Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 Η Επιτροπή Εκτάκτων θεμάτων της Ε.Π.Σ. Καστοριάς, σε  συνεδρίαση της σήμερα 16/09/2022, αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή όλων των αγώνων του  κυπέλλου, που ήταν προγραμματισμένοι για το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2022. 

Η απόφαση για την αναστολή έχει ισχύ μέχρι  να ληφθεί από την ΕΠΟ το πλαίσιο της εφαρμογής της υπ. αριθ. ΥΠΠΟΑ/οικ.435525/13-09-2022 (ΑΔΑ:96ΦΟ4653Π4-ΨΔΞ) Εγκυκλίου της Γ.Γ.Α., με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων.