Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 24/23-03-2015
   Σήμερα την 23-03-2015 συνεδρίασε η επιτροπή κι αποφάσισε την επιβολή των  
         παρακάτω ποινών.
Α) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ  
      1)  Ποινή αποκλεισμού  (7) επτά  αγωνιστικών στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ Τσαχαλή Α.   με αρ. δελτίου (1302625 ) Άρθρο 10 παρ.1 δ΄Ι , παραγρ. 5 α΄                    ( υπότροπος )  και παραγρ. 7 ε΄ 
       2)   Ποινή αποκλεισμού  (4) τεσσάρων   αγωνιστικών στον Ποδοσφαιριστή του Σωματείου ΦΛΑΤΣΑΤΑ  ΟΙΝΌΗΣ  Παπαδόπουλο Κ. με αρ. δελτίου (1356306 ) Άρθρο 10 παρ.1 δ΄Ι .