ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2021-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2021-2022

 

Η  Ένωση  Ποδοσφαιρικών  Σωματείων  Καστοριάς  αφού  έλαβε  υπόψη:

 

1.      Το  καταστατικό  και τις  διατάξεις  των  κανονισμών  της  ΕΠΟ,

2.      Τις  διατάξεις  του  ΚΑΠ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  όπως ισχύει,

3.      Τους Κανόνες Παιχνιδιού

4.      Τον Πειθαρχικό Κώδικα,

5.      Την  από  19/22-07-2021     απόφαση  της Εκτελεστικής Επιτροπής  της  Ένωσης

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την  διοργάνωση της πρώτης (Α) φάσης του Κυπέλλου  Ερασιτεχνών  Ελλάδος  περιόδου  2021-2022  μεταξύ  των  ερασιτεχνικών  σωματείων  της,  η  συμμετοχή  των  οποίων  είναι  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  για  τα Σωματεία της Α΄ Κατηγορίας. Ενώ για την Β΄ Κατηγορία η συμμετοχή είναι προαιρετική με κίνητρα. Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής ή υποβολή δήλωσης με όρους συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ομάδας από το Κύπελλο. Η ομάδα αυτή χάνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να μετάσχει και της επιβάλλεται χρηματική ποινή σύμφωνα με το άρθρο 49 του ΚΑΠ.

 

 

ΑΡΘΡΟ 1  -  ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλα τα  παραπάνω  σωματεία  έχουν  την  υποχρέωση  να  υποβάλλουν  μέχρι   23 – 08 - 2021  ημέρα  Δευτέρα   την  δήλωση  συμμετοχής  η οποία θα είναι δωρεάν για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.

 

ΑΡΘΡΟ 2  -  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ

Η διεξαγωγή της Α’ Φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών θα διεξαχθεί μόνο το Σαββατοκύριακο 18- 19 Σεπτεμβρίου 2021.

 

-2-

 

 

  ΑΡΘΡΟ 3  -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  -  ΕΝΑΡΞΗ  ΑΓΩΝΩΝ

 

Το  πρόγραμμα  διεξαγωγής  των  αγώνων  θα  καταρτιστεί  από  την  Επιτροπή  Κυπέλλου  μετά  από  δημόσια  κλήρωση  των  ομάδων  που   θα  πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Καστοριάς στις  30/08/2021 ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  8:00 μ.μ. για την Α΄ και Β΄ φάση. Για  κάθε  τροποποίηση  του  προγράμματος  ή  αναβολή  του  αγώνα  η  Ε.Π.Σ. Καστοριάς  είναι  υποχρεωμένη  να  ειδοποιήσει  τα  ενδιαφερόμενα  σωματεία  τουλάχιστον  48  ώρες  νωρίτερα. Τα  αιτήματα  των  ενδιαφερόμενων  σωματείων  για  αλλαγή  ώρας  και  αλλαγή  ημέρας,  θα  πρέπει  να  περιέρχονται  στην  Ένωση  τουλάχιστον  πέντε (5)  μέρες  πριν  τον  αγώνα,  πλήρως  αιτιολογημένα,  με  κοινή  συναίνεση  και  των  δύο  σωματείων,  προκειμένου  η  αρμόδια  αρχή  πρωταθλήματος  να  κρίνει  το  σύννομο  ή  όχι.  Τα  σωματεία  με  μέριμνα  και  ευθύνη  τους  θα  φροντίσουν  για  τη  γνωστοποίηση  του  προγράμματος  στα  δημοτικά  γήπεδα  τα  οποία  χρησιμοποιούν  έτσι  ώστε  να  διεξάγονται  κανονικά  οι  αγώνες.  Σε  περίπτωση  σχολικών εκδρομών,  για  να  γίνει  δεκτή  αναβολή  αγώνα,  πρέπει  να  απουσιάζουν  το  λιγότερο  τρείς (3)  ποδοσφαιριστές (μαθητές),  οι  οποίοι  είχαν αγωνιστική συμμετοχή   στους τρείς (3)  τελευταίους  αγώνες  των ομάδων τους συνολικό χρόνο τουλάχιστον ενενήντα (90΄) λεπτών.  Επίσης  θα  φέρουν  και  ονομαστική  κατάσταση  του  σχολείου  τους  σφραγισμένη  και  υπογεγραμμένη  από  το  διευθυντή  του  σχολείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4  -  ΓΗΠΕΔΑ

Το  κάθε  σωματείο  είναι  υποχρεωμένο  να   δηλώσει  σε  ποιο  γήπεδο  θα  κάνει  τους  αγώνες  του  κυπέλλου.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  το  γήπεδο  θα   το  ορίσει  η  Ε.Π.Σ. Καστοριάς.            

 

ΑΡΘΡΟ 5  -  ΔΕΛΤΙΑ  ΑΤΟΜΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΥΓΕΙΑΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Οι  ομάδες  σε  όλους  τους  αγώνες  τους  υποχρεούνται  να  έχουν  μαζί  τους  και  να  παραδίδουν  στον  διαιτητή  τα  δελτία αθλητικής ιδιότητας, την Κάρτα Υγείας Αθλητή  . Ο  διαιτητής  έχει  την  υποχρέωση  να  σημειώνει  στην  οικεία  στήλη  του  Φ.Α.  τις  τυχόν  ελλείψεις  των  πιο  πάνω  δικαιολογητικών.  Ο  διαιτητής  υποχρεούται  να  κρατήσει  τα  δικαιολογητικά  των  διαγωνιζόμενων  ποδοσφαιριστών  μέχρι  την  υπογραφή  του  Φ.Α.,  οι  δε  αρχηγοί  των ομάδων  μπορούν  να  τα  ζητήσουν  σε  αυτό  το  διάστημα  για  να  τα  ελέγξουν  μόνο  για  την  περίπτωση  διατύπωσης  ένστασης  πλαστοπροσωπίας. 

