ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1977Περιεχόμενα
ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Οι όροι που ακολουθούν έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω :
FIFA: Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου
UEFA: Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου
Ε.Π.Ο.: Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
E.Π.Σ.Κ.: Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς
Σωματείο: Ένα ερασιτεχνικό σωματείο - μέλος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς
Αξιωματούχος: Κάθε μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής, δικαστικού οργάνου, καταστατικών επιτροπών ΕΠΣ, διαιτητής, βοηθός διαιτητή, παρατηρητής διαιτησίας, προπονητής, γυμναστής κ.λ.π. και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (εκτός των ποδοσφαιριστών) που είναι υπεύθυνο για τεχνικά, ιατρικά και διοικητικά θέματα στην Ε.Π.Σ. Καστοριάς ή σε ένα σωματείο – μέλος της, που είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνεται με το Καταστατικό της ΕΠΣ Καστοριάς και της ΕΠΟ.
Ποδοσφαιριστής: Ο εγγεγραμμένος στο οικείο μητρώο της Ε.Π.Ο. ποδοσφαιριστής.
Γενική Συνέλευση: το ανώτατο όργανο της Ε.Π.Σ. Καστοριάς
Εκτελεστική Επιτροπή: το εκτελεστικό όργανο της Ε.Π.Σ. Καστοριάς (πρώην Δ.Σ.)
Μέλος: Το πρωτοβάθμιο ποδοσφαιρικό σωματείο, που έχει γίνει δεκτό από την Γενική Συνέλευση, ως μέλος της Ε.Π.Σ. Καστοριάς
Ομοσπονδιακό Ποδόσφαιρο: το παιχνίδι που ελέγχεται από την FIFA και οργανώνεται σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού.
IFAB: το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο.
Τακτικά Δικαστήρια: Τα δικαστήρια του Ελληνικού Κράτους, που εκδικάζουν δημόσιες ή ιδιωτικές διαφορές.
Διαιτητικό Δικαστήριο: Ένα ανεξάρτητο και νομίμως συσταθέν ιδιωτικό δικαστήριο, που λειτουργεί στην Ε.Π.Ο., αντί ενός Τακτικού Δικαστηρίου.
C.A.S: Το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο της Λοζάνης (Ελβετία).
Σημείωση: Οι όροι που αναφέρονται σε φυσικά πρόσωπα ισχύουν και για τα δυο φύλα. Οποιοσδήποτε όρος που εμφανίζεται στον ενικό, ισχύει και στον πληθυντικό αριθμό και αντιστρόφως.Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1: Επωνυμία - Νομική μορφή – Έδρα - Υπαγωγή
 • Η Ιδρυθείσα το έτος 1977 από τα πρωτοβάθμια ποδοσφαιρικά σωματεία - μέλη της, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, δευτεροβάθμιο ποδοσφαιρικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, έχει έδρα την Καστοριά και επωνυμία την «Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς» (Ε.Π.Σ. Καστοριάς).
 • Η διάρκεια ισχύος της Ε.Π.Σ. Καστοριάς είναι απεριόριστη.
 • Η έδρα και τα γραφεία της Ε.Π.Σ. Καστοριάς ευρίσκονται στην Καστοριά οδός Αθανασίου Διάκου αριθ 2.
 • Η σημαία της Ε.Π.Σ. Καστοριάς είναι χρώματος κίτρινου στο κέντρο της οποίας απεικονίζεται ο Παύλος Μελάς και στο περίγραμμα της αναγράφονται οι λέξεις ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ έτος ιδρύσεως 1977.Τα ανωτέρω σε σμίκρυνση αποτελούν το έμβλημα, το λογότυπο και την σφραγίδα της Ε.Π.Σ. Καστοριάς. Η συντομογραφία της ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ είναι Ε.Π.Σ. Καστοριάς.
 • Η σημαία, το έμβλημα και το λογότυπο της Ε.Π.Σ. Καστοριάς κατοχυρώνονται στους αρμόδιους εθνικούς φορείς προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Η Ε.Π.Σ. Καστοριάς είναι η αποκλειστικά αρμόδια αρχή για την οργάνωση, διαχείριση, προαγωγή και διοίκηση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στην επικράτεια της, η οποία καταλαμβάνει την εντός των γεωγραφικών ορίων του Νομού Καστοριάς, περιοχή.
 • Η Ε.Π.Σ. Καστοριάς, ως δευτεροβάθμιο ποδοσφαιρικό σωματείο είναι μέλος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
 • Η Ε.Π.Σ. Καστοριάς, είναι υποχρεωμένη να αποδέχεται και να τηρεί τα καταστατικά, κώδικες, κανονισμούς, αποφάσεις και οδηγίες των Ε.Π.Ο., UEFA και FIFA και να διασφαλίζει την τήρησή τους απ’ όλους τους αξιωματούχους, ποδοσφαιριστές, σωματεία και γενικά από κάθε εμπλεκόμενο στο χώρο του ποδοσφαίρου εντός των γεωγραφικών της ορίων.
 • Η Ε.Π.Σ Καστοριάς., ως μέλος της Ε.Π.Ο., αποδέχεται ότι το ποδόσφαιρο που οργανώνεται και τελεί υπό τις εντολές και την εποπτεία της, θα διεξάγεται σύμφωνα με τους «Κανόνες Παιχνιδιού» που καθορίζονται ή τροποποιούνται από το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο (IFAB).
 • Η 4η Ιουλίου κάθε έτους είναι αργία και ορίζεται ως "ημέρα του ποδοσφαίρου" σε ανάμνηση της πρώτης κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στις 4.7.2004 από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών.


Άρθρο 2: Σκοπός.
 • Η Ε.Π.Σ. Καστοριάς στα όρια της γεωγραφικής και διοικητικής της δικαιοδοσίας έχει ως σκοπό :
α) την οργάνωση, διάδοση, έλεγχο, εποπτεία και εν γένει προαγωγή του αθλήματος του ποδοσφαίρου.
β) Την ενίσχυση του αθλήματος του ποδοσφαίρου, εντός των κανόνων του «ευ αγωνίζεσθαι» (fair play), των ενοποιητικών, επιμορφωτικών, πολιτιστικών και ανθρωπιστικών αξιών του και ιδιαιτέρως διαμέσου των προγραμμάτων ανάπτυξης των νέων.
γ) Την διοργάνωση κάθε είδους πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου όλων των μορφών, σύμφωνα με τα καταστατικά, κώδικες, κανονισμούς, αποφάσεις και οδηγίες των Ε.Π.Ο., UEFA και FIFA.
δ) Τον έλεγχο, εποπτεία και κατανομή των αρμοδιοτήτων διοργάνωσης όλων των φιλικών ποδοσφαιρικών αγώνων σε όλη την επικράτειά της.
ε) Την διαχείριση εντός της επικράτειας της, όλων των σχέσεων που συνδέονται με το άθλημα του ποδοσφαίρου σ’ όλες του τις μορφές.
στ) Την προστασία, προάσπιση και ενίσχυση των συμφερόντων των πρωτοβαθμίων ποδοσφαιρικών σωματείων – μελών της, καθώς και όλων των υπό οιαδήποτε ιδιότητα (αξιωματούχων, ποδοσφαιριστών) εμπλεκομένων με το άθλημα του ποδοσφαίρου , εντός των ορίων της δικαιοδοσίας της.
ζ) Την διασφάλιση εφαρμογής των Κανονισμών που ισχύουν για το ποδόσφαιρο. Οι κανονισμοί αυτοί, δεν τροποποιούνται και ισχύουν ως έχουν από της ενάρξεως των πρωταθλημάτων μέχρι και της λήξεως αυτών με την επικύρωση των αντιστοίχων βαθμολογικών πινάκων. Κατ΄ εξαίρεση τροποποιήσεις κανονισμών, αναγκαστικού χαρακτήρα, που αφορούν αποφάσεις της F.I.F.A., ισχύουν από την οριζόμενη απ αυτήν ημερομηνία εφαρμογής τους.
η) Τον σεβασμό και την αποτροπή κάθε παραβίασης του Καταστατικού της, των Καταστατικών, Κωδίκων, Κανονισμών, αποφάσεων και οδηγιών των Ε.Π.Ο. , F.I.F.A. και U.E.F.A. και την διασφάλιση ότι αυτά γίνονται σεβαστά από τα Μέλη της, τους Αξιωματούχους, τους ποδοσφαιριστές και κάθε εμπλεκόμενο με το άθλημα του ποδοσφαίρου εντός των ορίων της δικαιοδοσίας της.
θ) Την ανάδειξη, προώθηση και διασφάλιση της ακεραιότητας, δεοντολογίας και του «ευ αγωνίζεσθαι», με σκοπό την αποτροπή και εξαφάνιση, όλων των αρνητικών πρακτικών και μεθοδεύσεων, όπως οι διαφθορά, φαρμακοδιέγερση (ντόπινγκ), διαστρέβλωση αγωνιστικών αποτελεσμάτων κλπ, που θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα των αγώνων, των διοργανώσεων, των ποδοσφαιριστών, των αξιωματούχων και των Μελών της ή δίδουν έρεισμα για την απαξίωση του αθλήματος του ποδοσφαίρου.
 • Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η Ε.Π.Σ. Καστοριάς
α) λαμβάνει κάθε πρόσφορο, δυνατό και αναγκαίο μέτρο για τη δημιουργία, βελτίωση και συντήρηση των αγωνιστικών χώρων
β) επιμελείται την έκδοση εντύπων που έχουν σχέση με το άθλημα του ποδοσφαίρου.
γ) συνάπτει συμβάσεις χορηγίας, διαφήμισης κλπ
δ) ιδρύει και λειτουργεί μετά από απόφαση και εντολή της Ε.Π.Ο., σχολές για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των διαιτητών, προπονητών και ποδοσφαιριστών που ανήκουν στην δικαιοδοσία της.
ε) ασκεί τις πάσης φύσεως αρμοδιότητές της (διοικητικές, κανονιστικές, πειθαρχικές κλπ) σύμφωνα με τις διατάξεις των καταστατικών, κανονισμών, αποφάσεων και οδηγιών των Ε.Π.Ο., F.I.F.A. και U.E.F.A., τις οποίες ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχεται και δια των διατάξεων του παρόντος καταστατικού της.
στ) επιδιώκει την επίτευξη των σκοπών της, υλοποιώντας κάθε μέτρο που θεωρεί πρόσφορο και αναγκαίο, όπως τον καθορισμό κανόνων, τη σύναψη συμφωνιών ή συμβάσεων, τη λήψη αποφάσεων ή την υιοθέτηση προγραμμάτων, την ίδρυση νομικών προσώπων με αντικείμενο την εκμετάλλευση των προϊόντων του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της δικαιοδοσίας της, την ίδρυση αθλητικών προπονητικών κέντρων, κέντρων ποδοσφαιρικού τουρισμού και σχολών εκμάθησης του αθλήματος του ποδοσφαίρου κλπ.
 • Η Ε.Π.Σ. Καστοριάς ως μέλος της Ε.Π.Ο. υποχρεούται:
α) να λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση προς τα καταστατικά, κώδικες, κανονισμούς, αποφάσεις και οδηγίες των Ε.Π.Ο., F.I.F.A. και UEFA οι οποίες και είναι άμεσα εκτελεστές.
β) να συμμετέχει στις διοργανώσεις της Ε.Π.Ο.
γ) να καταβάλλει τις συνδρομές της προς την Ε.Π.Ο.
ε) να σέβεται τους «Κανόνες Παιχνιδιού» του ποδοσφαίρου.
ζ) να συμμορφώνεται πλήρως με το πρόγραμμα αγώνων των εθνικών πρωταθλημάτων (επαγγελματικών και ερασιτεχνικών) που συντάσσεται είτε από την Ε.Π.Ο., είτε μετ’ ανάθεση της και από τις επαγγελματικές ενώσεις – μέλη της.
στ) να αναγνωρίζει ότι κανένα μέλος της, δεν μπορεί να ανήκει σ’ άλλη Ε.Π.Σ. ή να συμμετέχει σε διοργανώσεις εντός της εδαφικής περιοχής άλλης Ε.Π.Σ., εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και κατόπιν προηγουμένης αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.
η) να συμμορφώνεται και να τηρεί η ίδια και τα μέλη της, τις αποφάσεις των Ε.Π.Ο., F.I.F.A. και U.E.F.A. για την διοργάνωση διεθνών αγώνων μεταξύ ομοσπονδιών, ενώσεων και ομάδων. Κανένας αγώνας ή διοργάνωση τέτοιας μορφής, δεν επιτρέπεται να διεξαχθεί χωρίς την προηγούμενη άδεια των Ε.Π.Ο., F.I.F.A. και U.E.F.A.
θ) να διασφαλίζει ότι όλοι οι καθ οιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε ιδιότητα εμπλεκόμενοι στο άθλημα του ποδοσφαίρου εντός της επικράτειάς της, υποχρεωτικά θα συμμορφώνονται και θα τηρούν τα καταστατικά, κώδικες , κανονισμούς, αποφάσεις και οδηγίες των Ε.Π.Ο., F.I.F.A. και U.E.F.A. οι οποίες και είναι άμεσα εκτελεστές.
ι) να τηρεί τις αρχές της αφοσίωσης, ακεραιότητας και άριστης αθλητικής συμπεριφοράς ως έκφραση του «ευ αγωνίζεσθαι».
ια) να παραπέμπει στον τελευταίο βαθμό κάθε εθνικής διάστασης διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με την εφαρμογή των κανονισμών της Ε.Π.Ο. σε ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαιοδοτικό όργανο (το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου), το οποίο θα εκδικάσει τη διαφορά με τον αποκλεισμό οποιουδήποτε τακτικού δικαστηρίου, εκτός εάν τούτο ρητά απαγορεύεται από την ελληνική νομοθεσία.
ιβ) να αναγνωρίζει την δικαιοδοσία και να σέβεται τις αποφάσεις του CAS της Λοζάννης, όπως καθορίζεται στις σχετικές διατάξεις των καταστατικών FIFA και UEFA και να διασφαλίσει ότι όλα τα εμπλεκόμενα στο χώρο του ποδοσφαίρου μέρη, εντός της επικράτειάς της, συμμορφώνονται και τηρούν τις αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. και τις αποφάσεις του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου (CAS) της Λοζάνης.
ιγ) να διασφαλίσει ότι τα σωματεία – μέλη της, οι αξιωματούχοι και οι ποδοσφαιριστές των, δια μέσου των καταστατικών τους, των αδειών τους, της εγγραφής τους ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου αναγνωρίζουν και αποδέχονται τις δύο προαναφερόμενες υποχρεώσεις καθώς και ότι συμφωνούν να δεσμεύονται από τα καταστατικά, τους κώδικες, κανονισμούς, αποφάσεις και οδηγίες Ε.Π.Ο. F.I.F.A. και U.E.F.A.
4. α) Η Ε.Π.Σ. Καστοριάς αποδέχεται ότι οποιαδήποτε παράβαση των προαναφερομένων υποχρεώσεων, οδηγεί σε κυρώσεις που προβλέπονται στα καταστατικά, τους κώδικες, κανονισμούς, αποφάσεις και οδηγίες Ε.Π.Ο. F.I.F.A. και U.E.F.A.
β) Σε εκτέλεση των προαναφερομένων η Ε.Π.Σ. Καστοριάς αναγνωρίζει και συνεργάζεται στον χώρο του ποδοσφαίρου μόνο με φορείς οι οποίοι αποδέχονται τα καταστατικά, τους κώδικες, κανονισμούς, αποφάσεις και οδηγίες Ε.Π.Ο. F.I.F.A. και U.E.F.A.
γ) Σύνδεσμοι προπονητών, ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών για να αναγνωρίζονται από την Ε.Π.Σ. Καστοριάς , οφείλουν να έχουν συμπεριλάβει στα καταστατικά τους και να έχουν υποβάλει στην Ε.Π.Ο. την ως άνω ρήτρα αποδοχής.
 • Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία - Ε.Π.Ο.
α) Η Ε.Π.Σ. Καστοριάς λειτουργεί με τη ρητή συγκατάθεση της Ε.Π.Ο. της οποίας και αποτελεί μέλος. Η Ε.Π.Ο. εγκρίνει το καταστατικό και τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων της, καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους.
β) Η Ε.Π.Σ. Καστοριάς παραχωρεί όλα τα δικαιώματα και δεσμεύει αντίστοιχα με όλες τις υποχρεώσεις, τα πρωτοβάθμια ποδοσφαιρικά σωματεία - μέλη της, προκειμένου επιτύχουν τους καταστατικούς τους σκοπούς. Κύριο έργο της Ε.Π.Σ. Καστοριάς είναι η εντός των ορίων της δικαιοδοσίας της και μετ’ ανάθεση από την Ε.Π.Ο., διοργάνωση και διεξαγωγή πρωταθλημάτων καθώς επίσης και κάθε άλλη αρμοδιότητα που με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Ε.Π.Ο. αποδίδεται σ’ αυτήν.
γ) Η Ε.Π.Σ. Καστοριάς λαμβάνει κάθε πρόσφορο και αναγκαίο μέτρο ώστε να διασφαλισθεί ότι όλες οι υπαγόμενες σ’ αυτήν ομάδες με την ιδιότητα τους ως μέλη της, δύνανται να λάβουν αποφάσεις για οποιαδήποτε θέματα, με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς την παρέμβαση οιουδήποτε άλλου εξωτερικού οργάνου. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα απ’ τη νομική προσωπικότητα της κάθε ομάδας, απαγορεύεται είτε σε φυσικά είτε σε νομικά πρόσωπα, να ασκούν καθ οιονδήποτε τρόπο , έλεγχο και επιρροή επί περισσότερων της μίας ομάδας.


