Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 31.8.2019.

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αρ. απ. ΦΕΚ Β' 3727/31.8.2018, των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, παρατείνεται η ισχύς των υφισταμένων κατά της δημοσίευσης της παρούσης άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων έως [31/08/2019] οι οποίες έληξαν 31/08/2018. Παρακαλούμε τα σωματεία να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να πάρουν την άδεια διεξαγωγής των αγώνων τους για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019.


Όπως ήδη γνωρίζετε κάθε αθλητική εγκατάσταση για να λειτουργεί νόμιμα και να εξασφαλίζονται οι άδειες διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων, πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας με όρους ασφάλειας για αθλούμενους και θεατές, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασία (Ν. 2725/1999, Κ.Υ.Α. 46596/2004), καθώς εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999.
Αναφορικά σας επισημαίνουμε τις σχετικές διατάξεις που αφορούν την άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων οι οποίες αναφέρουν.
«Για την λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών γυμναστηρίων όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην των υπαγομένων στις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος νόμου, απαιτείται άδεια για τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές. Η άδεια χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή στον φορέα στον οποίο ανήκει από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
2. Ν. 4049/2012 (Φ.Ε.Κ. 35/τ. Α΄).
Η άδεια περιλαμβάνει: α) την καταλληλότητα των αγωνιστικών χώρων, των χώρων άθλησης και των λοιπών χώρων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αθλητών, προπονητών, διαιτητών (αποδυτήρια, ιατρεία κ.λ.π.) και β) την καταλληλότητα των λοιπών χώρων της αθλητικής εγκατάστασης ιδίως αυτών που προορίζονται για την πρόσβαση, παραμονή και αποχώρηση των θεατών. Η άδεια ισχύει για δύο (2) έτη από τη χορήγησή της. 
Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης που στερείται άδειας λειτουργίας και παραχωρεί η επιτρέπει τη διενέργεια σε αυτή αθλητικής εκδήλωσης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Οι ως άνω ποινές επιβάλλονται και στον Πρόεδρο του Αθλητικού Σωματείου, που συμμετέχει στην αθλητική εκδήλωση. 
Στα πλαίσια αυτά σας καλούμε άμεσα να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των αδειών σε όλες τις ποδοσφαιρικές αθλητικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς σας, επισημαίνοντάς σας ότι από σήμερα και μέχρι τη διευθέτηση του ζητήματος καμία άδεια δε θα χορηγείται για τη διεξαγωγή αγώνα σε γήπεδο που δεν υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή αγώνων.
Παρατείνουμε την προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 23 της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/4-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3568/10-10-2017), έως 31-8-2019.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/4-10-2017 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 3568/10-10-2017).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.