  αλλάξει  την  ώρα  έναρξης  αγώνα  ή  και  το  γήπεδο  τέλεσης,  υποχρεούμενη  να  ειδοποιήσει  όλους  τους  ενδιαφερόμενους  τουλάχιστον  48  ώρες  πριν  της  έναρξή  του.  Τα  αιτήματα  των  ενδιαφερόμενων  σωματείων  για  αλλαγή  ώρας  και  αλλαγή  ημέρας,  θα  πρέπει  να  περιέρχονται  στην  Ένωση  τουλάχιστον  πέντε (5)  μέρες  πριν  τον  αγώνα,  πλήρως  αιτιολογημένα,  με  κοινή  συναίνεση  και  των  δύο  σωματείων,  προκειμένου  η  αρμόδια  αρχή  πρωταθλήματος  να  κρίνει  το  σύννομο  ή  όχι.  Τα  σωματεία  με  μέριμνα  και  ευθύνη  τους  θα  φροντίσουν  για  τη  γνωστοποίηση  του  προγράμματος  στα  δημοτικά  γήπεδα  τα  οποία  χρησιμοποιούν  έτσι  ώστε  να  διεξάγονται  κανονικά  οι  αγώνες.


-2-
ΑΡΘΡΟ  3 -  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  όλα  τα  αναγνωρισμένα  σωματεία  της  δύναμης  της      Ε.Π.Σ.  Καστοριάς καθώς  επίσης  και  μη  αναγνωρισμένα  για  τα  οποία  θα  υπάρχει  ειδικά  αιτιολογημένη  απόφαση  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Ένωσης .
2. Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  οι  ποδοσφαιριστές  που  έχουν  γεννηθεί  το  2006  και  νεότεροι.
3. Κάθε  σωματείο  μπορεί  να  συμμετέχει  με  περισσότερες  από  μία  ομάδες στην ίδια κατηγορία με  απόφαση της Επιτροπής Παιδικών Πρωταθλημάτων.
4. Σε περίπτωση που Σωματείο συμμετέχει με 2ο τμήμα στην ίδια κατηγορία, υποχρεωτικά καταθέτει κατάσταση δύναμης για το κάθε τμήμα ξεχωριστά, θεωρημένη από την Ε.Π.Σ. Καστοριάς. Ο αγώνας του δεύτερου τμήματος θα διεξάγεται την ίδια μέρα μετά την λήξη του αγώνα που συμμετέχει το πρώτο τμήμα. Το παρόν ισχύει ΜΟΝΟ για το παιδικό  πρωτάθλημα της ποδοσφαιρικής περιόδου 2019-2020.
     
5.  Κάθε σωματείο οφείλει να καταθέσει υποχρεωτικά τις πράξεις συναίνεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεωρημένες με το γνήσιο της υπογραφής από τους κηδεμόνες των ποδοσφαιριστών , αλλιώς απαγορεύεται η συμμετοχή τους στο αναφερόμενο πρωτάθλημα.
6. σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή από το 1ο στο 2Ο τμήμα και αντίστροφα για τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Πριν την έναρξη του δεύτερου γύρου του  πρωταθλήματος επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν έως τρείς (3) μετακινήσεις.
7. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ομάδων σωματείων στο πρωτάθλημα είναι η μη ύπαρξη οικονομικής εκκρεμότητας τους προς την Ε.Π.Σ. Καστοριάς.

8.      Τους αγώνες θα διαιτητεύσουν επίσημοι διαιτητές  της ΕΠΣΚ (τρείς ανά αγώνα).
 9.   Οι αγώνες θα διεξάγονται στις έδρες των ομάδων και σε δύο γύρους.
10. Ο αριθμός των ομίλων και αντίστοιχα των ομάδων που θα συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς θα καθοριστεί με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Καστοριάς, με την ολοκλήρωση της κατάθεσης των δηλώσεων συμμετοχών.
11. Οι αγώνες θα διεξάγονται  ημέρα Κυριακή. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος μπορεί να ορίσει κατ΄ εξαίρεση και άλλη μέρα ή ώρα εφόσον κατά την κρίση της και μόνο αν συντρέχει λόγος.