Κατ΄ εξαίρεση  μόνο για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 στους   αγώνες δεν είναι υποχρεωτική  είναι  η  συμμετοχή  σε όλη την διάρκεια του αγώνα  τουλάχιστον  δύο  ποδοσφαιριστών    κάτω  των  20  ετών (γεννηθέντες  1-1- 2001  και  νεότεροι) αλλά είναι υποχρεωτική αλλά είναι υποχρεωτική η δήλωση πέντε (5) ποδοσφαιριστών  κάτω  των  είκοσι   (20) ετών  (γεννηθέντες  από  1-1-2001 στην εικοσάδα που δηλώνεται στο Φύλλο Αγώνα.    Κατ΄ εξαίρεση και μόνο για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 επιτρέπεται η απεριόριστη συμμετοχή στην ενδεκάδα των ομάδων (Α και Β Κατηγορίας) από την έναρξη και για όλη τη διάρκεια του αγώνα ποδοσφαιριστών άνω των σαράντα δύο (42) ετών (γεννηθέντες πριν την 31-12-1979).

Στην αγωνιστική περίοδο 2021-2022 κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται ώς πέντε αλλαγές οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε τρείς διακοπές και δήλωση εικοσάδας(20) στο Φύλλο Αγώνα αντί δεκαοκτάδας (18).

Σε περίπτωση που ο αγώνας οδηγηθεί στην παράταση οι ομάδες θα έχουν δικαίωμα μιας επιπλέον αλλαγής.

Θα μπορεί επίσης η κάθε ομάδα να προβεί σε αλλαγές κατά το διάστημα πριν την έναρξη της παράτασης και στη διάρκεια του ημιχρόνου της παράτασης. Εφόσον μια ομάδα δεν κάνει χρήση του μέγιστου αριθμού αλλαγών ή ευκαιριών για αλλαγή επιτρέπεται η χρήση αλλαγών ή ευκαιριών κατά τη διάρκεια της παράτασης.

Αν και οι δύο ομάδες κάνουν αλλαγή ταυτόχρονα αυτή θα λογίζεται ως μια ευκαιρία για αλλαγή για κάθε ομάδα. Η παραβίαση του κανονισμού για τις διακοπές επιφέρει τιμωρία του διαιτητή.

*Από την 01-07-2021 όλα τα Δ.Α.Ι. θα είναι ορισμένου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια το ένα έτος και μέγιστο τα πέντε έτη.

Κατ΄  εξαίρεση αποκλειστικά και μόνο η πρώτη εγγραφή ανηλίκων ποδοσφαιριστών θα δύναται να είναι ορισμένου χρόνου με διάρκεια από ένα εως επτά έτη. Σε κάθε περίπτωση λήξη ισχύος Δ.Α.Ι. είναι η λήξη της αγωνιστικής περιόδου. Όλα τα σωματεία υποχρεούνται σε αντικατάσταση των Δ.Α.Ι. με δελτία νέου τύπου (επανέκδοση – αντικατάσταση) για τους ποδοσφαιριστές που ανήκουν ήδη στη δύναμη τους, το αργότερο έως 30-06-2022. Από την περίοδο 2021-2022 οι ποδοσφαιριστές για να αγωνίζονται πρέπει υποχρεωτικά να εκδώσουν το νέο Δ.Α.Ι. εφόσον συνεχίζουν να αγωνίζονται στην ίδια ομάδα .

Δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες  έχουν μόνο οι ποδοσφαιριστές των οποίων τα Δ.Α.Ι. έχουν αντικατασταθεί – επανεκδοθεί , αρχής γενομένης από την αγωνιστική περίοδο 2021-2022.

Η διάρκεια όλων των υφιστάμενων δελτίων που θα αντικατασταθούν- επανεκδοθούν θα είναι  χαρακτηρισμένη ως δελτίο ορισμένου χρόνου παρελθόντων ετών και θα έχουν υποχρεωτικά ημερομηνία λήξης 30-06-2024.

Από την 01-07-2024 και μετά η διάρκεια ισχύος τν Δ.Α.Ι. δύναται να συμφωνηθεί μεταξύ των μελών ελεύθερα εντός των αναφερθέντων ορίων.  Ποδοσφαιριστές των οποίων  τα Δ.Α.Ι.  παλαιού τύπου δεν αντικατασταθούν,  παραμένουν στη δύναμη του σωματείου έως  30-06-2024 χωρίς δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες.  Τυχόν συμμετοχή του θεωρείται αντικανονική μετά την υποβολή σχετικής ένστασης (άρθρο 23 Κ.Α.Π)

 

 

                                                                                                                                                           

 

ΑΡΘΡΟ 6  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ

Η  οικονομική  οργάνωση,  η  διαχείριση  και  επιστασία  των  αγώνων  ανατίθεται  στα  γηπεδούχα  σωματεία.  Όλα  τα  έξοδα  του  μετακινούμενου  σωματείου  βαρύνουν  το   σωματείο.  Οι  εισπράξεις  περιέρχονται  στο  γηπεδούχο  σωματείο.

-3-

ΑΡΘΡΟ 7  -  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Για  τις  ενστάσεις  του  άρθρου  23  του  ΚΑΠ  το  παράβολο  (γραμμάτιο  είσπραξης)  ορίζεται  ύστερα  από  απόφαση  της   Ε.Ε.  της  Ε.Π.Σ. Καστοριάς  στο  ποσό  των  100 €.  Οι   διαγωνιζόμενες  ομάδες  μπορούν  να  υποβάλλουν,  περιοριστικά  και  μόνο  δια  του  αρχηγού  τις  ενστάσεις  του  άρθρου  23  του  ΚΑΠ.

 

ΑΡΘΡΟ 8  -  ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  ΟΜΑΔΩΝ – ΜΠΑΛΕΣ  ΑΓΩΝΑ-ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ

Οι  υποχρεώσεις  των  διαγωνιζόμενων  σωματείων,  για  την  ώρα  προσέλευσης,  τον  εφοδιασμό  του  φαρμακευτικού  υλικού  και  για  τις  μπάλες  του  αγώνα  καθορίζονται  από  το  άρθρο  16  του  ΚΑΠ.

Σε όλους τους αγώνες, όλων των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, ανδρών και ακαδημιών είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται  με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας η οποία χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή τριακόσια ευρώ (300 €) σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2α και 2β του ΚΑΠ.

 

ΑΡΘΡΟ 9  -  ΕΠΑΘΛΑ

Στον  κυπελλούχο  της  Ε.Π.Σ. Καστοριάς  όπως  επίσης  και  στον  φιναλίστ  θα  απονεμηθούν  κύπελλα  και  μετάλλια.

 

ΑΡΘΡΟ 10  -  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ

Οι  διαιτητές  των  αγώνων  θα  ορίζονται  από  το  κατά  περίπτωση  αρμόδιο  όργανο  όπως  ειδικότερα  προβλέπουν  οι  διατάξεις  του  κανονισμού  διαιτησίας  όπως  τροποποιήθηκαν  και   ισχύουν  σήμερα. Το  γηπεδούχο  σωματείο  είναι  υποχρεωμένο  να  εξοφλήσει  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα  το  σύνολο  της  δαπάνης  της  διαιτησίας.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  ο  διαιτητής  έχει  το  δικαίωμα  να  μην  διεξάγει  τον  αγώνα.  Ο  αγώνας  αυτός  κατακυρώνεται  υπέρ  της  αντιπάλου  ομάδας.

 

ΑΡΘΡΟ  11  -  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΑΓΩΝΑ  -  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Για  κάθε  αγώνα πρωταθλήματος  θα  ορίζεται  από  τη  διοργανώτρια  παρατηρητής,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  13  του   ΚΑΠ.  Οι  διαγωνιζόμενες  ομάδες  οφείλουν  να  συμμορφώνονται  στις  υποδείξεις  και  εντολές  του  παρατηρητή.  Επίσης  θα  ορίζεται  από  την  Επιτροπή  Διαιτησίας  παρατηρητής  διαιτησίας  τα έξοδα του οποίου θα βαρύνουν την γηπεδούχο ομάδα.

 

 

ΑΡΘΡΟ 12  -  ΤΗΡΗΣΗ  ΤΑΞΗΣ

Τα  γηπεδούχα   σωματεία  πρέπει  να  λαμβάνουν  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα  πρόληψης  και  καταστολής  πράξεων  που  δυσφημούν  το  άθλημα  ή  διεγείρουν  το  φίλαθλο  κοινό   και  είναι  υπεύθυνα  για  κάθε  αντιαθλητική  ενέργεια  των  ποδοσφαιριστών ,  των  μελών  και  των  οπαδών  τους.

-4-

  Σε  περίπτωση  που  δημιουργηθούν  επεισόδια  θα  τους  επιβάλλονται  με  απόφαση  της  πειθαρχικής  επιτροπής  της  Ένωσης  οι  προβλεπόμενες  από  τον  ΚΑΠ  ή  από  άλλους  κανονισμούς  ή  αποφάσεις  της Ε.Ε.   της   Ένωσης,  κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 13 – SUPER CUP

Η κυπελλούχος ομάδα της Ε.Π.Σ. Καστοριάς περιόδου 2021-2022,  είναι υποχρεωμένη να λάβει μέρος στον αγώνα SUPER CUP που θα διοργανώσει η Ε.Π.Σ. Καστοριάς πριν την έναρξη της  αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, σε ημερομηνία και γήπεδο που θα ανακοινωθεί με νεότερη απόφαση της Ε.Ε. της ΕΠΣ Καστοριάς. Ο αγώνας  SUPER CUP θα διεξαχθεί μεταξύ της πρωταθλήτριας ομάδας της Α’ Κατηγορίας περιόδου 2021-22 και της κυπελλούχου ομάδας περιόδου 2021-22. Σε περίπτωση που πρωταθλήτρια και κυπελλούχος είναι η ίδια ομάδα τότε ο αγώνας SUPER CUP θα διεξαχθεί μεταξύ της πρωταθλήτριας ομάδας και της φιναλίστ του κυπέλλου. Η μη συμμετοχή της υποχρεωμένης να συμμετέχει ομάδας στο SUPER CUP επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 21 του ΚΑΠ.

 

ΑΡΘΡΟ 14  -  ΤΕΛΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το Σωματείο που θα κατακτήσει το Κύπελλο Ερασιτεχνικών ομάδων θα συμμετέχει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο Κύπελλο Ελλάδος της επόμενης αγωνιστικής περιόδου 2022-2023 που διοργανώνεται από την Ε.Π.Ο.

Με  την  αποδοχή  της  προκήρυξης  τα  σωματεία  και  τα  φυσικά  πρόσωπα  (ποδοσφαιριστές,  παράγοντες,  κλπ.)  αποδέχονται  ανεπιφύλακτα  το  καταστατικό  της  Ε.Π.Σ. Καστοριάς  και  τους  κανονισμούς  αυτής  που  διέπουν  το  άθλημα. Για  κάθε  τι  που  δεν  προβλέπεται  από  την  προκήρυξη  αυτή  θα  αποφασίζει  η Εκτελεστική Επιτροπή  της  Ε.Π.Σ. Καστοριάς.

