Τετάρτη 12 Μαΐου 2021

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΚΑΙ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021Ενημερώνουμε τα σωματεία της δύναμής μας ότι από την 21-04-2021 επαναλειτουργεί η πλατφόρμα του ηλεκτρονικού μητρώου σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού https://www.gga.gov.gr/mitroo για την επικαιροποίηση για το έτος 2021 των στοιχείων των σωματείων που εγγράφηκαν στην πλατφόρμα το έτος 2020 και την εγγραφή (για πρώτη φορά) των σωματείων που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση (τετραψήφιος κωδικός)

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των σωματείων για εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο σωματείων που υποβλήθηκαν από 1 Ιανουαρίου μέχρι 19 Απριλίου 2021 ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη και απαιτείται το σωματείο να υποβάλλει εκ νέου αίτηση για το 2021, όπως και τα υπόλοιπα σωματεία.

Συνημμένα σας επισυνάπτουμε το ΦΕΚ Β΄1593/20-04-2021 που αφορά στην υποχρέωση των σωματείων που εγγράφηκαν στο ηλεκτρονικό μητρώο σωματείων το έτος 2020 να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους για το έτος 2021 μέχρι 31-08-2021 για κάθε άθλημα που έχουν δηλώσει καθώς και την υποβολή αιτήσεων σωματείων για εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο σωματείων της Γ.Γ.Α. (είσοδος στην πλατφόρμα https://somateia.gga.gov.gr).

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υφυπουργείου Αθλητισμού, τα σωματεία που εγγράφηκαν το έτος 2020, αυτόματα μεταφέρονται στο ηλεκτρονικό μητρώο του έτους 2021, με την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονικό πλατφόρμα της Γ.Γ.Α. (άρθρο 3, παράγρ. 4 του ως άνω ΦΕΚ), μέχρι την 31-08-2021.

Η επικαιροποίηση στοιχείων συνιστά νέα αίτηση εγγραφής. Σε περίπτωση που η αίτηση επικαιροποίησης βρεθεί ελλιπής, με αποτέλεσμα τη μη επικαιροποίηση της εγγραφής (δηλαδή την επανεγγραφή του σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021), το σωματείο έχει δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης και επανυποβολής της αίτησής του μέχρι την 30-11-2021. Σε περίπτωση που και μετά τον επανέλεγχο η αίτηση δεν γίνει δεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του και ΔΕΝ εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 ως προς το άθλημα ή τα αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής.

Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους:

α. ο πρώτος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής αρχίζει από 20-04-2021 και ολοκληρώνεται την 30-06-2021.

β. ο δεύτερος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής αρχίζει την 01-07-2021 και ολοκληρώνεται την 30-09-2021.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ στην ΕΠΣ (epskast@yahoo.gr  την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο σωματείων της Γ.Γ.Α. ή/και την επικαιροποίηση των στοιχείων τους για το έτος 2021 (αφορά στα σωματεία που έχουν εγγραφεί το έτος 2020) και να γνωστοποιήσουν το αποτέλεσμα στην Ε.Π.Σ Καστοριάς.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΓΙΑ  ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤονίζεται ότι σωματεία που δεν έχουν Κωδικό Μητρώου (τετραψήφιος αριθμός, 2 ελληνικά γράμματα κεφαλαία και δύο αριθμοί, χωρίς κενό) σημαίνει ότι δεν έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και κατά συνέπεια δεν δύνανται να εισέλθουν στην πλατφόρμα του Μητρώου Σωματείου της Γ.Γ.Α..

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ΄αριθμ. 165090/23-04-2021 (ΦΕΚ 1670) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, στην οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά για την χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης καθώς και οδηγίες για την ορθή συμπλήρωσή τους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο για το άθλημα που καλλιεργεί, είναι τα παρακάτω:

1. Αίτηση του σωματείου για χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για συγκεκριμένο άθλημα ή κλάδο άθλησης (παράρτημα ΙΙ της ως άνω απόφασης).

2. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του ασκούντος τη διοίκηση, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

3. Αντίγραφο του εγγράφου διορισμού του Δικαστικού Αντιπροσώπου από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την τέλεση των αρχαιρεσιών του σωματείου, εφόσον αυτές διενεργήθηκαν μετά τις 23-11-2019.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού.

5. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών του αρμόδιου Δικαστηρίου. Το Πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

6. Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί και τηρούνται τα προβλεπόμενα από τον ν. 2725/199, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βιβλία. Η βεβαίωση να έχει εκδοθεί μέχρι ένα χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύψει ότι υπάρχει οποιαδήποτε έλλειψη από τα ανωτέρω ή μη ορθή συμπλήρωση ή μη υποβολή έγκυρου δικαιολογητικού, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και το σωματείο δεν λαμβάνει την ειδική αθλητική αναγνώριση. Ο φάκελος επιστρέφεται. Το σωματείο έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης, προσκομίζοντας πλήρες φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εν ισχύ.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ταχυδρομικά στην Γ.Γ.Α. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 15180) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου anagnorisi@gga.gov.gr.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣωματεία που έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, κατόπιν αίτησής τους, δύνανται να λάβουν έγγραφο περί ισχύος της και της μη ανάκλησής της, υποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για συγκεκριμένο άθλημα (παράρτημα ΙΙΙ της ως άνω απόφασης).

2. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του ασκούντος τη διοίκηση κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

3. Αντίγραφο του εγγράφου διορισμού του Δικαστικού Αντιπροσώπου από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την τέλεση των αρχαιρεσιών του σωματείου, εφόσον αυτές διενεργήθηκαν μετά τις 23-11-2019.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού.

5. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών του αρμόδιου Δικαστηρίου. Το Πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

6. Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί και τηρούνται τα προβλεπόμενα από τον ν. 2725/199, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βιβλία. Η βεβαίωση να έχει εκδοθεί μέχρι ένα χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης.

7. Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή ένωσης.

Επισημαίνεται ότι στοιχεία ή/και δικαιολογητικά που υποβάλλονται ή έχουν υποβληθεί από το σωματείο στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων και είναι εν ισχύ, μπορούν να αντληθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. χωρίς να απαιτείται η εκ νέου υποβολή τους με την αίτηση.

Η αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ταχυδρομικά στην Γ.Γ.Α. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 15180) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου anagnorisi@gga.gov.gr.
ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Γ.Γ.Α. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Α.Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ  ΚΒ 39
Α.Σ. ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ  ΛΞ 18
Α.Ε. ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ ΝΔ 65
Α.Γ.Σ. ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΛΞ 19
Α.Σ. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ  ΛΞ 22
Α.Σ. ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΒ 38
Α.Σ. ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΒ 37
Α.Σ. ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΛΞ 34
Α.Σ. ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ ΛΞ 15
Α.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ ΦΗ 68
Α.Μ.Γ.Σ. ΚΡΟΝΟΣ ΟΘ 62
Α.Σ. ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΛΞ 16
Α.Σ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΩΝ ΛΞ 49
Π.Α.Σ. ΛΕΥΚΗΣ ΛΞ 43
Α.Γ.Σ. ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ ΛΞ 41
Α.Σ. ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΛΞ 57
Α.Ο. ΚΑΣΤΩΡ ΛΞ 20
Α.Σ. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΦΠ89
Α.Σ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ ΛΞ 23
Α.Σ. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ ΛΞ 25