ΑΡΘΡΟ 4 –  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ
1. Η  κατάταξη  θα  γίνει  σύμφωνα  με  το  άρθρο  20  του  ΚΑΠ.
2. Οι  ομάδες  είναι  υποχρεωμένες  να  παραδώσουν  στον  διαιτητή  πριν  από  την  έναρξη  του  αγώνα: α) κάρτες ατομικών στοιχείων ποδοσφαιριστών (εκδίδονται από την ΕΠΣΚ σύμφωνα με τα πιστοποιητικά γέννησης που πρέπει να κατατεθούν) β)  Κάρτα  Υγείας  Αθλητή  θεωρημένη  από  γιατρό  σύμφωνα με τη νομοθεσία. (η κάρτα υγείας αθλητή για κάθε αγωνιζόμενο ισχύει για ένα έτος από τη θεώρηση της, πραγματοποιείται από Καρδιολόγο και μπορεί να θεωρηθεί επίσης από ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων αφού λάβουν την απαιτούμενη πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.), σε θέματα προ αγωνιστικού ελέγχου των αθλητών και εγκρίνεται σύμφωνα με το οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 33 του Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν 4479/17 Φ.Ε.Κ. 94Α/2017 και την υπ΄ αριθμόν 386611/15976/1417/152/13-08-2018 ΚΥΠ του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Αθλητισμού και πρέπει να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα.

3.  Πριν την έναρξη του πρωταθλήματος κάθε σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταθέσει στην ΕΠΣΚ  κατάσταση  που θα  περιλαμβάνει  το  πολύ  τριάντα (30)  ποδοσφαιριστές .  Η  μη συμπλήρωση  του  αριθμού  των  τριάντα  (30)  ποδοσφαιριστών  από  την  αρχή  του  πρωταθλήματος,  δίνει  την  δυνατότητα  στο  σωματείο  να  την  συμπληρώσει  κατά  την διάρκεια  με  νέους  ποδοσφαιριστές,  αφού  βέβαια  φροντίσει  για  την  έκδοση των  απαραίτητων  δικαιολογητικών (κάρτα ατομικών στοιχείων).  Εάν  συμπληρωθεί η  κατάσταση  δεν  θα  επιτρέπεται  νέα  εγγραφή  ποδοσφαιριστών.
       Εφόσον  ξεκινήσει  το  πρωτάθλημα δεν επιτρέπεται  καμία  μετακίνηση  ποδοσφαιριστών  σε  άλλη  ομάδα.
    4.   Κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει στο Φύλλο Αγώνα μέχρι δεκαοχτώ (18) ποδοσφαιριστές.
    5. Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί σε δύο (2) αγώνες της ομάδας που ανήκει πριν παρέλθει χρονικό διάστημα 24 ωρών από τη λήξη του πρώτου αγώνα και την έναρξη του δεύτερου. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα  , σε περίπτωση υποβολής ένστασης αντικανονικής συμμετοχής.
        ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΈΧΟΥΝ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.

                                                           ΑΡΘΡΟ  5  -  ΕΠΑΘΛΑ
       Θα  απονεμηθούν  κύπελλο  και  μετάλλια  στον  πρωταθλητή. 
       Οι  απονομές  θα  γίνουν  σε  ειδική  τελετή (φεστιβάλ ποδοσφαίρου)  μετά την λήξη του Πρωταθλήματος, την Κυριακή που ακολουθεί,  όπου και θα σημάνει η λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 . Το φεστιβάλ ποδοσφαίρου θα πραγματοποιηθεί στο Δ.Α.Κ. Καστοριάς ή σε γήπεδο που θα επιλέξει η Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ. Καστοριάς.
       Σε όλα τα παιδιά που θα συμμετέχουν στα πρωταθλήματα θα απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα.
    Θα απονεμηθεί  αναμνηστική πλακέτα κατόπιν ψηφοφορίας στον καλύτερο προπονητή και κύπελλο
        ήθους σε σωματεία με βάση το fair play και του ευ αγωνίζεσθαι.

