Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Σας διαβιβάζουμε πράξη συναίνεσης και επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απέστειλε η Ε.Π.Ο. σε εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού κανονισμού (679/2016) η οποία θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη σας (μέλη σωματείων, ποδοσφαιριστές, διαιτητές, προπονητές κλπ). Η πράξη θα επικυρώνεται υποχρεωτικά για το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή άλλη δημόσια υπηρεσία και θα υποβάλλεται στην Ε.Π.Σ. Καστοριάς. Χωρίς την πράξη αυτή καμία αίτηση ή διαδικασία δε θα γίνεται δεκτή και δε θα διεκπεραιώνεται από την Ένωση.

Παρακαλούμε για τη σωστή εφαρμογή των παραπάνω.
Χωρίς την πράξη αυτή καμία αίτηση ή διαδικασία δε θα γίνεται δεκτή και δε θα διεκπεραιώνεται από την Ένωση.