Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016


ΠΡΟΣ:  Όλα τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Καταστατικών της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και, ειδικότερα, των άρθρων 20, 21, 22, 23, 26, 27 και 30 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  και 12 του παραρτήματος Β.
2.      Τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις κάθε άλλου σχετικού νόμου.
3.      Την από 12-09-2016 (θέμα 1ο) σχετική απόφαση του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, που διορίσθηκε με την υπ’ αριθμό 111/ 2016 απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ
         Γενική Συνέλευση των σωματείων - μελών της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ την 24 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00, στην ισόγεια αίθουσα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς (πρώην Νομαρχίας Καστοριάς), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α) ορισμός τριών (3) μελών της για τον έλεγχο τήρησης των πρακτικών,
β) Δήλωση ότι η Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί και συσταθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Π.Σ. Καστοριάς.
γ) ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των σωματείων - μελών και έλεγχο απαρτίας, δ) έγκριση της ημερήσιας διάταξης,
ε) Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (ή δύο μελών αν παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος) για τη διενέργεια Αρχαιρεσιών προς εκλογή του Προέδρου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής όπως και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
στ) Μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια, για την εκλογή εννέα (9) τακτικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και τριών (3) μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των αναπληρωματικών που προβλέπονται στο καταστατικό για τα παραπάνω όργανα.
         Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, αν δεν παραβρεθεί το μισό συν ένα του όλου αριθμού των σωματείων - μελών, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία-ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων - μελών που θα παραβρεθούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ
         1. Στην Γ.Σ. συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, όλα τα σωματεία- μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα και έχουν νόμιμα εκλεγμένη διοίκηση. Στερείται του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΠΣ Καστοριάς κάθε σωματείο, εφόσον στο προ της Γενικής Συνέλευσης ημερολογιακό έτος δεν είχε συμμετοχή σε αγώνες με δεκαοχτώ (18) τουλάχιστον ποδοσφαιριστές, πλην των ειδικών μορφών ποδοσφαίρου (Σάλας και Άμμου), η συμμετοχή στους αγώνες των οποίων ρυθμίζεται από ειδικότερες διατάξεις. Η συμμετοχή αποδεικνύεται από τα επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από την ΕΠΣ Καστοριάς ή την Ε.Π.Ο.. Ως συμμετοχή νοείται η χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστή σε αγώνα και όχι η απλή αναγραφή του στο Φύλο Αγώνα.
         2. Κάθε σωματείο-μέλος ορίζει, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου του, τον αντιπρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση και έναν αναπληρωτή του. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι τακτικά μέλη του σωματείου και με δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
         3. Η συμμετοχή των αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση γνωστοποιείται στην Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ με έγγραφο. Το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο του αντιπροσωπευόμενου σωματείου - μέλους κατατίθεται στην Γραμματεία της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016 και μέχρι την 14.00 μ.μ.
         4. Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ κάθε σωματείο- μέλος μπορεί να υποδεικνύει έναν (1) υποψήφιο ως τακτικό και έναν (1) ως αναπληρωματικό.
         5. Η υπόδειξη υποψηφίων γίνεται από τα σωματεία - μέλη εγγράφως, με απόφαση του Δ.Σ. τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνερχόμενη, για την εκλογή τους, Γενική Συνέλευση και έως την 14.00 μ.μ. της τελευταίας ημέρας, που είναι η Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016. Η κατάθεση της υποψηφιότητας μπορεί να γίνει και αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο ή ειδικά εξουσιοδοτημένο, από αυτόν, πρόσωπο. Έως την ανακήρυξη των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν στην Ε.Π.Σ. Καστοριάς:
α) Βεβαίωση του Σωματείου ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του και ταμειακώς τακτοποιημένος,
β) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του υποψηφίου και
γ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς του Παραρτήματος Α του καταστατικού.
         Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλλει και κάθε ένας ο οποίος επιθυμεί από μόνος του (μεμονωμένος υποψήφιος) εντός των ίδιων προθεσμιών, εφόσον είναι μέλος πρωτοβάθμιου ποδοσφαιρικού Σωματείου-μέλους, έχει τα απαιτούμενα προσόντα και πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις..
         6. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ανακηρύσσει τους υποψηφίους προς εκλογή, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και καταρτίζει το ψηφοδέλτιο εκλογής.
         7. Διευκρινίσεις και υποδείγματα εγγράφων για τις άνω διαδικασίες, βρίσκονται στη διάθεση των μελών στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

                                 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΤΡΙΑΝΑΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                   ΚΟΣΚΟΣΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