Κυριακή 21 Απριλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 Αριθ.πρωτ. : 10

Καστοριά, 11/03/2024

 

ΠΡΟΣ: Σωματεία Μέλη μας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη του  :

1. Την 34/05-03-2024 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης

2. Τις διατάξεις των οικείν άρθρων του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

3. Τις διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας  

 

Π ρ ο σ κ α λ ε ί

Όλα τα σωματεία μέλη της Ένωσης σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Απριλίου 2024, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 18.00, στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Καστοριάς, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.Επικύρωση πληρεξούσιων των σωματείων και έλεγχος απαρτίας των παρισταμένων μελών.

2. Εκλογή ενός γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ.

3. Έκθεση διοικητικού απολογισμού έτους 2023.

4. Έγκριση διοικητικού απολογισμού.

5. Έκθεση οικονομικού απολογισμού έτους 2023.

6. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.

7. Έγκριση οικονομικού απολογισμού.

8. Έκθεση και έγκριση προϋπολογισμού επόμενου έτους.

9. Διαγραφή σωματείων.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, Μ. Δευτέρα 29-04-2024, στον ίδιο χώρο και ώρα 19:00. Λογίζεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των παρευρισκομένων μελών και χωρίς νέα πρόσκληση.

Στα σωματεία- μέλη της Ένωσης θα διανεμηθούν, με μέριμνα της Εκτελεστικής Επιτροπής, όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα για την αντιπροσώπευση και συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Γ.Γ.Α. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