Άρθρο 3: Ουδετερότητα και αμεροληψία.
 • Η Ε.Π.Σ. Καστοριάς υποχρεούται να τηρεί ουδέτερη θέση σε θέματα πολιτικής και θρησκείας.
 • Οι διακρίσεις, οποιασδήποτε μορφής, σε βάρος μιας χώρας, ενός ή ομάδας προσώπων εξαιτίας της φυλής, χρώματος του δέρματος, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, γένους, γλώσσας, θρησκευτικών, πολιτικών ή οιωνδήποτε άλλων πεποιθήσεων, πλούτου, γέννησης ή οποιασδήποτε άλλης ιδιότητας, σεξουαλικής προτίμησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, απαγορεύονται αυστηρά και τιμωρούνται με αποκλεισμό ή αποβολή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 4: Προώθηση φιλικών σχέσεων.
 • Η Ε.Π.Σ. Καστοριάς υποχρεούται να προωθεί και προάγει τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των Μελών, των Αξιωματούχων, των Ποδοσφαιριστών της και της κοινωνίας, για ανθρωπιστικούς σκοπούς, διοργανώνοντας και συμμετέχοντας σε δράσεις και εκδηλώσεις που υπηρετούν τους σκοπούς αυτούς.
 • Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κάθε οργάνωση που εμπλέκεται στο παιχνίδι του Ποδοσφαίρου στην επικράτεια της ΕΠΣ Καστοριάς υποχρεούται να τηρεί το παρόν Καταστατικό, τους κανονισμούς και τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι», καθώς επίσης και τις αρχές της νομιμότητας, της ακεραιότητας και του αθλητικού πνεύματος.

Άρθρο 5: Ποδοσφαιριστές.
Η ιδιότητα των ποδοσφαιριστών και οι διατάξεις που αφορούν την εγγραφή και μετεγγραφή τους ρυθμίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 6: Κανόνες του Παιχνιδιού.
Η Ε.Π.Σ. Καστοριάς και κάθε Μέλος της διεξάγουν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, σύμφωνα με τους Κανόνες Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου της F.I.F.A.
Μόνο η FIFA επιτρέπεται να καθορίζει και να τροποποιεί τους Κανόνες Παιχνιδιού Ποδοσφαίρου.

Άρθρο 7: Συμπεριφορά Οργάνων και Αξιωματούχων.
Τα Όργανα και οι Αξιωματούχοι της Ε.Π.Σ Καστοριάς υποχρεούνται σ’ όλες τους τις δραστηριότητες, να τηρούν το Καταστατικό της Ε.Π.Σ, τα καταστατικά, τους Κανονισμούς, τις Οδηγίες, τις αποφάσεις και τον Κώδικα Δεοντολογίας των Ε.Π.Ο., F.I.F.A. και U.E.F.A.. Σε περίπτωση μη τήρησης ή παραβίασης των επιβάλλονται οι προβλεπόμενες σ’ αυτά ποινές.

Άρθρο 8: Επίσημη γλώσσα. Αλληλογραφία
 • Η επίσημη γλώσσα της Ε.Π.Σ. Καστοριάς είναι η ελληνική. Τα επίσημα έγγραφα και κείμενα γράφονται στην ελληνική γλώσσα.
 • Η επίσημη γλώσσα της Γενικής Συνέλευσης είναι η ελληνική.
 • Σε περίπτωση διαφορών σε έγγραφα μεταφρασμένα σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, ως αυθεντικό θεωρείται το ελληνικό κείμενο.
 • Η επίσημη αλληλογραφία της Ε.Π.Σ. Καστοριάς διακινείται, νομίμως, μέσω ταχυδρομείου ή ιδιωτικού ταχυδρομείου (courier) ή τηλεομοιοτυπίας (FAX) ή και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail).


ΙΙ. ΜΕΛΗ


Άρθρο 9: Αναγνώριση, αναστολή και αποβολή.
α) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την αναγνώριση, την αναστολή της ιδιότητας ενός Μέλους ή την αποβολή του.
β) Η αναγνώριση παρέχεται εφόσον το υποψήφιο Μέλος πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Καταστατικό της Ε.Π.Σ. Καστοριάς γ) Η ιδιότητα του Μέλους διακόπτεται με παραίτηση ή αποβολή. Η απώλεια της ιδιότητας του Μέλους δεν απαλλάσσει αυτό, από τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι της Ε.Π.Σ. ή άλλων Μελών της, αλλά οδηγεί σε ακύρωση όλων των δικαιωμάτων του σε σχέση με την Ε.Π.Σ. Καστοριάς

Άρθρο 10: Αναγνώριση μέλους
 • Η ιδιότητα του Μέλους απονέμεται σε νομίμως συσταθέντα και αναγνωρισμένα πρωτοβάθμια ποδοσφαιρικά σωματεία. Τα σωματεία αυτά κατά την νομική τους μορφή είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Α.Κ.. , τα οποία πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό, την ισχύουσα νομοθεσία και τα καταστατικά, τους κανονισμούς, τις αποφάσεις και τις οδηγίες των Ε.Π.Ο., F.I.F.A. και U.E.F.A. Τα πρωτοβάθμια ποδοσφαιρικά σωματεία, έχουν την έδρα τους εντός των γεωγραφικών ορίων του Νομού Καστοριάς που είναι η επικράτεια εντός της οποίας ασκείται η δικαιοδοσία της Ε.Π.Σ. Καστοριάς Πλέον ειδικότερα, κάθε πρωτοβάθμιο ποδοσφαιρικό σωματείο:
α) Υποχρεούται να έχει την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο και το σήμα του στην ελληνική γλώσσα, ρητά απαγορευμένης της χρήσεως ξένων γλωσσών ή γραμμάτων της λατινικής αλφαβήτου.
β) Απαγορεύεται να έχει την ίδια ή παρεμφερή επωνυμία, διακριτικό τίτλο και σήμα με άλλο ποδοσφαιρικό σωματείο της Ε.Π.Σ. Καστοριάς.
γ) Απαγορεύεται να έχει την επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων εκπαιδευτηρίων ή εργασιακών μονάδων.
 • Κάθε αίτηση εγγραφής ενός πρωτοβάθμιου ποδοσφαιρικού σωματείου ως νέου μέλους της Ε.Π.Σ. Καστοριάς οφείλει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα :
α. Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που εγκρίνει το Καταστατικό του.
β. Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του.
γ. Βεβαίωση του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου ότι το Σωματείο γράφτηκε στο Βιβλίο Σωματείων, με τον αύξ. αριθμό που έλαβε.
δ. Πίνακα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Αξιωματούχων που το εκπροσωπούν.
ε. Επωνυμία – Διακριτικό τίτλο –Σήμα - Σφραγίδα και Χρώματα Ομάδας.
στ. Προϋπολογισμό.
ζ. Δήλωση ότι το Σωματείο αριθμεί τουλάχιστον 20 Μέλη και επίσης 20 αθλούμενα μέλη με ονομαστική κατάσταση αυτών.
η. Τίτλους ιδιόκτητου γηπέδου ή συμφωνητικό νόμιμα παραχωρηθέντος γηπέδου, χρονικής διαρκείας ίσης με την εκάστοτε προβλεπόμενη στον οικείο Κανονισμό Σωματείων.
θ. Για την ίδρυση τμημάτων Σάλας ή Γυναικείου ή ποδοσφαίρου άμμου απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (και τις δηλώσεις που αναφέρονται κατωτέρω).
ι. Δήλωση ότι θα συμμορφώνεται πάντα προς τα καταστατικά, τους κανονισμούς, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις της Ε.Π.Ο., της FIFA και της UEFA και ομοίως θα διασφαλίζει ότι αυτά είναι το ίδιο σεβαστά και αποδεκτά από όλα τα μέλη, τους αξιωματούχους και τους ποδοσφαιριστές του.
ια. Δήλωση ότι σέβεται, αποδέχεται και θα συμμορφώνεται με τους Κανόνες του Παιχνιδιού.
ιβ. Δήλωση ότι δεν θα παραπέμψει θέματα ερμηνείας και εφαρμογής των Καταστατικών, των Κανονισμών, των αποφάσεων, των εγκυκλίων και των οδηγιών της Ε.Π.Ο., της FIFA και της UEFA στα Τακτικά Δικαστήρια της Χώρας, εκτός εάν οι κανονισμοί της Ε.Π.Ο., της FIFA και της UEFA προβλέπουν την προσφυγή στα Τακτικά Δικαστήρια.
ιγ. Δήλωση ότι αναγνωρίζει, ως μόνα αρμόδια για θέματα ερμηνείας και εφαρμογής των Καταστατικών, των Κανονισμών, των αποφάσεων, των εγκυκλίων και των οδηγιών της Ε.Π.Ο., της FIFA και της UEFA και για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από την εφαρμογή τους, τα δικαστικά όργανα των Ε.Π.Σ., Ε.Π.Ο., το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ε.Π.Ο. και το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (C.A.S.) της Λοζάνης.
ιδ. Δήλωση ότι εδρεύει εντός της επικράτειας της Ε.Π.Σ. Καστοριάς με την έδρα του και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.
ιε. Δήλωση ότι η νόμιμη διοίκηση του ποδοσφαιρικού σωματείου εγγυάται ότι είναι σε θέση να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις ανεξάρτητα και χωρίς οποιεσδήποτε παρεμβάσεις τρίτων ή άλλων εξωτερικών παραγόντων και
ιστ. Δήλωση ότι υπόσχεται να συμμετέχει σε αγώνες που διοργανώνονται μόνο από την Ε.Π.Σ. ή την Ε.Π.Ο. και
ιζ. Αντίγραφο των πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.
 • Σε περίπτωση αναδιάταξης των γεωγραφικών ορίων του Νομού Καστοριάς τα μέλη της Ε.Π.Σ. Καστοριάς παραμένουν ως έχουν έως ότου αποφασίσουν για το θέμα αυτό τα αρμόδια όργανα της Ε.Π.Ο.
 • Οι ανωτέρω διατάξεις δεν επηρεάζουν την ιδιότητα των υφιστάμενων Μελών.

Άρθρο 11: Αίτημα και διαδικασία αναγνώρισης Μέλους
 • Η διαδικασία αναγνώρισης θα διέπεται από τον ειδικό Κανονισμό, Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Ε.Π.Ο
 • Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Καστοριάς αποφασίζει προσωρινά για την εισδοχή ενός πρωτοβάθμιου ποδοσφαιρικού σωματείου ως νέου μέλους της. Η απόφαση αυτή επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει είτε την αναγνώριση, είτε την μη αναγνώριση του υποψηφίου Μέλους. Το υποψήφιο Μέλος μπορεί να εκθέσει τους λόγους που υποστηρίζουν την αίτησή του στη Γενική Συνέλευση.
 • Το υποψήφιο Μέλος αποκτά τα δικαιώματα και τα καθήκοντα, που απορρέουν από την ιδιότητα μέλους, ευθύς ως αναγνωριστεί.


Άρθρο 12: Δικαιώματα των Μελών.
Τα Μέλη της Ε.Π.Σ. Καστοριάς έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) να προσκαλούνται στην Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. Καστοριάς μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο, να γνωρίζουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξής της, να λαμβάνουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ασκούν, δια των εκπροσώπων τους, το δικαίωμα ψήφου που έχουν,
β) να συντάσσουν προτάσεις για να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Οι προτάσεις για τροποποίηση καταστατικού αποστέλλονται με ευθύνη τους στα λοιπά Μέλη της ΕΠΣ Καστοριάς μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται κατά δύο (2) πλήρες μήνες του οριζομένου στην παρ. 1 του άρθρου 26 μήνα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
για την Γ.Σ. κάθε έτους. Οι προτάσεις για λήψη άλλων αποφάσεων αποστέλλονται ομοίως δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
γ) να υποδεικνύουν υποψήφιους για εκλογή σε όλα τα όργανα της ΕΠΣ Καστοριάς
δ) να ενημερώνονται σχετικά με τις υποθέσεις της ΕΠΣ Καστοριάς μέσω των επίσημων οργάνων και για τις αποφάσεις που λαμβάνει η Εκτελεστική Επιτροπή.
ε) να συμμετέχουν σε διοργανώσεις και/ή άλλες αθλητικές δραστηριότητες που οργανώνονται από την ΕΠΣ Καστοριάς και
στ) να ασκούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 13: Υποχρεώσεις των Μελών
 • Τα μέλη της Ε.Π.Σ Καστοριάς έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις - καθήκοντα:
α) την υποχρέωση πίστης, νοούμενης ιδιαίτερα ως καθήκοντος του μέλους να απέχει από οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία αντίκειται στα συμφέροντα της ΕΠΣ Καστοριάς
β) την υποχρέωση να καταβάλουν τις συνδρομές μέλους προς την ΕΠΣ Καστοριάς και τα τέλη και να είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις που ορίζονται με το παρόν καταστατικό ή τους κανονισμούς.
γ) την υποχρέωση να γνωστοποιούν στην Ε.Π.Σ. Καστοριάς οποιαδήποτε τροποποίηση στο καταστατικό τους και στους εσωτερικούς κανονισμούς τους,
δ) την υποχρέωση να γνωστοποιούν έναν κατάλογο των Αξιωματούχων ή των προσώπων, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν και έχουν το δικαίωμα να συνάπτουν νόμιμα δεσμευτικές συμφωνίες με τρίτους.
ε) την υποχρέωση να συμμορφώνονται πλήρως με τα καταστατικά, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις των Ε.Π.Σ. Καστοριάς, Ε.Π.Ο. , F.I.F.A. και U.E.F.A. και να επικυρώσουν ένα καταστατικό το οποίο θα συμφωνεί απολύτως με τις απαιτήσεις των αυτών.
στ) την υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι κανόνες αυτοί θα γίνονται σεβαστοί από τα μέλη, τους αξιωματούχους, τους ποδοσφαιριστές του και οιουσδήποτε άλλους οι οποίοι διατηρούν οιασδήποτε μορφής σχέση μαζί του.
στ) την υποχρέωση να τηρούν τους Κανόνες του Παιχνιδιού του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB) και να διασφαλίζουν ότι αυτοί τηρούνται και γίνονται σεβαστοί ομοίως από τα μέλη τους, μέσω καταστατικής διάταξης.
ζ) την υποχρέωση έγκρισης καταστατικής διάταξης που θα ορίζει ότι οποιαδήποτε διαφορά απαιτεί την εμπλοκή τους ή ενός από τα μέλη τους και αφορά στο Καταστατικό, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις των Ε.Π.Σ. Καστοριάς , Ε.Π.Ο. , F.I.F.A. και U.E.F.A., θα αποτελεί αντικείμενο της αποκλειστικής αρμοδιότητας των αθλητικών δικαστικών οργάνων (πειθαρχικών - δικαιοδοτικών) που αναφέρονται στο παρόν και στο καταστατικό της Ε.Π.Ο. και θα παραπέμπεται σε τελευταίο βαθμό, μόνο σε ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο Διαιτητικό Δικαστήριο, όπως εξειδικεύεται στις σχετικές προβλέψεις των Καταστατικών των ανωτέρω ποδοσφαιρικών αρχών και ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε προσφυγή για σχετικό θέμα σε Τακτικά Δικαστήρια.
η) την υποχρέωση να θέτουν σε κάθε σύμβαση που συνάπτουν, είτε με προπονητή, είτε με ποδοσφαιριστή (εφόσον τούτο προκύψει στο μέλλον), είτε με αξιωματούχο - στέλεχος, την ρήτρα ότι κάθε τυχόν προκύπτουσα διαφορά, από την εν λόγω σύμβαση σχετιζόμενη με το ποδόσφαιρο, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αθλητικών (δικαιοδοτικών - πειθαρχικών) οργάνων.
θ) την υποχρέωση τήρησης του παρόντος καταστατικού, των καταστατικών, κανονισμών, οδηγιών και αποφάσεων των Ε.Π.Ο., F.I.F.A. και U.E.F.A..
ι) την υποχρέωση της να συγκαλούν το ανώτατο νομοθετικό τους σώμα (Γ.Σ.) σε τακτά διαστήματα, κατά κανόνα άπαξ του έτους
ια) την υποχρέωση να συνεργάζονται στο χώρο του ποδοσφαίρου μόνο με φορείς που αποδέχονται τα καταστατικά, τους κανονισμούς, τις αποφάσεις και τις οδηγίες των οργάνων των Ε.Π.Ο., F.I.F.A. και U.E.F.A. και να μην διατηρούν αθλητικής φύσεως σχέσεις με μη αναγνωρισμένα ποδοσφαιρικά πρόσωπα ή με μέλη τα οποία έχουν παυθεί ή αποκλειστεί.
ιβ) την υποχρέωση να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 9,10 και 11 σχετικά με την διαδικασία αναγνώρισης τους.
ιγ) την υποχρέωση να τηρούν τις αρχές της αφοσίωσης, ακεραιότητας και καλής αθλητικής συμπεριφοράς, σαν έκφραση του ευ αγωνίζεσθαι, μέσω καταστατικής πρόβλεψης.
ιδ) την υποχρέωση να συμμετέχουν στις διοργανώσεις και τις άλλες αθλητικές δραστηριότητες που οργανώνονται από την ΕΠΣ Καστοριάς.
ιε) την υποχρέωση να διαχειρίζονται το μητρώο μελών τους, το οποίο και θα ενημερώνουν τακτικά.
 • Η παραβίαση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων από οποιοδήποτε Μέλος μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και από τα καταστατικά, τους κανονισμούς, τις αποφάσεις και τις οδηγίες των Ε.Π.Ο. , F.I.F.A. και U.E.F.A.


Άρθρο 14: Αναστολή ιδιότητας Μέλους
 • Η Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. Καστοριάς είναι αρμόδια και υπεύθυνη για την αναστολή της ιδιότητας ενός Μέλους της. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Καστοριάς ωστόσο δύναται να αναστείλει με άμεση ισχύ την ιδιότητα ενός Μέλους, το οποίο παραβιάζει σε σοβαρό βαθμό τις υποχρεώσεις του. Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνεται με την παρουσία των δύο τρίτων (2/3) των μελών της (απαρτία) και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εγκύρων ψήφων. Η αναστολή θα ισχύει μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. Καστοριάς , εκτός εάν η Εκτελεστική Επιτροπή την έχει, στο μεταξύ, άρει.
 • Η αναστολή θα επιβεβαιώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. Καστοριάς με την παρουσία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών (απαρτία) και πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των εγκύρων ψήφων. Εάν δεν επιβεβαιωθεί, η αναστολή αίρεται αυτοδικαίως.
 • Ένα Μέλος, που τελεί σε αναστολή, χάνει τα δικαιώματά του που προέρχονται από την ιδιότητα του μέλους. Δεν επιτρέπεται στα άλλα Μέλη της Ε.Π.Σ. Καστοριάς να διατηρούν αθλητικές επαφές με το αποκλεισμένο Μέλος. Η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις, σε αντίθετη περίπτωση.
 • Τα Μέλη, τα οποία δεν συμμετέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες της ΕΠΣ. Καστοριάς για δύο (2), συνεχόμενα έτη, στερούνται του δικαιώματος ψήφου στην Γενική Συνέλευση και οι εκπρόσωποί τους ούτε εκλέγονται ούτε διορίζονται.