ΑΡΘΡΟ  6  - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ
Ηλικιακή Κατηγορία Κ-14
Σχέσεις παικτών   Διάρκεια αγώνα    Προτεινόμενες διαστάσεις γηπέδου     Εστίες     Μέγεθος μπάλας
     11 vs 11                 2Χ35 λεπτά              60μ-68μ Χ 100μ-105μ              2,44μΧ7,32μ             Νο5
Ανάλυση κανόνων διεξαγωγής των αγώνων:
·         Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1.1.2006 και έπειτα (αφορά την αγωνιστική περίοδο 2019-2020).
·         Ο αγώνας θα πρέπει να ξεκινά με τον ίδιο αριθμό παικτών για κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει δέκα παίκτες εντός αγωνιστικού χώρου και έναν τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας θα πρέπει να φορά διαφορετικά ρούχα (χρωματισμό) από τους υπόλοιπους παίκτες και των δύο ομάδων. Κάθε ομάδα θα μπορεί να δηλώνει στο φύλλο αγώνα μέχρι 18 παίκτες και να
-3-
χρησιμοποιεί έντεκα στην αρχική της σύνθεση. Οι υπόλοιποι επτά θα δηλώνονται ως αναπληρωματικοί. Οι αναπληρωματικοί παίκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι συνολικά επτά. Οι αλλαγές επιτρέπονται καθόλη την διάρκεια του αγώνα όταν το παιχνίδι (αγώνας) δεν είναι σε ροή (έχει σταματήσει)
 Ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται δε δικαιούται να επαναχρησιμοποιηθεί στον αγώνα.
·         Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να φορούν ομοιόμορφες εμφανίσεις και απαραίτητα επικαλαμίδες. Επίσης αποφεύγονται επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στο σώμα των ποδοσφαιριστών (π.χ. κοσμήματα, ρολόγια).
·         Διαιτητής: Όλοι οι αγώνες διεξάγονται παρουσία διαιτητή. Ο σημαντικότερος σκοπός της παρουσίας του διαιτητή είναι η διεξαγωγή του αγώνα σύμφωνα με τους κανόνες παιχνιδιού και το πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι». Πριν από την έναρξη του αγώνα ο διαιτητής ενημερώνει τους προπονητές στα ακόλουθα σημεία:
-          Εξοπλισμό των παικτών
-          Αλλαγές παικτών
-          Τι συμβαίνει αν κάποιος ποδοσφαιριστής είναι τραυματίας.
·         Διάρκεια του αγώνα: 2 Χ 35 min. Επιπλέον χρόνος (λόγω τραυματισμού ή για σταματήματα του παιχνιδιού) προστίθεται στο τέλος κάθε ημιχρόνου και υπεύθυνος για αυτό είναι ο διαιτητής.
·         Iσχύει ο κανόνας του οφσάιντ.
·         Ισχύουν κόκκινες ή κίτρινες κάρτες.
·        Το σημείο πέναλτι είναι 11 m από το κέντρο της γραμμής τέρματος.


                                            ΑΡΘΡΟ 7-ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρουσία στο πάγκο ενός προπονητή της κάθε ομάδας αποτελεί η έκδοση δελτίου πιστοποίησης, όπως προβλέπεται στον οικείο κανονισμό προπονητών. Ο διαιτητής υποχρεωτικά ελέγχει πριν από την έναρξη του αγώνα και κατά την εκ μέρους του συμπλήρωση του Φ.Α, το δελτίο πιστοποίησης των προπονητών. Το δελτίο πιστοποίησης προπονητή εκδίδεται από την ΕΠΣ.
Ο προπονητής παίζει σημαντικό ρόλο στην εμπέδωση των κανόνων του "Fair Play", εξαιτίας του ιδιαίτερου παιδαγωγικού ρόλου, που διαδραματίζει στην αθλητική εκπαίδευση μικρών ποδοσφαιριστών. Για το λόγο αυτό η παρουσία του πριν, στη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα είναι καθοριστική. Η συμβολή του περιγράφεται από τους παρακάτω κανόνες:

1.  Να ετοιμάζει την ομάδα του με στόχο πάντα τη νίκη και το θεαματικό παιχνίδι, αποφεύγοντας τη λογική της σκοπιμότητας.

2. Να δέχεται αδιαμαρτύρητα τις αποφάσεις των διαιτητών, ακόμη κι αν διαφωνεί μ' αυτές.

3. Να μην υπερβαίνει τα όρια του χώρου στον οποίο μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς, να κινείται και να δίνει οδηγίες.

4. Να είναι ήπιος στις οδηγίες του προς τους ποδοσφαιριστές, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες για το σκοπό αυτό λέξεις και χειρονομίες.

5.  Να σέβεται την επιθυμία του αντιπάλου να κατακτήσει τη νίκη με νόμιμα μέσα και να επικροτεί δημόσια τις ενέργειες που ομορφαίνουν τον αγώνα ακόμη και αν προέρχονται από τον αντίπαλο.

6.  Να αντιμετωπίζει με φιλική διάθεση τους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε, να διευκολύνει την εργασία τους και να πληροφορεί υπεύθυνα το φίλαθλο κόσμο.

7.  Να παρεμβαίνει πάντα πυροσβεστικά όταν σημειώνεται ένταση στην διάρκεια του αγώνα και να ελέγχει αποφασιστικά τη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών του.

8.  Να αποφεύγει τον πειρασμό να κατακτήσει τη νίκη με παράνομα μέσα, καταγγέλλοντας κάθε ενέργεια που υποπίπτει στην αντίληψή του.

9.  Να είναι σταθερά εναντίον της χρήσης απαγορευμένων ουσιών από τους ποδοσφαιριστές.

 Οι επίσημοι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις συνεργασίας από την Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.  και την αρμόδια επιτροπή για θέματα Μικτών Ομάδων. Σε περίπτωση συνεχούς και αδικαιολόγητης άρνησης να ανταποκριθούν σε προσκλήσεις θα στερούνται του δικαιώματος να εισέρχονται σε αγωνιστικούς χώρους με αυτήν την ιδιότητα κατά την εκτίμηση της Ε.Ε.                                                 ΑΡΘΡΟ 8- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ- ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ
Σε όλους τους αγώνες της διοργάνωσης είναι υποχρεωτική με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδος η παρουσία προσώπου που θα ασκεί  καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης , απόφοιτος ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για τη ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα ιατρού ο αγώνας δεν διεξάγεται και ισχύουν οι ποινές του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού Κώδικα.
Η κάθε ομάδα με δική της ευθύνη θα ορίζει τον γιατρό ή τον διασώστη και θα είναι εφοδιασμένη με το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό για τυχόν τραυματισμό ποδοσφαιριστή.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται το Φύλλο Αγώνα. Σε αυτό οι υπεύθυνοι θα βεβαιώνουν με την υπογραφή τους τη σύνθεση της ομάδας τους, το αποτέλεσμα του αγώνα, ότι έλαβαν γνώση για τυχόν παρατηρήσεις του διαιτητή καθώς και οποιαδήποτε τυχόν ένσταση που επιθυμούν να υποβάλλουν. Το Φ.Α. υπογράφεται υποχρεωτικά από τους αρχηγούς των ομάδων.
Οι αντιπρόσωποι- υπεύθυνοι των σωματείων  που δηλώθηκαν στη δήλωση συμμετοχής θα είναι και οι υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης στη διάρκεια των αγώνων των ομάδων τους. Θα πρέπει η δική τους συμπεριφορά να αποτελεί παράδειγμα φίλαθλου πνεύματος για τους αθλητές των ομάδων.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση μη παρουσίας διαιτητή  ο καταλογισμός και η καταγραφή των σφαλμάτων που προβλέπει ο κανονισμός διαιτησίας θα ανατίθεται κατόπιν συνεννόησης σε έναν εκ των δύο προπονητών των διαγωνιζόμενων ομάδων ή σε περίπτωση μη συμφωνίας σε έναν για κάθε ημίχρονο με πρώτο τον προπονητή της γηπεδούχου ομάδας.

                                                                       ΑΡΘΡΟ 10- ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΩΝ
1.      Ο διαιτητής είναι ο μόνος αρμόδιος για να κρίνει το γήπεδο ως κατάλληλο ή ακατάλληλο για την διεξαγωγή του αγώνα.
2.      Ο αγώνας δεν τελείται εφόσον ο διαιτητής κρίνει το γήπεδο ακατάλληλο.

                                                                 ΑΡΘΡΟ 11- ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ
1.      Στους ποδοσφαιριστές, παράγοντες και φιλάθλους των διαγωνιζόμενων ομάδων που προβαίνουν σε ενέργειες δυσφήμισης του αθλήματος του ποδοσφαίρου, θα επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π., τον Πειθαρχικό Κώδικα και την παρούσα προκήρυξη.
2.      Η ομάδα που θα θεωρηθεί υπαίτια βίαιων πράξεων θα τιμωρείται με οριστικό αποκλεισμό της από το πρωτάθλημα της κατηγορίας που αγωνίζεται και πέραν της επιβολής ποινής που προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς και την παρούσα προκήρυξη.


