Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν το καταστατικό της Ε.Π.Σ Καστοριάς, καθώς και το υπ'αριθμ. 29/05-05-2023 πρακτικό συνεδρίασης της Ε.Ε. αυτής 


ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ.

η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΠΣ Καστοριάς  στις 28 Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30.

Σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Καταστατικού Ε.Π.Σ. Καστοριάς , κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ . δια αντιπροσώπου του. Ο Τακτικός αντιπρόσωπος μαζί με τον αναπληρωματικό του ορίζονται με απόφαση  του Δ.Σ. του σωματείου. 
Παρακαλείσθε όπως καταθέσετε στην Ένωση το αργότερο μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ  23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023  το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο για τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων σας, που θα σας αποσταλεί.

Σύμφωνα με το Άρθρο 31 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Καστοριάς, της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει πάντοτε ο Πρόεδρος της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία (50%+1μέλη),τότε η Γ.Σ θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, στο ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

Τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση  σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 245690/19-05-2023 έγγραφο της Γ.Γ.Α. με το οποίο επικυρώθηκε ο κατάλογος των σωματείων της Ένωσης όπως αυτά αναγράφονται με βάση το τηρούμενο στην Γ.Γ.Α. ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων είναι αναλυτικά τα εξής: