Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

Η επιτροπή εκτάκτων θεμάτων της Ε.Π.Σ. Καστοριάς κατόπιν συνεδριασης την Τρίτη 20/09/2022 αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή των προγραμματισμένων αγώνων κυπέλλου, εως τις 01/10/2022 αναμένοντας τις αποφάσεις της Γ.Σ της Ε.Π.Ο στις 30/09/2022 στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ. αριθ. ΥΠΠΟΑ/οικ.435525/13-09-2022 (ΑΔΑ:96ΦΟ4653Π4-ΨΔΞ) Εγκυκλίου της Γ.Γ.Α.,με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων».