Σάββατο 17 Ιουλίου 2021

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση


ΠΡΟΣ

 ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

  ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Θέμα: «Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των Καταστατικών της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και, ειδικότερα, των άρθρων 21, 22, 23, 26, 27 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

2. Την υπ’ αριθμ 18/19-6-2021 απόφαση του Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων - μελών της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ την

26-07-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, σε χώρο που θα ανακοινωθεί με νέα απόφαση λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας covid-19, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Δήλωση ότι η Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί και συσταθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Π.Σ. Καστοριάς.

2) Ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των σωματείων – μελών και έλεγχο απαρτίας.

3) Έγκριση της ημερήσιας διάταξης.

4) Ορισμό τριών (3) μελών της για τον έλεγχο των πρακτικών.

5) επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.

6) Έκθεση και έγκριση πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής.

7) Έκθεση και έγκριση οικονομικού απολογισμού.

8) Έκθεση και έγκριση προϋπολογισμού.

9) Συζήτηση προτάσεων που αφορούν την αγωνιστική περίοδο 2021-2022


10) εκκαθάριση μητρώου μελών – διαγραφή ανενεργών σωματείων 

11) αναγνώριση νέων σωματείων – μελών

12) τροποποίηση – εναρμόνιση άρθρων του Καταστατικού της Ε.Π.Σ σύμφωνα με τον ισχύοντα αθλητικό νόμο  

 Η Γ.Σ. λαμβάνει έγκυρες αποφάσεις μόνον όταν παρευρίσκεται και εκπροσωπείται η απόλυτη πλειοψηφία (πλέον του 50%) των σωματείων – μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου (απαρτία). Εάν δεν υπάρχει απαρτία, τότε η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα, Δευτέρα 26-07-2021 και ώρα 19:00, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία-ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων - μελών που θα παραβρεθούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ

 1. Στην Γ.Σ. συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, όλα τα σωματεία- μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Τα υπόλοιπα σωματεία θα μετέχουν στη συζήτηση για τον προγραμματισμό της νέας αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 2. Κάθε σωματείο-μέλος ορίζει, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου του, τον αντιπρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση και έναν αναπληρωτή του. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι τακτικά μέλη του σωματείου και με δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 3. Λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας η συμμετοχή των αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση γνωστοποιείται στην Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ με e-mail (epskast@yahoo.gr) ή στο φαξ 2467083787 ή τηλεφωνικά στο 2467083728. το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 22-07-2021 και μέχρι την 14:00 μ.μ.

** Γίνεται γνωστό στα μέλη ότι για την προστασία των εκπροσώπων των ομάδων, της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Καστοριάς και του προσωπικού θα ακολουθηθεί το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο .

                                                       Για την Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Καστοριάς

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΕΝ.    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                            ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