Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 Έχοντας υπόψιν :


Τις διατάξεις των Καταστατικών της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και, ειδικότερα, των άρθρων 20, 21, 22, 23, 26, 27 και 30 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. και 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, και 12 του παραρτήματος Β.

Τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και μετά το ν. 4726/ 2020, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις κάθε άλλου σχετικού νόμου,

Την από 21/ 25.02.2022 (θέμα 2ο) σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Καστοριάς,

                                                                               ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ. Καστοριάς την 18.04. 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην αίθουσα  της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των σωματείων – μελών και έλεγχος απαρτίας,

2) Ορισμός τριών (3) μελών της για τον έλεγχο τήρησης των πρακτικών,

3) Εκθεση Διοικητικού απολογισμού

4) Εγκριση Διοικητικού απολογισμού

5) Εκθεση Οικονομικού απολογισμού

6) Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

7) Εγκριση Οικονομικού απολογισμού

8) Εκθεση προϋπολογισμού 2022

9) Εγκριση προϋπολογισμού 2022

10) Γενική τροποποίηση του καταστατικού και εναρμόνισή του με τις διατάξεις του νόμου 2725 / 1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων, 1, 4, 21, 22, 29, 30, 31, 32 και 55, των παραρτημάτων Α΄ και Β΄ του καταστατικού, καθώς και όποιων άλλων διατάξεων προκύψουν από την διαδικασία.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει η απαιτούμενη από το καταστατικό και τον ισχύοντα νόμο απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και μία ώρα αργότερα, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Θα ακολουθήσει ειδικό έγγραφο με οδηγίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των σωματείων που έχουν το σχετικό δικαίωμα.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Καστοριάς

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