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο   ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

                  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

         

ΕΝΩΣΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
       ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 2 – 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ   ΤΗΛ: 2467083728   FAX: 2467083787
www.epskastorias.gr       e-mail: epskast@yahoo.gr
      


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
 2020-2021

Η  Ένωση  Ποδοσφαιρικών  Σωματείων  Καστοριάς  αφού  έλαβε  υπόψη:

1.      Το  καταστατικό  και τις  διατάξεις  των  κανονισμών  της  ΕΠΟ,
2.      Τις  διατάξεις  του  ΚΑΠ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  όπως ισχύει,
3.      Τους Κανόνες Παιχνιδιού
4.      Τον Πειθαρχικό Κώδικα,
5.      Την  από  04/15-07-2020     απόφαση  της Εκτελεστικής Επιτροπής  της  ΈνωσηςΠ Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Την  διοργάνωση της πρώτης (Α) φάσης του Κυπέλλου  Ερασιτεχνών  Ελλάδος  περιόδου  2020-2021  μεταξύ  των  ερασιτεχνικών  σωματείων  της,  η  συμμετοχή  των  οποίων  είναι  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  για  τα Σωματεία της Α΄ Κατηγορίας και της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας. Ενώ για την Β΄ Κατηγορία η συμμετοχή είναι προαιρετική με κίνητρα. Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής ή υποβολή δήλωσης με όρους συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ομάδας από το Κύπελλο. Η ομάδα αυτή χάνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να μετάσχει και της επιβάλλεται χρηματική ποινή σύμφωνα με το άρθρο 49 του ΚΑΠ.


ΑΡΘΡΟ 1  -  ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όλα τα  παραπάνω  σωματεία  έχουν  την  υποχρέωση  να  υποβάλλουν  μέχρι   24 – 08 - 2020  ημέρα  Δευτέρα   την  δήλωση  συμμετοχής  η οποία θα είναι δωρεάν για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021.

ΑΡΘΡΟ 2  -  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ
Η διεξαγωγή της Α’ Φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών θα διεξαχθεί μόνο με ομάδες της Β΄ Κατηγορίας την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020.
Στην Β΄ Φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών θα συμμετέχουν τρεις (3) ομάδες της Β΄ Κατηγορίας και δέκα τρείς (13) ομάδες της Α΄ Κατηγορίας, οι οποίες θα ενταχθούν σε τέσσερις (4) ομίλους των τεσσάρων (4) ομάδων με επικεφαλής σε κάθε όμιλο ομάδα της Β ΄Κατηγορίας καθώς και της ομάδας που προβιβάστηκε στην Α΄ Κατηγορία μετά  το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020.
 Προκρίνονται στην επόμενη φάση οι δύο (2) πρώτοι κάθε ομίλου.
 Θα διεξαχθούν τρία (3) μονά παιχνίδια σε κάθε όμιλο κατόπιν κλήρωσης.
Η έναρξη ορίζεται για το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020. Θα πραγματοποιηθούν τέσσερις αγώνες με την σειρά κλήρωσης το Σάββατο και τέσσερις αγώνες την Κυριακή αντίστοιχα. Οι επόμενοι αγώνες θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα δύο Σαββατοκύριακα (03/04-10-2020) και (10/11-10-2020) .
Στην Γ΄ Φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών μία ομάδα από τις οχτώ (8) που έχουν προκριθεί θα αγωνιστεί με την ομάδα που συμμετέχει την Γ΄ Εθνική Κατηγορία κατόπιν κλήρωσης. Ο νικητής, θα συμμετέχει στην επόμενη φάση.
Στις  επόμενες φάσεις του Κυπέλλου Ερασιτεχνών θα πραγματοποιηθούν  μονοί αγώνες κατόπιν κλήρωσης σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν μετέπειτα από την Ένωση.
O Τελικός Αγώνας  Κυπέλλου θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο Δ.Α.Κ. Καστοριάς εκτός και αν αποφασιστεί αλλαγή γηπέδου διεξαγωγής του αγώνα από την Ε.Ε. της  Ε.Π.Σ. Καστοριάς.
-2-

  ΑΡΘΡΟ 3  -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  -  ΕΝΑΡΞΗ  ΑΓΩΝΩΝ

Το  πρόγραμμα  διεξαγωγής  των  αγώνων  θα  καταρτιστεί  από  την  Επιτροπή  Κυπέλλου  μετά  από  δημόσια  κλήρωση  των  ομάδων  που   θα  πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Καστοριάς στις  31/08/2020 ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  8:00 μ.μ. για την Α΄ και Β΄ φάση. Για  κάθε  τροποποίηση  του  προγράμματος  ή  αναβολή  του  αγώνα  η  Ε.Π.Σ. Καστοριάς  είναι  υποχρεωμένη  να  ειδοποιήσει  τα  ενδιαφερόμενα  σωματεία  τουλάχιστον  48  ώρες  νωρίτερα. Τα  αιτήματα  των  ενδιαφερόμενων  σωματείων  για  αλλαγή  ώρας  και  αλλαγή  ημέρας,  θα  πρέπει  να  περιέρχονται  στην  Ένωση  τουλάχιστον  πέντε (5)  μέρες  πριν  τον  αγώνα,  πλήρως  αιτιολογημένα,  με  κοινή  συναίνεση  και  των  δύο  σωματείων,  προκειμένου  η  αρμόδια  αρχή  πρωταθλήματος  να  κρίνει  το  σύννομο  ή  όχι.  Τα  σωματεία  με  μέριμνα  και  ευθύνη  τους  θα  φροντίσουν  για  τη  γνωστοποίηση  του  προγράμματος  στα  δημοτικά  γήπεδα  τα  οποία  χρησιμοποιούν  έτσι  ώστε  να  διεξάγονται  κανονικά  οι  αγώνες.  Σε  περίπτωση  σχολικών εκδρομών,  για  να  γίνει  δεκτή  αναβολή  αγώνα,  πρέπει  να  απουσιάζουν  το  λιγότερο  τρείς (3)  ποδοσφαιριστές (μαθητές),  οι  οποίοι  είχαν αγωνιστική συμμετοχή   στους τρείς (3)  τελευταίους  αγώνες  των ομάδων τους συνολικό χρόνο τουλάχιστον ενενήντα (90΄) λεπτών.  Επίσης  θα  φέρουν  και  ονομαστική  κατάσταση  του  σχολείου  τους  σφραγισμένη  και  υπογεγραμμένη  από  το  διευθυντή  του  σχολείου. 