ΑΡΘΡΟ 12- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
1.      Τα σωματεία οφείλουν να μεριμνούν ώστε να προσέρχονται κανονικά στους προγραμματισμένους αγώνες του πρωταθλήματος της κατηγορίας που συμμετέχουν. Κάθε ομάδα οφείλει να προσέρχεται στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη και να παρουσιάζεται έγκαιρα στον αγωνιστικό χώρο έτοιμη για την έναρξη του αγώνα.
2.       Εάν οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία ή τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών με δεδομένη τη μικρή ηλικία των ποδοσφαιριστών οι υπεύθυνοι των δύο αγωνιζόμενων ομάδων κατόπιν συνεννόησης  και με τον διαιτητή δύναται να συναποφασίσουν τη μη τέλεση ή την διακοπή του αγώνα.
3.      Αγώνας που διακόπτεται ή δεν τελείται λόγω καιρικών συνθηκών επαναλαμβάνεται ή ορίζεται εκ νέου από την επιτροπή πρωταθλήματος από το λεπτό που διεκόπη με το σκορ που διεκόπη και με τους ίδιους όρους.
4.       Η απόφαση διακοπής ή μη τέλεσης αγώνα θα αναγράφεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο Φύλλο Αγώνα και θα υπογράφεται από τους υπεύθυνους και τους αρχηγούς των δύο ομάδων.
5.      Ομάδα που δε θα κατέλθει να αγωνιστεί σε τρείς (3) αγώνες θεωρείται ότι αποχώρησε με τη θέληση της και δε μπορεί να επανέλθει τους αγώνες του πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020. Επιπρόσθετα, το αποβληθέν σωματείο επιστρέφει το συνολικό ποσό που έχει επωφεληθεί από δωρεάν διαιτησίες. 
6.      Ποδοσφαιριστές που δεν συμμετέχουν στα Πρωταθλήματα Υποδομής της Ε.Π.Σ. Καστοριάς δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στις Μικτές Ομάδες.
ΑΡΘΡΟ 13    -  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οι  αγώνες  αποτελούν  κριτήριο  για την  επιλογή  των  ποδοσφαιριστών  που  θα συγκροτήσουν  τις  μικτές  ομάδες  παίδων  της  ΕΠΣ  Καστοριάς  αυτής  ή  της  επόμενης  χρονιάς. Για  το  λόγο  αυτό  εάν  δεν  συγκροτήσετε ομάδα στην κατηγορία αυτή παρακαλείσθε  να  φροντίσετε  έτσι  ώστε  τα  παιδιά  που  ανήκουν  στη  δύναμή  σας  να  ενταχθούν  σε  κάποια  ομάδα  που  μετέχει  στο  πρωτάθλημα. 

2.  Ένας  αγώνας  δύναται  να  αναβληθεί  μόνον  αν  το  ενδιαφερόμενο  σωματείο  υποβάλλει  αίτηση         αναβολής  έγκαιρα (δέκα ημέρες  πριν τον  αγώνα)   συνοδευόμενη  από  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά για την αναβολή (βεβαίωση   σχολείου  για  συμμετοχή τουλάχιστο έξι ( 6) παιδιών  σε  σχολική εκδρομή.

3.  Κάθε  τι  που  δεν  προβλέπεται  στα  παραπάνω  άρθρα  θα  ρυθμίζεται  με  απόφαση  της  αρμόδιας  επιτροπής  παιδικών  πρωταθλημάτων,  που  θα  είναι  και  οι  μόνοι  υπεύθυνοι  για  την  διεξαγωγή  των  πρωταθλημάτων  αυτών .
4.  Η Εκτελεστική Επιτροπή  της  Ε.Π.Σ.Κ.  διατηρεί  το  δικαίωμα  για  μερική  ή  ολική  τροποποίηση  αυτής  της  προκήρυξης  ακόμη  και  μετά  την  έναρξη  των  αγώνων.
5. Η  προκήρυξη  αυτή  αποτελεί  σύμβαση  προσχώρησης  μεταξύ  της Ε.Π.Σ.  Καστοριάς  διοργανώτριας  του  πρωταθλήματος  και  των  σωματείων  που  θα  δηλώσουν  συμμετοχή.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


       ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                     ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