Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1)     Δήλωση συμμετοχής Κυπέλλου και  Πρωταθλήματος, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία υποχρεωτικά στις αντίστοιχες ημερομηνίες που προβλέπουν οι προκηρύξεις.

2)     Βεβαίωση περί μη οφειλής στο ταμείο της Ε.Π.Σ. Καστοριάς και Ε.Π.Ο.

3)     Παράβολο συμμετοχής στο Κύπελλο Ερασιτεχνών δωρεάν για το 2019-20.

4)     Ετήσια συνδρομή περιόδου 2019-2020 πενήντα (20) €.

5)    Παράβολο συμμετοχής στο πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας και Β’ κατηγορίας ογδόντα   (80) €.

6)     Παραχωρητήριο γηπέδου από τον φορέα στον οποίο ανήκει το γήπεδο, καθώς και άδεια καταλληλότητας αυτού.

7)     Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο θα φαίνεται η ημερομηνία κατά την οποία εξελέγη, ακριβές αντίγραφο  του πρακτικού βιβλίου συνεδριάσεων.

8)     Δήλωση εκπροσώπου-Συνυποσχετικό διαιτησίας του σωματείου με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

9)  Ονοματεπώνυμο προπονητή με τον οποίο είναι συμβεβλημένο το σωματείο σας, ή  υπεύθυνη δήλωση  όταν το σωματείο δεν υποχρεούται να έχει προπονητή.

10)  Βεβαίωση χορηγών εάν υπάρχει.