ΑΡΘΡΟ 4  -  ΓΗΠΕΔΑ
Το  κάθε  σωματείο  είναι  υποχρεωμένο  να   δηλώσει  σε  ποιο  γήπεδο  θα  κάνει  τους  αγώνες  του  κυπέλλου.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  το  γήπεδο  θα   το  ορίσει  η  Ε.Π.Σ. Καστοριάς.            

ΑΡΘΡΟ 5  -  ΔΕΛΤΙΑ  ΑΤΟΜΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΥΓΕΙΑΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Οι  ομάδες  σε  όλους  τους  αγώνες  τους  υποχρεούνται  να  έχουν  μαζί  τους  και  να  παραδίδουν  στον  διαιτητή  τα  δελτία αθλητικής ιδιότητας, την Κάρτα Υγείας Αθλητή  . Ο  διαιτητής  έχει  την  υποχρέωση  να  σημειώνει  στην  οικεία  στήλη  του  Φ.Α.  τις  τυχόν  ελλείψεις  των  πιο  πάνω  δικαιολογητικών.  Ο  διαιτητής  υποχρεούται  να  κρατήσει  τα  δικαιολογητικά  των  διαγωνιζόμενων  ποδοσφαιριστών  μέχρι  την  υπογραφή  του  Φ.Α.,  οι  δε  αρχηγοί  των ομάδων  μπορούν  να  τα  ζητήσουν  σε  αυτό  το  διάστημα  για  να  τα  ελέγξουν  μόνο  για  την  περίπτωση  διατύπωσης  ένστασης  πλαστοπροσωπίας. 
Στους   αγώνες,  υποχρεωτική  είναι  η  συμμετοχή  σε όλη την διάρκεια του αγώνα,  τουλάχιστον  δύο  ποδοσφαιριστών    κάτω  των  20  ετών (γεννηθέντες  1-1- 2000  και  νεότεροι). Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ενδεκάδα των ομάδων για όλη τη διάρκεια του αγώνα έως ένα (1) ποδοσφαιριστή άνω των σαράντα δύο (42) ετών (γεννηθέντες πριν την 31-12-1978).
                                                                                                                                                           

ΑΡΘΡΟ 6  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ
Η  οικονομική  οργάνωση,  η  διαχείριση  και  επιστασία  των  αγώνων  ανατίθεται  στα  γηπεδούχα  σωματεία.  Όλα  τα  έξοδα  του  μετακινούμενου  σωματείου  βαρύνουν  το   σωματείο.  Οι  εισπράξεις  περιέρχονται  στο  γηπεδούχο  σωματείο.
-3-
ΑΡΘΡΟ 7  -  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Για  τις  ενστάσεις  του  άρθρου  23  του  ΚΑΠ  το  παράβολο  (γραμμάτιο  είσπραξης)  ορίζεται  ύστερα  από  απόφαση  της   Ε.Ε.  της  Ε.Π.Σ. Καστοριάς  στο  ποσό  των  100 €.  Οι   διαγωνιζόμενες  ομάδες  μπορούν  να  υποβάλλουν,  περιοριστικά  και  μόνο  δια  του  αρχηγού  τις  ενστάσεις  του  άρθρου  23  του  ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 8  -  ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  ΟΜΑΔΩΝ – ΜΠΑΛΕΣ  ΑΓΩΝΑ-ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ
Οι  υποχρεώσεις  των  διαγωνιζόμενων  σωματείων,  για  την  ώρα  προσέλευσης,  τον  εφοδιασμό  του  φαρμακευτικού  υλικού  και  για  τις  μπάλες  του  αγώνα  καθορίζονται  από  το  άρθρο  16  του  ΚΑΠ.
Σε όλους τους αγώνες, όλων των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, ανδρών και ακαδημιών είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται  με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας η οποία χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή τριακόσια ευρώ (300 €) σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2α και 2β του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 9  -  ΕΠΑΘΛΑ
Στον  κυπελλούχο  της  Ε.Π.Σ. Καστοριάς  όπως  επίσης  και  στον  φιναλίστ  θα  απονεμηθούν  κύπελλα  και  μετάλλια.

ΑΡΘΡΟ 10  -  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ
Οι  διαιτητές  των  αγώνων  θα  ορίζονται  από  το  κατά  περίπτωση  αρμόδιο  όργανο  όπως  ειδικότερα  προβλέπουν  οι  διατάξεις  του  κανονισμού  διαιτησίας  όπως  τροποποιήθηκαν  και   ισχύουν  σήμερα. Το  γηπεδούχο  σωματείο  είναι  υποχρεωμένο  να  εξοφλήσει  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα  το  σύνολο  της  δαπάνης  της  διαιτησίας.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  ο  διαιτητής  έχει  το  δικαίωμα  να  μην  διεξάγει  τον  αγώνα.  Ο  αγώνας  αυτός  κατακυρώνεται  υπέρ  της  αντιπάλου  ομάδας.

ΑΡΘΡΟ  11  -  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΑΓΩΝΑ  -  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Για  κάθε  αγώνα πρωταθλήματος  θα  ορίζεται  από  τη  διοργανώτρια  παρατηρητής,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  13  του   ΚΑΠ.  Οι  διαγωνιζόμενες  ομάδες  οφείλουν  να  συμμορφώνονται  στις  υποδείξεις  και  εντολές  του  παρατηρητή.  Επίσης  θα  ορίζεται  από  την  Επιτροπή  Διαιτησίας  παρατηρητής  διαιτησίας  τα έξοδα του οποίου θα βαρύνουν την γηπεδούχο ομάδα.


ΑΡΘΡΟ 12  -  ΤΗΡΗΣΗ  ΤΑΞΗΣ
Τα  γηπεδούχα   σωματεία  πρέπει  να  λαμβάνουν  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα  πρόληψης  και  καταστολής  πράξεων  που  δυσφημούν  το  άθλημα  ή  διεγείρουν  το  φίλαθλο  κοινό   και  είναι  υπεύθυνα  για  κάθε  αντιαθλητική  ενέργεια  των  ποδοσφαιριστών ,  των  μελών  και  των  οπαδών  τους.
-4-
  Σε  περίπτωση  που  δημιουργηθούν  επεισόδια  θα  τους  επιβάλλονται  με  απόφαση  της  πειθαρχικής  επιτροπής  της  Ένωσης  οι  προβλεπόμενες  από  τον  ΚΑΠ  ή  από  άλλους  κανονισμούς  ή  αποφάσεις  της Ε.Ε.   της   Ένωσης,  κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 13 – SUPER CUP
Η κυπελλούχος ομάδα της Ε.Π.Σ. Καστοριάς περιόδου 2020-2021,  είναι υποχρεωμένη να λάβει μέρος στον αγώνα SUPER CUP που θα διοργανώσει η Ε.Π.Σ. Καστοριάς πριν την έναρξη της  αγωνιστικής περιόδου 2021-2022, σε ημερομηνία και γήπεδο που θα ανακοινωθεί με νεότερη απόφαση της Ε.Ε. της ΕΠΣ Καστοριάς. Ο αγώνας  SUPER CUP θα διεξαχθεί μεταξύ της πρωταθλήτριας ομάδας της Α’ Κατηγορίας περιόδου 2020-21 και της κυπελλούχου ομάδας περιόδου 2020-21. Σε περίπτωση που πρωταθλήτρια και κυπελλούχος είναι η ίδια ομάδα τότε ο αγώνας SUPER CUP θα διεξαχθεί μεταξύ της πρωταθλήτριας ομάδας και της φιναλίστ του κυπέλλου. Η μη συμμετοχή της υποχρεωμένης να συμμετέχει ομάδας στο SUPER CUP επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 21 του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 14  -  ΤΕΛΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το Σωματείο που θα κατακτήσει το Κύπελλο Ερασιτεχνικών ομάδων θα συμμετέχει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο Κύπελλο Ελλάδος της επόμενης αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 που διοργανώνεται από την Ε.Π.Ο.
Με  την  αποδοχή  της  προκήρυξης  τα  σωματεία  και  τα  φυσικά  πρόσωπα  (ποδοσφαιριστές,  παράγοντες,  κλπ.)  αποδέχονται  ανεπιφύλακτα  το  καταστατικό  της  Ε.Π.Σ. Καστοριάς  και  τους  κανονισμούς  αυτής  που  διέπουν  το  άθλημα. Για  κάθε  τι  που  δεν  προβλέπεται  από  την  προκήρυξη  αυτή  θα  αποφασίζει  η Εκτελεστική Επιτροπή  της  Ε.Π.Σ. Καστοριάς.


Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο   ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                       ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2019-2020

Η  Ένωση  Ποδοσφαιρικών  Σωματείων  Καστοριάς  αφού  έλαβε  υπόψη:

1.      Το  καταστατικό  και τις  διατάξεις  των  κανονισμών  της  ΕΠΟ,
2.      Τις  διατάξεις  του  ΚΑΠ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  όπως ισχύει,
3.      Τους Κανόνες Παιχνιδιού
4.      Τον Πειθαρχικό Κώδικα,
5.      Την  από  22-08-2019      απόφαση  της Εκτελεστικής Επιτροπής  της  ΈνωσηςΠ Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Την  διοργάνωση της πρώτης (Α) φάσης του Κυπέλλου  Ερασιτεχνών  Ελλάδος  περιόδου  2019-2020  μεταξύ  των  ερασιτεχνικών  σωματείων  της,  η  συμμετοχή  των  οποίων  είναι  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  για  τα Σωματεία της Α΄ Κατηγορίας και της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας. Η μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής ή υποβολή δήλωσης με όρους συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ομάδας από το Κύπελλο. Η ομάδα αυτή χάνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να μετάσχει και της επιβάλλεται χρηματική ποινή σύμφωνα με το άρθρο 49 του ΚΑΠ.


ΑΡΘΡΟ 1  -  ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όλα τα  παραπάνω  σωματεία  έχουν  την  υποχρέωση  να  υποβάλλουν  μέχρι   28 – 08 - 2019  ημέρα  Τετάρτη  την  δήλωση  συμμετοχής  η οποία θα είναι δωρεάν για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.

ΑΡΘΡΟ 2  -  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ
Η διεξαγωγή της Α’ Φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών θα διεξαχθεί μόνο με ομάδες της Β΄ Κατηγορίας.
Στην Β΄ Φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών θα συμμετέχουν τέσσερις (4) ομάδες της Β΄ Κατηγορίας και δώδεκα (12) ομάδες της Α΄ Κατηγορίας, οι οποίες θα ενταχθούν σε τέσσερις ομίλους με επικεφαλής σε κάθε όμιλο ομάδα της Β ΄Κατηγορίας. Προκρίνονται στην επόμενη φάση οι δύο (2) πρώτοι κάθε ομίλου.
Θα διεξαχθούν τρία (3) μονά παιχνίδια σε κάθε όμιλο κατόπιν κλήρωσης.
Στην Γ΄ Φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών μία ομάδα από τις οχτώ(8) που έχουν προκριθεί θα αγωνιστεί με την ομάδα που συμμετέχει την Γ΄ Εθνική Κατηγορία κατόπιν κλήρωσης. Ο νικητής, θα συμμετέχει στην κλήρωση της Δ’ Φάσης.
Στη  Δ΄ Φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών θα συμμετέχουν οχτώ (8) ομάδες και θα διεξαχθούν μονά παιχνίδια κατόπιν κλήρωσης. Ο ημιτελικοί αγώνες καθώς και ο τελικός αγώνας θα πραγματοποιηθούν κατόπιν κλήρωσης.
O Τελικός Αγώνας  Κυπέλλου θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο Δ.Α.Κ. Καστοριάς εκτός και αν αποφασιστεί αλλαγή γηπέδου διεξαγωγής του αγώνα από την Ε.Ε. της  Ε.Π.Σ. Καστοριάς.
-2-

