Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

Οδηγίες Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΕΠΣ Καστοριάς

  H Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Καστοριάς ενημερώνει όλα τα σωματεία της δύναμής της σχετικά με τις οδηγίες συμμετοχής και ψηφοφορίας στην επικείμενη Τακτική και Καταστατική Γενική Συνέλευση Μελών της ΕΠΣ Καστοριάς, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ένωσης.


Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ έχει κάθε αθλητικό σωματείο-μέλος που πληροί ταυτόχρονα τις παρακάτω προϋποθέσεις:


- Φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση.


- Έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/ 2020.


- Συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό αθλητών, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη, ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (2022), με όσους κατ’ ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος. Ως συμμετοχή νοείται η χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστή σε αγώνα και όχι η απλή αναγραφή του στο Φύλλο Αγώνα.


   2. Κάθε σωματείο-μέλος ορίζει, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου του, τον αντιπρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση και έναν αναπληρωτή του. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι τακτικά μέλη του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σωματείου ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.


 3. Η συμμετοχή των αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση γνωστοποιείται στην Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ με έγγραφο. Το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους και το σχετικό πρακτικό του Δ.Σ., σύμφωνα με το σχέδιο που έχει διανεμηθεί, κατατίθενται στην Γραμματεία της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 17 Ιουνίου 2022 και μέχρι τις 14.00 μ.μ.. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, μπορεί να ζητηθούν έγγραφα που αποδεικνύουν την εκλογή του αντιπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, καθώς και την ιδιότητά του σε αυτό.  


  4. Διευκρινίσεις και υποδείγματα εγγράφων για τις άνω διαδικασίες, βρίσκονται στη διάθεση των μελών στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. Καστοριάς.


ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ 

Ο Πρόεδρος Τριανταφύλλου Δημήτριος 

Ο Γ. Γραμματέας Δημητριάδης Ιωάννης