Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Σας υπενθυμίζουμε τα δικαιολογητικά έκδοσης δελτίου πιστοποίησης προπονητή, βάσει του άρθρου 22 παρ.(Β) της προκήρυξης πρωταθλημάτων μας, περιόδου 2018-2019:

Τα σωματεία Α’ κατηγορίας, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προπονητή, κάτοχο τουλάχιστον διπλώματος UEFAC’ και κάτοχο επίσης ταυτότητας προπονητή Ε.Π.Ο. τριετούς διάρκειας και σε ισχύ (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α’ Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου)..

Οι ανωτέρω προπονητές υποχρεούνται στην έκδοση από την ‘Ενωση δελτίου πιστοποίησης προπονητή για την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο, προσκομίζοντας:

α) Αίτηση του σωματείου.

β) Ταυτότητα προπονητή τριετούς διάρκειας με ημερομηνία λήξης 31-12-2018. Μετά την 1-1-2019 η ταυτότητα τριετίας θα πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης 31/12/2021.

γ) Βεβαίωση μέλους στον οικείο Σύνδεσμο Προπονητών.

δ) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα Κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο., αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Κανονισμού Προπονητών, του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.

στ) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης και πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνικό με σωματείο, το οποίο κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (φωτοτυπία δεν γίνεται δεκτή) και

ζ) χρηματικό παράβολο εκατό (100) ευρώ.

Προπονητής ο οποίος δεν θα προβεί στην έκδοση δελτίου πιστοποίησης, δεν θα μπορεί να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο.
Σωματείο το οποίο δεν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ ανά αγώνα από την αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις έκδοσης δελτίου πιστοποίησης προπονητή για όλες τις κατηγορίες, θα προσκομίζεται και ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.