  ΑΡΘΡΟ 3  -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  -  ΕΝΑΡΞΗ  ΑΓΩΝΩΝ

Το  πρόγραμμα  διεξαγωγής  των  αγώνων  θα  καταρτιστεί  από  την  Επιτροπή  Κυπέλλου  μετά  από  δημόσια  κλήρωση  των  ομάδων  που   θα  πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Καστοριάς στις  02/09/2019 ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  8:00 μ.μ. για την Α΄ και Β΄ φάση. Για  κάθε  τροποποίηση  του  προγράμματος  ή  αναβολή  του  αγώνα  η  Ε.Π.Σ. Καστοριάς  είναι  υποχρεωμένη  να  ειδοποιήσει  τα  ενδιαφερόμενα  σωματεία  τουλάχιστον  48  ώρες  νωρίτερα. Τα  αιτήματα  των  ενδιαφερόμενων  σωματείων  για  αλλαγή  ώρας  και  αλλαγή  ημέρας,  θα  πρέπει  να  περιέρχονται  στην  Ένωση  τουλάχιστον  πέντε (5)  μέρες  πριν  τον  αγώνα,  πλήρως  αιτιολογημένα,  με  κοινή  συναίνεση  και  των  δύο  σωματείων,  προκειμένου  η  αρμόδια  αρχή  πρωταθλήματος  να  κρίνει  το  σύννομο  ή  όχι.  Τα  σωματεία  με  μέριμνα  και  ευθύνη  τους  θα  φροντίσουν  για  τη  γνωστοποίηση  του  προγράμματος  στα  δημοτικά  γήπεδα  τα  οποία  χρησιμοποιούν  έτσι  ώστε  να  διεξάγονται  κανονικά  οι  αγώνες.  Σε  περίπτωση  σχολικών εκδρομών,  για  να  γίνει  δεκτή  αναβολή  αγώνα,  πρέπει  να  απουσιάζουν  το  λιγότερο  τρείς (3)  ποδοσφαιριστές (μαθητές),  οι  οποίοι  είχαν αγωνιστική συμμετοχή   στους τρείς (3)  τελευταίους  αγώνες  των ομάδων τους συνολικό χρόνο τουλάχιστον ενενήντα (90΄) λεπτών.  Επίσης  θα  φέρουν  και  ονομαστική  κατάσταση  του  σχολείου  τους  σφραγισμένη  και  υπογεγραμμένη  από  το  διευθυντή  του  σχολείου. 

ΑΡΘΡΟ 4  -  ΓΗΠΕΔΑ
Το  κάθε  σωματείο  είναι  υποχρεωμένο  να   δηλώσει  σε  ποιο  γήπεδο  θα  κάνει  τους  αγώνες  του  κυπέλλου.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  το  γήπεδο  θα   το  ορίσει  η  Ε.Π.Σ. Καστοριάς.            

ΑΡΘΡΟ 5  -  ΔΕΛΤΙΑ  ΑΤΟΜΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΥΓΕΙΑΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Οι  ομάδες  σε  όλους  τους  αγώνες  τους  υποχρεούνται  να  έχουν  μαζί  τους  και  να  παραδίδουν  στον  διαιτητή  τα  δελτία αθλητικής ιδιότητας, την Κάρτα Υγείας Αθλητή   και την κατάσταση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νομίμως θεωρημένη και υπογεγραμμένη από την Ε.Π.Σ. Καστοριάς.
Ο  διαιτητής  έχει  την  υποχρέωση  να  σημειώνει  στην  οικεία  στήλη  του  Φ.Α.  τις  τυχόν  ελλείψεις  των  πιο  πάνω  δικαιολογητικών.  Ο  διαιτητής  υποχρεούται  να  κρατήσει  τα  δικαιολογητικά  των  διαγωνιζόμενων  ποδοσφαιριστών  μέχρι  την  υπογραφή  του  Φ.Α.,  οι  δε  αρχηγοί  των ομάδων  μπορούν  να  τα  ζητήσουν  σε  αυτό  το  διάστημα  για  να  τα  ελέγξουν  μόνο  για  την  περίπτωση  διατύπωσης  ένστασης  πλαστοπροσωπίας. 
Στους   αγώνες,  υποχρεωτική  είναι  η  συμμετοχή  σε όλη την διάρκεια του αγώνα,  τουλάχιστον  δύο  ποδοσφαιριστών    κάτω  των  20  ετών (γεννηθέντες  1-1- 1999  και  νεότεροι). Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ενδεκάδα των ομάδων για όλη τη διάρκεια του αγώνα έως ένα (1) ποδοσφαιριστή άνω των σαράντα δύο (42) ετών (γεννηθέντες πριν την 31-12-1977).
                                                                                                                                                           

ΑΡΘΡΟ 6  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ
Η  οικονομική  οργάνωση,  η  διαχείριση  και  επιστασία  των  αγώνων  ανατίθεται  στα  γηπεδούχα  σωματεία.  Όλα  τα  έξοδα  του  μετακινούμενου  σωματείου  βαρύνουν  το   σωματείο.  Οι  εισπράξεις  περιέρχονται  στο  γηπεδούχο  σωματείο.
-3-
ΑΡΘΡΟ 7  -  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Για  τις  ενστάσεις  του  άρθρου  23  του  ΚΑΠ  το  παράβολο  (γραμμάτιο  είσπραξης)  ορίζεται  ύστερα  από  απόφαση  της   Ε.Ε.  της  Ε.Π.Σ. Καστοριάς  στο  ποσό  των  100 €.  Οι   διαγωνιζόμενες  ομάδες  μπορούν  να  υποβάλλουν,  περιοριστικά  και  μόνο  δια  του  αρχηγού  τις  ενστάσεις  του  άρθρου  23  του  ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 8  -  ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  ΟΜΑΔΩΝ – ΜΠΑΛΕΣ  ΑΓΩΝΑ-ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ
Οι  υποχρεώσεις  των  διαγωνιζόμενων  σωματείων,  για  την  ώρα  προσέλευσης,  τον  εφοδιασμό  του  φαρμακευτικού  υλικού  και  για  τις  μπάλες  του  αγώνα  καθορίζονται  από  το  άρθρο  16  του  ΚΑΠ.
Σε όλους τους αγώνες, όλων των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, ανδρών και ακαδημιών είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται  με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας η οποία χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή τριακόσια ευρώ (300 €) σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2α και 2β του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 9  -  ΕΠΑΘΛΑ
Στον  κυπελλούχο  της  Ε.Π.Σ. Καστοριάς  όπως  επίσης  και  στον  φιναλίστ  θα  απονεμηθούν  κύπελλα  και  μετάλλια.

ΑΡΘΡΟ 10  -  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ
Οι  διαιτητές  των  αγώνων  θα  ορίζονται  από  το  κατά  περίπτωση  αρμόδιο  όργανο  όπως  ειδικότερα  προβλέπουν  οι  διατάξεις  του  κανονισμού  διαιτησίας  όπως  τροποποιήθηκαν  και   ισχύουν  σήμερα. Το  γηπεδούχο  σωματείο  είναι  υποχρεωμένο  να  εξοφλήσει  πριν  την  έναρξη  του  αγώνα  το  σύνολο  της  δαπάνης  της  διαιτησίας.  Σε  διαφορετική  περίπτωση  ο  διαιτητής  έχει  το  δικαίωμα  να  μην  διεξάγει  τον  αγώνα.  Ο  αγώνας  αυτός  κατακυρώνεται  υπέρ  της  αντιπάλου  ομάδας.

ΑΡΘΡΟ  11  -  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ  ΑΓΩΝΑ  -  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Για  κάθε  αγώνα πρωταθλήματος  θα  ορίζεται  από  τη  διοργανώτρια  παρατηρητής,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  13  του   ΚΑΠ.  Οι  διαγωνιζόμενες  ομάδες  οφείλουν  να  συμμορφώνονται  στις  υποδείξεις  και  εντολές  του  παρατηρητή.  Επίσης  θα  ορίζεται  από  την  Επιτροπή  Διαιτησίας  παρατηρητής  διαιτησίας  τα έξοδα του οποίου θα βαρύνουν την γηπεδούχο ομάδα.


ΑΡΘΡΟ 12  -  ΤΗΡΗΣΗ  ΤΑΞΗΣ
Τα  γηπεδούχα   σωματεία  πρέπει  να  λαμβάνουν  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα  πρόληψης  και  καταστολής  πράξεων  που  δυσφημούν  το  άθλημα  ή  διεγείρουν  το  φίλαθλο  κοινό   και  είναι  υπεύθυνα  για  κάθε  αντιαθλητική  ενέργεια  των  ποδοσφαιριστών ,  των  μελών  και  των  οπαδών  τους.
-4-
  Σε  περίπτωση  που  δημιουργηθούν  επεισόδια  θα  τους  επιβάλλονται  με  απόφαση  της  πειθαρχικής  επιτροπής  της  Ένωσης  οι  προβλεπόμενες  από  τον  ΚΑΠ  ή  από  άλλους  κανονισμούς  ή  αποφάσεις  της Ε.Ε.   της   Ένωσης,  κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 13 – SUPER CUP
Η κυπελλούχος ομάδα της Ε.Π.Σ. Καστοριάς περιόδου 2019-2020,  είναι υποχρεωμένη να λάβει μέρος στον αγώνα SUPER CUP που θα διοργανώσει η Ε.Π.Σ. Καστοριάς πριν την έναρξη της  αγωνιστικής περιόδου 2020-2021, σε ημερομηνία και γήπεδο που θα ανακοινωθεί με νεότερη απόφαση της Ε.Ε. της ΕΠΣ Καστοριάς. Ο αγώνας  SUPER CUP θα διεξαχθεί μεταξύ της πρωταθλήτριας ομάδας της Α’ Κατηγορίας περιόδου 2019-20 και της κυπελλούχου ομάδας περιόδου 2019-20. Σε περίπτωση που πρωταθλήτρια και κυπελλούχος είναι η ίδια ομάδα τότε ο αγώνας SUPER CUP θα διεξαχθεί μεταξύ της πρωταθλήτριας ομάδας και της φιναλίστ του κυπέλλου. Η μη συμμετοχή της υποχρεωμένης να συμμετέχει ομάδας στο SUPER CUP επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 21 του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 14  -  ΤΕΛΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το Σωματείο που θα κατακτήσει το Κύπελλο Ερασιτεχνικών ομάδων θα συμμετέχει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο Κύπελλο Ελλάδος της επόμενης αγωνιστικής περιόδου 2020-2021 που διοργανώνεται από την Ε.Π.Ο.
Με  την  αποδοχή  της  προκήρυξης  τα  σωματεία  και  τα  φυσικά  πρόσωπα  (ποδοσφαιριστές,  παράγοντες,  κλπ.)  αποδέχονται  ανεπιφύλακτα  το  καταστατικό  της  Ε.Π.Σ. Καστοριάς  και  τους  κανονισμούς  αυτής  που  διέπουν  το  άθλημα. Για  κάθε  τι  που  δεν  προβλέπεται  από  την  προκήρυξη  αυτή  θα  αποφασίζει  η Εκτελεστική Επιτροπή  της  Ε.Π.Σ. Καστοριάς.


Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο   ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


         ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                  ΚΟΣΚΟΣΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ


Κοινοποίηση
1.      Ε.Π.Ο.