Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

Η Ε.Π.Σ. Καστοριάς υπενθυμίζει στα σωματεία της δύναμής της, εφόσον δεν το έχουν Ίδη κάνει πράξει, ότι εως την 31 Δεκεμβρίου 2023 τα αθλητικά σωματεία, οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 2, 3, 5, 11, 14, 20, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121).
Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου.
Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.