Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

Με τη νεότερη διάταξη του άρθρου 41 του ν. 4807 2021 (ΦΕΚ Α’ 96/11.06.2021), υπό τον τίτλο «Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης σωματείων, συλλόγων γονέων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αθλητικών ενώσεων», ορίστηκε πλέον ότι: «Στο άρθρο 90 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) παρατείνεται η θητεία των αναφερόμενων οργάνων διοίκησης μέχρι και την 31η.10.2021, προστίθενται στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης οι αθλητικές ενώσεις και το άρθρο 90 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 90
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης
Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’ 268), των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 89 του παρόντος ή 45 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 31η.10.2021.».

Υπό τα παραπάνω δεδομένα και εφόσον δεν έχουν διενεργηθεί με οποιοδήποτε τρόπο αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων (τονίζοντας την υποχρέωση, βάσει των ρυθμίσεων του άρθρου 5 του Ν. 2725/ 1999, όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 4726/ 2020 αυτές να γίνονται με την παρουσία δικηγόρου ως προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής), η θητεία της διοίκησης αθλητικού σωματείου έχει παραταθεί έως την 31-10-2021.