Άρθρο 15: Αποβολή μέλους
 • Η Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. Καστοριάς μπορεί να αποβάλλει ένα Μέλος εφόσον:
α) παραλείπει να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι της ΕΠΣ Καστοριάς,
β) παραβιάζει επανειλημμένα το Καταστατικά, τους κανονισμούς, τις αποφάσεις και οδηγίες των Ε.Π.Σ. Καστοριάς Ε.Π.Ο., F.I.F.A. και U.E.F.A.,
γ) υποβάλλει μια διαφορά σε Τακτικό Δικαστήριο, εκτός των περιπτώσεων όπου οι κανονισμοί ή οι δεσμευτικές διατάξεις των Καταστατικών των Ε.Π.Ο. ,F.I.F.A. και U.E.F.A. προβλέπουν ειδικά ή ορίζουν την προσφυγή στα Τακτικά Δικαστήρια,
δ) ενεργεί κατά τρόπο που αντίκειται στους σκοπούς και στα συμφέροντα της Ε.Π.Σ. Καστοριάς
 • Η παρουσία των τριών πέμπτων (3/5) των Μελών με δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση (απαρτία) είναι απαραίτητη προκειμένου η αποβολή να είναι έγκυρη, η δε πρόταση για την αποβολή θα πρέπει να υιοθετηθεί από πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των εγκύρων ψήφων.

Άρθρο 16: Παραίτηση. Απώλεια ιδιότητας μέλους.
 • Ένα Μέλος μπορεί να παραιτηθεί από την ΕΠΣ Καστοριάς Τα αποτελέσματα της παραίτησης επέρχονται μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Η κοινοποίηση της παραίτησης, προκειμένου να ισχύσει αυτή, θα πρέπει να πρωτοκολληθεί στη γραμματεία της Ε.Π.Σ. Καστοριάς το αργότερο τέσσερεις (4) μήνες πριν από το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.
 • Η παραίτηση δεν ισχύει μέχρις ότου το Μέλος, που επιθυμεί να παραιτηθεί, εκπληρώσει όλες του τις οικονομικές υποχρεώσεις έναντι των Ε.Π.Ο. και Ε.Π.Σ. Καστοριάς
 • Η διάλυση του νομικού προσώπου ενός σωματείου – μέλους είτε εκουσία, είτε επιβαλλομένη από τον νόμο, συνεπιφέρει σε κάθε περίπτωση την απώλεια της ιδιότητας του μέλους.
 • Πρωτοβάθμιο ποδοσφαιρικό σωματείο που περιλαμβάνει στις τάξεις του λιγότερα από είκοσι (20) μέλη, διαλύεται αναγκαστικά.

Άρθρο 17: Ανεξαρτησία της ΕΠΣ Καστοριάς των Μελών της
και των Οργάνων της.
α) Τα όργανα της ΕΠΣ Καστοριάς και των Σωματείων - Μελών της είναι είτε αιρετά, είτε διορισμένα. Το παρόν καταστατικό και το καταστατικό κάθε μέλους της, καθορίζει τη διαδικασία η οποία διασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία της εκλογής ή του διορισμού τους από την ΕΠΣ Καστοριάς ή το Σωματείο - Μέλος αντίστοιχα.
β) Η ΕΠΣ Καστοριάς αποδέχεται ότι όργανα που δεν έχουν εκλεγεί ή διορισθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ακόμη και για προσωρινή περίοδο, δεν θα αναγνωρίζονται από τις Ε.Π.Ο., F.I.F.A και U.E.F.A. και από την ίδια την Ε.Π.Σ. Καστοριάς για τα σωματεία- μέλη της.
γ) Οι αποφάσεις των οργάνων που δεν έχουν εκλεγεί ή διορισθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ακόμη και για προσωρινή περίοδο, δεν θα αναγνωρίζονται από τις Ε.Π.Ο., F.I.F.A και U.E.F.A. και από την ίδια την Ε.Π.Σ. Καστοριάς για τα σωματεία- μέλη της.


Άρθρο 18: Ιδιότητα των Ομάδων.
 • Οι Ομάδες, που συνδέονται με την Ε.Π.Σ Καστοριάς, θα αναγνωρίζονται και θα υπάγονται σ΄ αυτή. Η νομική τους μορφή θα είναι Σωματεία, ήτοι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η λειτουργία των πρωτοβάθμιων ποδοσφαιρικών σωματείων, οι αρμοδιότητες των οργάνων και επιτροπές τους, τα προσόντα – κωλύματα των μελών των Δ.Σ. είναι ανάλογα και αντίστοιχα με τα περιλαμβανόμενα στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
 • Το παρόν Καταστατικό ορίζει το εύρος της εξουσίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Ομάδων. Τα καταστατικά τους εγκρίνονται υποχρεωτικά από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Καστοριάς
 • Τα αρμόδια όργανα της Ε.Π.Σ. Καστοριάς οφείλουν να λαμβάνουν αποφάσεις για κάθε θέμα που αφορά την ιδιότητα μέλους της, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε εξωτερικό όργανο.
 • Απαγορεύεται σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εξασκεί έλεγχο σε περισσότερα από ένα πρωτοβάθμια ποδοσφαιρικά σωματεία και τις ομάδες τους, διακυβεύοντας έτσι την ακεραιότητα οποιουδήποτε αγώνα ή διοργάνωσης.
 • Απαγορεύεται, για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας όλων των διεξαγόμενων πρωταθλημάτων, η μεταβολή της νομικής μορφής ή της εταιρικής δομής ενός πρωτοβάθμιου ποδοσφαιρικού σωματείου και της ομάδας του, προκειμένου να αποκομίσει αθλητικά οφέλη , επιτυγχάνοντας την πρόκρισή της ή την λήψη άδειας συμμετοχής στο πρωτάθλημα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Ερασιτεχνικών Σωματείων της Ε.Π.Ο.


III. ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ

Άρθρο 19 : Επίτιμος πρόεδρος και επίτιμο μέλος
 • Η Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. Καστοριάς δύναται με απόφασή της να απονείμει τον τίτλο του επιτίμου προέδρου ή του επιτίμου μέλους σε οποιοδήποτε πρόσωπο, λόγω ευδόκιμης υπηρεσίας του, στο Ενωσιακό ποδόσφαιρο.
 • Οι προτάσεις αυτές υποβάλλονται από την Εκτελεστική Επιτροπή.
 • Ο επίτιμος πρόεδρος ή το επίτιμο μέλος, δύνανται να λαμβάνουν μέρος στην Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. Καστοριάς χωρίς δικαίωμα ψήφου.


IV. ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 20: Όργανα της Ένωσης
 • Τα όργανα της ΕΠΣ Καστοριάς είναι τα ακόλουθα:
α) Η Γενική Συνέλευση, που αποτελεί το ανώτατο όργανο
β) Η Εκτελεστική Επιτροπή (πρώην Δ.Σ.) που είναι το εκτελεστικό όργανο.
γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή.
δ) Η Πειθαρχική Επιτροπή, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 40 του παρόντος και
ε) Η Επιτροπή Διαιτησίας, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 42 του παρόντος.
Τα όργανα της ΕΠΣ Καστοριάς είτε θα εκλέγονται είτε θα ορίζονται από την ίδια, χωρίς καμία εξωτερική επιρροή και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και τους σχετικούς Κανονισμούς
Τα ως άνω όργανα και τα μέλη τους είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Μέλος ενός οργάνου δεν θα πρέπει να συμμετέχει στην συζήτηση οποιουδήποτε θέματος ή απόφασης, εφόσον αφορά τον ίδιο ή το σωματείο με το οποίο συνδέεται ή αν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων ή υπόνοια σύγκρουσης συμφερόντων.
 • Οι μόνιμες επιτροπές που αναφέρονται στο άρθρο 43 δεν έχουν την ιδιότητα οργάνων της ΕΠΣ Καστοριάς αλλά έχουν συμβουλευτικό – λειτουργικό χαρακτήρα.
Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα συγκρότησης ειδικών επιτροπών εισηγητικού χαρακτήρα
 • Η θητεία των μελών των ανωτέρω οργάνων και επιτροπών ακολουθεί τη θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του παρόντος καταστατικού που ορίζουν άλλως. Τα απερχόμενα μέλη εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη συγκρότηση του νέου οργάνου.
 • Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Καστοριάς με απόφασή της μπορεί να απαλλάξει από τα καθήκοντά του οποιοδήποτε μέλος οργάνου ή επιτροπής που έχει διορισθεί με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, και προ της λήξης της θητείας του στις περιπτώσεις συνδρομής σπουδαίου λόγου ή αδικαιολόγητης απουσίας του, από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις.
 • Ως Πρόεδρος των επιτροπών ορίζεται μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Καστοριάς εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο παρόν καταστατικό.
 • Κανένας δεν μπορεί να μετέχει ως μέλος σε περισσότερα του ενός όργανα ή επιτροπές με εξαίρεση τα μέλη της Ε.Ε. Η συμμετοχή των μελών της Ε.Ε. είναι πάντοτε άμισθη.
 • Τα μέλη όλων των οργάνων του παρόντος άρθρου πρέπει:
α) να είναι Έλληνες πολίτες.
β) να απολαμβάνουν πλήρως των αστικών και πολιτικών τους δικαιωμάτων
γ) να έχουν τα προσόντα, τη γνώση και την εμπειρία του αντικειμένου των αρμοδιοτήτων του οργάνου ή της επιτροπής.
δ) προκειμένου για την Πειθαρχική Επιτροπή να μην έχουν σχέση εξάρτησης ή εντολής με τα διαγωνιζόμενα σωματεία ή Π.Α.Ε. ή ποδοσφαιριστές ή προπονητές ή διαμεσολαβητές μετεγγραφών κ.λ.π.
ε) να μην εμπίπτουν στα κωλύματα και στους περιορισμούς του Παραρτήματος Α του παρόντος Κανονισμού Εφαρμογής Καταστατικού. Ειδικότερα μέλη της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Καστοριάς τα οποία καταδικάζονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω Παράρτημα Α, εκπίπτουν αυτοδίκαια από την ιδιότητά τους και αντικαθίστανται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Σε περίπτωση παραπομπής με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα για κακούργημα των ως άνω προσώπων, η Ε.Ε. υποχρεούται να αποφασίζει περί της αναστολής ή μη της συμμετοχής τους.
 • Δεν μπορούν να είναι μέλη των οργάνων και επιτροπών της ΕΠΣ Καστοριάς, διαιτητές προπονητές, ποδοσφαιριστές και υπάλληλοί της, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α των Κανονισμών Εφαρμογής του παρόντος Καταστατικού.
 • Τα συλλογικά όργανα και οι επιτροπές νόμιμα συνεδριάζουν αν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα των απόντων, οι δε αποφάσεις τους λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό.


Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 21: Ορισμός και Σύνθεση
 • Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από το σύνολο των πρωτοβάθμιων ποδοσφαιρικών σωματείων- μελών της ΕΠΣ Καστοριάς και αποτελεί το ανώτατο όργανό της. Μόνο μια νόμιμα συγκληθείσα συνέλευση έχει το δικαίωμα να λάβει αποφάσεις.
 • Μία Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
 • Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.
 • Τα μέλη του Εκτελεστικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι αντιπρόσωποι Σωματείων–Μελών κατά την Γενική Συνέλευση, αλλά μπορούν να συμμετέχουν σ΄αυτές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κατ΄ εξαίρεση δικαιούνται να είναι αντιπρόσωποι, με πλήρη δικαιώματα, των σωματείων -μελών στις συνελεύσεις των αρχαιρεσιών.


Άρθρο 22: Καθορισμός των Αντιπροσώπων
 • Κάθε πρωτοβάθμιο ποδοσφαιρικό σωματείο –μέλος εκπροσωπείται στη Γ.Σ. με έναν μόνο αντιπρόσωπο.
 • Κάθε σωματείο-μέλος ορίζει με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αυτού, τον αντιπρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στην Γ. Σ. και έναν αναπληρωτή του.
 • Κάθε σωματείο-μέλος διαθέτει μία ψήφο στη Γ.Σ. Μόνο οι εκπρόσωποι που είναι παρόντες έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ψήφος δι΄ αντιπροσώπου ή με επιστολή δεν επιτρέπεται
 • Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται στην Γ.Σ. με την κατάθεση στην ΕΠΣ Καστοριάς το αργότερο προ τριών (3) ημερών, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους.
 • τα σωματεία για να εκπροσωπηθούν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει και να έχουν νόμιμα εκλεγμένες διοικήσεις. Σωματείο – μέλος που έχει διοίκηση διορισμένη από ένα τακτικό Δικαστήριο, έστω και για μία προσωρινή περίοδο δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Καστοριάς.


Άρθρο 23: Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) τον ορισμό τριών (3) εκπροσώπων για τον έλεγχο της τήρησης των πρακτικών της Γ.Σ.
β) τον ορισμό τριών (3) ψηφολεκτών –Εφορευτικής Επιτροπής
γ) την έγκριση των διοικητικών πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής
δ) την έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού
ε) την έγκριση ή τροποποίηση του καταστατικού.
στ) την εκλογή ανά τετραετία του Προέδρου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.
ζ) την εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
η) την απόφασης εισδοχής, αναστολής ιδιότητας ή αποβολής κ.λ.π. ενός σωματείου-μέλους.
θ) την απόφαση αποδοχής της παραίτησης ενός μέλους.
ι) την απόφαση για τα τέλη εγγραφής των μελών της και για την τακτοποίηση των συνδρομών αυτών, κατόπιν εισηγήσεως της εκτελεστικής επιτροπής.
ια) την συζήτηση προτάσεων – θεμάτων των σωματείων- μελών της.
ιβ) την απόφαση, κατόπιν προτάσεως της εκτελεστικής επιτροπής, για την απονομή του τίτλου του επιτίμου προέδρου ή του επιτίμου μέλους της ΕΠΣ Καστοριάς
ιγ) την διάλυση της ΕΠΣ Καστοριάς
ιδ) την απόφαση για οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Άρθρο 24: Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης
 • Η Γ.Σ. λαμβάνει έγκυρες αποφάσεις μόνον όταν παρευρίσκεται και εκπροσωπείται η απόλυτη πλειοψηφία (πλέον του 50%) των σωματείων-μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου (απαρτία), με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό.
 • Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται εντός 24 ωρών μετά την πρώτη, με την αυτή ημερήσια διάταξη. Δεν απαιτείται απαρτία για αυτή τη δεύτερη Γ.Σ., εκτός αν θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται ειδική απαρτία.


Άρθρο 25: Αποφάσεις
 • Η Γ.Σ. δεν δύναται να λάβει απόφαση επί θέματος που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.
 • Τα σωματεία-μέλη ασκούν το δικαίωμα ψήφου τους μέσω των νομίμων αντιπροσώπων. Κάθε αντιπρόσωπος έχει το δικαίωμα μιας ψήφου και δεν δύναται να αντιπροσωπεύσει περισσότερα από ένα μέλη. Ο αναπληρωματικός αντιπρόσωπος ψηφίζει μόνον εφόσον απουσιάζει ο τακτικός.
 • Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία (πλέον του 50%) των εγκύρων ψήφων, εκτός των περιπτώσεων που από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού προβλέπεται ειδική πλειοψηφία ή απαρτία.
 • Ψηφοδέλτια άκυρα για οποιοδήποτε λόγο, λευκές ψήφοι ή άλλες μορφές αποχής δεν συμπεριλαμβάνονται στην καταμέτρηση των εγκύρων ψήφων.
 • Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ονομαστική κλήση κάθε μέλους και εκδήλωση της ψήφου, εκτός εάν αποφασιστεί από τα 2/3 των μελών μυστική ψηφοφορία. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία.
 • Η ψήφος απόντος μέλους με επιστολή δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη συνέλευση τίθενται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από την έγκρισή τους, εκτός εάν η Γ.Σ. ορίσει διαφορετικά ή εκτός εάν απαιτούνται περαιτέρω νόμιμες διαδικασίες (π.χ. τροποποίηση καταστατικού).
 • α) για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των Σωματείων-μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εγκύρων ψήφων. Κάθε πρόταση για τροποποίηση του Καταστατικού πρέπει να υποβάλλεται γραπτά, με μία σύντομη αιτιολογία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. β του παρόντος.
β) για την αναστολή ιδιότητας σωματείου –μέλους ή την αποβολή του απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των σωματείων-μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εγκύρων ψήφων.
γ) για την αποδοχή πρότασης μομφής κατά μέλους ή μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των Σωματείων-μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εγκύρων ψήφων.
 • Ο Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι υπεύθυνος για την καταγραφή των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρακτικά ελέγχονται από τον προς τον σκοπό τούτο εκλεγμένα μέλη της και θα εγκρίνονται οριστικά από την επόμενη Γενική Συνέλευση.


Άρθρο 26: Τακτική Γενική Συνέλευση
 • Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται το μήνα Μάρτιο κάθε έτους. Η πρόσκληση στη συνέλευση αποστέλλεται προ δέκα (10), τουλάχιστον, ημερών από την οριζόμενη ημέρα σύγκλησης και αναφέρει συγκεκριμένα τα προς συζήτηση θέματα, τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής της.
 • Τα προς συζήτηση θέματα ορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή. Ο διοικητικός απολογισμός, ο προϋπολογισμός και ο οικονομικός απολογισμός καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο (τροποποιήσεις καταστατικού κ.λ.π.) αποστέλλονται στα μέλη πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.


Άρθρο 27: Ημερήσια διάταξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
 • Ο Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής συντάσσει την ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. βάσει των προτάσεών της και των προτάσεων των σωματείων- Μελών.
 • Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα και με την κάτωθι σειρά:
α) μία δήλωση ότι η Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί και συσταθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Π.Σ. Καστοριάς,
β) ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των σωματείων- μελών και έλεγχο απαρτίας
γ) έγκριση της ημερήσιας διάταξης,
δ) ομιλία του Προέδρου,
ε) ορισμό τριών (3) μελών της για τον έλεγχο των πρακτικών,
στ) ορισμό τριών (3) ψηφολεκτών,
ζ) αναστολή ιδιότητας ή αποβολή ενός σωματείου - μέλους, (εάν υφίσταται τέτοιο θέμα),
η) επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης,
θ) έκθεση και έγκριση πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής,
ι) έκθεση και έγκριση οικονομικού απολογισμού,
ια) έκθεση και έγκριση του προϋπολογισμού,
ιβ) ψήφιση προτάσεων για τροποποίηση του Καταστατικού, του Κανονισμού που Διέπει την Εφαρμογή του Καταστατικού και τις Πάγιες Διατάξεις της Γενικής Συνέλευσης, (εάν υφίσταται τέτοιο θέμα),
ιγ) συζήτηση προτάσεων που υποβάλλονται από τα Μέλη και την Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 1,
ιδ) εκλογή του Προέδρου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής όπως και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, (εάν υφίσταται τέτοιο θέμα),
ιε) αναγνώριση νέων σωματείων-μελών (εάν υφίσταται τέτοιο θέμα),
 • Η Γενική Συνέλευση δεν θα λαμβάνει απόφαση για οποιοδήποτε θέμα δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.
 • Η σειρά των θεμάτων της ημερησίας διάταξης μίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον συμφωνήσουν τα δύο τρίτα (2/3) των εκπροσώπων των σωματείων-μελών που είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση. Με την ίδια διαδικασία και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) μπορούν να απαλειφθούν θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 • Οι αρνητικές ψήφοι κατά την έγκριση του οικονομικού απολογισμού και του προϋπολογισμού, πρέπει να αιτιολογούνται και να προσδιορίζουν τους λογιστικούς κωδικούς στους οποίους αναφέρονται.

Άρθρο 28: Έκτακτη Γενική Συνέλευση
 • Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Καστοριάς δύναται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. εάν κρίνει αυτό απαραίτητο.
 • Η Εκτελεστική Επιτροπή υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γ.Σ. εφόσον υποβληθεί γραπτό αίτημα από τα τρία πέμπτα (3/5) των σωματείων-μελών. Το αίτημα πρέπει να καθορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η Εκτελεστική Επιτροπή, μετά την υποβολή του αιτήματος, συγκαλεί την Γ.Σ., το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών.
 • Εφόσον η Εκτελεστική Επιτροπή δεν συγκαλέσει μία έκτακτη Γενική Συνέλευση, παρότι έχει ζητηθεί νομίμως από τα 3/5 των σωματείων- μελών, τα μέλη αυτά μπορούν να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση μόνα τους και ως τελευταίο μέτρο να ζητήσουν την συνδρομή της Ε.Π.Ο.
 • Η πρόσκληση για την έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να αποσταλεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για την σύγκλησή της..
 • Οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται στα μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έκτακτη Γ.Σ.
 • Στην περίπτωση που η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται με πρωτοβουλία της Εκτελεστικής Επιτροπής, αυτή καθορίζει την ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση που συγκαλείται μετά από αίτημα σωματείων-μελών, η ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνει τα θέματα που ετέθησαν απ ’αυτά τα μέλη.
 • Η ημερήσια διάταξη της έκτακτης Γ.Σ. δεν μπορεί να αλλάξει για οποιοδήποτε λόγο.


Άρθρο 29: Αρχαιρεσίες
1. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής
2. Ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ Καστοριάς εκλέγονται οι υποψήφιοι που λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους
3. Ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΠΣ Καστοριάς εκλέγονται οι υποψήφιοι που λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας για μία ή περισσότερες τις θέσεις, θα διεξάγεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων (χωριστά για εκάστη θέση).Β. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (πρώην ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)


Άρθρο 30: Σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής
 • Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Καστοριάς απαρτίζεται από εννιά (9) μέλη εάν ο αριθμός των σωματείων–μελών της είναι έως και τριάντα (30) ή από έντεκα (11) μέλη, αν ο αριθμός των Σωματείων- μελών της είναι από τριανταένα (31) έως και εκατό (100) και από 15 μέλη αν ο αριθμός των σωματείων- μελών της είναι από (101) και άνω (άρθρο 3 του Παραρτήματος Β των Κανονισμών Εφαρμογής του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. –«Οργάνωση και Λειτουργία των Ποδοσφαιρικών Ενώσεων»).
 • Για την εκλογή μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΠΣ Καστοριάς κάθε σωματείο-μέλος μπορεί να υποδεικνύει έναν (1) υποψήφιο ως τακτικό και έναν (1) ως αναπληρωματικό. Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε επιθυμεί και έχει τα απαιτούμενα προσόντα.
 • Η υπόδειξη υποψηφίων γίνεται από τα σωματεία –μέλη εγγράφως πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνερχόμενη, για την εκλογή τους, Γενική Συνέλευση. Έως την ανακήρυξη των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν στην Ε.Π.Σ. Καστοριάς
α) Βεβαίωση του Σωματείου ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του και ταμειακώς τακτοποιημένος.
β) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του υποψηφίου και
γ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς του Παραρτήματος Α του παρόντος καταστατικού.
 • Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλλει και κάθε ένας ο οποίος επιθυμεί από μόνος του (μεμονωμένος υποψήφιος) εντός των ίδιων προθεσμιών, εφόσον είναι μέλος πρωτοβάθμιου ποδοσφαιρικού Σωματείου-μέλους, έχει τα απαιτούμενα προσόντα και πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις..
 • Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Καστοριάς ανακηρύσσει τους υποψηφίους προς εκλογή, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και καταρτίζει τα ψηφοδέλτια εκλογής ως εξής:
Εκλογή με ενιαίο ψηφοδέλτιο
Το ενιαίο ψηφοδέλτιο πρέπει να περιλαμβάνει σε χωριστές ενότητες:
α) Τα ονοματεπώνυμα, κατ’ αλφαβητική σειρά, όλων των υποψηφίων (όλων των συνδυασμών και των τυχόν μεμονωμένων) ως τακτικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.
β) Τα ονοματεπώνυμα, κατ’ αλφαβητική σειρά, όλων των υποψηφίων (όλων των συνδυασμών και τυχόν μεμονωμένων) ως αναπληρωματικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.
γ) Τα ονοματεπώνυμα, κατ’ αλφαβητική σειρά, όλων των υποψηφίων (όλων των συνδυασμών και των τυχόν μεμονωμένων) ως τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και
δ) Τα ονοματεπώνυμα, κατ’ αλφαβητική σειρά, όλων των υποψηφίων (όλων των συνδυασμών και των τυχόν μεμονωμένων) ως αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 • Η εκλογή των μελών διενεργείται με μυστική ψηφοφορία από τριμελή εφορευτική επιτροπή. Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής είναι ο δικαστικός αντιπρόσωπος που διορίζεται μετά από αίτηση της ΕΠΣ Καστοριάς από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Πρωτοδικείου του τόπου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Τα υπόλοιπα δύο μέλη εκλέγονται με ψηφοφορία από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Εφόσον δεν οριστεί δικαστής ως Πρόεδρος, η Γ.Σ. εκλέγει και τα τρία μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
 • Κατά την ψηφοφορία (είτε αυτή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο είτε γίνεται με ψηφοδέλτια συνδυασμών) σημειώνονται επί του ψηφοδελτίου και στην αντίστοιχη ενότητα, με σταυρό προτίμησης, υποχρεωτικά τόσοι σταυροί όσα και τα εκλεγόμενα μέλη: α) ως τακτικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, β) ως αναπληρωματικά μέλη αυτής, γ) ως τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και δ) ως αναπληρωματικά μέλη αυτής.
Μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει ως επιτυχόντες για τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τους υποψηφίους που έλαβαν τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή, παρουσία του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν.
Υποψήφιοι οι οποίοι υποδεικνύονται ως αναπληρωματικοί δεν εκλέγονται ως τακτικά μέλη.
 • Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Καστοριάς θα διατηρεί τα ψηφοδέλτια και θα τα καταστρέφει διακόσιες (200) ημέρες μετά την ολοκλήρωση της Γ.Σ.

Άρθρο 31: Διάρκεια θητείας
 • Η θητεία της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΠΣ Καστοριάς είναι τετραετής.
 • Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της ΕΠΣ Καστοριάς δεν επηρεάζονται από τυχόν έλλειψη οσωνδήποτε μελών της απερχόμενης Εκτελεστικής Επιτροπής, εφόσον η έλλειψη αυτή σημειώνεται μετά την προκήρυξη των αρχαιρεσιών. Στην περίπτωση αυτή και για την ολοκλήρωση των εκλογικών διαδικασιών η εκτελεστική Επιτροπή θεωρείται ότι έχει νόμιμη συγκρότηση και λειτουργία με τα εναπομείναντα μέλη, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία, καθήκοντα δε Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των συμβούλων και μεταξύ ίσης αρχαιότητας, ο μεγαλύτερος σε ηλικία.

Άρθρο 32: Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Εκτάκτων θεμάτων.
 • Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα της εκλογής της, συνέρχεται από το πρώτο σε ψήφους Μέλος της και σε περίπτωση κωλύματος ή αρνήσεως αυτού, από τους επόμενους κατά σειρά εκλεγέντες συμβούλους. η νέα Εκτελεστική Επιτροπή. Συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών αυτής, τον Πρόεδρο, τον Α΄ Αντιπρόεδρο, τον Β΄ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Στην ίδια συνεδρίαση εκλέγονται και οι Πρόεδροι των επιτροπών της ΕΠΣ Καστοριάς.
 • Συνιστάται στην ΕΠΣ Καστοριάς πενταμελής Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΣ Καστοριάς συνέρχεται σε έκτακτες περιπτώσεις και συνεδριάζει βάσει ημερήσιας διάταξης και με την τήρηση πλήρων πρακτικών. Αποφασίζει μόνο για κατεπειγούσης και τρεχούσης φύσεως θέματα και ενημερώνει γι’ αυτά την Εκτελεστική Επιτροπή στην πρώτη επόμενη συνεδρίασή της, η οποία και επικυρώνει τις αποφάσεις. Για θέματα που αφορούν τακτική διαχείριση, οι όποιες πρωτοβουλίες και αποφάσεις της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων, θα εισάγονται προς έγκριση πάντοτε στην αμέσως επόμενη Εκτελεστική Επιτροπή. Η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία (3) από τα ανωτέρω μέλη της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων.
 • Πρόταση μομφής κατά μέλους ή μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων, πρέπει να είναι αιτιολογημένη και προσυπογράφεται από δέκα (10) τουλάχιστον σωματεία –μέλη. Για την λήψη δε απόφασης επί αυτής από την Γ.Σ. της ΕΠΣ Καστοριάς απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των σωματείων –μελών και για να γίνει δεκτή απαιτείται υπερψήφιση αυτής –πλειοψηφία- των τριών τετάρτων (3/4) των εγκύρων ψήφων. Μέλος ή μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΣ Καστοριάς που εξέπεσαν του αξιώματός τους με μομφή, δεν έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι κατά τις δύο επόμενες κατά σειρά αρχαιρεσίες.


Άρθρο 33: Οι Συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής
 • Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Εκτελεστική Επιτροπή μία (1) φορά το μήνα και επιπλέον κάθε φορά που αυτός κρίνει τούτο ως αναγκαίο.
 • Με έγγραφο αίτημα του 1/3 των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει αυτή, εντός επτά (7) ημερών με θέματα ημερήσιας διάταξης τα αναφερόμενα στην αίτησή τους. Εάν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει την αιτούμενη συνεδρίαση μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορούν να την συγκαλέσουν μόνα τους.
 • Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής δύνανται να υποβάλλουν θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη αυτής, κοινοποιώντας τα έγκαιρα στον Γενικό Γραμματέα. Η ημερήσια διάταξη της Εκτελεστικής Επιτροπής κοινοποιείται στα μέλη προ δύο (2) τουλάχιστον ημερών από την ημέρα της συνεδρίασης.
 • Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. συντάσσει την ημερήσια διάταξη. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα υποβάλουν τα θέματα που θέλουν να φέρουν προς συζήτηση στον Γενικό Γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την συνεδρίαση.
 • Γενικός Γραμματέας εισηγείται κατά περίπτωση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ανακοινώνει την αλληλογραφία και είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των πρακτικών.
 • Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν είναι δημόσιες. Η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται να αποφασίζει την παρακολούθηση των συνεδριάσεων από τρίτους ή δύναται να προσκαλεί τρίτους να παρίστανται σε αυτή και να εκθέτουν τις απόψεις τους σε διάφορα θέματα.

Άρθρο 34: Αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής.
 • Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει ενδεικτικά αρμοδιότητα στους ακόλουθους τομείς:
α) την διαχείριση των σχέσεων της ΕΠΣ Καστοριάς
β) την αντιπροσώπευση και δέσμευση της ΕΠΣ Καστοριάς έναντι τρίτων.
γ) την εκλογή του Προέδρου της και των λοιπών αξιωματούχων της.
δ) την πρόσληψη προπονητών των αντιπροσωπευτικών ομάδων της ΕΠΣ Καστοριάς και του υπολοίπου τεχνικού προσωπικού τους καθώς και την απόλυσή του.
ε) την άσκηση της μέγιστης εποπτείας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της ΕΠΣ Καστοριάς
στ) την προετοιμασία και τη σύγκλιση των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.
ζ) την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του απολογισμού.
η) την κατάρτιση της έκθεσης των διοικητικών πεπραγμένων.
θ) το διορισμό και την παύση των μελών των επιτροπών.
ι) την εισήγηση στην Ε.Π.Ο. για τροποποιήσεις των κανονισμών της.
ια) την, μετά από έγκριση της Ε.Π.Ο., θεσμοθέτηση και οργάνωση επισήμων διοργανώσεων σε επίπεδο ΕΠΣ.
ιβ) τη διατήρηση, μέσω της Ε.Π.Ο., των σχέσεων με διεθνείς και εθνικούς αθλητικούς φορείς και, επίσης, την άσκηση του δικαιώματος πρότασης αντιπροσώπων της Ε.Π.Ο., για εκλογή τους στους φορείς αυτούς.
ιγ) την πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση οποιουδήποτε προσώπου είναι κατάλληλο ώστε να του απονεμηθεί ο τίτλος του επίτιμου προέδρου ή μέλους της ΕΠΣ Καστοριάς
ιδ) την παροχή πληροφοριών προς τα σωματεία- μέλη της ΕΠΣ Καστοριάς
ιε) την έγκριση των καταστατικών των πρωτοβαθμίων ποδοσφαιρικών σωματείων – μελών της ΕΠΣ Καστοριάς, καθώς επίσης και των τυχόν τροποποιήσεών τους. Η τελική αναγνώριση των σωματείων ως μελών ανήκει στην Γενική Συνέλευση.
ιστ) την πρόσληψη ή την απόλυση του υπαλληλικού προσωπικού της ΕΠΣ Καστοριάς
ιζ) την προσωρινή αναστολή ιδιότητας ενός σωματείου-μέλους, μέχρι την επόμενη Γ.Σ.
 • Επιπροσθέτως η Εκτελεστική Επιτροπή ασκεί τους τομείς δικαιοδοσίας που δεν έχουν ανατεθεί ρητά σε κάποιο άλλο όργανο.
 • Κατά τη διακριτική της ευχέρεια, η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται να αναθέτει εργασίες που προκύπτουν από τους τομείς δραστηριότητάς της και να ζητήσει υπηρεσίες συμβούλων ή να προβεί σε εντολές προς τρίτους.


Άρθρο 35: Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής.
 • Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει νόμιμα εάν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα των απόντων, εκτός των περιπτώσεων, που σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
 • Η Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων των μελών που είναι παρόντα. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει την υπερισχύουσα ψήφο. Τα μέλη που απουσιάζουν δεν δύνανται να ψηφίσουν. Οι ψηφοφορίες είναι πάντοτε φανερές εκτός αν διαφορετικά αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπής. Για περιπτώσεις που αφορούν προσωπικά ζητήματα, οι ψηφοφορίες είναι πάντοτε μυστικές και δεν συμμετέχουν σ’ αυτές οι εμπλεκόμενοι.
 • Κάθε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής πρέπει να απέχει από την συζήτηση και από την λήψη απόφασης, εάν υπάρχει κίνδυνος ή πιθανότητα σύγκρουσης συμφερόντων.
 • Οι αποφάσεις που λαμβάνονται καταγράφονται στα πρακτικά τα οποία επικυρώνονται σε επόμενες συνεδριάσεις, υπογράφονται από τους παρευρεθέντες στην αντίστοιχη Εκτελεστική Επιτροπή και γνωστοποιούνται στα σωματεία – μέλη της ΕΠΣ Καστοριάς σε εύλογο χρονικό διάστημα.
 • Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή τίθενται σε ισχύ άμεσα, εκτός εάν αυτή αποφασίσει διαφορετικά.


Άρθρο 36: Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
 • Τα καθήκοντα του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι τα ακόλουθα:
α) να εκπροσωπεί την ΕΠΣ Καστοριάς καθ’ όλες τις περιστάσεις.
β) να συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.
γ) να προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης, όπως επίσης και των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων.
δ) να διασφαλίζει την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και της Εκτελεστικής Επιτροπής.
ε) να διασφαλίζει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των οργάνων και των διοικητικών υπηρεσιών της ΕΠΣ Καστοριάς και να επιδιώκει την επίτευξη των σκοπών των, όπως ορίζονται στο παρόν καταστατικό.
 • Τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή που κωλύεται, αναπληρώνει ο Α΄ Αντιπρόεδρος, αυτόν ο Β΄ Αντιπρόεδρος και αυτόν ο πρεσβύτερος των παρόντων συμβούλων.


Άρθρο 37: Γενικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται των γραφείων και του προσωπικού της ΕΠΣ Καστοριάς, εποπτεύει την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού και του Κανονισμού λειτουργίας των υπηρεσιών αυτής, τηρεί τα κεκανονισμένα βιβλία, επιμελείται της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας, προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις των Επιτροπών της ΕΠΣ Καστοριάς χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ακόμα υπογράφει με εντολή του Προέδρου τις έγγραφες προσκλήσεις των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Τον Γενικό Γραμματέα που κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και αυτόν το υπό της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ Καστοριάς οριζόμενο μέλος αυτής.

Άρθρο 38: Ταμίας
Ο ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές, υπογράφοντας τα γραμμάτια εισπράξεων και προσυπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμών. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις επιταγές για την ανάληψη των κατατεθειμένων στις τράπεζες χρημάτων, εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή κάθε οικονομικό μέτρο που κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για τα συμφέροντα της Ένωσης και είναι αρμόδιος για την εξασφάλιση εισπράξεως των πόρων της ΕΠΣ Καστοριάς Τηρεί τα βιβλία της διαχείρισης, εισηγείται προς την Εκτελεστική Επιτροπή τον προϋπολογισμό και υποβάλλει σε αυτή τον απολογισμό κάθε χρήσεως, υποχρεούται δε να καταθέτει επ’ ονόματι της ΕΠΣ Καστοριάς σε μία εκ των στην έδρα της αναγνωρισμένων τραπεζών την σε μετρητά ή αξιόγραφα περιουσία αυτής, όταν το ποσό είναι μεγαλύτερο των 1.000 Ευρώ και ευθύνεται για τα διαπιστευμένα σε αυτόν χρήματα. Τον Ταμία που κωλύεται ή απουσιάζει αναπληροί το υπό της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ Καστοριάς οριζόμενο μέλος αυτής.
Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Άρθρο 39: Εξελεγκτική Επιτροπή – Ανεξάρτητοι Ελεγκτές – Κρατικοί Φορείς
Τα ελεγκτικά όργανα στην ΕΠΣ Καστοριάς είναι:
α) Η Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. Αυτή παρακολουθεί κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους τις εισπράξεις, πληρωμές και την οικονομική διαχείριση, ελέγχει τους υποβαλλόμενους ισολογισμούς, συντάσσει δε και υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή και την Γενική Συνέλευση τις σχετικές εισηγήσεις και εκθέσεις της. Η θητεία της είναι ίση με της Εκτελεστικής Επιτροπής, εκλέγεται μαζί με αυτήν και αναλαμβάνει τα καθήκοντά της μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή της. Η Επιτροπή αυτή υποχρεούται να καταρτίζει έκθεση, δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση την οποία και οφείλει να παραδίδει στον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, για να την συμπεριλάβει υποχρεωτικά στη λογοδοσία της Εκτελεστικής Επιτροπής προς τη Γενική Συνέλευση.
β) Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
Ανεξάρτητο ελεγκτικό όργανο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με αιτιολογημένους λόγους.
γ) Κρατικοί Φορείς
Αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και μόνον για τα ποσά που έχουν δοθεί (ως επιχορήγηση) στην ΕΠΣ Καστοριάς απ’ αυτές.
Δ. ΟΡΓΑΝΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Άρθρο 40: Πειθαρχική Επιτροπή.
 • Η Πειθαρχική Επιτροπή είναι Μονομελής. Το τακτικό μέλος αυτής και ένα αναπληρωματικό, ορίζονται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ Καστοριάς και εφόσον υφίσταται η δυνατότητα θα επιλέγονται νομικοί ή πρόσωπα που έχουν γνώσεις του αθλητικού δικαίου. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής και δύναται να ανανεώνεται. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Καστοριάς μπορεί να παύσει ή να αντικαταστήσει το τακτικό ή το αναπληρωματικό μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ Καστοριάς, πριν την λήξη της διετούς θητείας τους, για σοβαρό λόγο.
 • Η Πειθαρχική Επιτροπή είναι αρμόδια:
α) Για την επιβολή των ποινών οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. (και ιδίως του Πειθαρχικού Κώδικα, του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων, κ.ο.κ.) για παραπτώματα που διαπράττονται στους αγώνες των διοργανωμένων από την ΕΠΣ Καστοριάς πρωταθλημάτων ή σχετίζονται με αυτούς, στα σωματεία- μέλη, στους αξιωματούχους των ομάδων, στους ποδοσφαιριστές και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εμπλέκεται με το άθλημα του ποδοσφαίρου.
β) Για την εκδίκαση κάθε άλλης πειθαρχικής παράβασης και την επιβολή των αντίστοιχων ποινών που ανατίθενται στην Επιτροπή με τους Κανονισμούς της ΕΠΟ ή με αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ Καστοριάς
 • Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής αυτής επιτρέπεται προσφυγή-έφεση ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο. Η άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλομένης απόφασης. Η προθεσμία για την άσκηση εφέσεως είναι οκτώ (8) ημέρες από την κοινοποίηση ή γνωστοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης.
 • Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ Καστοριάς δεν χρειάζονται επικύρωση από την Εκτελεστική της Επιτροπή, εφόσον δε, καταστούν τελεσίδικες δεν μπορούν να ανασταλούν ή ακυρωθούν με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Καστοριάς δεν έχει αρμοδιότητα να ελέγχει με οποιοδήποτε τρόπο, τις αποφάσεις της Εκτελεστικής της Επιτροπής και επίσης δεν έχει αρμοδιότητα πειθαρχικού ελέγχου των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ Καστοριάς


Άρθρο 41: Πειθαρχικά μέτρα
Σε περίπτωση αντιαθλητικής συμπεριφοράς, μη τήρησης ή παραβίασης των κανόνων του καταστατικού, των κανονισμών, των οδηγιών και των αποφάσεων της Ε.Π.Ο., F.I.F.A, U.E.F.A. και της ΕΠΣ Καστοριάς, η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Καστοριάς δύνανται να επιβάλλει τα πειθαρχικά μέτρα, με βάση τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. Τα πειθαρχικά μέτρα, (που μπορούν να επιβληθούν και σωρευτικά), είναι τα ακόλουθα:
 • Για φυσικά και νομικά πρόσωπα:
α) προειδοποίηση.
β) έγγραφη επίπληξη.
γ) χρηματική ποινή.
δ) επιστροφή τροπαίων.
ε) υποχρέωση ανάκλησης δημοσιευμάτων ή εγγράφων.
 • Για φυσικά πρόσωπα:
α) παρατήρηση
β) αποβολή
γ) αγωνιστικός αποκλεισμός.
δ) απαγόρευση εισόδου στα αποδυτήρια και /ή στον πάγκο των αναπληρωματικών
ε) απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο
στ) απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο.
 • Για νομικά πρόσωπα
α) απαγόρευση μεταγραφών
β) διεξαγωγή αγώνα χωρίς θεατές
γ) διεξαγωγή του αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο
δ) απαγόρευση αγώνα σε ένα συγκεκριμένο γήπεδο
ε) ακύρωση του αποτελέσματος ενός αγώνα
στ) αποβολή από μία διοργάνωση.
ζ) αφαίρεση βαθμών
η) υποβιβασμός σε χαμηλότερη κατηγορία
θ) επανάληψη ενός αγώνα
ι) κατακύρωση αγώνα υπέρ αντιπάλου
ια) προσωρινό αποκλεισμό μέχρι ένα (1) χρόνο από κάθε επίσημο και φιλικό αγώνα.
Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται με βάση τα Φ.Α. και τις προβλέψεις των ειδικών κανονισμών που ψηφίζονται από τη Γ.Σ. της Ε.Π.Ο.
Σημείωση: οι ποινές (παρατήρηση και αποβολή) αφορούν τα πειθαρχικά παραπτώματα των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο την ώρα του αγώνα και επιβάλλονται από τον διαιτητή του αγώνα.
Ποινές που επιβάλλονται ως ποδοσφαιρικές ποινές από διατάξεις, εκτός του παρόντος και των κανονισμών της Ε.Π.Ο., δεν λαμβάνονται υπόψη σε ότι αφορά το ποδόσφαιρο και τα όργανα του παρόντος. Απαγορεύεται στο δικαιοδοτικό όργανο του παρόντος καταστατικού η επιβολή τέτοιου είδους ποινών.
Ε. ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΑΤΗΣΙΑΣ


Άρθρο 42: Επιτροπή Διαιτησίας Σύνθεση – Αρμοδιότητες
 • Στην ΕΠΣ Καστοριάς συγκροτείται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Επιτροπή Διαιτησίας που αποτελείται από τρία (3) μέλη. Ως Πρόεδρος αυτού ορίζεται ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (του Δ.Σ.) και ως μέλη του δύο (2) πρώην διαιτητές όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Διαιτησίας της Ε.Π.Ο. Η θητεία του είναι διετής. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Καστοριάς μπορεί να παύσει ή να αντικαταστήσει κάποιον ή όλα τα μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ Καστοριάς, πριν την λήξη της διετούς θητείας τους, για σοβαρό λόγο.
 • Η Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ Καστοριάς έχει έδρα τα γραφεία της Ένωσης και ως έργο:
α) Την ενίσχυση του επιτελικού έργου της ΕΠΣ Καστοριάς στη στρατηγική σχεδίαση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής της και των αποτελεσμάτων της στα θέματα βελτίωσης της αποδοτικότητας της διαιτησίας, ως βασικού παράγοντα ομαλής διεξαγωγής των αγώνων των πρωταθλημάτων.
β) Την εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Καστοριάς επί της ανάγκης οργάνωσης σεμιναρίων επιμόρφωσης διαιτητών..
γ) Την εισήγηση ή γνωμοδότηση προς το Δ.Σ. της ΕΠΣ Καστοριάς για τυχόν τροποποιήσεις στον Κανονισμό Διαιτησίας Ποδοσφαίρου.
δ) Την παρακολούθηση του έργου των διαιτητών των αγώνων πρωταθλημάτων αρμοδιότητας της Ένωσης και την εισήγηση στο περιφερειακό όργανο για την αξιολόγηση
ε) Τον ορισμό διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας των πρωταθλημάτων που διοργανώνει η ΕΠΣ Καστοριάς
στ) τον πειθαρχικό έλεγχο σε πρώτο βαθμό των διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας των αγώνων αρμοδιότητας της ΕΠΣ Καστοριάς
ζ) την δημιουργία βάσης δεδομένων με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τους διαιτητές και τους αγώνες που τελούνται στον χώρο δικαιοδοσίας της ΕΠΣ Καστοριάς
η) την εισήγηση στην Κ.Ε.Δ. για την ανάγκη λειτουργίας εισαγωγικής σχολής (διαιτησίας) στην περιοχή της ΕΠΣ Καστοριάς
θ) Κάθε άλλο θέμα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και που ανατίθεται σε αυτήν από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Καστοριάς ή από εν ισχύ κανονισμούς.
Το Όργανο Διαιτησίας συνεργάζεται με την ΕΠΣ Καστοριάς και την Κ.Ε.Δ. της Ε.Π.Ο. για θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας.
Ε. ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣ


Άρθρο 43: Μόνιμες Επιτροπές ΕΠΣ Καστοριάς. Σύνθεση και καθήκοντα μονίμων επιτροπών
 • Επιτροπή Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου
Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου αποτελείται από τον πρόεδρο που είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και δύο (2) μέλη που ορίζονται από αυτή.
Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την διοργάνωση και διεξαγωγή των πρωταθλημάτων των προβλεπομένων από τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων, που διοργανώσει η ΕΠΣ Καστοριάς
Στα πλαίσια της αρμοδιότητάς της αυτής:
α) Καταρτίζει εγκαίρως τις προκηρύξεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου σύμφωνα με τον Κ.Α.Π., θέτει αυτές προς έγκριση στην εκτελεστική Επιτροπή και στη συνέχεια τις υποβάλλει στην Ε.Π.Ο. προς έλεγχο.
β) Καταρτίζει, μετά από κλήρωση, τα προγράμματα των αγώνων Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου.
γ) Επιλαμβάνεται και αποφαίνεται σε κάθε θέμα που αφορά την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.
δ) Παρακολουθεί και τηρεί τη βαθμολογία που επιτυγχάνουν οι ομάδες.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής υπόκεινται σε επικύρωση από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Καστοριάς
 • Επιτροπή Ασφάλειας Γηπέδων και Πρόληψης Βίας
 • Η Επιτροπή θεμάτων ασφαλείας αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) μέλη. Ο Πρόεδρος είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, τα δε δύο (2) μέλη ορίζονται απ’ αυτήν.
 • Ο πρόεδρος αντιπροσωπεύει την Επιτροπή, κανονίζει τις ημερομηνίες συνεδριάσεων σε συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής, διασφαλίζει ότι εκτελούνται όλες οι εργασίες και αναφέρεται στην Εκτελεστική Επιτροπή
 • Η Επιτροπή είναι αρμόδια:
α) Για την αναγνώριση και κατάταξη στην οικεία κατηγορία κάθε γηπέδου και τον έλεγχό τους σχετικά με την πλήρωση των όρων του κανονισμού τέλεσης και της προκήρυξης των αγώνων πρωταθλήματος και κυπέλλου.
β) Για την εξέταση των θεμάτων που άπτονται της προστασίας και της ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων και των περιβαλλόντων αυτών χώρων, οι οποίες χρησιμοποιούνται για ποδοσφαιρικούς αγώνες.
γ) Για την εισήγηση στην Εκτελεστική Επιτροπή επί των ανωτέρω Θεμάτων.
δ) Για την έρευνα των μέτρων που ενδεχομένως βελτιώνουν την ασφάλεια διεξαγωγής των ποδοσφαιρικών αγώνων.
ε) Για την κατάρτιση οδηγιών που σχετίζονται με την ασφάλεια της διεξαγωγής των ποδοσφαιρικών αγώνων.
στ) Για την έρευνα και την λήψη κάθε μέτρου σχετικού με την πρόληψη βίας στους ποδοσφαιρικούς αγώνες.
 • Επιτροπή Προμηθειών
 • Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ Καστοριάς, τα οποία ορίζονται από αυτή.
 • Η Επιτροπή Προμηθειών είναι αρμόδια για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών και την διενέργεια εργασιών, κ.ο.κ. Για δαπάνη από 2.501 έως 4.500 προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, ενώ για μεγαλύτερες δαπάνες τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό
 • Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Καστοριάς δύναται να εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όλα τα ανωτέρω και να αναπροσαρμόζει τα προαναφερόμενα ποσά.
 • Τεχνική Επιτροπή
 • Η Τεχνική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) μέλη. Ο Πρόεδρος είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, τα δε δύο (2) μέλη ορίζονται απ’ αυτήν.
 • Έργο της είναι η μελέτη οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος, που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, τις αντιπροσωπευτικές ομάδες της ΕΠΣ Καστοριάς, η εποπτεία και ο έλεγχος των προγραμμάτων εργασίας των προπονητών, καθώς και η εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Καστοριάς κάθε μέτρου που κρίνει πρόσφορο για την άνοδο και προαγωγή του επιπέδου του ποδοσφαίρου στην επικράτειά της
 • Επιτροπή Στατιστικής και Ανάπτυξης του Ποδοσφαίρου
 • Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο που είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και δύο (2) μέλη, που ορίζονται απ’ αυτή.
 • Η Επιτροπή Στατιστικής και Ανάπτυξης του Ποδοσφαίρου είναι αρμόδια:
α) Για την τήρηση στατιστικής των τελουμένων αγώνων όλων των διοργανώσεων Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου και τη συγκέντρωση κάθε στοιχείου που αφορά αγώνες που διοργανώνονται από την ΕΠΣ Καστοριάς
β) Για την συγκέντρωση κάθε στοιχείου που αφορά στην οικονομική κατάσταση των σωματείων, προϋπολογισμούς - ισολογισμούς αυτών, γήπεδα, έμμισθο προσωπικό, ατυχήματα, ασφαλίσεις κ.λ.π.
γ) Για τον έλεγχο και τη γνωμοδότηση επί των δικαιολογητικών που υποβάλλονται από τα σωματεία για την εγγραφή τους, ως νέων μελών της ΕΠΣ Καστοριάς
δ) Για την προώθηση και ανάπτυξη του ποδοσφαίρου καθώς την εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή κάθε μέτρου που κρίνει πρόσφορο για την άνοδο και προαγωγή του.
IV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


Άρθρο 44: Οικονομική περίοδος
Η οικονομική περίοδος (χρήση) της ΕΠΣ Καστοριάς είναι ετήσια. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
Τα έσοδα και έξοδα της ΕΠΣ Καστοριάς θα διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ισοσκελίζονται κατά την διάρκεια της οικονομικής περιόδου.
Οι λογαριασμοί εσόδων – εξόδων τηρούνται σύμφωνα με τις κρατούσες αρχές του λογιστικού συστήματος και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.


Άρθρο 45: Έσοδα – Πόροι
Οι πόροι της ΕΠΣ Καστοριάς είναι:
α) Η ετήσια συνδρομή των σωματείων – μελών αυτής, η οποία καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με πλειοψηφία του ημίσεως πλέον ενός των παρόντων μελών.
β) Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής των μελών, το οποίο καθορίζεται με όμοια απόφαση.
γ) Οι κάθε φύσεως δωρεές, κληροδοτήματα και οι από οποιαδήποτε αιτία οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις προς αυτή, μεταξύ των οποίων και της Ε.Π.Ο.
δ) Το προϊόν από τα χρηματικά πρόστιμα, τα παράβολα συμμετοχής των ομάδων, τα παράβολα εκδίκασης από τα θεσμοθετημένα και λειτουργούντα σ’ αυτήν όργανα και επιτροπές, όπως και ποσό από τα παράβολα έκδοσης δελτίων των ποδοσφαιριστών.
ε) Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της.
στ) Οι πάσης φύσης εισπράξεις και τα έσοδα από εκμετάλλευση ή την εκχώρηση των ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων διαφήμισης από τους πάσης φύσεως αγώνες και πρωταθλήματα που διοργανώνει η ΕΠΣ Καστοριάς και από τις δραστηριότητες των αντιπροσωπευτικών της ομάδων
ζ) Το ποσοστό από τις εισπράξεις των αγώνων πρωταθλημάτων και κυπέλλου τους οποίους διοργανώνει η Ε.Π.Σ. Καστοριάς
η) την αναλογία της στο ποσοστό επί των εισπράξεων των αγώνων των Εθνικών Πρωταθλημάτων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου που εισπράττει μέσω της Ε.Π.Ο.
θ) την αναλογία της στο ποσοστό που δικαιούται η Ε.Π.Ο. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 70 παρ.12,13,14 και 15 του καταστατικού αυτής και το οποίο αποδίδεται από την Ε.Π.Ο. αναλογικά προς τις Ενώσεις για την καλλιέργεια της υποδομής του αθλήματος, εφόσον αποδεδειγμένα και προς την κατεύθυνση αυτή, διεξάγονται στην ΕΠΣ Καστοριάς πρωταθλήματα υποδομής.


Άρθρο 46: Έξοδα
Η ΕΠΣ Καστοριάς δαπανά τα ποσά που:
α) περιέχονται στον προϋπολογισμό
β) εγκρίνονται από τη Γ.Σ. καθώς και εκείνα που επιφορτίζεται η Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τους σκοπούς του καταστατικού και
γ) όλες τις άλλες δαπάνες που σχετίζονται με την πραγματοποίηση των σκοπών της ΕΠΣ Καστοριάς.
V. ΔΙΑΛΥΣΗ

Άρθρο 47: Απόφαση Διάλυσης
Για τη διάλυση της ΕΠΣ Καστοριάς απαιτείται απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ειδικά συγκαλουμένης για το σκοπό αυτό, η οποία λαμβάνεται με απαρτία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) των σωματείων- μελών και πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των εγκύρων ψήφων.

Άρθρο 48: Τύχη περιουσίας
Σε περίπτωση διάλυσης της ΕΠΣ Καστοριάς η περιουσία της περιέρχεται στην Ε.Π.Ο.


VI. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 49: Οργάνωση Πρωταθλημάτων
Η ΕΠΣ Καστοριάς έχει το δικαίωμα, μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., να διοργανώνει και να συντονίζει όλους τους επίσημους και φιλικούς αγώνες σε όλη την εδαφική της επικράτεια. Για τη συμμετοχή ενός σωματείου – μέλους της ΕΠΣ Καστοριάς στα Πρωταθλήματα και Κύπελλο που διοργανώνονται από αυτή, απαιτείται η προηγούμενη ειδική άδειά της.
Απαγορεύεται η συμμετοχή των σωματείων – μελών της ΕΠΣ Καστοριάς σε μη αδειοδοτημένους φιλικούς αγώνες ή κάθε είδους τουρνουά σωματείων ή ιδιωτών που διεξάγονται στην εδαφική της επικράτεια. Η παράβαση συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.


Άρθρο 50: Ποδοσφαιρικό Στοίχημα – Πολυσυμμετοχή
 • Απαγορεύεται στους αξιωματούχους ομάδων ή αγώνων να εμπλέκονται είτε άμεσα είτε έμμεσα σε στοιχηματισμούς και προγνωστικά αγώνων, που συνδέονται με ποδοσφαιρικούς αγώνες.
 • Απαγορεύεται και είναι άκυρη η συμμετοχή του αυτού προσώπου σε περισσότερα του ενός Δ.Σ. σωματείων της ΕΠΣΚαστοριάς.


Άρθρο 51: Εκμετάλλευση των Δικαιωμάτων – Μ.Μ.Ε.
 • Η ΕΠΣ Καστοριάς εκμεταλλεύεται όλα τα δικαιώματα τα οποία κατέχει ή μοιράζεται με τρίτους, όπως τα δικαιώματα ιδιοκτησίας οιασδήποτε μορφής, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα για οπτικοακουστικές και ραδιοφωνικές μεταδόσεις δια μέσου εικόνας ή φορέα δεδομένων οιουδήποτε τύπου (περιλαμβανομένων όλων των μέσων μετάδοσης εικόνων από υπολογιστές, μετά ή άνευ ήχου, όπως το διαδίκτυο, υπηρεσίες on line ή παρόμοιες). Σε αυτά περιλαμβάνονται η παραγωγή, αναπαραγωγή, διάδοση και αναμετάδοση εικόνων, ήχου ή φορείς δεδομένων από την ΕΠΣ Καστοριάς ,
 • Οπτικοακουστικές και ραδιοφωνικές Μεταδόσεις
Η ΕΠΣ Καστοριάς κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης οιασδήποτε μορφής ήχου, εικόνας και δεδομένων όλων των αγώνων ποδοσφαίρου και των εκδηλώσεων που υπάγονται στην δικαιοδοσία της. Τα δικαιώματα αυτά μπορεί να εκχωρεί με οιασδήποτε μορφής αντάλλαγμα ή με την μορφή συνεκμετάλλευσης με τρίτους, είτε σε ζωντανή μετάδοση είτε σε μαγνητοσκοπημένη είτε σε συνολική είτε με οιαδήποτε άλλη έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μετάδοσης.
.
Άρθρο 52: Προσφυγές – Ρήτρα Διαιτητικής Επίλυσης Διαφορών
 • Η ΕΠΣ Καστοριάς ως μέλος της Ε.Π.Ο., τα σωματεία - μέλη της, οι διαιτητές, οι Ποδοσφαιριστές, οι Προπονητές και εν γένει τα μετέχοντα με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε ιδιότητα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στις δραστηριότητες του αθλήματος του ποδοσφαίρου, συμφωνούν και αποδέχονται ότι καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια, για την επίλυση των αναφυομένων διαφορών που απορρέουν από τη μεταξύ τους αγωνιστική σχέση, τα από το καταστατικό της Ε.Π.Ο. προβλεπόμενα δικαιοδοτικά -(δικαστικά και διαιτητικά)– όργανα, παραιτούμενοι του δικαιώματος προσφυγής στα Πολιτικά Δικαστήρια.
 • Στα καταστατικά όλων των ανωτέρω νομικών προσώπων, στους κανονισμούς, τις προκηρύξεις, τα συμβόλαια προπονητών, τις αιτήσεις εγγραφής μελών – αιτήσεις εγγραφής ποδοσφαιριστών, υποχρεωτικά συμπεριλαμβάνεται διάταξη ή όρος, ότι συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των προαναφερθεισών διαφορών τους, τα προβλεπόμενα στο παρόν, τους Κανονισμούς, τις προκηρύξεις και τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., όργανα αυτής, παραιτούμενοι από κάθε δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των Πολιτικών ή Διοικητικών Δικαστηρίων, ως ανωτέρω ορίζεται.


VII. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 53: Ισχύς του Καταστατικού
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Καστοριάς διασφαλίζει την ισχύ του παρόντος καταστατικού και των συνημμένων παραρτημάτων Α και Β που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού και έχουν ισότιμη καταστατική ισχύ και αποφασίζει για κάθε μέτρο που απαιτείται για την εφαρμογή του.

Άρθρο 54: Τεκμήριο αρμοδιότητας
 • Σε περίπτωση ασάφειας διατάξεων του παρόντος καταστατικού όπως και για θέματα που δεν προβλέπονται από αυτές, αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Καστοριάς στα πλαίσια των προβλεπομένων στο Καταστατικό της ΕΠΟ και τους ισχύοντες Κανονισμούς
 • Αρμοδιότητες και καθήκοντα που ανατίθενται με το παρόν καταστατικό σε όργανα ή σε επιτροπές, τα οποία παραλείπονται να ασκηθούν, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ Καστοριάς ασκούνται από αυτή.
Άρθρο 55: Έγκριση – Έναρξη ισχύος
Το παρόν καταστατικό όπως κωδικοποιήθηκε και αποτελείται από 55 άρθρα, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε στις 02-12-2015, τίθεται δε σε ισχύ μετά την έγκριση και επικύρωση αυτού από το αρμόδιο δικαστήριο.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης


ΓΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