Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ - Παράταση ως τις 31/07/2019

Αναρτήθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, η Τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 (Β’ 3254/08-08-2018) απόφασης του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει – Παράταση προθεσμίας της παρ. 1 αρ. 5 της κοινής υπουργικής απόφασης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά “Παρατείνεται η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 (ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018)  έως 31-07-2019.