Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

Ενημέρωση επί της διαδικασίας κατάθεσης δικαιολογητικών για χορήγηση βεβαίωσης για το ηλεκτρονικό μητρώο της Γ.Γ.Α

 


 

Με βάση το έγγραφο που μας απεστάλη  από την  Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Καστοριάς, σας ενημερώνουμε ότι για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο μητρώο της Π.Ε Καστοριάς αθλητικών σωματείων, καθώς και για την έκδοση της απαιτούμενης για το ηλεκτρονικό μητρώο της Γ.Γ.Α βεβαίωσης, θα πρέπει να προσκομίσετε ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

 1. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών από το πρωτοδικείο (είναι απαραίτητο ανεξαρτήτως αν έχουν γίνει ή όχι, αλλαγές στο καταστατικό). Αν έχουν γίνει αλλαγές, θα προσκομίσετε και το καινούργιο καταστατικό με την απόφαση του Πρωτοδικείου.
 2. Βεβαίωση εγγραφής του σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α), του προηγούμενου έτους.
 3. Ειδική αθλητική αναγνώριση του σωματείου από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α).
 4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή από τη Γ.Γ.Α
 5. Αναγγελία Πρόσληψής προπονητή (έντυπο 3 ΕΡΓΑΝΗ) ή το ιδιωτικό Συμφωνητικό Εργασίας όπως αναρτάται στο Taxisnet.        ***Σε πρόσφατη ενημέρωση της Υπηρεσίας με την τελευταία νομοθεσία σχετικά με την υποχρέωση απασχόλησης προπονητή σας κατευθύνουμε στο άρθρο 39 π.γ Ν.4934/2022 όπου αναφέρεται ότι υποχρέωση απασχόλησης προπονητή έχουν τα αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν ομαδικό άθλημα και συμμετέχουν σε πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών και σε τοπικό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά λοιπόν που θα κατατίθενται θα προσκομίζεται και βεβαίωση της ΕΠΣ όπου θα αναφέρεται η μη υποχρεωτικότητα απασχόλησης προπονητή βάση της νέας νομοθεσίας καθώς και το πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχει η ομάδα . 
 6. Απολογιστικά στοιχεία: 1) οικονομικό απολογισμό προηγούμενου έτους – 2) προϋπολογισμό νέου έτους – 3) απολογισμό δραστηριοτήτων προηγούμενου έτους, 4)προγραμματισμός δράσεων νέου έτους – 5) έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.Τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται και στα τηρούμενα βιβλία του συλλόγου.
 7. Ειδικό απολογισμό προηγούμενου έτους, ο οποίος αφορά σε επιχορήγηση που έλαβε ο Σύλλογος από τη Γ.Γ.Α. Ο ειδικός απολογισμός, θα κατατίθεται σε ειδικό έντυπο όπως σας έχει αποσταλεί από τη Γ.Γ.Α.
 8. Φωτοαντίγραφο του πρακτικού της τελευταίας εκλογικής Γενικής Συνέλευσης (ακόμα και αν δεν έχει αλλάξει).
 9. Δικαστικός αντιπρόσωπος. Καταχωρείται σε αρχεία μορφής pdf ο διορισμός του δικαστικού αντιπροσώπου εάν οι εκλογές διενεργήθηκαν μετά τις 22/11/2019.
 10. Φωτοαντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της πιο πρόσφατης συγκρότησης σε σώμα.
 11. Πρόσφατες Υπεύθυνες δηλώσεις των μελών του Δ.Σ & του προπονητή, στις οποίες θα πρέπει να αναφέρεται η ιδιότητά του (π.χ. αντιπρόεδρος, γραμματέας, απλό μέλος, προπονητής κ.λπ..) και ότι δεν συντρέχει κώλυμα στο πρόσωπό του από τα άρθρα του Ν.2725/99 και των τροποποιήσεών του.
 12. Σκαναρισμένη την τελευταία σελίδα όλων των απαιτούμενων θεωρημένων βιβλίων του συλλόγου, όπου θα φαίνεται ο αρ. πρωτοκόλλου και η ημερομηνία θεώρησής τους.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται ένα- ένα στην κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) αναγράφοντας τον τίτλο του εγγράφου (σε κεφαλαία γραφή) και να αποστέλλονται μαζί με τη σχετική αίτηση (στην οποία θα αναγράφονται ένα – ένα όλα τα δικαιολογητικά που κατατίθενται στην υπηρεσία μας και  θα έχει σφραγίδα του συλλόγου και υπογραφή προέδρου)στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.dykm@kastoria.pdm.gov.gr. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών από το αθλητικό σωματείο, θα διενεργηθεί έλεγχος της πληρότητάς αυτών από την υπηρεσία μας και στη συνέχεια θα ενημερώνεστε ηλεκτρονικά, για την ημέρα και ώρα που θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα υποχρεωτικά από το νόμο τηρούμενα βιβλία για έλεγχο. Εάν κατά τον έλεγχο των βιβλίων, διαπιστωθεί η μη τήρηση τους, τότε η υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.3 του Ν.2725/99, όχι μόνο δεν θα προβεί στην έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, αλλά είναι υποχρεωμένη από τη νομοθεσία να ενημερώσει τη Γ.Γ.Α η οποία θα προβεί στην ανάκληση της Αθλητικής Αναγνώρισης του σωματείου.

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που μας αποστείλατε προκύψει έλλειψη δικαιολογητικών ή στοιχείων, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και καλείστε να στείλετε εκ νέου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.    

Διευκρινίζεται ότι η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και οποιοσδήποτε άλλος τρόπος δεν θα γίνεται δεκτός.


 

Για την εξυπηρέτησή σας θα απευθύνεστε στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας: υπάλληλος  Παγούνης Νίκος, γραφείο 11, ισόγειο τηλέφωνο 2467350217 υπάλληλος Ρεσίνη Σοφία, γραφείο 13, 2ος όροφος, , τηλέφωνο 2467350284.